1Királyok 11:1–43

11  Salamon király sok más nemzetiségű feleséget szeretett+ a fáraó lányán+ kívül: moábita+, ammonita+, edomita, szidóni+ és hettita+ nőket.  Ők azokból a nemzetekből származtak, amelyekről Jehova megmondta az izraelitáknak: „Ne menjetek közéjük,* és ők se jöjjenek közétek, mert biztosan rávesznek titeket arra*, hogy az ő isteneiket kövessétek.”+ De Salamon ragaszkodott hozzájuk, és szerette őket.  Végül 700 előkelő felesége és 300 másodfelesége lett, akik nagymértékben befolyásolták őt*.  Öregkorára+ a feleségei rávették*, hogy más isteneket kövessen,+ és ellentétben az apjával, Dáviddal, ő nem szolgálta teljes szívvel Jehovát, az ő Istenét.  Salamon a szidóniak istennőjét, Astóretet+ és az ammoniták utálatos istenét, Milkomot+ követte.  Salamon azt tette, amit Jehova rossznak tart, és ellentétben az apjával, Dáviddal, ő nem követte teljes mértékben Jehovát.+  Ekkoriban épített Salamon magaslatot+ Kámosnak, Moáb utálatos istenének a Jeruzsálem előtti hegyen, és Moloknak+, az ammoniták utálatos istenének.+  Ezt tette minden más nemzetiségű feleségéért, akik áldozatokat mutattak be, hogy az égőáldozatok füstje felszálljon az isteneikhez.  Jehova pedig megharagudott Salamonra, mert elfordult a szíve Jehovától, Izrael Istenétől,+ aki kétszer is megjelent neki,+ 10  és figyelmeztette őt, hogy ne kövessen más isteneket.+ De ő nem engedelmeskedett Jehova parancsának. 11  Jehova tehát így szólt Salamonhoz: „Mivel ezt tetted, és nem tartottad meg szövetségemet és rendeleteimet, ahogyan parancsoltam neked, biztosan elszakítom tőled a királyságot, és az egyik szolgádnak adom.+ 12  De apádra, Dávidra való tekintettel nem teszem meg ezt, amíg élsz. A fiad kezéből fogom kiszakítani,+ 13  de nem az egész királyságot szakítom el.+ Egy törzset a fiadnak adok a szolgámért,+ Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam+.” 14  Jehova aztán ellenséget küldött Salamonra,+ az edomita Hadádot, Edom királyi családjából.+ 15  Amikor Dávid legyőzte Edomot,+ Joáb, a hadvezér fölment, hogy eltemesse az elesetteket, és megpróbálta megölni az összes férfit Edomban. 16  (Hat hónapig maradt ott Joáb és egész Izrael, míg ki nem irtott minden férfit Edomban.) 17  Ám Hadád elmenekült apja néhány edomita szolgájával, és Egyiptomba mentek. Hadád ekkor kisfiú volt. 18  Útnak indultak hát Midiánból, és Páránba értek. Embereket vettek maguk mellé Páránból+, és eljutottak Egyiptomba a fáraóhoz, Egyiptom királyához. Ő házat, földet adott neki, és gondoskodott az élelmezéséről. 19  A fáraó jóindulattal volt Hadád iránt, olyannyira, hogy feleségül adta hozzá saját feleségének, Tahpenesz királynénak a lánytestvérét. 20  Idővel Tahpenesz lánytestvére fiút szült neki, Genubátot. Tahpenesz a fáraó házában nevelte fel* a fiút, és Genubát ott maradt a fáraó házában a fáraó fiai között. 21  Hadád pedig hallott róla Egyiptomban, hogy Dávid meghalt,+ és hogy Joáb, a hadvezér is meghalt.+ Ezért így szólt a fáraóhoz: „Engedd meg, hogy visszatérjek a hazámba.” 22  De a fáraó ezt mondta neki: „Miben szenvedsz hiányt nálam, hogy vissza akarsz térni a hazádba?” Erre így szólt: „Semmiben, de kérlek, engedj el!” 23  Isten egy másik ellenséget is küldött Salamonra,+ Rezont, Eljáda fiát, aki elmenekült az urától, Hadadézertől+, Cóba királyától. 24  Amikor Dávid legyőzte* Cóba férfiait, Rezon embereket gyűjtött maga mellé, és egy rablócsapat vezére lett.+ Elmentek hát Damaszkuszba+, letelepedtek ott, és uralkodni kezdtek Damaszkuszban. 