Bírák 9:1–57

9  Idővel Abimélek+, Jerubbaál fia elment Sikembe anyjának a testvéreihez, és így szólt hozzájuk, valamint anyai nagyapjának egész családjához:  „Kérlek titeket, kérdezzétek meg Sikem minden vezetőjét*: »Mi jobb nektek, ha Jerubbaálnak mind a 70 fia+ uralkodik felettetek, vagy ha csak egy ember uralkodik felettetek? Ne felejtsétek el, hogy én a vér szerinti rokonotok* vagyok.«”  Anyjának a testvérei pedig elmondták ezeket róla Sikem minden vezetőjének, és meggyőzték őket arról,* hogy kövessék Abiméleket, mert ezt mondták: „Ő a testvérünk.”  Majd adtak neki 70 ezüstöt Baál-Berit+ házából*, Abimélek pedig abból henyélő és arcátlan embereket bérelt fel, hogy csatlakozzanak hozzá.  Azután elment apjának a házához Ofrába+, és megölte a testvéreit,+ Jerubbaál fiait, 70 férfit egyetlen kövön. Egyedül Jótám, Jerubbaál legkisebb fia maradt életben, mert elrejtőzött.  Ezután Sikem minden vezetője és egész Bét-Milló összegyűlt, és királlyá tette Abiméleket,+ közel a nagy fához, az oszlophoz, mely Sikemben volt.  Amikor ezt jelentették Jótámnak, ő azon nyomban elment, megállt a Gerizim-hegy+ tetején, és hangosan így kiáltott hozzájuk: „Hallgassatok meg, Sikem vezetői, és akkor Isten is meghallgat titeket!  Egyszer a fák elmentek, hogy királyt kenjenek fel maguk fölé. Így szóltak hát az olajfához: »Uralkodj felettünk!«+  De az olajfa ezt mondta nekik: »Hagyjam el az olajamat*, amellyel Istent és embert dicsőítenek, és hajladozzak a többi fa fölött?« 10  Akkor a fák a fügefához szóltak: »Gyere, és uralkodj felettünk!« 11  Ám a fügefa ezt mondta nekik: »Hagyjam el édes gyümölcseimet, hogy hajladozzak a többi fa fölött?« 12  Azután a szőlőnek mondták a fák: »Gyere, és uralkodj felettünk!« 13  A szőlő azonban így felelt nekik: »Hagyjam el újboromat, mely megvidámít Istent és embert egyaránt, hogy hajladozzak a többi fa fölött?« 14  Végül a fák ezt mondták a tüskebokornak: »Gyere, és uralkodj felettünk!«+ 15  A tüskebokor erre így felelt a fáknak: »Ha valóban fel akartok kenni királlyá magatok fölé, akkor gyertek, és keressetek menedéket az én árnyékomban. De ha nem, jöjjön ki tűz a tüskebokorból, és eméssze meg a Libanon cédrusait!« 16  Vajon őszintén és tisztességesen jártatok el akkor, amikor Abiméleket tettétek királlyá+? Jót tettetek Jerubbaállal és a háznépével, és úgy bántatok vele, ahogy megérdemelte? 17  Amikor az apám értetek harcolt,+ az életét* kockáztatta, hogy megszabadítson titeket Midián kezéből+. 18  Ti viszont ma szembeszegültetek apám háznépével, és megöltétek a fiait, 70 férfit egyetlen kövön+. Aztán Abiméleket, az ő rabszolganőjének a fiát+ tettétek királlyá Sikem vezetői fölött, csak azért, mert ő a testvéretek. 19  Igen, ha őszintén és tisztességesen bántok ma Jerubbaállal és a háznépével, akkor örüljetek Abiméleknek, és ő is örüljön nektek. 20  De ha nem, akkor jöjjön ki tűz Abimélekből, és eméssze meg Sikem vezetőit és Bét-Millót+, és jöjjön ki tűz Sikem vezetőiből meg Bét-Millóból, és eméssze meg Abiméleket+!” 21  Jótám+ ezután elmenekült Beérbe, és ott élt a testvére, Abimélek miatt. 22  Abimélek pedig 3 éven át uralkodott* Izrael felett. 23  Ekkor Isten hagyta, hogy ellenségeskedés alakuljon ki* Abimélek és Sikem vezetői között, és Sikem vezetői elárulták Abiméleket. 24  Mindez azért volt, hogy meg legyen bosszulva a Jerubbaál 70 fiával szemben elkövetett erőszak, és hogy Abimélek, a testvérük megfizessen a vérontásért, mert megölte őket,+ valamint Sikem vezetői is megfizessenek azért, amiért segítettek neki, hogy megölje a testvéreit. 25  Sikem vezetői pedig lesbe állítottak ellene embereket a hegytetőkön, és azok mindenkit kiraboltak, aki elhaladt mellettük az úton. Idővel ezt elmondták Abiméleknek. 26  Akkor Gaál, Ebed fia a testvéreivel együtt átment Sikembe+, Sikem vezetői pedig megbíztak benne. 27  Kimentek a mezőre, leszüretelték a szőlőjüket, ki is taposták, és vigadoztak. Majd bementek istenük+ házába, ettek, ittak, és átkozták Abiméleket. 