Máté 26:1–75

26  Mikor pedig Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt a tanítványaihoz:  „Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a pászka,+ és az Emberfiát kiszolgáltatják, hogy oszlopra feszítsék.”+  Akkor a papi elöljárók és a nép vénei egybegyűltek a főpap udvarába, akit Kajafásnak+ hívtak,  és arról tanácskoztak,+ hogy agyafúrt cselvetéssel megfogják Jézust, és megöljék.  De ezt mondogatták: „Ne az ünnepen, nehogy felfordulás támadjon a nép között.”+  Amikor Jézus éppen Betániában+ volt a leprás+ Simon házában,  odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrompalackban értékes, illatos olaj+ volt, és kezdte ráönteni azt az asztalnál fekvő Jézus fejére.  Látva ezt a tanítványok, felháborodtak, és ezt mondták: „Mire való ez a pazarlás?+  Hisz jó pénzért el lehetett volna ezt adni, és szegény embereknek lehetett volna odaadni.”+ 10  Jézus észrevette ezt,+ és így szólt hozzájuk: „Miért akarjátok háborgatni ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem.+ 11  Mert a szegények mindig veletek vannak, de én nem leszek mindig veletek.+ 12  Mert amikor ez az asszony kiöntötte a testemre ezt az illatos olajat, azért tette, hogy felkészítsen a temetésemre.+ 13  Bizony mondom nektek, bárhol prédikálják is e jó hírt az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére.”+ 14  Akkor a tizenkettő egyike, az, akit Iskariót Júdásnak+ hívtak, elment a papi elöljárókhoz, 15  és ezt kérdezte: „Mit akartok nekem adni, hogy eláruljam őt nektek?”+ Azok harminc ezüstöt szabtak meg neki.+ 16  Így aztán ettől kezdve folyton kereste a megfelelő alkalmat, hogy elárulja őt.+ 17  A kovásztalan kenyerek+ első napján a tanítványok odamentek Jézushoz, és ezt kérdezték: „Hol akarod, hogy előkészületeket tegyünk arra, hogy megedd a pászkát?”+ 18  Ő ezt mondta: „Menjetek be a városba ehhez meg ehhez,+ és mondjátok neki, hogy a Tanító ezt mondja: »Közel van a meghatározott idő számomra; nálad fogom megünnepelni tanítványaimmal a pászkát.«”+ 19  És a tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és előkészítettek mindent a pászkára.+ 20  Mikor aztán beesteledett,+ ő az asztalnál feküdt a tizenkét tanítvánnyal.+ 21  Mialatt ettek, így szólt: „Bizony mondom nektek, egyikőtök elárul engem.”+ 22  Nagyon bánatosak lévén emiatt, mindegyikük kérdezgetni kezdte: „Uram, csak nem én?”+ 23  Így felelt: „Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem.+ 24  Igaz, az Emberfia elmegy, mint ahogy meg van írva+ felőle, de jaj+ annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja!+ Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik.” 25  Erre Júdás, aki azon volt, hogy elárulja őt, megkérdezte: „Csak nem én, Rabbi?” Ő ezt mondta neki: „Magad mondtad.” 26  Amint folytatták az evést, Jézus vett egy kenyeret+, és miután áldást mondott, megtörte,+ és odaadva azt a tanítványoknak, ezt mondta: „Vegyétek, egyétek. Ez jelenti a testemet.”+ 27  Vett egy poharat+ is, és miután hálát adott, odaadta nekik, és ezt mondta: „Igyatok belőle mindnyájan,+ 28  mert ez jelenti+ a véremet+, »a szövetség+ vérét«, amely kiontatik sokakért+ a bűnök megbocsátása végett.+ 29  Mondom pedig nektek, hogy mostantól semmiképpen nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből addig a napig, amelyen az újat iszom majd veletek az én Atyám királyságában.”+ 30  Végül, miután dicséreteket énekeltek,+ kimentek az Olajfák hegyére.+ 31  Akkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ezen az éjszakán mindnyájan megbotlotok a velem történtek miatt, mert meg van írva: »Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai.«+ 32  Ám feltámadásom után előttetek megyek Galileába.”+ 33  De Péter erre ezt mondta neki: „Ha a többiek mind megbotlanak is, én nem botlok meg soha!”+ 34  Jézus így szólt hozzá: „Bizony mondom neked, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem.”+ 35  Péter ezt mondta neki: „Még ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg téged.” A többi tanítvány is mind ugyanezt mondta.+ 36  Akkor Jézus odaért velük a Gecsemáné nevű helyre,+ és így szólt a tanítványokhoz: „Üljetek le itt, míg én oda megyek, s imádkozom.”+ 37  És magával vitte Pétert és Zebedeus két fiát+, és bánkódni kezdett, és kínzó nyugtalanság fogta el.+ 38  Akkor így szólt hozzájuk: „Mélységesen bánatos a lelkem, igen, mindhalálig.+ Maradjatok itt, és kitartóan virrasszatok velem!”+ 39  Majd egy kissé előbbre ment, arcra borult, és imádkozott+, ezt mondva: „Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem e pohár+. