1Krónikák 9:1–44

9  Minden izraelitát származási jegyzékbe vettek, és be vannak írva Izrael királyainak könyvébe. A júdabelieket pedig száműzetésbe vitték Babilonba a hűtlenségük miatt.+  Néhány izraelita, a papok, a léviták és a templomi szolgák*+ voltak az elsők, akik visszatértek a városaikban lévő birtokukra.  Jeruzsálemben Júda+, Benjámin+, Efraim és Manassé leszármazottai közül valók telepedtek le:  Utai, aki Ammihud fia, aki Omri fia, aki Imri fia, aki Báni fia, Pérecnek+, Júda fiának a leszármazottai közül.  A siloniták közül: Asája, az elsőszülött, és a fiai.  Zerah+ fiai közül: Jéuel és 690 testvérük.  Benjámin leszármazottai közül: Sallu, aki Mesullám fia, aki Hodávia fia, aki Hasszenua fia,  továbbá Ibnéja, aki Jerohám fia, Elah, aki Uzzi fia, aki Mikri fia, és Mesullám, aki Sefátia fia, aki Réuel fia, aki Ibnija fia.  És testvéreik a leszármazásuk szerint 956-an voltak. Mindezek a férfiak nemzetségfők voltak. 10  A papok közül: Jedája, Jehojárib, Jákin,+ 11  Azária, aki Hilkija fia, aki Mesullám fia, aki Cádók fia, aki Mérajót fia, aki Ahitubnak, az igaz Isten háza* egyik vezetőjének a fia, 12  továbbá Adája, aki Jerohám fia, aki Pashúr fia, aki Malkija fia; Maásai, aki Adiel fia, aki Jahzéra fia, aki Mesullám fia, aki Mesillémit fia, aki Immér fia; 13  és testvéreik, nemzetségfők, 1760-an. Ők erős emberek voltak, alkalmasak az igaz Isten házánál végzett szolgálatra. 14  A léviták közül: Semája+, aki Hassub fia, aki Azrikám fia, aki Hasábia fia, Mérári leszármazottai közül; 15  továbbá Bakbakkar, Héres, Galál és Mattánia, aki Mika fia, aki Zikri fia, aki Asáf fia; 16  Abdiás, aki Semája fia, aki Galál fia, aki Jedutun fia, továbbá Berekia, aki Asa fia, aki Elkána fia. Ő a netófaiak+ településein lakott. 17  Kapuőrök+ voltak: Sallum, Akkub, Talmon, Ahimán. A testvérük, Sallum volt a fő, 18  és mind ez ideig a király kapujánál őrködött, a keleti oldalon.+ Ezek voltak a léviták táborainak a kapuőrei. 19  Sallum, aki Kóré fia, aki Ebiasáf fia, aki Kórah fia, és testvérei a nemzetségéből, vagyis a kórahiták felügyelték a szolgálatot, és őrködtek a sátor bejáratánál, apáik pedig Jehova táborát felügyelték mint a bejárat őrei. 20  Fineás+, Eleázár+ fia volt a vezetőjük azelőtt, és Jehova vele volt. 21  Zakariás+, Meselémia fia volt a találkozás sátra bejáratának kapuőre. 22  Összesen 212 férfit választottak ki arra, hogy őrködjenek a bejáratoknál. Ők a településeiken laktak a származási bejegyzésük+ szerint. Dávid és Sámuel, a látó+ jelölte ki őket erre a bizalmi tisztségre. 23  Ők és a fiaik Jehova házának, tehát a sátor házának a kapuinál végzett őrszolgálatra felügyeltek.+ 24  A kapuőrök négy oldalon teljesítettek szolgálatot: a keleti, nyugati, északi és déli oldalon.+ 25  A testvéreiknek időről időre fel kellett menniük a településeikről, hogy hét napig velük szolgáljanak. 26  Négyen voltak fő* kapuőrök bizalmi tisztségben. Léviták voltak, és ők felügyeltek a helyiségekre* és az igaz Isten házának kincstáraira.+ 27  Az igaz Isten háza körül, az őrhelyeiken töltötték az éjszakát, mert az őrszolgálat volt a feladatuk. Az ő gondjaikra volt bízva a kulcs, és ők nyitották ki a házat reggelenként. 28  Néhányan közülük a szolgálathoz szükséges eszközökre+ viseltek gondot. Ők számolták meg, amikor bevitték és kihozták azokat. 29  Némelyiküket arra jelölték ki, hogy ügyeljen az eszközökre, minden szent eszközre,+ továbbá a finomlisztre+, a borra+, az olajra+, a tömjénre+ és a balzsamolajra+. 30  A papok fiai közül valók voltak azok, akik balzsamolajból kevertek kenőcsöt. 31  A léviták közül való Mattitja, a kórahita Sallum elsőszülöttje kapta azt a bizalmi tisztséget, hogy felügyeljen a serpenyőben sütött dolgokra.+ 32  A kehátita testvéreik közül néhányan az egymásra rakott kenyerekért*+ feleltek, hogy azok minden sabbatra el legyenek készítve.+ 33  Ezek voltak az énekesek, a léviták nemzetségfői a helyiségekben*, akiket más feladatok alól felmentettek, ugyanis az volt a megbízatásuk, hogy éjjel-nappal szolgálatban legyenek. 34  Ezek voltak a léviták nemzetségfői a leszármazásuk szerint, főemberek. Ők Jeruzsálemben laktak. 35  Gibeon apja, Jeiél Gibeonban+ lakott. A feleségét Maákának hívták. 36  Elsőszülött fia Abdon volt, aztán Cúr, Kís, Baál, Nér, Nádáb, 37  Gedor, Ahió, Zakariás és Miklót. 38  Miklót fia volt Simeám. Ők mind ott laktak a testvéreik közelében Jeruzsálemben, együtt a többi testvérükkel. 39  Nér+ fia volt Kís, Kís fia volt Saul,+ Saul fia volt Jonatán+, Málki-Sua+, Abinádáb+ és Esbaál. 40  Jonatán fia volt Mérib-Baál,+ és Mérib-Baál fia volt Mika.+ 41  Mika fiai voltak: Piton, Mélek, Táhrea és Aház. 42  Aház fia volt Jara, és Jara fia volt Alémet, Azmávet és Zimri. Zimri fia volt Móca. 43  Móca fia volt Binea, az ő fia Refája, az ő fia Eleása, és az ő fia Ácel. 44  Ácelnek hat fia volt, és így hívták őket: Azrikám, Bókeru, Izmael, Seárja, Abdiás és Hanán. Ezek voltak Ácel fiai.

Lábjegyzetek

Vagy: „nétineusok”. Szó szerint: „az odaadottak”.
Vagy: „temploma”.
Vagy: „az étkezőhelyiségekre”.
Szó szerint: „erős”.
Vagyis a jelenlét kenyeréért.
Vagy: „az étkezőhelyiségekben”.

Jegyzetek

Multimédia