1Krónikák 4:1–43

4  Júda fiai voltak: Pérec+, Hecron+, Kármi, Húr+ és Sobál+.  Sobál fiának, Reájának a fia volt Jahát; Jahát fiai voltak Ahumái és Lahád. Ezek voltak a córatiták+ családjai.  Étám+ apjának* a fiai ezek voltak: Jezréel, Jisma és Jidbás (a lánytestvérüket Haclelponinak hívták),  továbbá Pénuel, Gedor apja, és Ézer, Húsa apja. Ezek voltak Húrnak+, Efrata elsőszülöttjének, Betlehem apjának a fiai.+  Ashúrnak+, Tékoa+ apjának két felesége volt: Hela és Naára.  Naára szülte neki Ahuzzámot, Héfert, Témenit és Ahastárit. Ezek voltak Naára fiai.  Hela fiai voltak: Ceret, Jichár és Etnán.  Kóc fiai voltak: Ánub, Cobéba és Ahárhelnek, Hárum fiának a családjai.  Jábec tiszteletre méltóbb volt, mint a testvérei. Anyja nevezte el Jábecnek*, mondván: „Fájdalommal szültem őt.” 10  Jábec így imádkozott Izrael Istenéhez: „Ó, bárcsak megáldanál, és kiterjesztenéd területemet, és segítenél nekem, és megóvnál a csapástól, hogy az ne ártson nekem!” És Isten megadta, amit kért. 11  Kelubnak, Súha testvérének a fia volt Mehir, és ő volt Eston apja. 12  Eston fiai voltak: Bét-Rafa, Paseah és Tehinna, Ír-Náhás apja. Ők voltak Réka emberei. 13  Kenáz fiai voltak: Otniel+ és Serája. Otniel fia* volt Hatát. 14  Meonótai fia volt Ofra. Serája fia volt Joáb, a Ge-Harasimban* élők apja. Azért hívták így őket, mert mesteremberek voltak. 15  Kálebnek+, Jefunné fiának a fiai ezek voltak: Iru, Elah és Naám. Elah fia* volt Kenáz. 16  Jehallélel fiai voltak: Zif, Zifa, Tíria és Asárel. 17  Ezrah fiai voltak: Jéter, Méred, Éfer és Jálon. Az asszony* pedig teherbe esett, és gyermekeket szült: Mirjamot, Sammait és Isbát, Estemoa apját. 18  (Az ő zsidó felesége szülte Jeredet, Gedor apját, Hévert, Szokó apját, és Jekutielt, Zanoah apját.) Ők Bítiának, a fáraó lányának a fiai voltak, akit Méred feleségül vett. 19  Hódija feleségének, Naham lánytestvérének a fiai voltak a garmita Keila apái, továbbá a maákáti Estemoa. 20  Simón fiai voltak: Amnon, Rinna, Ben-Hanán és Tilon. Isi fiai voltak: Zóhét és Ben-Zóhét. 21  Júda fiának, Sélának+ a fiai voltak: Ér, Léka apja, Laáda, Marésah apja, és a finom szövetet készítők családjai, Asbea leszármazottai, 22  továbbá Jokim, Kozeba emberei, Joás és Sáráf – ők moábita nők férjei lettek –, és Jásubi-Lehem. Ezek ősi időből származó feljegyzések.* 23  Fazekasok voltak, akik Netaimban és Gedérában éltek. A királynak dolgoztak. 24  Simeon+ fiai pedig ezek voltak: Nemuel, Jámin, Járib, Zerah és Sául.+ 25  Ennek a fia volt Sallum, ennek a fia Mibsám, és ennek a fia Misma. 26  Misma fiai voltak: Hammuel, ennek a fia Zakkur, és ennek a fia Simei. 27  Simeinek 16 fia és 6 lánya volt; a testvéreinek azonban nem volt sok fiuk, és egyetlen családjuk sem volt olyan népes, mint Júda emberei.+ 28  Ott laktak Beér-Sebában+, Móladában+, Hacar-Suálban+, 29  Bilhában, Ecemben+, Toládban, 30  Betuelben+, Hormában+, Ciklágban+, 31  Bét-Markabótban, Hacar-Szúszimban+, Bét-Biriben és Saáraimban. Ezek voltak a városaik, míg Dávid uralkodni nem kezdett. 32  A településeik ezek voltak: Étám, Ain, Rimmon, Tóken és Asán+, öt város, 33  a környező településeikkel együtt, egészen Baálig. Ezek voltak a származási jegyzékeik és a lakóhelyeik. 34  Simeon más leszármazottai ezek voltak: Mesobáb, Jámlek, Jósa, Amácija fia; 35  Jóel, Jéhu, aki Jósibia fia, aki Serája fia, aki Asiel fia volt; 36  Eljoénai, Jaákoba, Jesohája, Asája, Adiel, Jesimiel, Benája 37  és Ziza, aki Sifi fia, aki Allon fia, aki Jedája fia, aki Simri fia, aki Semája fia volt; 38  ezek a név szerint említettek voltak a fejedelmek a családjaikban, és ősapáik háznépe megsokasodott. 39  És elmentek Gedor bejáratához, a völgy keleti részéig, hogy legelőt keressenek nyájaiknak. 40  Találtak is kövér, jó legelőt, a föld pedig tágas, háborítatlan és nyugodt volt. Azelőtt a hamiták laktak ott.+ 41  Ezek a név szerint följegyzettek elmentek Júda királyának, Ezékiásnak+ a napjaiban, és szétverték az ott levő hamiták és meunik sátrait. Elpusztították őket, és így van ez mind a mai napig. Azután letelepedtek a helyükön, mert ott volt legelő a nyájaiknak. 42  A simeoniták közül 500-an elmentek a Szeir-hegyre+ Isi fiainak, Pelátiának, Neárjának, Refájának és Uzzielnek a vezetésével. 43  Megölték az elmenekült amálekiták+ maradékát, és még ma is ott laknak.

Lábjegyzetek

Némelyik név ebben a fejezetben helyre utal, nem pedig emberre. Ezekben az esetekben az „apa” talán ’alapítót’ jelent.
A Jábec név rokonságban állhat a ’fájdalom’ jelentésű héber szóval.
Szó szerint: „fiai”.
Jel.: ’mesteremberek völgye’.
Szó szerint: „fiai”.
A 18. versben szereplő Bítiára utalhat.
Vagy: „Régiek ezek a beszédek.”

Jegyzetek

Multimédia