1Krónikák 24:1–31

24  Áron leszármazottainak az osztályai ezek voltak: Áron fiai Nádáb, Abihu,+ Eleázár és Itamár.+  De Nádáb és Abihu még apjuk előtt meghaltak,+ és nem voltak fiaik. Eleázár+ és Itamár azonban továbbra is papként szolgált.  Dávid az Eleázár fiai közül való Cádókkal+ és az Itamár fiai közül való Ahimélekkel osztályokba sorolta őket a szolgálati tisztségük szerint.  Mivel Eleázár fiai között több főember volt, mint Itamár fiai között, így osztották el őket: Eleázár fiainak 16 nemzetségfőjük lett, Itamár fiainak pedig 8 nemzetségfőjük.  Továbbá elosztották őket sorsvetéssel,+ egyik és másik csoportot is, mert Eleázár fiai közül is, meg Itamár fiai közül is voltak vezetői a szent helynek, és vezető emberei az igaz Istennek.  Akkor Semája, Netánel fia, a léviták közül való titkár feljegyezte a nevüket a király és a fejedelmek előtt, Cádók+ pap és Ahimélek+, Abjátár+ fia előtt, meg a papok és a léviták nemzetségfői előtt; egy nemzetséget Eleázárnak, egyet pedig Itamárnak választottak.  A sors először Jehojáribra esett, másodszor Jedájára,  harmadszor Hárimra, negyedszer Seórimra,  ötödször Malkijára, hatodszor Mijáminra, 10  hetedszer Hakkócra, nyolcadszor Abijára+, 11  kilencedszer Jésuára, tizedszer Sekániára, 12  tizenegyedszer Eliásibra, tizenkettedszer Jákimra, 13  tizenharmadszor Huppára, tizennegyedszer Jesebeábra, 14  tizenötödször Bilgára, tizenhatodszor Immérre, 15  tizenhetedszer Hézirre, tizennyolcadszor Happiceszre, 16  tizenkilencedszer Petáhiára, huszadszor Jéhezkelre, 17  huszonegyedszer Jákinra, huszonkettedszer Gámulra, 18  huszonharmadszor Delájára, huszonnegyedszer Maáziára. 19  Ez volt az ő hivatalos szolgálati beosztásuk,+ hogy mikor menjenek be Jehova házába az ősapjuk, Áron által meghatározott eljárás szerint, ahogy azt Jehova, Izrael Istene megparancsolta neki. 20  Lévi többi leszármazottja volt: Amrám+ fiai közül Subáel+; Subáel fiai közül Jehdéja; 21  Rehábiától+: Rehábia fiai közül Issija, a fő; 22  a jicharitáktól Selomót+; Selomót fiai közül Jahát; 23  Hebron fiai közül Jeria+, a fő; Amária, a második; Jaháziel, a harmadik; Jekameám, a negyedik; 24  Uzziel fiai közül Mika; Mika fiai közül Sámir. 25  Mika testvére volt Issija; Issija fiai közül Zakariás. 26  Mérári+ fiai voltak: Mahli és Músi; Jaázija fiai közül Benó. 27  Mérári fiai Jaázijától: Benó, Sohám, Zakkur és Hibri; 28  Mahlitól: Eleázár, de neki nem voltak fiai;+ 29  Kís fiai közül Jerahméel; 30  Músi fiai voltak: Mahli, Éder és Jerimót. Ezek voltak Lévi fiai a nemzetségeik szerint. 31  Ők is sorsot vetettek,+ pontosan úgy, ahogy a testvéreik, Áron fiai tették Dávid király, Cádók és Ahimélek előtt, meg a papok és a léviták nemzetségfői előtt. Az idősebb személy nemzetsége ugyanolyan bánásmódban részesült, mint fiatalabb testvérének a nemzetsége.

Lábjegyzetek

Jegyzetek

Multimédia