Cselekedetek 3:1–26

3  Péter és János éppen a templomba ment fel az imádkozás órájára, a kilencedik órára.+  Ekkor egy férfit vittek arra, aki anyja méhétől fogva sánta volt.+ Naponta letették a Szépnek nevezett templomajtó+ közelébe, hogy irgalmas adományokat kérjen azoktól, akik bemennek a templomba.+  Ez, amikor meglátta Pétert és Jánost, amint éppen be akartak menni a templomba, kéregetni kezdett, hogy irgalmas adományokat+ kapjon.  Péter pedig Jánossal együtt rászegezte a szemét,+ és ezt mondta: „Nézz ránk!”  Rájuk figyelt hát, azt várva, hogy kap tőlük valamit.  Péter azonban így szólt: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked:+ a názáreti Jézus Krisztus nevében,+ járj!”+  Azzal megfogta a jobb kezénél,+ és felemelte. Nyomban megerősödött a talpa és a bokacsontjai;+  felugorva+ lábra állt, járni kezdett, és bement velük a templomba,+ járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent.  És az egész nép+ látta, hogy járkál, és dicséri az Istent. 10  Sőt, kezdtek ráismerni, hogy ő volt az, aki a templom Szép+ kapujánál ült irgalmas adományokat kéregetve, és döbbenettel és elragadtatással+ teltek el amiatt, ami vele történt. 11  Mármost, mivel a férfi nem tágított Péter és János mellől, az egész nép összesereglett körülöttük a Salamon oszlopcsarnokának+ nevezett helyen, s azt se tudták, hová legyenek meglepetésükben. 12  Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: „Izrael férfiai, miért csodálkoztok ezen, vagy miért meredtek ránk úgy, mintha a saját erőnkkel vagy Isten iránti odaadásunkkal értük volna el, hogy ő járjon?+ 13  Ábrahám, Izsák és Jákob Istene,+ ősatyáink Istene megdicsőítette+ Szolgáját,+ Jézust, akit ti kiszolgáltattatok+ és megtagadtatok Pilátus színe előtt, mikor ő már úgy döntött, hogy szabadon bocsátja.+ 14  Igen, megtagadtátok a szentet és igazságost+, és azt kértétek, hogy egy férfit, egy gyilkost ajándékozzanak oda nektek,+ 15  az élet Főközvetítőjét+ pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halottak közül, és e ténynek mi tanúi vagyunk.+ 16  Ennélfogva a nevébe vetett hitünk által az ő neve tette erőssé ezt az embert, akit ti láttok és ismertek, és a hit, amely általa van, az adta neki ezt a teljes épséget mindnyájatok szeme láttára. 17  És most, testvérek, tudom én, hogy tudatlanságból cselekedtetek,+ ahogy a ti elöljáróitok+ is. 18  Az Isten azonban így teljesítette be azokat, amiket előre bejelentett az összes próféta szája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog.+ 19  Tanúsítsatok tehát megbánást,+ és térjetek meg,+ hogy eltöröltessenek a bűneitek,+ hogy felüdülés+ időszakai jöjjenek Jehova személyétől, 20  és hogy elküldje a nektek kinevezett Krisztust, Jézust, 21  akit bizony az égnek kell befogadnia+ minden olyan dolog helyreállításának idejéig+, amelyről az Isten a régi időkben élt szent prófétáinak+ szája által beszélt. 22  Mózes valójában megmondta: »Hozzám hasonló prófétát támaszt nektek Jehova Isten a testvéreitek közül. Hallgassatok rá mindannak megfelelően, amit mond nektek.+ 23  Igen, minden lélek, amely nem hallgat arra a Prófétára, teljesen kiirtatik a nép közül.«+ 24  Sőt az összes próféta is, Sámueltől kezdve, és az utána következők, ahányan csak szóltak, világosan hirdették ezeket a napokat.+ 25  Ti vagytok a próféták fiai+, és a szövetségéi, amelyet az Isten ősatyáitokkal kötött, így szólva Ábrahámnak: »És a te magodban megáldatik majd a föld minden családja.«+ 26  Az Isten, miután színre léptette Szolgáját, először hozzátok+ küldte el őt, hogy megáldjon benneteket azáltal, hogy közületek mindenkit elfordít a maga gonosztetteitől.”

Lábjegyzetek