4Mózes 14:1–45

14  Ekkor kifakadt az egész közösség, és a nép egész éjszaka hangosan siránkozott.+  Az izraeliták mind zúgolódni kezdtek Mózes és Áron ellen,+ és az egész közösség ellenük fordult, és ezt mondta: „Bárcsak meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy bárcsak meghaltunk volna itt a pusztában!  Miért hoz minket Jehova erre a földre? Azért, hogy megöljenek minket karddal?+ A feleségeinket és a gyermekeinket zsákmányul ejtik!+ Hát nem jobb, ha visszatérünk Egyiptomba?”+  Sőt még ezt is mondták egymásnak: „Jelöljünk ki egy vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba!”+  Mózes és Áron ekkor arcra borult az összegyűlt izraeliták előtt.  Józsué+, Nún fia és Káleb+, Jefunné fia pedig, akik azok között voltak, akik kikémlelték a földet, megszaggatták a ruhájukat,  és ezt mondták az izraeliták egész közösségének: „A föld, amelyre elmentünk, hogy kikémleljük, nagyon-nagyon jó föld.+  Ha Jehova kedvét leli bennünk, akkor be fog minket vinni erre a földre, és nekünk adja ezt a tejjel és mézzel folyó földet.+  Csak Jehova ellen ne lázadjatok! Ne féljetek annak a földnek a népétől,+ mert elpusztítjuk őket*. Már nincs, ami megvédje őket. Jehova velünk van.+ Ne féljetek tőlük!” 10  Erre az egész közösség arról beszélt, hogy megkövezi őket.+ De Jehova dicsősége megjelent a találkozás sátrán az összes izraelita előtt.+ 11  Jehova ezután ezt mondta Mózesnek: „Meddig nem tisztel még engem ez a nép,+ és meddig nem hisznek még bennem annak ellenére sem, hogy sok csodát* tettem közöttük?+ 12  Hadd sújtsak le rájuk járvánnyal, hogy végezzek velük, és hadd tegyelek téged náluk nagyobb és hatalmasabb nemzetté!”+ 13  Mózes azonban ezt mondta Jehovának: „Biztosan hallanak majd erről az egyiptomiak, akik közül kihoztad ezt a népet a hatalmaddal,+ 14  és elmondják majd azoknak, akik ezen a földön laknak. Ők is hallották, hogy te, Jehova, ezzel a néppel vagy+, és szemtől szemben megjelentél nekik.+ Hogy te vagy Jehova, és a felhőd felettük van, és nappal felhőoszlopban mész előttük, éjjel pedig tűzoszlopban.+ 15  Ha hirtelen* elpusztítanád ezt a népet, akkor a nemzetek, akik hallották a híredet, ezt mondanák: 16  »Mivel Jehova nem tudta bevinni őket arra a földre, amelyet esküvel nekik ígért, lemészárolta őket a pusztában.«+ 17  Most azért, kérlek, Jehova, mutasd meg, hogy milyen hatalmas vagy, hiszen ezt ígérted: 18  »Jehova türelmes* és odaadóan szeret,+ megbocsát vétket és törvényszegést, de semmiképp sem hagyja büntetlenül a bűnöst, hanem megbünteti az apák vétkéért a fiakat, a harmadik nemzedéket és a negyedik nemzedéket.«+ 19  Mivel odaadóan szereted a népedet, bocsásd meg, kérlek, a vétkét, ahogyan megbocsátottál a népnek Egyiptom óta mindeddig!+ 20  Jehova ekkor ezt mondta: „Megbocsátok nekik, ahogy kérted.+ 21  Jehova dicsősége be fogja tölteni az egész földet!+ Olyan biztos ez, mint hogy én élek! 22  Viszont azok közül, akik látták a dicsőségemet és a csodáimat*+, amelyeket Egyiptomban és a pusztában hajtottam végre, és mégis próbára tettek engem,+ már tízszer is, és nem hallgattak a szavamra,+ senki sem 23  fogja meglátni azt a földet, amely felől megesküdtem apáiknak. Igen, senki sem fogja meglátni, aki nem tisztel engem.