Jeremiás 25:1–38

25  Ez az az üzenet, amelyet Jeremiás kapott Júda egész népéről Joákimnak+, Jósiás fiának, Júda királyának 4. évében, vagyis Nabukodonozornak, Babilon királyának első évében.  Jeremiás próféta ezt hirdette ki Júda egész népéről* és Jeruzsálem minden lakosáról*:  „Jósiásnak+, Ámon fiának, Júda királyának 13. évétől fogva mind a mai napig, tehát 23 éven át szólt hozzám Jehova. Újra meg újra szóltam* hozzátok, de ti nem figyeltetek.+  Jehova újra meg újra elküldte* hozzátok minden szolgáját, a prófétákat, de ti nem figyeltetek, és fületek botját sem mozdítottátok, hogy meghallgassátok őket.+  Ezt mondták: »Kérlek benneteket, térjen meg mindegyikőtök gonosz útjáról, és hagyjon fel gonosztetteivel!+ Akkor továbbra is, hosszú időkön át azon a földön fogtok lakni, amelyet Jehova már régen nektek és ősapáitoknak adott.  Ne kövessetek más isteneket, ne szolgáljátok azokat, és ne hajoljatok meg előttük, nehogy felbosszantsatok kezetek munkájával, különben veszedelmet hozok rátok.«  »Ti azonban nem hallgattatok rám – ez Jehova kijelentése. – Ehelyett kezetek munkájával bosszantottatok a magatok vesztére.«+  Ezért ezt mondja a seregek Jehovája: »Mivel nem hallgattatok szavaimra,  elküldök észak minden családjáért+ – ez Jehova kijelentése –, elküldök Nabukodonozorért, Babilon királyáért, a szolgámért,+ és elhozom őket e föld ellen,+ a lakói ellen és a környező nemzetek ellen.+ Elpusztítom és rettegést keltővé teszem őket, olyasmivé, aminek láttán csak füttyentenek, és területük hosszú időkre rommá lesz. 10  Elnémítom náluk az ujjongás hangját és az öröm hangját,+ a vőlegény hangját és a menyasszony hangját,+ valamint a kézimalom hangját. A lámpa fényét is kioltom. 11  Rommá és rettegést keltővé lesz ez az egész föld, és Babilon királyát kell szolgálniuk e nemzeteknek 70 évig.«+ 12  »A 70 év elteltével+ pedig számadásra vonom* Babilon királyát és a nemzetét a vétkükért,+ és örök időkre elhagyatott pusztasággá teszem a káldeusok földjét – ez Jehova kijelentése.+ 13  Beteljesítem mindazt, amit arra a földre kimondtam, mindazt, ami meg van írva ebben a könyvben, amit Jeremiás prófétált az összes nemzet ellen. 14  Mert sok nemzet és nagy királyok+ rabszolgákká teszik őket,+ én pedig megfizetek nekik tetteik és kezük munkája szerint.«+ 15  Mert ezt mondta nekem Jehova, Izrael Istene: „Vedd el a kezemből ezt a poharat, amelyben haragom bora van, és itass meg vele minden nemzetet, amelyhez küldelek. 16  Isznak majd, és tántorognak, bolond módjára fognak viselkedni a kard miatt, melyet közéjük bocsátok.”+ 17  Így hát elvettem Jehova kezéből a poharat, és megitattam minden nemzetet, amelyhez elküldött Jehova:+ 18  elsőként Jeruzsálemet és Júda városait,+ a királyait meg a fejedelmeit, hogy pusztasággá és rémületet keltővé tegyem őket, átokká,+ és olyasmivé, aminek láttán csak füttyentenek, és így van ez ma is; 19  majd a fáraót, Egyiptom királyát a szolgáival, fejedelmeivel és egész népével együtt,+ 20  és a köztük levő idegeneket; Úc földjének minden királyát; a filiszteusok+ földjének minden királyát, Askelont+, Gázát, Ekront, és azokat, akik Asdódban megmaradtak; 21  Edomot+, Moábot+ és az ammonitákat+ is; 22  Tírusz minden királyát, Szidón minden királyát+ és a tenger szigetének királyait; 23  Dedánt+, Témát, Búzt és a lenyírt halántékúakat mind;+ 24  az arabok minden királyát+ és a pusztában lakó különböző népek minden királyát; 25  Zimri minden királyát, Elám+ minden királyát és a médek minden királyát+; 26  továbbá észak minden királyát közel és távol egyaránt, egyiket a másik után, és a föld minden más királyságát is a föld színén; utánuk pedig Sésák*+ királya iszik majd. 27  „Így szólj hozzájuk: »Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: ’Igyatok, részegedjetek le, hányjatok és essetek el, hogy fel se tudjatok kelni+ a kard miatt, amelyet közétek bocsátok.’« 28  Ha pedig nem hajlandók elvenni kezedből a poharat, hogy igyanak, akkor így szólj hozzájuk: »Ezt mondja a seregek Jehovája: ’Meg kell innotok! 29  Hiszen ha a nevemet viselő városra hozok először veszedelmet,+ akkor ti vajon büntetlenek maradnátok?’«+ »Nem maradtok büntetlenek, mert kardot hívok a föld minden lakója ellen« – ez a seregek Jehovájának kijelentése. 30  Te pedig prófétálj nekik mindezekkel a szavakkal, és így szólj hozzájuk: »A magasból ordít Jehova, mint egy oroszlán,és szent hajlékából hallatja hangját. Ráordít földi lakhelyére. Kiáltást hallat, mint a szőlőt taposók,győzedelmesen énekel a föld minden lakója fölött.« 31  »Harci zaj visszhangzik a föld legtávolabbi részén is,mert pere van Jehovának a nemzetekkel. Ő maga hoz ítéletet minden ember* fölött.+ A gonoszokat pedig karddal megöli« – ez Jehova kijelentése. 32  Így szól a seregek Jehovája: »Csapás terjed nemzetről nemzetre,+és nagy szélvihar támad a föld legtávolabbi részeiről.+ 33  És a Jehova által azon a napon megöltek ott lesznek a föld egyik végétől a föld másik végéig. Nem siratják meg, nem hordják össze és el sem temetik őket. Olyanok lesznek, mint a trágya a föld színén.« 34  Jajgassatok, ti pásztorok, és kiáltsatok! Fetrengjetek, ti, akik a nyáj hatalmasai vagytok,mert eljött az ideje annak, hogy levágjanak és szétszórjanak titeket,és a földre hullotok, mint egy értékes edény! 35  Nincs hová futniuk a pásztoroknak,sehogy sem menekülhetnek a nyáj hatalmasai. 36  Hallgassátok csak! Kiáltoznak a pásztorok,és jajgatnak a nyáj hatalmasai,mert Jehova pusztítja a legelőjüket. 37  Kihalttá váltak a békés lakhelyekJehova izzó haragja miatt. 38  Elhagyta rejtekét, mint a fiatal oroszlán*,+mert rettegést keltővé lett a földjüka kegyetlen kardtólés az ő izzó haragjától.”

Lábjegyzetek

Vagy: „lakosának”.
Vagy: „népének”.
Szó szerint: „korán felkeltem, és szóltam”.
Szó szerint: „korán felkelt, és elküldte”.
Vagy: „megbüntetem”.
Úgy tűnik, ez a Bábel (Babilon) név titkosírással írt megfelelője.
Szó szerint: „test”.
Vagy: „fiatal sörényes oroszlán”.

Jegyzetek

Multimédia