Lukács 16:1–31

16  Ezután folytatásképpen a tanítványokhoz is szólt: „Egy bizonyos ember gazdag volt, és volt neki egy sáfára+, és ezt bevádolták nála, hogy pazarlóan kezeli a javait.+  Hívatta tehát, és ezt mondta neki: »Mit hallok rólad? Nyújtsd be a számadást+ a sáfárságodról, mert nem igazgathatod tovább a házat.«  A sáfár ekkor ezt mondta magában: »Mitévő legyek? Hiszen az uram+ elveszi tőlem a sáfárságot. Az ásáshoz nem vagyok elég erős, koldulni szégyellek.  Ah! Tudom, mit teszek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, az emberek befogadjanak otthonaikba.«+  Azután magához hívta urának mindegyik adósát, és így szólt az elsőhöz: »Mennyivel tartozol az én uramnak?«  Az így szólt: »Száz bát olívaolajjal.« Ő ezt mondta neki: »Vedd vissza írott szerződésedet, és ülj le, írj gyorsan ötvenet.«  Azután ezt mondta egy másiknak: »Hát te mennyivel tartozol?« Az így szólt: »Száz kór búzával.« Ő ezt mondta neki: »Vedd vissza írott szerződésedet, és írj nyolcvanat.«  És megdicsérte az ura a sáfárt, mivel — bár igazságtalan volt — gyakorlati bölcsességgel cselekedett;+ mert ennek a világrendszernek a fiai gyakorlati szempontból bölcsebben viselkednek a maguk nemzedékével szemben, mint a világosság fiai+.  És azt mondom nektek, hogy szerezzetek magatoknak barátokat+ az igazságtalan gazdagság+ által, hogy amikor az elfogy, befogadjanak benneteket az örök lakóhelyekre.+ 10  Aki hű a legkevesebben, az a sokon is hű, és aki igazságtalan a legkevesebben, az a sokon is igazságtalan.+ 11  Ezért ha nem bántatok hűen az igazságtalan gazdagsággal, ki bízza rátok az igazit?+ 12  És ha nem bántatok hűen azzal, ami a másé,+ ki adja nektek oda azt, ami a tiétek? 13  E g y háziszolga sem lehet két úr rabszolgája, mert vagy az lesz, hogy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az, hogy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem lehettek Istennek is, és a Gazdagságnak is rabszolgái.”+ 14  A farizeusok pedig, akik pénzszeretők voltak, figyeltek mindezekre, és kajánul mosolyogni kezdtek őrajta.+ 15  Ennélfogva így szólt hozzájuk: „Ti azok vagytok, akik igazságosnak jelentitek ki magatokat az emberek előtt,+ de az Isten ismeri a szíveteket;+ mert ami az emberek között magasztos, az az Isten szemében utálatosság.+ 16  A Törvény és a Próféták Jánosig voltak.+ Attól kezdve az Isten királysága hirdettetik mint jó hír, és mindenfajta ember előretör feléje.+ 17  Bizony, könnyebb az égnek és a földnek elmúlnia+, mint a Törvény egy betűjéből egyetlen írásjelnek teljesületlenül maradnia.+ 18  Mindaz, aki elválik feleségétől, és mást vesz el, házasságtörést követ el, és aki férjétől elvált asszonyt vesz el, házasságtörést követ el.+ 19  Egy bizonyos ember+ pedig gazdag volt, és bíborba meg lenvászonba öltözködött, és fényűzően vigadozott nap mint nap.+ 20  Egy Lázár nevű koldus pedig mindig oda volt téve a kapujához, tele fekélyekkel, 21  és szeretett volna jóllakni azzal, ami a gazdag asztaláról lehullott. Igen, a kutyák is jöttek, és nyaldosták a fekélyeit. 22  Idővel pedig meghalt+ a koldus, és az angyalok Ábrahám+ kebléhez+ vitték őt. Meghalt+ a gazdag is, és eltemették. 23  És a hádeszben felemelte a szemét, mialatt kínok között volt,+ és a távolban látta Ábrahámot, és a keblénél Lázárt. 24  Kiáltott hát, és ezt mondta: »Atyám, Ábrahám,+ irgalmazz nekem, és küldd el Lázárt, hogy mártsa vízbe ujja hegyét, és hűsítse nyelvemet,+ mert gyötrődöm ebben a lobogó tűzben.«+ 25  Ábrahám azonban így szólt: »Gyermekem, emlékezz, hogy te teljes mértékben megkaptad a jót már életedben, Lázár pedig éppígy a rosszat. Most azonban neki itt vigasztalásban van része, te meg gyötrődsz.+ 26  Mindezek mellett pedig nagy szakadék+ van vetve közénk és közétek,+ hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne tudjanak, és onnan se jöhessenek át mihozzánk.«+ 27  Erre az ezt mondta: »Akkor arra kérlek, atyám, küldd el őt apám házához, 28  mert van öt testvérem, hadd tegyen nekik alapos tanúságot, nehogy ők is a kínnak e helyére jussanak.« 29  Ábrahám azonban így szólt: »Ott van nekik Mózes+ és a Próféták+; figyeljenek azokra.«+ 30  Erre az ezt mondta: »Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy hozzájuk valaki, megbánást fognak tanúsítani.« 31  Ő azonban így szólt hozzá: »Ha Mózesre+ és a Prófétákra nem figyelnek, akkor az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.«”

Lábjegyzetek