Jeremiás 51:1–64

51  Ezt mondja Jehova: „Íme, pusztító szelet+ támasztok Babilon+ ellen és Leb-Kamai lakói ellen,  és gabonaszórókat küldök Babilonra, akik szélnek szórják őt, és kiürítik országát.+ Mindenfelől ellene lesznek a veszedelem napján.+  Ne feszítse ki íját, aki feszíteni szokta.+ Ne keljen fel senki páncélingében. Ne könyörüljetek ifjain.+ Adjátok pusztulásra egész seregét!+  Halálra sebzetten hulljanak el a káldeusok földjén+, átszúrtan az utcáin.+  Mert Izraelt és Júdát+ nem hagyta özvegyen Istenük, a seregek Jehovája.+ Mert amazok országa mindenestül vétkes Izrael Szentjének szemében.+  Meneküljetek Babilonból!+ Mentse a lelkét mindenki!+ Ne haljatok meg az ő vétke miatt!+ Mert bizony Jehova bosszújának ideje ez.+ Megfizet neki érdeme szerint.+  Babilon aranypohár volt Jehova kezében,+ az egész földet megrészegítette.+ A nemzetek az ő borából ittak.+ Ezért viselkednek bolond módjára a nemzetek.+  Hirtelen esett el Babilon, és összeomlott.+ Jajgassatok miatta!+ Hozzatok balzsamot fájdalmára,+ hátha meggyógyul.”  „Meggyógyítottuk volna Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok el!+ Mindenki menjen a maga földjére.+ Bizony az egekig hatolt ítélete, a felhős égboltig emelkedett.+ 10  Jehova igazságos tetteket hajtott végre a javunkra.+ Jöjjetek, beszéljük el Sionban Jehova Istenünk munkáját!”+ 11  „Fényesítsétek a nyilakat!+ Töltsétek meg a kerek pajzsokat! Jehova felindította a médek királyainak szellemét,+ mert Babilon ellen irányul gondolata,+ hogy romba döntse őt. Bizony Jehova bosszúja ez, a templomáért való bosszú.+ 12  Állítsatok jelt Babilon falaival szemben!+ Erősítsétek meg az őrséget!+ Állítsatok őröket! Készítsétek fel a lesben állókat!+ Mert Jehova kigondolta a gondolatot, és véghez is viszi, amit kimondott Babilon lakóira.”+ 13  „Ó, asszony, aki a nagy vizeken lakozol,+ és dúskálsz a kincsekben!+ Eljött rád a vég, itt van nyerészkedésed+ határa+. 14  Önnön lelkére esküdött meg a seregek Jehovája:+ »Betöltelek téged annyi emberrel, mint egy sáskahad+, és énekelve kiáltanak fölötted.«+ 15  Ő alkotta a földet erejével,+ Ő szilárdította meg a termékeny földet+ bölcsességével+, Ő feszítette ki az egeket+ értelmével+. 16  Szavára zúgni kezdenek a vizek az egekben, és párát hoz fel a föld végső határáról.+ Zsilipeket is készített az esőnek,+ és előhozza tárházaiból a szelet. 17  Olyan oktalanul viselkedik minden ember, mintha nem volna ismerete.+ Megszégyenül minden fémműves a vésett képmás miatt,+ mert öntött képmása hazugság,+ és nincsen azokban szellem.+ 18  Hiábavalóságok,+ csúfolni való munka.+ Megszemlélésük idején elvesznek.+ 19  Jákob Osztályrésze nem hasonló ezekhez,+ mert ő mindenek Megformálója,+ igen, örökségének botja.+ Seregek Jehovája az ő neve.”+ 20  „Dorongom vagy nekem, harci eszközöm.+ Szétzúzom veled a nemzeteket, és királyságokat döntök romba veled. 21  Szétzúzom veled a lovat és lovasát, szétzúzom veled a harci szekeret és hajtóját.+ 22  Szétzúzok veled férfit és nőt, szétzúzok veled öregembert és gyermeket, szétzúzok veled ifjat és szüzet. 23  Szétzúzom veled a pásztort és nyáját, szétzúzom veled a földművest és igavonó állatait, szétzúzok veled kormányzókat és helytartókat. 