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom,+ hanem ahogy te.”+ 40  Aztán odament a tanítványokhoz, és alva találta őket, és így szólt Péterhez: „Hát egyetlen órát sem tudtatok virrasztani velem?+ 41  Kitartóan virrasszatok,+ és folyton imádkozzatok,+ hogy kísértésbe ne essetek.+ A szellem persze buzgó, de a test gyenge.”+ 42  Másodszor+ is elment, és imádkozott, ezt mondva: „Atyám, ha nem lehetséges, hogy ez elmúljon tőlem anélkül, hogy ki ne innám, legyen meg a te akaratod.”+ 43  És odament ismét, és alva találta őket, mert elnehezült a szemük.+ 44  Így hát otthagyva őket, ismét elment, és imádkozott harmadszor,+ megint ugyanazokkal a szavakkal szólva. 45  Akkor odament a tanítványokhoz, és ezt mondta nekik: „Olyan időben, mint ez, ti alszotok és pihentek?! Íme, elközeledett az óra, hogy az Emberfiát bűnösök kezébe adják!+ 46  Keljetek fel, menjünk! Íme, közel van már, aki elárul engem.”+ 47  És még beszélt, amikor íme, odaért Júdás+, a tizenkettő egyike, és vele együtt a papi elöljáróktól és a nép véneitől egy nagy sokaság jött kardokkal meg dorongokkal.+ 48  Aki pedig elárulta őt, jelt adott nekik, ezt mondva: „Akit megcsókolok, az ő; vegyétek őrizetbe.”+ 49  És egyenest Jézushoz menve így szólt: „Légy üdvözölve, Rabbi!”+, és nagyon gyöngéden megcsókolta+. 50  De Jézus így szólt hozzá:+ „Barátom, mi végett vagy itt?” Akkor előléptek, kezet vetettek Jézusra, és őrizetbe vették.+ 51  De íme, egy azok közül, akik Jézussal voltak, kinyújtotta a kezét, kihúzta a kardját, lesújtott a főpap rabszolgájára, és levágta a fülét.+ 52  Jézus akkor így szólt hozzá: „Tedd vissza kardodat a helyére,+ mert mindazok, akik kardot fognak, kard által vesznek el.+ 53  Vagy úgy gondolod, nem kérhetném meg az Atyámat, hogy most mindjárt több mint tizenkét légió angyalt adjon mellém?+ 54  De akkor hogyan teljesednének be az Írások, hogy ennek így kell lennie?” 55  Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: „Kardokkal meg dorongokkal jöttetek ki, mint valami rabló ellen, hogy letartóztassatok?+ Nap nap után a templomban+ ültem és tanítottam, mégsem vettetek őrizetbe. 56  De mindez azért lett, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.”+ Akkor a tanítványok mind otthagyták őt, és elmenekültek.+ 57  Akik őrizetbe vették Jézust, elvezették őt Kajafáshoz+, a főpaphoz. Ott már egybegyűltek az írástudók és a vének.+ 58  Péter pedig jókora távolságból követte őt, egészen a főpap udvaráig+, és miután bement, ott ült a ház szolgáival, hogy lássa, mi lesz a dolog vége.+ 59  Közben a papi elöljárók és az egész szanhedrin hamis tanúságot keresett Jézus ellen, hogy halálra juttassák,+ 60  de nem találtak, jóllehet sok hamis tanú állt elő.+ Később aztán előállt kettő, 61  és ezt mondta: „Ez az ember azt mondta: »Képes vagyok arra, hogy leromboljam az Isten templomát, és felépítsem három nap alatt.«”+ 62  Erre a főpap felállt, és így szólt hozzá: „Semmit nem válaszolsz? Miről tesznek ezek bizonyságot ellened?”+ 63  De Jézus hallgatott.+ Így hát a főpap ezt mondta neki: „Az élő Istenre esketlek meg+, hogy mondd meg nekünk, te vagy-e a Krisztus+, az Isten Fia!” 64  Jézus így szólt+ hozzá: „Magad mondtad.+ Ámde mondom nektek, hogy mostantól fogva+ látni fogjátok az Emberfiát+, amint ott ül a hatalom jobbján,+ és eljön az ég felhőin.”+ 65  Akkor a főpap megszaggatta felsőruháit, és ezt mondta: „Káromlást szólt! Mi szükségünk van még tanúkra?+ Íme! Most hallottátok a káromlást.+ 66  Mi a véleményetek?” Azok ezt válaszolták: „Méltó a halálra!”+ 67  Akkor az arcába köptek,+ és öklükkel ütötték.+ Mások arcul csapták,+ 68  és ezt mondták: „Prófétálj nekünk, te Krisztus!+ Ki ütött meg?”+ 69  Péter ekkor kinn ült az udvarban, egy szolgálólány pedig odament hozzá, és így szólt: „Te is a galileai Jézussal voltál!”+ 70  De ő ezt mindnyájuk előtt tagadta, ezt mondva: „Nem tudom, miről beszélsz.” 71  Miután kiment a kapubejáróhoz, észrevette őt egy másik lány, és így szólt az ott levőkhöz: „Ez a názáreti Jézussal volt.”+ 72  És ő ismét tagadta, mégpedig esküvel: „Nem ismerem azt az embert!”+ 73  Kis idő múltán odamentek a közelben álldogálók, és ezt mondták Péternek: „Bizony te is közülük való vagy, hiszen a tájszólásod is elárul.”+ 74  Akkor átkozódni meg esküdözni kezdett: „Nem ismerem azt az embert!” És a kakas azonnal megszólalt.+ 75  Péternek pedig eszébe jutottak a szavak, amelyeket Jézus mondott: „Mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem.”+ És kiment, és keservesen sírt.+

Lábjegyzetek