Ezsdrás 10:1–44

10  Miközben Ezsdrás imádkozott+ és vallomást tett, sírva és leborulva az igaz Isten háza előtt, egy izraelita férfiakból, nőkből és gyermekekből álló nagy tömeg gyűlt köré, és a nép keservesen sírt.  Majd Sekánia, az Elám fiai*+ közül való Jéhiel+ fia ezt mondta Ezsdrásnak: „Hűtlenek voltunk Istenünkhöz, mert más nemzetiségű nőket vettünk feleségül* az ország népeiből.+ Ennek ellenére van még remény Izrael számára.  Most azért kössünk szövetséget Istenünkkel,+ és küldjük el az összes feleséget és gyermekeiket Jehova és azok útmutatása szerint, akik tisztelik Istenünk parancsolatát*+. Cselekedjünk a törvénnyel összhangban.  Kelj fel, mert rád vár ez a feladat, és mi veled vagyunk. Légy erős, és cselekedj!”  Ezsdrás ekkor felkelt, és kérte a papok, a léviták és egész Izrael vezetőit, hogy esküdjenek meg, hogy az elhangzottak szerint cselekszenek.+ Ők pedig megesküdtek.  És Ezsdrás felkelt az igaz Isten háza elől, és Eliásib fiának, Johanánnak a helyiségébe* ment. Odament, de nem evett ételt, és nem ivott vizet, mert lesújtott volt a száműzött nép hűtlensége miatt.+  Majd rendeletet küldtek szét Júda- és Jeruzsálem-szerte, hogy minden volt száműzött gyűljön össze Jeruzsálemben;  és a fejedelmek és a vének döntése szerint, aki nem jön el három napon belül, annak minden vagyonát lefoglalják*, őt magát pedig kizárják a száműzött nép gyülekezetéből+.  Júda és Benjámin minden férfija összegyűlt hát Jeruzsálemben három napon belül, a 9. hónapban, a hónap 20. napján. Az egész nép az igaz Isten házának udvarán ült, reszkettek félelmükben, és a záporeső miatt is. 10  Majd Ezsdrás pap felállt, és így szólt hozzájuk: „Hűtlenek voltatok, mert más nemzetiségű nőket vettetek feleségül,+ és így növeltétek Izrael bűnét. 11  Most pedig tegyetek vallomást Jehovának, ősapáitok Istenének, és cselekedjétek az akaratát. Különüljetek el az ország népeitől és a más nemzetiségű feleségektől!+ 12  Erre az egész gyülekezet hangosan ezt felelte: „Kötelesek vagyunk pontosan azt tenni, amit mondasz. 13  De sokan vagyunk, és most esős évszak van. Nem állhatunk idekint, és mindez nem csak egy-két napba telik majd, mert sokan lázadtunk fel. 14  Ezért kérünk, hadd képviseljék fejedelmeink az egész gyülekezetet;+ és a városainkból mindazok, akik más nemzetiségű nőket vettek feleségül, hadd jöjjenek el egy meghatározott időben minden város véneivel és bíráival, míg el nem fordítjuk magunkról Istenünk izzó haragját e dolog miatt.” 15  Ám Jonatán, Asáhel fia, és Jahzéja, Tikva fia ellenezték ezt, és a lévita Mesullám meg Sabbetai+ támogatták őket. 16  De a volt száműzöttek a megbeszéltekkel összhangban cselekedtek; és Ezsdrás pap és a nemzetségeik családfői, akik mind név szerint lettek kijelölve, külön összegyűltek a 10. hónap első napján, hogy megvizsgálják az ügyet. 17  Az első hónap első napjára végeztek mindazoknak a férfiaknak az ügyével, akik más nemzetiségű nőket vettek feleségül. 18  A papok fiai között is találtak olyanokat, akik más nemzetiségű nőket vettek feleségül:+ Jésuának,+ Jocadák fiának fiai és testvérei közül Maáséját, Eliézert, Járibot és Gedáliát. 19  De ők megígérték*, hogy elküldik más nemzetiségű feleségeiket, és mivel vétkesek, egy kost áldoznak fel a nyájból bűnükért+. 20  Immér+ fiai közül Hanáni és Zebádia; 21  Hárim+ fiai közül Maáséja, Illés, Semája, Jéhiel és Uzziás; 22  Pashúr fiai+ közül Eljoénai, Maáséja, Izmael, Netánel, Jozabád és Eleása. 23  A léviták közül Jozabád, Simei, Kelája (vagyis Kelita), Petáhia, Júda és Eliézer; 24  az énekesek közül Eliásib; a kapuőrök közül Sallum, Telem és Uri. 25  Izrael népéből, Paros+ fiai közül Ramia, Jizzija, Malkija, Mijámin, Eleázár, Malkija és Benája; 26  Elám fiai+ közül Mattánia, Zakariás, Jéhiel,+ Abdi, Jeremót és Illés; 27  Zattu fiai+ közül Eljoénai, Eliásib, Mattánia, Jeremót, Zabád és Aziza; 28  Bebai fiai+ közül Johanán, Hanánia, Zabbai és Atlai; 29  Báni fiai közül Mesullám, Malluk, Adája, Jásub, Seál és Jeremót; 30  Pahat-Moáb fiai+ közül Adna, Kelál, Benája, Maáséja, Mattánia, Bécalel, Binnui és Manassé; 31  Hárim fiai+ közül Eliézer, Issijah, Malkija,+ Semája, Simeón, 32  Benjámin, Malluk és Semária; 33  Hásum+ fiai közül Mattenai, Mattattá, Zabád, Elifélet, Jerémai, Manassé és Simei; 34  Báni fiai közül Maádai, Amrám, Uel, 35  Benája, Bedéja, Keluhu, 36  Vania, Meremót, Eliásib, 37  Mattánia, Mattenai és Jaásu; 38  Binnui fiai közül Simei, 39  Selémia, Nátán, Adája, 40  Maknadbai, Sásai, Sárai, 41  Azarel, Selémia, Semária, 42  Sallum, Amária és József; 43  Nébó fiai közül Jeiél, Mattitja, Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel és Benája. 44  Ők mind más nemzetiségű nőket vettek feleségül,+ de elküldték a feleségeiket a fiaikkal együtt.+

Lábjegyzetek

Ebben a fejezetben a „fia”, „fiai” kifejezés leszármazottakra, néhány helyen pedig lakosokra is utalhat.
Vagy: „vittünk be a házainkba”.
Szó szerint: „remegnek Istenünk parancsolatára”.
Vagy: „az étkezőhelyiségébe”.
Vagy: „tilalom alá vetik”.
Szó szerint: „a kezüket adták rá”.

Jegyzetek

Multimédia