1Királyok 1:1–53

1  Dávid király pedig megöregedett,+ és elteltek fölötte az évek*. Betakargatták ugyan ruhákkal, de nem tudott fölmelegedni.  Ezt mondták hát neki a szolgái: „Engedd meg, urunk, királyunk, hogy egy lányt, egy szüzet keressünk. Ő majd gondoz téged, és a karjaidban fekszik, hogy fölmelegedjen urunk, a király.”  Egész Izraelt bejárták, hogy találjanak egy gyönyörű lányt. Így találtak rá a sunemi+ Abiságra+, és bevitték a királyhoz.  A lány rendkívül szép volt. Ő lett a király gondozója, és szolgált neki. De a királynak nem volt vele nemi kapcsolata.  Mindeközben Adónia+, Haggit fia felfuvalkodott, és ezt mondta: „Én leszek a király!” Szerzett magának egy szekeret, és lovasokat is, meg 50 embert, hogy előtte fussanak.+  Ám az apja soha nem akart vele összetűzésbe kerülni*, ezért nem mondta neki: „Miért tetted ezt?” Ráadásul igen jóképű volt, és az anyja Absolon után szülte őt.  Adónia tárgyalni kezdett Joábbal, Céruja fiával, és Abjátár+ pappal, azok meg segítséget nyújtottak neki, és támogatták őt.+  De Cádók+ pap és Benája+, Jójada fia, meg Nátán+ próféta, Simei+, Réi és Dávid kiemelkedő harcosai+ nem támogatták Adóniát.  Adónia aztán juhokat, marhákat és hizlalt állatokat áldozott+ a Zohélet-kőnél, amely az Én-Rógel közelében van, és meghívta minden testvérét, a király fiait, és Júda minden emberét, a király szolgáit. 10  De Nátán prófétát, Benáját, a kiemelkedő harcosokat és Salamont, a testvérét nem hívta meg. 11  Nátán+ ekkor így szólt Betsabéhoz+, Salamon anyjához+: „Nem hallottad, hogy Adónia+, Haggit fia király lett, és urunk, Dávid mit sem tud erről? 12  Most azért kérlek, gyere, hadd adjak neked tanácsot. Így megmentheted az életedet*, és fiadnak, Salamonnak az életét*.+ 13  Menj be Dávid királyhoz, és így szólj hozzá: »Nemde te esküdtél meg, uram, királyom, a te szolgálólányodnak ilyen szavakkal: ’Fiad, Salamon lesz utánam a király, és ő fog a trónomon ülni.’+ Akkor miért Adónia lett a király?« 14  Miközben beszélsz majd a királlyal, én is bemegyek utánad, és megerősítem a szavaidat.” 15  Betsabé tehát bement a királyhoz, a hálószobájába. A király már nagyon idős volt, és a sunemi Abiság+ állt a szolgálatára. 16  Akkor Betsabé mélyen meghajolt, és leborult a király előtt. A király pedig így szólt: „Mit szeretnél?” 17  Ő ezt válaszolta: „Uram, te esküdtél meg Jehova Istenedre a te szolgálólányodnak: »Fiad, Salamon lesz utánam a király, és ő fog a trónomon ülni.«+ 18  De most Adónia lett a király, és az én uram, a király mit sem tud erről.+ 19  Rengeteg bikát, hizlalt állatot és juhot áldozott. Meghívta a király minden fiát, Abjátár papot és a hadsereg vezérét, Joábot is.+ De Salamont, a te szolgádat, nem hívta meg.+ 20  És most, uram, királyom, egész Izrael szeme rajtad van, hogy megmondd nekik, ki fog az én uramnak, a királynak a trónján ülni őutána. 21  Máskülönben amint uram, királyom meghal*, engem is, és Salamon fiamat is árulónak fognak tekinteni.” 22  Még beszélt a királlyal, amikor megjött Nátán próféta.+ 23  Nyomban szóltak hát a királynak: „Itt van Nátán próféta!” Nátán bement a király elé, és arcra borult előtte, 24  majd így szólt: „Uram, királyom, te mondtad, hogy Adónia lesz utánad a király, és ő fog a trónodon ülni?+ 25  Mert ő ma lement, hogy sok bikát, hizlalt állatot és juhot áldozzon+, és meghívta a király minden fiát meg a hadsereg vezéreit és Abjátár papot.+ Ott esznek-isznak vele, és ezt mondogatják: »Éljen sokáig Adónia király!« 26  De engem, a te szolgádat, és Cádók papot meg Benáját+, Jójada fiát, és Salamont, a te szolgádat nem hívta meg. 27  Vajon uram, a király adott engedélyt erre, anélkül hogy tudatta volna a te szolgáddal, hogy ki üljön uramnak, a királynak a trónján őutána?” 28  Dávid király ekkor ezt mondta: „Hívjátok ide Betsabét!” Ő be is ment, és megállt a király előtt. 