Lukács 4:1–44

4  Jézus pedig szent szellemmel telve elment a Jordántól, és a szellem vezérelte őt a pusztában+  negyven napig,+ és eközben az Ördög kísértette+. És nem evett semmit azokban a napokban, úgyhogy amikor elteltek, megéhezett.  Az Ördög ekkor ezt mondta neki: „Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljon kenyérré.”  De Jézus így felelt neki: „Meg van írva: »Ne csak kenyérrel éljen az ember.«”+  Erre felvitte őt, és megmutatta neki a lakott föld összes királyságát egy szempillantás alatt;  és ezt mondta neki az Ördög: „Neked adom mindezt a hatalmat+ és ezek dicsőségét, mert nekem adatott, és annak adom, akinek csak akarom.+  Ha azért imádatot mutatsz be előttem,+ mind a tiéd lesz.”  Feleletül Jézus így szólt hozzá: „Meg van írva: »Jehovát, a te Istenedet+ imádd, és egyedül neki végezz szent szolgálatot.«”+  Ezután Jeruzsálembe vitte őt, odaállította a templom párkányára,+ és ezt mondta neki: „Ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen;+ 10  mert meg van írva: »Parancsot ad felőled angyalainak, hogy megőrizzenek téged«,+ 11  és: »Tenyerükön hordoznak téged, hogy soha ne üsd kőbe a lábad.«”+ 12  Válaszul Jézus így szólt hozzá: „Megmondatott: »Ne tedd próbára Jehovát, a te Istenedet.«”+ 13  Így hát az Ördög, befejezve minden kísértést, eltávozott tőle egy másik alkalmas időig.+ 14  Jézus pedig visszatért Galileába a szellem erejével.+ És kedvező hír terjedt el róla szerte az egész környéken.+ 15  Tanítani is kezdett a zsinagógáikban, és mindenki tiszteletben tartotta őt.+ 16  És Názáretbe+ érkezett, ahol nevelkedett; és ahogy szokása volt sabbatnapon, bement a zsinagógába,+ és felállt olvasni. 17  Átnyújtották tehát neki Ézsaiás próféta tekercsét, ő pedig szétbontotta a tekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez volt megírva: 18  „Jehova szelleme van rajtam, mert felkent, hogy jó hírt hirdessek a szegényeknek, elküldött, hogy szabadon bocsátást prédikáljak a foglyoknak, a vakoknak pedig a látás helyreállítását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket,+ 19  hogy prédikáljam a Jehovának elfogadható évet.”+ 20  Azzal összegöngyölítette a tekercset, visszanyújtotta a szolgálattevőnek, és leült; a zsinagógában mindenkinek a szeme fürkészőn rászegeződött. 21  Azután így szólt hozzájuk: „Ma teljesedett be ez az írás, amelyet az imént hallottatok.”+ 22  És mindannyian kezdtek kedvezően tanúskodni róla, elálmélkodtak a szájából elhangzó megnyerő szavakon+, és ezt mondogatták: „Nemde Józsefnek a fia ez?”+ 23  Ekkor így szólt hozzájuk: „Kétségtelenül ezt a szemléltetést fogjátok alkalmazni rám: »Orvos, gyógyítsd meg magad;+ amikről hallottuk, hogy Kapernaumban+ történtek, azokat tedd meg itt, a hazádban+ is.«” 24  Majd ezt mondta: „Bizony mondom nektek, hogy e g y prófétát sem fogadnak el a hazájában. 25  Például, igazán mondom nektek, hogy sok özvegy volt Izraelben Illés napjaiban, amikor az ég három évig és hat hónapig be volt zárva, úgyhogy nagy éhínség támadt azon az egész földön,+ 26  ám azok közül senkihez nem küldetett el Illés, hanem csak a Szidón földjén levő Sareptába+ egy özvegyhez. 27  Ugyanígy sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, mégsem tisztult meg egyikük sem, csak a szíriai Naámán+.” 28  Ekkor mindannyian, akik hallották ezeket a zsinagógában, megteltek haraggal,+ 29  felkeltek, sietve kiűzték őt a városon kívülre, és elvezették annak a hegynek a kiugró szélére, amelyen a városuk épült, hogy lehajítsák.+ 30  Ő azonban átmenve közöttük, folytatta útját.+ 31  És lement Kapernaumba+, Galilea egyik városába. Tanította őket sabbaton, 32  és ámultak a tanítási módján,+ mert hatalommal+ beszélt. 33  A zsinagógában pedig volt egy ember, akiben szellem, tisztátalan démon volt,+ és ezt kiabálta hangosan: 34  „Ah! Mi közünk hozzád,+ názáreti Jézus+? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Pontosan tudom,+ ki vagy: az Isten Szentje.”+ 35  Jézus azonban megdorgálta: „Hallgass, és menj ki belőle!” Akkor a démon középre dobva a férfit, kiment belőle, de nem tett kárt benne.+ 36  Ekkor döbbenet lett úrrá mindenkin, és beszélgetni kezdtek egymás között: „Miféle beszéd ez? Hiszen hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan szellemeknek, és azok ki is mennek.”+ 37  A róla szóló hír tehát eljutott a környék minden szegletébe.+ 38  Miután felkelt, és kiment a zsinagógából, betért Simon otthonába. Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és kérték Jézust őérte.+ 39  Akkor odaállt föléje, megdorgálta a lázat,+ és az elhagyta őt. Fel is kelt nyomban, és szolgálni kezdett nekik.+ 40  Napnyugtakor pedig mindazok, akiknek különféle bajokban szenvedő betegeik voltak, odavitték őket hozzá. Mindegyikükre rátéve a kezét, meggyógyította őket.+ 41  Sokakból démonok is kimentek,+ és ezt kiáltozták: „Te vagy az Isten Fia!”+ De ő megdorgálta őket, és nem engedte őket beszélni,+ mert tudták, hogy ő a Krisztus.+ 42  Amikor azonban nappal lett, kiment, és egy elhagyatott helyre vonult.+ De a sokaság keresni kezdte, és eljutottak egészen odáig, ahol ő volt, és megpróbálták visszatartani attól, hogy elmenjen tőlük. 43  De ő így szólt hozzájuk: „Más városoknak is hirdetnem kell az Isten királyságának jó hírét, mert ezért küldettem el.”+ 44  Így tehát Júdea zsinagógáiban folytatta a prédikálást.+

Lábjegyzetek