2Sámuel 2:1–32

2  Dávid ezután megkérdezte Jehovát:+ „Fölmenjek-e Júda valamelyik városába?” Jehova erre ezt mondta neki: „Menj föl.” Dávid ezt kérdezte: „Hová menjek?” Ő így válaszolt: „Hebronba.”+  Így hát Dávid fölment oda a két feleségével: a jezréeli Ahinoámmal,+ és Abigaillal+, a kármeli Nábál özvegyével.  Dávid azokat az embereket is fölvitte, akik vele voltak,+ mindegyiket a háznépével együtt. A Hebron körüli városokban telepedtek le.  Akkor odamentek Júda férfiai, és felkenték ott Dávidot Júda népének királyává.+ Elmondták Dávidnak: „A jábes-gileádi emberek temették el Sault.”  Dávid ezért követeket küldött a jábes-gileádi emberekhez ezzel az üzenettel: „Áldjon meg titeket Jehova, amiért ilyen kedvesen* bántatok uratokkal, Saullal, hogy eltemettétek őt!+  Bánjon veletek Jehova odaadó szeretettel, és legyen hozzátok hűséges! Sőt, én is kedves leszek veletek, amiért ezt tettétek.+  Most tehát legyetek erősek és bátrak, mert Saul, az uratok meghalt, és Júda népe engem kent fel, hogy király legyek fölöttük.”  Ábner,+ Nér fia, Saul hadseregének vezére azonban maga mellé vette Is-Bósetet+, Saul fiát, majd átvitte őt Mahanaimba+,  és Gileádnak+, az asúriaknak, Jezréelnek,+ Efraimnak,+ Benjáminnak és egész Izraelnek királyává tette őt. 10  Is-Bóset, Saul fia 40 éves korában lett Izrael királya, és 2 évig uralkodott. Júda népe viszont Dávidot támogatta.+ 11  Dávid 7 évig és 6 hónapig volt király Júda népe felett Hebronban.+ 12  Idővel Ábner, Nér fia, és Is-Bósetnek, Saul fiának a szolgái kivonultak Mahanaimból+ Gibeonba+. 13  Joáb,+ Céruja+ fia, meg Dávid szolgái szintén kivonultak, és összetalálkoztak azokkal Gibeon tavánál. Az egyik csoport a tó egyik oldalán, a másik csoport pedig a tó másik oldalán várakozott. 14  Végül Ábner így szólt Joábhoz: „Rajta, küzdjenek meg* a férfiak előttünk!” Joáb erre ezt mondta: „Küzdjenek!” 15  Fölkeltek hát, és átmentek szám szerint 12-en Benjámin és Is-Bóset, Saul fia részéről, és 12-en Dávid szolgái közül. 16  Megragadták egymást a fejüknél fogva, és mindegyik az ellenfele oldalába döfte a kardját, úgyhogy mindnyájan elestek. Így hát ez a hely, mely Gibeonban van, a Helkát-Haccurim nevet kapta. 17  Az ezt követő harc rendkívül kegyetlenné vált azon a napon, míg végül Ábner és Izrael férfiai vereséget szenvedtek Dávid szolgáitól. 18  Ott volt Céruja+ három fia is: Joáb,+ Abisai+ és Asáhel+. Asáhel fürge lábú volt, mint a gazella a mezőn. 19  Asáhel üldözőbe vette Ábnert, és se jobbra, se balra nem akart letérni Ábner mögül. 20  Amikor Ábner hátratekintett, ezt kérdezte: „Te vagy az, Asáhel?” Ő így válaszolt: „Én.” 21  Akkor Ábner ezt mondta neki: „Térj le jobbra vagy balra, és kapd el valamelyik fiatal férfit. Vedd el magadnak, amit leszedsz róla.” De Asáhel nem akart felhagyni az üldözésével. 22  Ábner ezért megint odaszólt Asáhelnek: „Ne üldözz tovább! Miért terítselek le? Hogyan tudnék akkor a testvéred, Joáb szemébe nézni?” 23  De az sehogy sem akart felhagyni az üldözésével, ezért Ábner hasba döfte a lándzsa tompa végével,+ úgyhogy a hátán jött ki a lándzsa. Asáhel pedig összeesett, és ott helyben meghalt. Akik csak arra jártak, ahol Asáhel összeesett és meghalt, mind megálltak. 24  Ezután Joáb és Abisai vette üldözőbe Ábnert. A nap már lemenőben volt, amikor eljutottak Amma dombjához, amely Giahhal szemben van, a Gibeon pusztájába vivő útnál. 25  A benjáminiták Ábner köré gyűltek, csoportot alkottak, és felsorakoztak egy domb tetején. 26  Ábner ekkor odakiáltott Joábnak: „Hát sosem nyugszik meg a kardunk? Nem tudod, hogy úgyis csak keserűség lesz a vége? Mikor szólsz már a népnek, hogy forduljon vissza testvérei üldözéséből?” 27  Joáb erre ezt mondta: „Ha nem szóltál volna, akkor csak reggelre hagyott volna fel a nép azzal, hogy a testvéreit üldözze. Olyan biztos ez, mint hogy az igaz Isten él!” 28  Joáb erre megfújta a kürtöt, és az emberei felhagytak Izrael üldözésével. És megszűntek a harcok. 29  Ábner meg az emberei egész éjszaka meneteltek az Arabán+ keresztül, átkeltek a Jordánon, és átvonultak az egész szurdokon*, végül eljutottak Mahanaimba+. 30  Miután Joáb visszafordult Ábner üldözéséből, összegyűjtötte az egész népet. Dávid szolgái közül 19 ember hiányzott Asáhelen kívül. 31  Ám Dávid szolgái vereséget mértek a benjáminitákra és Ábner embereire: 360-an haltak meg közülük. 32  Asáhelt+ elvitték, és eltemették apja betlehemi+ sírjába. Azután Joáb meg az emberei egész éjszaka meneteltek, és hajnalban értek Hebronba+.

Lábjegyzetek

Vagy: „odaadó szeretettel”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „csapjanak össze”.
Esetleg: „Bitrónon”.

Jegyzetek

Multimédia