Cselekedetek 10:1–48

10  Volt pedig Cezáreában egy Kornéliusz nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat+ katonatisztje+,  hitbuzgó ember,+ aki egész háznépével együtt félte+ az Istent. Ő sok irgalmas adományt adott a népnek,+ és folyton könyörgött az Istenhez.+  A nap kilencedik órája+ körül világosan látta látomásban+, hogy az Istennek egy angyala+ bejön hozzá, és ezt mondja neki: „Kornéliusz!”  Ő rámeredt, és megrémülve így szólt: „Mi az, Uram?” Az ezt mondta neki: „Imáid+ és irgalmas adományaid emlékeztetőül felszálltak az Isten elé.+  Most tehát küldjél férfiakat Joppéba, és hívass egy bizonyos Simont, akit Péternek is hívnak.  Ő egy bizonyos Simonnál, a tímárnál vendégeskedik, akinek a tenger mellett van háza.”+  Alig ment el az angyal, aki beszélt vele, ő máris szólított kettőt a háziszolgái közül és egy hitbuzgó katonát azok közül, akik állandóan a szolgálatára álltak,+  mindent elmondott nekik, és elküldte őket Joppéba.+  Másnap, míg ők úton voltak, és közeledtek a városhoz, Péter a hatodik óra körül felment a háztetőre+ imádkozni.+ 10  De nagyon megéhezett, és enni kívánt. Amíg készítettek valamit, ő révületbe esett,+ 11  és látta, hogy megnyílik az ég,+ és leszáll valamilyen edény, olyan, mint egy nagy lenvászon lepedő, amelyet a négy sarkánál fogva eresztenek le a földre; 12  és mindenféle földi négylábú teremtmény, csúszó-mászó állat meg égi madár volt benne.+ 13  És egy hang szólt hozzá: „Kelj fel, Péter, vágd le, és egyél!”+ 14  Péter azonban ezt mondta: „Semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi beszennyezettet és tisztátalant.”+ 15  A hang pedig ismét szólt hozzá, másodszor is: „Amit az Isten megtisztított, azt te ne hívd többé beszennyezettnek.”+ 16  Ez harmadszor is megtörtént, majd az edény azonnal felvitetett az égbe.+ 17  Nos, Péter nagyon tanácstalan volt bensőjében azt illetően, hogy mit jelenthet a látomás, amelyet látott, s közben íme, a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, utánajártak, hol van Simon háza, és ott álltak a kapunál.+ 18  Kiáltottak, és tudakozódtak, hogy ott vendégeskedik-e Simon, akit Péternek is hívnak. 19  Miközben Péter a látomáson tűnődött, a szellem+ így szólt: „Íme, három férfi keres. 20  Kelj fel hát, eredj le, és indulj útnak velük, egyáltalán nem kételkedve, mert én küldtem őket.”+ 21  Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt: „Íme, én vagyok, akit kerestek. Mi okból vagytok itt?” 22  Azok ezt mondták: „Kornéliusz, a katonatiszt+ — egy olyan férfi, aki igazságos és féli az Istent, és aki jó hírben áll+ a zsidók egész nemzete körében — isteni utasítást kapott egy szent angyal által, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg a mondanivalódat.” 23  Így hát behívta és vendégül látta őket. Másnap felkelt, elment velük, és a joppéi testvérek közül is vele mentek néhányan. 24  A rá következő napon megérkezett Cezáreába. Kornéliusz természetesen már várta őket, és összehívta rokonait és meghitt barátait. 25  Amint Péter belépett, Kornéliusz eléje ment, leborult a lábához, és hódolt neki. 26  Péter azonban felemelte, ezt mondva: „Kelj fel; magam is ember vagyok.”+ 27  Ahogy beszélgetett vele, bement, és sok embert talált egybegyűlve. 28  Ezt mondta nekik: „Jól tudjátok, mennyire nincs megengedve egy zsidónak, hogy egy más nemzetséghez tartozó emberhez csatlakozzon,+ vagy közeledjen hozzá, de nekem az Isten megmutatta, hogy e g y embert se szabad beszennyezettnek vagy tisztátalannak hívnom.+ 29  Ezért eljöttem, méghozzá ellenvetés nélkül, amikor hívattak. Kérdem tehát: mi okból hívattatok?” 30  Kornéliusz erre így szólt: „Ebben az órában lesz négy napja, hogy a kilencedik órában a házamban imádkoztam, amikor íme, ott állt előttem egy fénylő öltözetű+ férfi,+ 31  és ezt mondta: »Kornéliusz, az imád kedvező meghallgatásra talált, és irgalmas adományaidról megemlékeztek az Isten előtt.+ 32  Küldj el azért valakit Joppéba, és hívasd Simont, akit Péternek is hívnak.+ Ő egy bizonyos Simonnak, a tímárnak a házában vendégeskedik, a tenger mellett.«+ 33  Rögtön elküldtem tehát hozzád valakit, és te jól tetted, hogy idejöttél. Most hát mindannyian jelen vagyunk az Isten előtt, hogy meghallgassuk mindazt, aminek az elmondását Jehova megparancsolta neked.”+ 34  Péter ekkor megnyitotta a száját, és ezt mondta: „Bizonyosan látom, hogy nem részrehajló+ az Isten, 35  hanem minden nemzetben elfogadható előtte, aki féli őt, és igazságosságot cselekszik.+ 36  Elküldte a szót+ Izrael fiainak, hogy hirdesse nekik a béke jó hírét+ Jézus Krisztus által: Ez mindenki másnak Ura.+ 37  Tudjátok, miről beszéltek Galileától kezdve egész Júdeában a János által prédikált keresztség után:+ 38  a Názáretből való Jézusról, hogy miként kente fel őt az Isten szent szellemmel+ és erővel, és ő átment a vidéken, jót cselekedve, és meggyógyítva mindazokat, akiket elnyomott az Ördög;+ mert vele volt az Isten.+ 39  Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit a zsidók vidékén is, és Jeruzsálemben is tett; de végeztek is vele, oszlopra akasztva őt.+ 40  Ezt az Isten feltámasztotta a harmadik napon, és megadta neki, hogy nyilvánvalóvá legyen,+ 41  nem az egész népnek, hanem az Isten által előre kinevezett tanúknak,+ nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele,+ miután feltámadt a halottak közül. 42  Meg is parancsolta nekünk,+ hogy prédikáljuk a népnek, és tanúskodjunk alaposan arról, hogy ő az, akit az Isten az élők és a halottak bírájául rendelt.+ 43  Mellette tanúskodik az összes próféta,+ hogy az ő neve által mindenki elnyeri a bűnök megbocsátását, aki hisz benne.”+ 44  Még beszélt Péter ezekről a dolgokról, amikor a szent szellem leszállt mindazokra, akik hallgatták a szót.+ 45  És ámultak a körülmetéltek közül való hűségesek, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a szent szellem ajándéka a nemzetekből valókra is kitöltetik.+ 46  Hallották ugyanis, hogy nyelveken szólnak, és magasztalják az Istent.+ Akkor Péter megszólalt: 47  „Megtagadhatja-e bárki is a vizet ezektől, hogy meg ne keresztelkedjenek,+ ők, akik ugyanúgy megkapták a szent szellemet, mint mi?” 48  Azzal megparancsolta nekik, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében.+ Akkor kérték, hogy maradjon még néhány napig.

Lábjegyzetek