Dániel 2:1–49

2  Uralkodásának második évében Nabukodonozor több álmot is látott, és annyira nyugtalanná vált*,+ hogy nem tudott aludni.  Ezért hívatta a mágiát űző papokat, mágusokat, varázslókat és a káldeusokat*, hogy mondják meg, miket álmodott. Ők pedig eljöttek, és a király elé álltak.+  A király ekkor ezt mondta nekik: „Álmot láttam, és nyugtalan vagyok*, mert tudni akarom, mi ez az álom.”  A káldeusok arámi nyelven*+ így feleltek a királynak: „Ó, király, élj örökké! Mondd el szolgáidnak, mi volt az álom, és mi megmondjuk neked a megfejtését.”  A király erre ezt mondta a káldeusoknak: „Ez az utolsó szavam: Ha nem mondjátok el nekem az álmot és a megfejtését is, akkor feldarabolnak titeket, és a házaitokat nyilvános illemhellyé* teszik.  De ha közlitek velem az álmot és a megfejtését, akkor ajándékokat meg jutalmat kaptok tőlem, és nagy méltóságra emellek benneteket.+ Mondjátok meg tehát nekem az álmot és a megfejtését.”  Azok másodszor is így feleltek: „Mondja el a király a szolgáinak az álmot, és mi megmondjuk a megfejtését.”  A király erre ezt felelte: „Tudom, hogy csak időt akartok nyerni, mivel tisztában vagytok vele, hogy ez az utolsó szavam.  Ha nem tudatjátok velem az álmot, ugyanaz a büntetés vár mindegyikőtökre. De ti megegyeztetek, hogy hazudtok, és félrevezettek engem, azt remélve, hogy meggondolom magam. Közöljétek hát velem az álmot, és akkor tudni fogom, hogy képesek vagytok megmondani a megfejtését!” 10  A káldeusok ezt válaszolták a királynak: „Nincs ember a földön, aki eleget tudna tenni a király követelésének, hiszen egyetlen nagy király vagy kormányzó sem kért ilyesmit egyetlen mágiát űző paptól, mágustól vagy káldeustól sem. 11  Nehezet kér a király. Senki más nem tudja megmondani ezt a királynak, csakis az istenek, akik nem laknak a halandó emberekkel*.” 12  A király nagyon dühös lett emiatt, és megparancsolta, hogy végezzék ki Babilon valamennyi bölcsét.+ 13  Amikor kiadta a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, Dánielt meg a társait is keresték, hogy megöljék őket. 14  Dániel ekkor megfontoltan és körültekintően Ariókhoz, a király testőrségének parancsnokához fordult, aki már elindult, hogy megölje Babilon bölcseit. 15  Ezt kérdezte Arióktól, a király tisztviselőjétől: „Miért adott a király ilyen szigorú parancsot?” Ariók ekkor tudatta Dániellel, hogy mi történt.+ 16  Dániel pedig bement a királyhoz, és kérte, adjon neki időt, hogy meg tudja mondani a királynak az álom megfejtését. 17  Dániel ezután hazament, és mindent elmondott a társainak, Hanániának, Misáelnek és Azáriának. 18  Arra kérte őket, hogy imádkozzanak e titok miatt az ég Istenéhez, hogy könyörüljön rajtuk, nehogy megöljék Dánielt és társait Babilon többi bölcsével együtt. 19  Majd éjszaka feltárult Dániel előtt a titok látomásban.+ Dániel pedig dicsérte érte az ég Istenét. 20  Így szólt: „Örökké* dicsérjék Isten nevét,mert egyedül ő ad bölcsességet és hatalmat!+ 21  Megváltoztatja az időket és az időszakokat,+királyokat mozdít el és ültet trónra,+bölcsességet ad a bölcseknek, és ismeretet a tisztán látóknak.+ 22  Feltárja a mély és rejtett dolgokat,+tudja, mi van a sötétségben,+és nála lakik a világosság+. 23  Ó, ősapáim Istene, dicsérlek és magasztallak,mert bölcsességet és hatalmat adtál nekem. És most tudattad velem, amit kértünk tőled,feltártad nekünk, mi miatt aggódik a király.+ 24  Dániel ezután bement Ariókhoz, akinek a király meghagyta, hogy végezze ki Babilon bölcseit,+ és ezt mondta neki: „Ne végezz ki egyetlen babiloni bölcset se. Vigyél a király elé, hogy megmondhassam neki az álom megfejtését.” 25  Ariók ekkor gyorsan bevitte Dánielt a király elé, és ezt mondta a királynak: „Találtam egy férfit a Júdából hozott száműzöttek között,+ aki meg tudja mondani az álom megfejtését a királynak.” 26  A király ezt kérdezte Dánieltől, akit Baltazárnak+ hívtak: „Tényleg el tudod nekem mondani az álmomat és a megfejtését?”+ 27  Dániel ezt válaszolta: „A bölcsek, mágusok, mágiát űző papok és asztrológusok nem tudják feltárni a királynak a titkot, amely felől kérdez.