+ 24  Az én szolgámat, Kálebet+ viszont, mivel másképp gondolkodik, és mindig teljes szívvel követ engem, beviszem arra a földre, amelyen járt, és az az utódaié lesz.+ 25  Mivel a völgyben az amálekiták és a kánaániták+ laknak, holnap forduljatok vissza, és induljatok el a pusztába a Vörös-tenger útján.+ 26  Jehova ezután ezt mondta Mózesnek és Áronnak: 27  „Meddig zúgolódik még ellenem ez a gonosz közösség?+ Hallottam, hogy mit mondanak rólam az izraeliták. 28  Mondd meg nekik: »Így szól Jehova: ’Hallottam, hogy mit mondtatok. Pontosan azt fogom tenni veletek, amit mondtatok!+ Olyan biztos ez, mint hogy én élek! 29  Ebben a pusztában fogtok meghalni,+ igen, minden 20 éves és annál idősebb személy, akit nyilvántartásba vettek, mindenki, aki zúgolódik ellenem.+ 30  Egyikőtök sem megy be arra a földre, mely felől megesküdtem*, hogy ott fogtok lakni,+ kivéve Kálebet, Jefunné fiát és Józsuét, Nún fiát.+ 31  A gyermekeiteket viszont, akikről azt mondtátok, hogy zsákmányul esnek,+ őket beviszem, és ők meg fogják látni azt a földet, amelyet ti semmibe vettetek.+ 32  Ti azonban ebben a pusztában fogtok meghalni. 33  Fiaitok pedig pásztorok lesznek a pusztában 40 évig,+ és felelniük kell a hűtlenségetekért*, míg egytől egyig meg nem haltok a pusztában.+ 34  Egy-egy napért egy-egy évet számítok. Mivel 40 napon át kémleltétek ki azt a földet,+ így 40 éven át fogtok felelni a vétketekért,+ hogy megtudjátok, mivel jár az, ha szembeszegültök velem*. 35  Én, Jehova szóltam. Ezt fogom tenni ezzel az egész gonosz közösséggel, azokkal, akik összegyűltek ellenem: Ebben a pusztában lesz végük, itt fognak meghalni.+ 36  Azok a férfiak, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki a földet, és rossz hírrel tértek vissza,+ és akik miatt az egész közösség ellene zúgolódott, 37  igen, azok a férfiak, akik rossz hírt hoztak arról a földről, megkapják a büntetésüket, és meghalnak Jehova előtt.+ 38  De Józsué, Nún fia és Káleb, Jefunné fia életben marad azok közül a férfiak közül, akik elmentek kikémlelni azt a földet.+’«” 39  Amikor Mózes elmondta ezeket az izraelitáknak, akkor a nép keservesen bánkódott. 40  Felkeltek kora reggel, fel akartak menni a hegy tetejére, és ezt mondták: „Vétkeztünk. De most készek vagyunk felmenni arra a helyre, amelyről Jehova beszélt.”+ 41  Mózes azonban ezt mondta: „Miért mentek túl azon, amire Jehova utasítást adott? Nem fogtok sikerrel járni. 42  Ne menjetek fel, mert Jehova nincs veletek, és le fognak győzni titeket az ellenségeitek.+ 43  Mert az amálekitákkal és a kánaánitákkal fogtok szembekerülni,+ és megölnek titeket karddal. Mivel elfordultatok Jehovától, és nem követitek, már nem lesz veletek Jehova.”+ 44  Ők ennek ellenére felmerészkedtek a hegy tetejére,+ ám Jehova szövetségládája és Mózes a táborban maradt.+ 45  Akkor az amálekiták és a kánaániták, akik azon a hegyen laktak, lejöttek, lecsaptak rájuk, szétkergették őket, és ők egészen Hormáig menekültek.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „kenyér az nekünk”.
Szó szerint: „jelet”.
Szó szerint: „mint egyetlen embert”.
Vagy: „lassú a haragra”.
Szó szerint: „jeleimet”.
Szó szerint: „felemeltem a kezemet”.
Szó szerint: „szajhálkodásotokért”.
Vagy: „ha az ellenségeim vagytok”.

Jegyzetek

Multimédia