29  A király pedig megesküdött: „Olyan biztos az, mint hogy él Jehova, aki megszabadított engem* minden nyomorúságból,+ 30  hogy úgy cselekszem a mai napon, amiképpen megesküdtem neked Jehovára, Izrael Istenére: »Fiad, Salamon lesz utánam a király, és ő fog a trónomon ülni helyettem.«” 31  Betsabé akkor mélyen meghajolt, leborult a király előtt, és ezt mondta: „Éljen az én uram, Dávid király örökké!” 32  Dávid király azonnal meg is parancsolta: „Hívjátok ide hozzám Cádók papot, Nátán prófétát és Benáját+, Jójada fiát.”+ Ezek tehát bementek a király elé. 33  A király ezt mondta nekik: „Vegyétek magatok mellé uratok szolgáit, ültessétek Salamon fiamat az öszvéremre*,+ és vigyétek le a Gihonhoz+. 34  Ott Cádók pap és Nátán próféta kenje fel+ őt Izrael királyává. Aztán fújjátok meg a kürtöt, és mondjátok: »Éljen sokáig Salamon király!«+ 35  Aztán vonuljatok mögötte, ő pedig jöjjön be, és üljön a trónomra. Ő lesz a király helyettem, és őt fogom megbízni azzal, hogy Izrael és Júda vezetője legyen.” 36  Benája, Jójada fia nyomban ezt mondta a királynak: „Ámen! Erősítse meg ezt Jehova, uram, királyom Istene! 37  Amiképpen urammal, a királlyal volt Jehova, úgy legyen Salamonnal is,+ és tegye a trónját még dicsőségesebbé, mint uramnak, Dávid királynak a trónját!”+ 38  Lement hát Cádók pap, Nátán próféta, Benája+, Jójada fia, a kereteusok meg a peleteusok,+ és felültették Salamont Dávid király öszvérére,+ majd elvitték a Gihonhoz+. 39  Cádók pap ekkor előhozta az olajosszarut+ a sátorból,+ és felkente Salamont.+ Megfújták a kürtöt, és az egész nép kiáltozni kezdett: „Éljen sokáig Salamon király!” 40  Ezután az egész nép mögötte vonult. Miközben felfelé mentek, fuvoláztak, és annyira ujjongtak, hogy a föld is beleremegett*.+ 41  Adónia és a vele levő meghívottak mind meghallották ezt, miután végeztek az evéssel.+ Joáb a kürtszó hallatán ezt kérdezte: „Mi ez a nagy hangzavar a városban?” 42  Még beszélt, amikor megérkezett Jonatán+, Abjátár pap fia. Adónia akkor így szólt: „Gyere be, mert jó* ember vagy, és biztosan jó hírt hozol.” 43  De Jonatán ezt válaszolta Adóniának: „Hát nem éppen! Urunk, Dávid király Salamont tette királlyá. 44  A király elküldte vele Cádók papot, Nátán prófétát, Benáját, Jójada fiát, és a kereteusokat meg a peleteusokat, és felültették őt a király öszvérére.+ 45  Akkor Cádók pap és Nátán próféta felkenték őt királlyá a Gihonnál. Onnan aztán felmentek ujjongva, és most fel van bolydulva a város. Ez volt a hangzavar, amit hallottatok. 46  Sőt, Salamon már el is foglalta a királyi trónt. 47  És még valami: a király szolgái bementek, hogy kifejezzék jókívánságaikat urunknak, Dávid királynak: »Tegye Istened Salamon nevét tiszteletre méltóbbá a te nevednél, és trónját dicsőségesebbé a te trónodnál!« A király erre meghajolt az ágyán. 48  Ezt mondta a király: »Dicsőség Jehovának, Izrael Istenének, aki adott ma valakit, hogy a trónomon üljön, és megengedte, hogy lássam ezt!«” 49  Erre mindazok, akiket Adónia meghívott, megrémültek. Fogták magukat, és mindegyikük ment a maga útjára. 50  Adónia is félt Salamon miatt, így hát elment, és megragadta az oltár szarvait.+ 51  Salamonnak ezt jelentették: „Adónia fél Salamon királytól. Megfogta az oltár szarvait, és ezt mondja: »Előbb esküdjön meg nekem Salamon király, hogy nem hányja kardélre a szolgáját!«” 52  Salamon erre ezt mondta: „Ha derék ember módjára viselkedik, egyetlen hajszála sem görbül meg, de ha valami rosszat tesz, akkor meg kell halnia.”+ 53  Salamon király tehát elküldött érte, hogy lehozzák őt az oltártól. Adónia aztán odajött, és meghajolt Salamon király előtt, Salamon pedig így szólt hozzá: „Menj haza!”

Lábjegyzetek

Szó szerint: „a napok”.
Vagy: „megbántani”; „megdorgálni”.
Vagy: „lelkedet”.
Vagy: „lelkét”.
Szó szerint: „apáival nyugszik”.
Vagy: „megváltotta lelkemet”.
Vagy: „öszvérkancámra”.
Szó szerint: „meghasadt”.
Vagy: „derék”.

Jegyzetek

Multimédia