+ 28  De van Isten az égben, aki feltárja a titkokat,+ és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi fog történni az utolsó napokban. Az álmod és a látomások, amelyeket az ágyadban láttál, a következők voltak: 29  Te, ó, király, azon gondolkodtál az ágyadban, hogy mi lesz a jövőben, és az, aki feltárja a titkokat, tudtodra adta, mi fog történni. 30  Előttem pedig ez a titok nem azért tárult fel, mert mindenkinél bölcsebb vagyok, hanem azért, hogy megtudja a király a megfejtését, és hogy megismerd szíved gondolatait.+ 31  Te, ó, király, egy óriási szobrot láttál. Ez a nagy és rendkívül fényes szobor előtted állt, és félelmetes volt. 32  A szobor feje színaranyból volt,+ mellkasa és karja ezüstből,+ hasa és combja rézből,+ 33  lábszára vasból,+ lábfeje pedig részben vasból, részben cserépből volt.+ 34  Nézted, míg aztán egy kő vált le kéz érintése nélkül, és eltalálta a szobrot a vasból és cserépből való lábfejeinél, és összezúzta azokat.+ 35  Ekkor a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany mind összetört, és olyan lett, mint nyári szérűn a polyva, és a szél széthordta, úgyhogy nyoma sem maradt. A kőből, amely eltalálta a szobrot, olyan nagy hegy lett, hogy betöltötte az egész földet. 36  Ez az álom, és megmondjuk a királynak a megfejtését is. 37  Te, ó, király, királyok királya, akinek az ég Istene a királyságot,+ hatalmat, erőt és a dicsőséget adta, 38  és akinek a kezébe adta az embereket, bárhol lakjanak is, a mezei vadakat és az ég madarait, és akit úrrá tett mindezeken,+ te magad vagy az aranyfej+. 39  Utánad egy másik,+ nálad alsóbbrendű királyság fog felemelkedni. Majd megint egy másik királyság – egy harmadik –, amely rézből van, és uralkodni fog az egész földön.+ 40  A negyedik királyság erős lesz, mint a vas.+ Ahogyan a vas széttör és összezúz mindent, igen, ahogyan a vas pusztít, úgy fogja széttörni és elpusztítani ezeket a királyságokat.+ 41  És amint láttad, hogy a lábfej és az ujjak részben a fazekasok cserepéből, részben vasból vannak, úgy a királyság is megosztott lesz. De lesz benne valamennyi a vas keménységéből, ahogyan láttad is, hogy vas keveredett az agyaggal. 42  És ahogy a lábujjak részben vasból, részben cserépből voltak, a királyság részben erős, részben pedig törékeny lesz. 43  Amint láttad, hogy a vas agyaggal keveredett, azok emberekkel* fognak keveredni, de nem kötődnek egymáshoz, egyik a másikhoz, mint ahogyan a vas sem elegyedik a cseréppel. 44  Azoknak a királyoknak a napjaiban az ég Istene létrehoz egy királyságot,+ amely soha nem fog elpusztulni.+ Ez a királyság nem száll át más népre.+ Szétzúzza és megsemmisíti azokat a királyságokat,+ és egyedül ez a királyság marad meg örökké,+ 45  mint ahogyan láttad, hogy a hegyről egy kő vált le kéz érintése nélkül, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat.+ A nagy Isten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd a jövőben.+ Az álom valóra válik, és a megfejtése megbízható.” 46  Nabukodonozor király ekkor arcra borult, és hódolatát fejezte ki Dániel előtt. Majd megparancsolta, hogy adjanak neki ajándékot, és füstölögtessenek neki. 47  A király ezt mondta Dánielnek: „A ti Istenetek bizony az istenek Istene, a királyok ura és a titkok feltárója, mivel fel tudtad tárni ezt a titkot!”+ 48  A király ezért nagy méltóságra emelte Dánielt, sok értékes ajándékot adott neki, és egész Babilon tartomány uralkodójává tette,+ valamint Babilon minden bölcsének a legfőbb felügyelőjévé. 49  Dániel kérésére a király Babilon tartomány igazgatásával bízta meg Sidrákot, Misákot és Abednegót,+ Dániel azonban a király udvarában szolgált.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „nyugtalanná vált a szelleme”.
Vagyis egy jóslásban és asztrológiában jártas csoportot.
Szó szerint: „nyugtalan a szellemem”.
A Dá 2:4b–7:28 eredetileg arámiul íródott.
Esetleg: „szemétdombbá”; „trágyadombbá”.
Szó szerint: „a testtel”.
Vagy: „öröktől fogva örökké”.
Vagy: „emberek utódaival”, vagyis átlagemberekkel.

Jegyzetek

Multimédia