24  De megfizetek Babilonnak és Káldea összes lakójának is mindazért a gonoszságért, amelyet Sionban követtek el a szemetek láttára”+ — ez Jehova kijelentése. 25  „Íme, én ellened vagyok,+ te, romboló hegy+, aki az egész földet rombolod+ — ez Jehova kijelentése. — Kinyújtom a kezem ellened, lehengerítelek a kőszirtekről, és kiégett heggyé teszlek.”+ 26  „Nem vesznek belőled sem sarokkövet, sem alapkövet,+ mert elhagyatott pusztasággá leszel időtlen időkre”+ — ez Jehova kijelentése. 27  „Állítsatok jelt a földön!+ Fújjátok meg a kürtöt a nemzetek között! Szenteljétek+ őellene a nemzeteket! Hívjátok össze ellene Ararát királyságait+, Minnit és Askenázt+! Rendeljetek ellene sorozó tisztet! Vonultassátok fel a lovakat+, jöjjenek, mint a borzas sáskák! 28  Szenteljétek ellene a nemzeteket, Média királyait+, kormányzóit, összes helytartóját, és az egész földet, amely kinek-kinek az uralma alá tartozik! 29  Rengjen a föld és gyötrődjön,+ mert Jehova gondolatai felserkentek Babilon ellen, hogy döbbenet tárgyává tegye Babilon földjét, és lakatlan legyen.+ 30  Babilon vitézei felhagytak a harccal. Csak ülnek a megerősített helyeken. Vitézségük elapadt,+ asszonyokká lettek.+ Lakhelyei lángba boríttattak, reteszei összetörtek.+ 31  Futár futár elé fut, hírnök hírnök elé,+ hogy értesítsék Babilon királyát: mindenünnen bevették városát,+ 32  a gázlókat is elfoglalták,+ a papiruszcsónakokat felgyújtották, a harcosokra is rémület szállt.”+ 33  Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: „Babilon leánya olyan, mint a szérű.+ Ideje már keményre taposni. Egy kis idő még, és eljön számára az aratás ideje.”+ 34  „Nabukodonozor, Babilon királya felfalt engem,+ és összezavart. Odaállított, mint valami üres edényt. Elnyelt, mint egy nagy kígyó.+ Megtöltötte hasát finomságaimmal, és kiöblített engem. 35  »Az ellenem és a testemen elkövetett erőszak Babilonra szálljon!« — így szól Sion lakója.+ »Vérem Káldea lakóira szálljon!« — szól Jeruzsálem.”+ 36  Ezért ezt mondja Jehova: „Íme, eljárok peres ügyedben,+ és bosszút állok érted.+ Kiszárítom tengerét, és elapasztom kútjait.+ 37  Kőrakássá lesz Babilon,+ sakálok tanyájává,+ döbbenet tárgyává, olyasmivé, aminek láttán csak füttyentenek, és nem lesz lakója.+ 38  Mind együtt ordítanak majd, mint a fiatal sörényes oroszlánok. Morogni fognak, mint az oroszlánkölykök.” 39  „Amikor felhevülnek, lakomát rendezek nekik, és lerészegítem őket, hadd ujjongjanak!+ Időtlen időkig alusszák majd álmukat, és nem kelnek fel belőle+ — ez Jehova kijelentése. — 40  Leviszem őket a levágatásra, mint a juhok hímjeit, mint a kosokat a kecskebakokkal együtt.”+ 41  „Ó, hogy bevették Sésákot!+ Hogy elfoglalják az egész föld Dicséretét!+ Miként lett Babilon döbbenet tárgyává a nemzetek között!+ 42  Babilonra is kiáradt a tenger. Elborította őt hullámainak özöne.+ 43  Városai döbbenet tárgyává lettek, víztelen földdé, kietlen síksággá,+ olyan földdé, ahol nem lakik ember, és nem megy át rajtuk embernek fia.+ 44  Szemügyre veszem Bélt+ Babilonban, és kiragadom szájából, amit elnyelt.+ Nem özönlenek hozzá többé nemzetek.+ Babilon fala is leomlik.