Jeremiás 29:1–32

29  Ezek annak a levélnek a szavai, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a száműzött nép között lévő vének maradékának, a papoknak, a prófétáknak meg az egész népnek, akiket Nabukodonozor száműzetésbe hurcolt Jeruzsálemből Babilonba,  miután Jekóniás+ király, az anyakirályné*+, az udvari tisztviselők, Júda és Jeruzsálem fejedelmei, a mesteremberek és a fémművesek* elmentek Jeruzsálemből.+  Elása, Sáfán+ fia, és Gemária, Hilkija fia, akiket Sedékiás+, Júda királya küldött Babilonba Nabukodonozorhoz, Babilon királyához, saját kezűleg adták át ezt a levelet. Ez állt benne:  „Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene mindazoknak a száműzötteknek, akiket Jeruzsálemből Babilonba száműzött:  »Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek a gyümölcsüket.  Nősüljetek meg, és legyenek fiaitok meg lányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez lányaitokat, hogy nekik is legyenek fiaik és lányaik. Sokasodjatok ott, és ne fogyatkozzatok meg.  Mozdítsátok elő annak a városnak a békéjét, ahova száműztelek benneteket, és imádkozzatok érte Jehovához, mert ha ott béke lesz, akkor ti is békében lesztek.+  Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: ’Ne csapjanak be titeket a köztetek levő prófétáitok meg jósaitok,+ és ne figyeljetek oda az álmokra, amelyeket álmodnak,  hiszen „hazugságot prófétálnak nektek a nevemben. Nem küldtem őket”+ – ez Jehova kijelentése.’«” 10  „Mert ezt mondja Jehova: »Mihelyt eltelik Babilonban 70 év, rátok fordítom figyelmemet,+ és teljesítem ígéretemet: visszahozlak benneteket erre a helyre.«+ 11  »Mert én jól tudom, hogy mi a szándékom veletek – ez Jehova kijelentése. – Azt akarom, hogy békében legyetek, és ne érjen csapás benneteket.+ Jövőt és reménységet akarok adni nektek.+ 12  Szólítani fogtok engem, eljöttök és imádkoztok hozzám, én pedig meghallgatlak benneteket.+« 13  »Kerestek majd engem, és megtaláltok,+ mert teljes szívetekből engem kerestek.+ 14  Engedni fogom, hogy megtaláljatok+ – ez Jehova kijelentése. – Egybegyűjtöm foglyaitokat, és összegyűjtelek titeket minden nemzetből és minden helyről, ahova szétszórtalak benneteket+ – ez Jehova kijelentése –, és visszahozlak arra a helyre, ahonnan száműztelek titeket.+« 15  De ti ezt mondjátok: »Adott nekünk Jehova prófétákat Babilonban.« 16  Ezért így szól Jehova a Dávid trónján ülő királyhoz,+ és az egész néphez, amely ebben a városban lakik, testvéreitekhez, akik nem mentek száműzetésbe veletek: 17  »Ezt mondja a seregek Jehovája: ’Kardot, éhínséget és járványos betegséget küldök rájuk,+ és olyanná teszem őket, amilyenek a rothadt* fügék, amelyek annyira rosszak, hogy ehetetlenek.+’« 18  »Karddal+, éhínséggel és járványos betegséggel űzöm őket, és a föld összes királyságában rettegést keltek miattuk;+ átokká, gyalázattá és döbbenet tárgyává teszem őket minden nemzetben, ahová szétszélesztem őket, olyasmivé, aminek láttán csak füttyentenek,+ 19  mert nem hallgattak szavaimra – ez Jehova kijelentése –, amelyeket szolgáim, a próféták által üzentem nekik, újra meg újra elküldve* őket.+« »De ti nem figyeltetek«+ – ez Jehova kijelentése. 20  Ezért halljátok meg Jehova szavát mindnyájan, ti száműzöttek, akiket elküldtem Jeruzsálemből Babilonba. 21  Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene Ahábról, Kolája fiáról és Sedékiásról, Maáséja fiáról, akik hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben+: »Nabukodonozornak, Babilon királyának a kezébe adom őket, és ő lesújt rájuk a szemetek láttára. 22  És ami velük történik, azt átokba foglalja majd Júda minden száműzöttje Babilonban: ’Úgy tegyen veled Jehova, mint Sedékiással és Ahábbal, akiket tűzön pörkölt meg Babilon királya!’, 23  mert szégyenteljesen viselkedtek Izraelben:+ házasságtörést követtek el társaik feleségeivel, és hazugságot szóltak a nevemben, amelyet nem parancsoltam nekik.+ ’Én tudom ezt, és tanú vagyok rá’+ – ez Jehova kijelentése.«” 24  „A nehelámi Semájának+ pedig mondd meg: 25  »Így szól a seregek Jehovája, Izrael Istene: ’A magad nevében leveleket küldtél Jeruzsálem egész népének, Sofóniás+ papnak, Maáséja fiának és minden papnak ezekkel a szavakkal: 26  „Jehova pappá tett téged Jójada pap helyébe, hogy felvigyázó légy Jehova házában, valamint minden őrült ember felett, aki prófétaként viselkedik, és hogy kalodába zárd és nyakbilincsbe verd az ilyet.+ 27  Akkor hát miért nem róttad meg az anatóti Jeremiást+, aki prófétaként viselkedik előttetek?+ 28  Hiszen még üzenetet is küldött nekünk Babilonba: »Hosszú ideig fog tartani a száműzetés! Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek a gyümölcsüket. . .+«”’«” 29  Amikor Sofóniás+ pap felolvasta ezt a levelet Jeremiás próféta füle hallatára, 30  akkor Jehova így szólt Jeremiáshoz: 31  „Üzend meg minden száműzöttnek: »Ezt mondja Jehova a nehelámi Semájáról: ’Mivel Semája prófétált nektek, holott én nem küldtem őt, és megpróbált rávenni benneteket, hogy hazugságban bízzatok,+ 32  ezért ezt mondja Jehova: „Megbüntetem a nehelámi Semáját és leszármazottait. Nem lesz senkije, aki életben maradna e nép között, és nem látja meg azt a jót, amit népemmel teszek – ez Jehova kijelentése –, mert lázadást szított Jehova ellen.”’«”

Lábjegyzetek

Vagy: „úrnő”.
Esetleg: „sáncépítők”.
Esetleg: „széthasadt”.
Szó szerint: „korán felkelve és elküldve”.

Jegyzetek

Multimédia