25  Salamon napjaiban Rezon mindvégig Izrael ellensége volt, tetézve a Hadád okozta bajt. Szíria feletti egész uralkodása idején gyűlölte Izraelt. 26  Volt még az efraimita Jeroboám+ is, Nébát fia Ceredából, aki Salamon szolgája+ volt. Anyját Céruának hívták, és özvegyasszony volt. Jeroboám is fellázadt* a király ellen.+ 27  Azért lázadt fel a király ellen, mert Salamon megépítette a Dombot*+, és elzárta apja, Dávid városának a rését.+ 28  Jeroboám pedig rátermett fiatal férfi volt. Amikor Salamon látta, hogy keményen dolgozik, kinevezte őt, hogy teljes egészében ő felügyelje+ azokat, akiket József házából kényszerszolgálatra köteleztek. 29  Ekkoriban történt, hogy Jeroboám kiment Jeruzsálemből, és az úton találkozott vele a silói Ahija próféta. Ahija+ új ruhát viselt, és csak ketten voltak a mezőn. 30  Ahija fogta a rajta levő új ruhát, és 12 darabra szakította. 31  Ezután így szólt Jeroboámhoz: „Vegyél el magadnak 10 darabot, mert ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Kiszakítom Salamon kezéből a királyságot, és neked adok 10 törzset.+ 32  Ám egy törzs az övé marad+ a szolgámért, Dávidért,+ és Jeruzsálemért, a városért, amelyet kiválasztottam Izrael összes törzse közül.+ 33  Azért teszem ezt, mert elhagytak engem,+ és meghajoltak a szidóniak istennője, Astóret előtt, Moáb istene, Kámos előtt, és az ammoniták istene, Milkom előtt. Nem jártak a nekem tetsző úton, mivel nem tették azt, amit jónak tartok, és nem tartották meg rendeleteimet és bírói döntéseimet, ellentétben Salamon apjával, Dáviddal. 34  De nem veszem el kezéből az egész királyságot, és fejedelem marad élete minden napján szolgámért, Dávidért, akit kiválasztottam,+ mert ő engedelmeskedett a parancsolataimnak és rendeleteimnek. 35  A fia kezéből azonban el fogom venni a királyságot, és neked adom, igen, 10 törzset.+ 36  A fiának egy törzset adok, hogy mindig az én szolgámnak, Dávidnak a leszármazottja uralkodjon* Jeruzsálemben,+ a városban, amelyet kiválasztottam magamnak, hogy ott legyen a nevem. 37  Kiválasztalak, és uralkodóvá teszlek minden felett, amit kívánsz*, és király leszel Izrael felett. 38  És ha engedelmeskedsz mindannak, amit megparancsolok neked, a nekem tetsző úton jársz, és azt teszed, amit jónak tartok, engedelmeskedve a rendeleteimnek és a parancsolataimnak, ahogy Dávid, a szolgám tette,+ akkor veled leszek. Maradandó házat* építek neked, ahogy Dávidnak építettem,+ és neked adom Izraelt. 39  Megalázom emiatt Dávid utódait,+ de nem örökre.+«” 40  Salamon ezért meg akarta ölni Jeroboámot, de Jeroboám elmenekült Egyiptomba Sisákhoz+, Egyiptom királyához,+ és ott maradt Salamon haláláig. 41  Ami Salamon egyéb dolgait illeti, minden cselekedetét és bölcsességét, le vannak írva a Salamonról szóló történelmi feljegyzések könyvében.+ 42  Salamon pedig 40 évig uralkodott Jeruzsálemben egész Izrael felett. 43  Ezután meghalt, és eltemették apjának, Dávidnak a városában. A fia, Roboám+ lett a király utána.

Lábjegyzetek

Vagy: „ne kössetek velük házasságot”.
Szó szerint: „elfordítják szíveteket”.
Szó szerint: „fokozatosan elfordították a szívét”.
Szó szerint: „elfordították a szívét”.
Esetleg: „választotta el”.
Szó szerint: „megölte”.
Szó szerint: „fölemelte a kezét”.
Vagy: „Millót”. Héber kifejezés, melynek jelentése: ’megtölt’.
Vagy: „Dávidnak legyen lámpása előttem”.
Vagy: „a lelked kíván”.
Vagy: „dinasztiát”.

Jegyzetek

Multimédia