+ 45  Menjetek ki belőle, ó, népem!+ Mindenki mentse a lelkét+ Jehova lángoló haragjától+! 46  Különben félénk lesz a szívetek,+ és megijedtek a hírtől, amely hallatszani fog a földön. Bizony megjön a hír az egyik évben, utána a hír a másik évben, és erőszak lesz a földön, uralkodó uralkodó ellen. 47  Ezért íme, jönnek napok, és szemügyre veszem Babilon faragott képmásait.+ Egész országa megszégyenül, és halálra sebzettjei mind elesnek őbenne.+ 48  Örömmel kiáltanak majd Babilon miatt az egek és a föld, és minden, ami bennük van,+ mert eljönnek rá északról a pusztítók+ — ez Jehova kijelentése. — 49  Babilon miatt nemcsak Izrael halálra sebzettjei hullottak el,+ hanem az egész föld halálra sebzettjei is Babilonban estek el.+ 50  Ti, akik megmenekültök a kardtól, menjetek! Meg ne álljatok!+ Emlékezzetek Jehovára a messzeségből,+ és gondoljon szívetek Jeruzsálemre.”+ 51  „Megszégyenültünk,+ mert gyalázatot hallottunk.+ Megalázottság borult arcunkra,+ mert idegenek törtek Jehova házának szent helyeire.”+ 52  „Ezért, íme, jönnek napok — ez Jehova kijelentése —, és szemügyre veszem faragott képmásait,+ és egész országában nyögni fognak, akiket átszúrtak.”+ 53  „Még ha az egekig emelkedik+ is Babilon, még ha hozzáférhetetlenné teszi is erejének magasságát,+ akkor is rátörnek tőlem a pusztítók”+ — ez Jehova kijelentése. 54  „Hallgassátok csak! Kiáltás hallatszik Babilonból,+ nagy összeomlás zaja a káldeusok földjéről,+ 55  mert Jehova immár kifosztja Babilont, és elnémítja benne a nagy hangot.+ Háborognak majd hullámaik, mint a vizek sokasága.+ Hangjuk felzúg. 56  Mert eljön a pusztító ellene, Babilon ellen,+ és fogságba jutnak hatalmasai.+ Széttöretnek íjaik,+ mert Jehova a visszafizetés Istene,+ ő bizony megfizet.+ 57  Lerészegítem fejedelmeit és bölcseit, kormányzóit, helytartóit és hatalmasait.+ Időtlen időkig alusszák majd álmukat, és nem kelnek fel belőle”+ — ez a Király+ kijelentése, akinek seregek Jehovája a neve.+ 58  Ezt mondja a seregek Jehovája: „Hiába széles Babilon fala, mégis lerombolják.+ Hiába magasak a kapui, tűzzel égetik fel azokat.+ A népek a semmiért fáradoznak,+ és a nemzetek csupán a tűznek.+ Csak kifárasztják magukat.” 59  Ez az a szózat, amellyel Jeremiás próféta parancsot adott Serájának — Néria+ fiának, aki Mahásiás+ fia volt —, amikor az Babilonba ment Sedékiással, Júda királyával, királyságának negyedik évében; Serája egyébként szállásmester volt. 60  És Jeremiás leírta egy könyvbe+ mindazt a veszedelmet, amely utoléri Babilont, igen, mindezeket a szavakat, amelyek megírattak Babilon ellen. 61  Ezenkívül Jeremiás meghagyta Serájának: „Mihelyt Babilonba érsz, és látod azt, olvasd fel mindezeket a szavakat.+ 62  Azután így szólj: »Ó, Jehova! Te magad szóltál ez ellen a hely ellen, hogy megsemmisítsd, hogy ne legyen lakója,+ se ember, de még háziállat se, hanem elhagyatott pusztasággá legyen időtlen időkre.« 63  Ha pedig befejezted e könyv felolvasását, köss rá egy követ, dobd az Eufrátesz közepébe,+ 64  és ezt mondd: »Így merül el Babilon is, és soha többé nem kel fel, olyan veszedelmet hozok rá.+ Bizony csak kifárasztják magukat.«”+ Eddig tartanak Jeremiás szavai.

Lábjegyzetek