Bírák 3:1–31

3  Ezek azok a nemzetek, amelyeket Jehova meghagyott, hogy próbára tegyék Izraelből mindazokat, akik nem vettek részt a kánaáni harcokban+  (ez azért történt, hogy az izraeliták későbbi nemzedékei, azok, akiknek még nem volt tapasztalatuk a hadakozásban, tapasztalatot szerezzenek):  a filiszteusok+ öt fejedelme, az összes kánaánita, a szidóniak+ és a Libanon-hegyen+ lakó hivviták+ Baál-Hermon hegyétől egészen Lebó-Hamátig*+.  Isten általuk tette próbára Izraelt, hogy megtudja, engedelmeskedik-e Jehova parancsolatainak, amelyeket apáinak adott Mózes által.+  Így hát az izraeliták a kánaániták+, hettiták, amoriták, periziták, hivviták és jebusziták között laktak.  Azok lányait vették feleségül, a saját lányaikat pedig az ő fiaiknak adták, és az ő isteneiket kezdték szolgálni.+  Az izraeliták tehát azt tették, amit Jehova rossznak tart, és elfeledkeztek Jehováról, az ő Istenükről, és a Baálokat+ meg a szent rudakat*+ imádták*.  Ekkor Jehova haragra gyúlt Izrael ellen, és kiszolgáltatta* őket Kusán-Risataimnak, Mezopotámia* királyának. Az izraeliták 8 éven át szolgálták Kusán-Risataimot.  Amikor Jehovához kiáltottak segítségért,+ Jehova megmentőt adott az izraelitáknak,+ hogy megszabadítsa őket: Otnielt+, Kenáznak, Káleb öccsének a fiát. 10  Jehova szelleme rászállt,+ és Izrael bírája lett. Amikor kiment a csatába, Jehova kiszolgáltatta neki Kusán-Risataimot, Mezopotámia* királyát, úgyhogy legyőzte őt. 11  Ezután 40 évig béke* volt az országban. Majd Otniel, Kenáz fia meghalt. 12  De az izraeliták ismét azt kezdték tenni, amit Jehova rossznak tart.+ Jehova ezért engedte, hogy Eglon, Moáb+ királya legyőzze Izraelt, mivel azt tették, amit Jehova rossznak tart. 13  Ráadásul Eglon szövetkezett az ammonitákkal+ és az amálekitákkal+. Megtámadták Izraelt, és elfoglalták a pálmafák városát+. 14  Az izraeliták 18 éven át szolgálták Eglont, Moáb királyát.+ 15  Majd Jehovához kiáltottak segítségért,+ Jehova pedig megmentőt adott nekik,+ a benjáminita+ Ehudot+, Gera fiát, aki balkezes+ volt. Az izraeliták idővel sarcot küldtek általa Eglonnak, Moáb királyának. 16  Ehud pedig készített magának egy kétélű kardot, egykönyöknyi* hosszút, és felkötötte azt a ruhája alá, a csípője jobb oldalára. 17  Amikor Ehud megérkezett Eglonhoz, Moáb királyához, odaadta neki a sarcot. Eglon pedig nagyon kövér ember volt. 18  Miután Ehud odaadta a sarcot, elküldte azokat az embereket, akik a sarcot vitték. 19  De miután a Gilgálnál+ levő faragott bálványokhoz* ért, visszament, és ezt mondta: „Titkos üzenetem van számodra, ó, király.” A király erre így szólt: „Hagyjatok magunkra!*” Erre minden szolgája kiment. 20  Ehud pedig odament hozzá, miközben ő egyedül ült a hűvös tetőszobájában. Ehud ekkor ezt mondta: „Üzenetet hoztam neked Istentől.” Erre az fölkelt a trónjáról*. 21  Ehud ekkor a bal kezével kihúzta a kardot a csípője jobb oldaláról, és beledöfte annak hasába. 22  Még a markolata is belement a penge után, és a háj körülfogta a pengét, ugyanis nem húzta ki a kardot a hasából, és kijött a bélsár. 23  Ehud a csarnokon* keresztül ment ki, a tetőszoba ajtajait pedig becsukta maga mögött, és bezárta. 24  Miután elment, a király szolgái visszatértek, és látták, hogy a tetőszoba ajtajai be vannak zárva. Ezért ezt mondták: „Biztosan szükségét végzi* a hűvös belső szobában.” 25  Vártak, míg végül már zavarba jöttek. De amikor látták, hogy még mindig nem nyitja ki a tetőszoba ajtajait, fogták a kulcsot, kinyitották az ajtókat, és látták, hogy uruk ott fekszik holtan a földön. 26  Ehud azonban elmenekült, míg ők késlekedtek. Elment a faragott bálványok*+ mellett, és biztonságban eljutott Szeirába. 27  Amikor odaért, megfújta a kürtöt+ Efraim hegyvidékén+, és az izraeliták lementek vele a hegyvidékről, ő pedig az élükön haladt. 28  Ekkor ezt mondta nekik: „Kövessetek, mert Jehova kiszolgáltatta nektek ellenségeiteket, a moábitákat!” Azok pedig követték őt, elfoglalták a Jordán gázlóit, és megakadályozták, hogy a moábiták átkelhessenek rajta. 29  Akkor megöltek a moábiták közül mintegy 10 000 embert,+ akik mind erős és bátor férfiak voltak. Egy sem menekült meg közülük.+ 30  Izrael leigázta Moábot azon a napon, és béke* volt az országban 80 évig.+ 31  Őutána következett Sámgár+, Anát fia, aki 600 filiszteus férfit+ ölt meg egy ökörösztökével.+ Ő is megmentette Izraelt.

Lábjegyzetek

Vagy: „Hamát széléig”.
Szó szerint: „szolgálták”.
Szó szerint: „eladta”.
Szó szerint: „Arám-Naharaim”.
Szó szerint: „Arám”.
Vagy: „nyugalom”.
Ez alighanem egy rövidkönyök, amely kb. 38 cm-nek felelt meg. Lásd: B14-es függ.
Esetleg: „kőbányákhoz”.
Szó szerint: „Csendet!”
Vagy: „ülőhelyéről”.
Esetleg: „szellőzőnyíláson”.
Szó szerint: „betakarja a lábát”.
Esetleg: „kőbányák”.
Vagy: „nyugalom”.

Jegyzetek

Multimédia