28  Gaál, Ebed fia pedig így szólt: „Kicsoda Abimélek, és kicsoda Sikem, hogy szolgáljuk őt? Hát nem Jerubbaál+ fia, és Zebul vajon nem az ő megbízottja? Szolgáljátok ti Sikem apjának, Hámornak az embereit! De mi miért szolgálnánk őt? 29  Bárcsak én parancsolnék ennek a népnek! Akkor eltávolítanám Abiméleket!” Abiméleknek aztán ezt mondta: „Növeld meg sereged létszámát, és gyere ki!” 30  Amikor Zebul, a város fejedelme meghallotta Gaálnak, Ebed fiának a szavait, haragra gerjedt. 31  Titkon* követeket küldött Abimélekhez, ezt üzenve: „Gaál, Ebed fia és a testvérei itt vannak Sikemben, és ellened bujtogatják a várost. 32  Most azért gyere fel éjjel az embereiddel, és állj lesben a mezőn. 33  Reggel, amint felkel a nap, indulj el jó korán, és támadd meg a várost, és amikor az embereivel kivonul ellened, tégy meg mindent, hogy legyőzd őt*.” 34  El is indult Abimélek az embereivel éjjel, és lesben álltak Sikem ellen négy csapatban. 35  Amikor Gaál, Ebed fia kiment, és megállt a városkapu bejáratánál, Abimélek és az emberei előjöttek a leshelyükről. 36  Amikor Gaál meglátta őket, ezt mondta Zebulnak: „Nézd! Emberek jönnek le a hegyek tetejéről.” Zebul azonban ezt mondta neki: „A hegyek árnyékát nézed embereknek.” 37  Gaál később ezt mondta: „Nézd! Emberek jönnek le az ország közepén lévő magaslatról, és egy csapat jön Meonenim nagy fájának az útján.” 38  Zebul erre így felelt neki: „Elfelejtetted már, hogy így dicsekedtél: »Kicsoda Abimélek, hogy szolgáljuk őt?«+ Nem ezek azok az emberek, akiket megvetettél? Most azért menj csak ki, és harcolj ellenük!” 39  Gaál tehát kivonult Sikem vezetőinek az élén, és harcolt Abimélek ellen. 40  Abimélek üldözőbe vette, ő pedig elmenekült előle. Sokan halálos sebet kaptak, és a halottak ott feküdtek egészen a városkapu bejáratáig. 41  Abimélek továbbra is Arumában lakott, Zebul+ pedig elűzte Sikemből Gaált meg a testvéreit. 42  Másnap a városban levő emberek kimentek a mezőre, Abimélek pedig megtudta ezt. 43  Erre fogta az embereit, három csapatra osztotta őket, és lesben álltak a mezőn. Amikor látta, hogy az emberek jönnek ki a városból, megtámadta és megölte őket. 44  Abimélek meg a vele levő csapatok előrenyomultak, és felálltak a városkapu bejáratánál, miközben két csapat megtámadta mindazokat, akik a mezőn voltak, és megölték őket. 45  Abimélek egész nap harcolt a város ellen, és elfoglalta azt. A benne levő népet megölte, utána pedig lerombolta a várost,+ és beszórta sóval. 46  Amikor Sikem tornyának vezetői hallottak erről, rögtön El-Berit+ házának* boltíves rejtekébe* mentek. 47  Amint tudomására jutott Abiméleknek, hogy Sikem tornyának minden vezetője összegyűlt, 48  felment az embereivel a Calmón-hegyre. Fejszét vett a kezébe, levágott egy faágat, a vállára vette, és ezt mondta az embereinek: „Láttátok, hogy mit csináltam. Gyorsan tegyetek ti is így!” 49  Erre minden embere levágott egy ágat, és követték Abiméleket. Aztán a boltíves rejtekhely köré rakták az ágakat, és felgyújtották a rejtekhelyet. Így hát Sikem tornyának összes embere is meghalt, mintegy 1000 férfi és nő. 50  Abimélek azután elment Tébecbe. Tábort ütött, hogy harcoljon Tébec ellen, és elfoglalta azt. 51  Volt a város közepén egy erős torony, oda menekült minden férfi, nő és a város összes vezetője. Magukra zárták, és felmásztak a torony tetejére. 52  Abimélek eljutott a toronyig, és megtámadta azt. Megközelítette a torony bejáratát, hogy felgyújtsa a tornyot. 53  Ekkor egy nő egy felső malomkövet hajított Abimélek fejére, és bezúzta a koponyáját.+ 54  Az gyorsan hívta a fegyverhordozóját, és ezt mondta neki: „Húzd ki a kardodat, és ölj meg, nehogy azt mondják rólam: »Egy nő ölte meg.«” A szolgája erre keresztülszúrta, és az meghalt. 55  Amikor Izrael férfiai látták, hogy Abimélek meghalt, mindegyikük hazatért. 56  Így fizetett meg Isten Abiméleknek a gonoszságáért, melyet az apjával szemben követett el, amikor megölte 70 testvérét.+ 57  Isten Sikem férfiainak is megfizetett minden gonoszságukért. Így beteljesedett rajtuk Jótámnak, Jerubbaál+ fiának az átka.+

Lábjegyzetek

Esetleg: „földtulajdonosát”.
Szó szerint: „a csontotok és testetek”.
Szó szerint: „és azoknak a szíve arra hajlott”.
Vagy: „templomából”.
Vagy: „termékenységemet”.
Vagy: „a lelkét”.
Vagy: „uraskodott”.
Szó szerint: „rossz szellemet küldött”.
Vagy: „ravaszul”.
Vagy: „tégy vele, amint a kezed bírja”.
Vagy: „El-Berit templomának”.
Vagy: „erődjébe”.

Jegyzetek

Multimédia