2Krónikák 24:1–27

24  Joás 7 éves volt, amikor király lett,+ és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Beér-Sebából való volt, Cibjahnak hívták.+  Joás azt tette Jójada pap minden napján, amit Jehova helyesnek tart.+  Jójada két feleséget választott neki, Joásnak pedig fiai és lányai lettek.  Idővel Joásnak szíve vágya lett, hogy rendbe hozza Jehova házát.+  Ezért egybegyűjtötte a papokat meg a lévitákat, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el Júda városaiba, és gyűjtsetek pénzt egész Izraeltől, hogy Istenetek háza évről évre rendbe legyen hozva.+ Ne késlekedjetek!” De a léviták halogatták a dolgot.+  A király ezért hívatta Jójada főpapot, és ezt mondta neki:+ „Miért nem követelted meg a lévitáktól, hogy behozzák Júdából és Jeruzsálemből a szent adót, melyet Jehova szolgája, Mózes vetett ki;+ Izrael gyülekezetének szent adóját a sátor számára, ahol a szövetségláda volt*?+  Atáliának+, annak a gonosz asszonynak a fiai betörtek az igaz Isten házába,+ és Jehova házának szent dolgait mind a Baálok imádatára használták fel.”  Akkor a király parancsára készítettek egy ládát+, és elhelyezték azt kívül, Jehova házának kapujánál.+  Ezután felhívást küldtek szét egész Júdába és Jeruzsálembe, hogy hozzák el Jehovának a szent adót+, melyet az igaz Isten szolgája, Mózes vetett ki Izraelre a pusztában. 10  Erre minden fejedelem és az egész nép örömmel hoztak adományokat,+ bedobták a ládába, mígnem az megtelt*. 11  A léviták, amikor csak látták, hogy sok pénz van a ládában, elvitték azt, hogy átadják a királynak. A király titkára és a főpap megbízottja akkor odament, és kiürítette a ládát,+ majd visszavitték a helyére. Ezt tették napról napra, úgyhogy igen sok pénzt gyűjtöttek össze. 12  Ezután a király és Jójada odaadta azoknak, akik a Jehova házán végzett munkát felügyelték. Ők aztán kővágókat és mesterembereket fogadtak fel, hogy rendbe hozzák Jehova házát,+ továbbá vas- meg rézműveseket Jehova házának kijavítására. 13  A munkát felügyelők tehát munkához láttak, és a javítási munkálatok előrehaladtak a felügyeletük alatt. Megfelelő állapotba hozták az igaz Isten házát, és megerősítették. 14  Mihelyt végeztek, elvitték a megmaradt pénzt a királyhoz és Jójadához, ők pedig eszközöket készítettek Jehova háza számára: eszközöket a szolgálathoz és az áldozatokhoz, poharakat, arany- meg ezüsteszközöket.+ És rendszeresen égőáldozatokat+ mutattak be Jehova házánál Jójada minden napján. 15  Egy hosszú és megelégedést nyújtó élet után* Jójada 130 éves korában meghalt. 16  Eltemették Dávid városában a királyok mellé,+ mert jó dolgokat tett Izrael népéért,+ az igaz Istenért és Isten házáért. 17  Jójada halála után eljöttek Júda fejedelmei, és meghajoltak a király előtt, a király pedig hallgatott rájuk. 18  Elhagyták Jehovának, ősapáik Istenének a házát, és a szent rudaknak* meg a bálványoknak kezdtek szolgálni. Ezzel a vétkével Júda és Jeruzsálem magára vonta Isten haragját. 19  Jehova újra meg újra prófétákat küldött közéjük, hogy visszatérítsék őket hozzá, és ezek mindig figyelmeztették őket*, de ők nem hallgattak rájuk.+ 20  Isten szelleme pedig rászállt* Zakariásra, Jójada+ pap fiára. Ő odaállt a nép elé, és így szólt hozzájuk: „Ezt mondja az igaz Isten: »Miért szegitek meg Jehova parancsolatait? Nem fogtok sikerrel járni! Mivel elhagytátok Jehovát, ő is elhagy titeket.«”+ 21  Azok viszont összeesküdtek ellene,+ és a király parancsára megkövezték Jehova házának udvarán.+ 22  Joás király nem emlékezett meg arról, hogy milyen odaadó szeretettel bánt vele annak apja*, Jójada, így hát megölte a fiát. Az pedig ezt mondta, amikor haldoklott: „Fizessen meg neked Jehova azért, amit tettél!”+ 23  Az év elején* a szír hadsereg feljött Joás ellen, és behatolt Júdába és Jeruzsálembe.+ Azután elpusztították a nép összes fejedelmét+, a zsákmányukat pedig mind elküldték Damaszkusz királyának. 24  Noha a támadó szír hadsereg kis létszámú volt, Jehova mégis kiszolgáltatott nekik egy igen nagy hadsereget,+ mert azok elhagyták Jehovát, ősapáik Istenét. Így hát végrehajtották* az ítéletet Joáson. 25  Amikor elvonultak (súlyos sérülésekkel* hagyták ott), a saját szolgái összeesküdtek ellene, mivel kiontotta Jójada+ pap fiainak* a vérét. Az ágyában ölték meg.+ Meghalt, és Dávid városában temették el,+ de nem a királyok sírhelyeibe temették.+ 26  Ezek voltak, akik összeesküdtek ellene:+ Zabád, az ammonita asszonynak, Simeátnak a fia, és Jozabád, a moábita asszonynak, Simritnek a fia. 27  Ami a fiait, az ellene szóló számos kijelentést+ és az igaz Isten házán végzett javítási munkálatokat*+ illeti, mindezek fel vannak jegyezve a királyok könyvének írásaiban*. A fia, Amácija lett a király utána.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „a bizonyság sátra számára”.
Esetleg: „mígnem mindannyian adtak”.
Szó szerint: „idősen, és betelve a napokkal”.
Vagy: „tanúságot tettek ellenük”.
Szó szerint: „beborította”.
Vagyis Zakariás apja.
Szó szerint: „az esztendő fordultával”.
Mármint a szírek.
Vagy: „sok betegségben”.
Vagy: „fiának”. A többes szám valószínűleg kiválóságot fejez ki.
Szó szerint: „alapozást”.
Vagy: „fejtegetéseiben”; „magyarázatában”.

Jegyzetek

Multimédia