Józsué 13:1–33

13  Józsué ekkor már idős volt, és közeledett a halála.+ Jehova ezért ezt mondta neki: „Megöregedtél, és nem sokáig élsz már, de még nagy terület maradt a földből, amit el kell foglalni*.  Ez maradt még hátra:+ a filiszteusok és a gesúriak+ egész vidéke  (a Nílus ágától,* mely Egyiptomtól keletre* van, északra egészen Ekron határáig; ezt a területet a kánaániták földjének tekintették)+, beleértve a filiszteusok öt fejedelmének+, a gázaiaknak, asdódiaknak,+ askeloniaknak,+ gátiaknak+ és az ekroniaknak+ a földjét; ezenfelül az avviták+ vidéke  délre; a kánaániták egész földje; Meára, mely a szidóniaké+, és a terület egészen Afékig, mely az amoriták határán fekszik;  a gebáliak+ földje és az egész Libanon kelet felé, a Hermon-hegy lábánál fekvő Baál-Gádtól Lebó-Hamátig*+;  az összes szidóninak+ a területe, akik a hegyvidéken laknak, a Libanontól+ Miszrefót-Maimig+. Én magam űzöm ki őket az izraeliták elől.+ Csak add ezt a területet Izraelnek örökségül, ahogy parancsoltam neked.+  Oszd fel ezt a földet örökségül a kilenc törzs, valamint Manassé fél törzse között.+  A másik fél törzzsel együtt a rúbeniták és a gáditák elfoglalták az örökségüket, melyet Mózes adott nekik a Jordán keleti oldalán, úgy, ahogy Mózes, Jehova szolgája kiosztotta nekik:+  a területet Aróertől+ kezdve, mely az Arnon+ völgyének a szélén van, a várost, mely a völgy közepén van, és Medeba egész fennsíkját egészen Dibonig; 10  valamint a Hesbonban uralkodó Szihonnak, az amoriták királyának összes városát, felfele az ammoniták+ határáig; 11  továbbá Gileádot, a gesúriak és a maákátiak területét,+ az egész Hermon-hegyet és egész Básánt+, Szalkáig+; 12  és Óg egész királyi birodalmát Básánban, aki Astarótban és Edreiben uralkodott. (Ő volt az utolsó refaiták egyike.)+ Mózes legyőzte és kiűzte őket.+ 13  De az izraeliták nem űzték ki+ a gesúriakat és a maákátiakat. Gesúr és Maákát népe a mai napig Izrael között él. 14  Mózes csak a léviták törzsének nem adott örökséget.+ Ahogy Jehova, Izrael Istene megígérte nekik, ők a neki bemutatott tűzáldozatokat kapják örökségként.+ 15  Majd Mózes örökséget adott a rúbeniták törzsének családonként. 16  Övék lett az a terület, mely az Arnon völgyének szélén fekvő Aróernél kezdődik, a völgy közepén fekvő város, az egész fennsík Medeba mellett; 17  Hesbon és annak összes városa+ a fennsíkon, Dibon, Bámót-Baál, Bét-Baál-Meon,+ 18  Jahác,+ Kedemót,+ Mefaát,+ 19  Kirjátaim, Sibma+ és a völgyben lévő hegyen fekvő Ceret-Sáhár, 20  Bét-Peór, a Piszga lejtői,+ Bét-Jesimót,+ 21  a fennsík összes városa, valamint Szihonnak, az amoriták királyának egész királyi birodalma, aki Hesbonban+ uralkodott. Mózes legyőzte őt+ és Midián fejedelmeit, Evit, Rékemet, Cúrt, Húrt és Rebát,+ akik Szihon vazallusai* voltak, és azon a földön éltek. 22  Bálámot,+ Beór fiát, a jóst+ is megölték az izraeliták azokkal együtt, akiket kardélre hánytak. 23  A rúbeniták határa a Jordán volt. Ez a terület volt a rúbeniták öröksége családonként, a városokkal és a hozzájuk tartozó településekkel együtt. 24  Mózes örökséget adott Gád törzsének is, a gáditáknak családonként. 25  Az ő területükhöz tartozott Jázer+, Gileád összes városa, az ammoniták+ földjének a fele Aróerig, amely Rabbával+ szemben van; 26  a terület Hesbontól+ Ramat-Micpéig és Betónimig, valamint Mahanaimtól+ Debir határáig; 27  a völgyben pedig Bét-Hárám, Bét-Nimra,+ Szukkót,+ Cáfon, Szihonnak, Hesbon királyának+ a királyi birodalmából megmaradt rész. A határuk a Jordán volt, a Kinneret-tenger*+ déli részétől a Jordán keleti oldala mentén. 28  Ez volt a gáditák öröksége családonként, a városokkal és a hozzájuk tartozó településekkel együtt. 29  Mózes Manassé fél törzsének is adott örökséget családonként.+ 30  Az ő területük lett Mahanaimtól+ fogva egész Básán, Ógnak, Básán királyának egész királyi birodalma, Jáir+ összes sátorfalva Básánban, 60 város. 31  Manassé fiának, Mákirnak+ a fiaié, Mákir fiainak a feléé lett családonként Gileád fele, Astarót meg Edrei+, Ógnak, Básán királyának a királyi birodalmában lévő városok. 32  Ezek voltak azok a területek, amelyeket Mózes nekik adott örökségül Moáb kietlen síkságán, a Jordán túloldalán, Jerikótól keletre.+ 33  A léviták törzsének viszont nem adott Mózes örökséget.+ Jehova, Izrael Istene az ő örökségük, ahogy megígérte nekik.+

Lábjegyzetek

Vagy: „le kell győzni”.
Vagy: „a Sihórtól”.
Szó szerint: „Egyiptom előtt”.
Vagy: „Hamát széléig”.
Vagyis Szihonnak alárendelt királyok.
Vagyis a Genezáret-tó, azaz a Galileai-tenger.

Jegyzetek

Multimédia