Nehémiás 10:1–39

10  Ők voltak, akik lepecsételték+ ezt: Nehémiás+, a tirsáta+, Hakália fia+, és Sedékiás,  Serája+, Azária, Jeremiás,  Pashúr, Amária, Malkija,  Hattus, Sebánia, Malluk,  Hárim+, Meremót, Abdiás,  Dániel+, Ginneton, Báruk,  Mesullám, Abija, Mijámin,  Maázia, Bilgai és Semája, ők voltak a papok.  A léviták pedig: Jésua+, Azánia fia, a Hénadád fiai+ közül való Binnui, és Kadmiel, 10  és testvéreik, Sebánia+, Hódija, Kelita, Pelája, Hanán, 11  Mika, Rehob, Hasábia, 12  Zakkur, Serébia+, Sebánia, 13  Hódija, Báni és Beninu. 14  A nép fői: Paros, Pahat-Moáb+, Elám, Zattu, Báni, 15  Bunni, Azgád, Bebai, 16  Adónia, Bigvai, Adin, 17  Áter, Ezékiás, Azzur, 18  Hódija, Hásum, Bécai, 19  Hárif, Anatót, Nébai, 20  Magpias, Mesullám, Hézir, 21  Mesézabel, Cádók, Jaddua, 22  Pelátia, Hanán, Anája, 23  Hósea, Hanánia, Hassub, 24  Hallóhés, Pilha, Sobek, 25  Rehum, Hasabna, Maáséja, 26  Ahija, Hanán, Anán, 27  Malluk, Hárim, Baánah. 28  A nép többi része pedig, a papok+, a léviták+, a kapuőrök+, az énekesek+, a nétineusok+ és mindazok, akik elkülönítették magukat az országok népeitől+ az igaz Isten törvénye+ számára, az ő feleségeik, fiaik és leányaik, mindazok, akiknek ismeretük és értelmük volt,+ 29  csatlakoztak testvéreikhez,+ az előkelőikhez+, és átok+ terhe és eskü+ alatt kötelezték magukat, hogy az igaz Isten törvényében járnak, amely Mózesnek, az igaz Isten szolgájának keze által adatott;+ s hogy megtartják+ és végrehajtják Jehovának, Urunknak minden parancsolatát,+ bírói döntéseit és rendelkezéseit;+ 30  és hogy nem adjuk lányainkat az ország népeinek, az ő lányaikat pedig nem vesszük el fiainknak.+ 31  Az ország népeitől+ pedig, akik eddig árukat és mindenféle gabonát hoztak be eladásra sabbatnapon, nem veszünk semmit sabbaton+ vagy más szent napon,+ és lemondunk a hetedik év+ terméséről és minden kéz adósságáról.+ 32  Köteleztük magunkat arra is, hogy évente mindannyian egy sekel harmadrészét adjuk az Istenünk házában végzett szolgálatra,+ 33  a sabbatok+ és az újholdak+ sorba rakott kenyereire+, állandó gabonafelajánlásaira+ és állandó égő felajánlására, a kijelölt ünnepekre+, azokra, amik szentek+, és a bűnért való felajánlásokra+, hogy engesztelést szerezzünk Izraelért, és az Istenünk házában végzett minden munkára.+ 34  És sorsot+ vetettünk a fa+ behordása felől, hogy a papok, a léviták és a nép beviszik Istenünk házába, ősatyáink háznépe szerint, a meghatározott időkben, évről évre, hogy elégessék Jehovának, a mi Istenünknek oltárán,+ a törvényben megírtak szerint;+ 35  és köteleztük magunkat rá, hogy elvisszük földünk első érett termését,+ és mindenféle fának az első érett gyümölcsét+ Jehova házához, évről évre; 36  és elvisszük fiaink és háziállataink+ elsőszülötteit+, a törvényben leírtak szerint,+ csordáink és nyájaink elsőszülötteit+ Istenünk házához, a papoknak, akik Istenünk házában szolgálnak.+ 37  Valamint durvalisztünk első őrlését+, és adományainkat+, és mindenféle fának a gyümölcsét,+ az újbort+ és az olajat+ elvisszük a papoknak, az Istenünk házában lévő étkezőhelyiségekhez+, és a földünk termésének tizedét is a lévitáknak,+ mivel ők, a léviták kapnak tizedet minden földművelő városunkban. 38  És a pap, Áron fia legyen a lévitákkal, amikor a léviták tizedet kapnak; a léviták pedig vigyék fel a tized tizedrészét Istenünk házához,+ a raktár étkezőhelyiségeihez+. 39  Mert az étkezőhelyiségekhez kell Izrael fiainak és a léviták fiainak vinniük az adományt+ a gabonából, az újborból+ és az olajból. És ott vannak a szentély felszerelési tárgyai, a szolgálatot végző papok+ meg a kapuőrök+ és az énekesek+; ne hanyagoljuk hát el Istenünk házát!+

Lábjegyzetek