Jeremiás 50:1–46

50  Ezt a szózatot jelentette ki Jehova Babilonról,+ a káldeusok földjéről+, Jeremiás próféta által:  „Mondjátok el a nemzetek között, hirdessétek!+ Állítsatok jelt!+ Hirdessétek! Ne hallgassatok el semmit! Mondjátok: »Babilont elfoglalták!+ Szégyent vallott Bél,+ megrettent Merodák. Képmásai megszégyenültek,+ mocskos bálványaira rettenet szállt.«  Mert felvonult ellene északról egy nemzet,+ amely döbbenet tárgyává teszi az ő földjét; nincs is már lakója.+ Ember és háziállat egyaránt elmenekült,+ elmentek.”+  „Azokban a napokban és abban az időben+ — ez Jehova kijelentése — eljönnek majd Izrael fiai, ők és Júda fiai együtt.+ Sírni fognak menet közben, úgy jönnek,+ és Istenüket, Jehovát keresik.+  A Sionba vezető út felől tudakozódnak, arrafelé fordítják arcukat,+ és így szólnak: »Jöjjetek, csatlakozzunk Jehovához időtlen időkre szóló szövetségben, amely nem merül feledésbe.«+  Veszendő teremtmények nyája lett az én népem,+ pásztoraik tévelygésbe vitték őket.+ A hegyeken vezették el őket.+ Hegyekről dombokra jártak, elfeledték nyugalmuk helyét.+  Akik csak rájuk találtak, emésztették őket.+ Ellenségeik így beszéltek:+ »Nem vonunk magunkra vétket,+ hiszen vétkeztek Jehova ellen, az igazságosság hajléka+, ősatyáik reménysége+, Jehova ellen.«”  „Meneküljetek Babilonból! Igen, menjetek ki a káldeusok földjéről!+ Legyetek olyanok, mint a nyáj előtt a vezérállatok.+  Mert íme, fölkelek, és nagy nemzetek gyülekezetét hozom Babilonra észak földjéről,+ és felsorakoznak ellene.+ Onnan foglalják el.+ Nyilaik olyanok, mint a vitéz nyilai, aki megfosztja a szülőket gyermekeiktől, aki nem tér vissza sikertelenül.+ 10  Zsákmánnyá lesz Káldea.+ Kifosztói mind jóllaknak”+ — ez Jehova kijelentése. 11  „Mert csak örvendeztetek,+ csak ujjongtatok, amikor kifosztottátok örökségemet.+ Bizony úgy kapáltatok, akár az üsző az üde gyepen,+ és úgy nyerítettetek, mint a mének.+ 12  Rettenetesen megszégyenült anyátok.+ Csalódott, aki megszült titeket.+ Íme, ő a legjelentéktelenebb a nemzetek között: víztelen puszta és kietlen síkság.+ 13  Jehova haragja miatt nem lesz lakója,+ és elhagyatott pusztasággá válik mindenestül.+ Aki csak Babilon felé jár, döbbenten bámul, és füttyenteni fog az őt ért minden csapás miatt.+ 14  Sorakozzatok fel mindenfelől Babilon ellen+ mindnyájan, akik az íjat feszítitek!+ Lőjetek rá!+ Ne sajnáljátok a nyilat, hisz Jehova ellen vétkezett.+ 15  Hallassatok csatakiáltást ellene mindenfelől!+ Kezét nyújtotta.+ Oszlopai ledőltek, falai leromboltattak.+ Mert bizony Jehova bosszúja ez.+ Álljatok bosszút rajta! Úgy cselekedjetek vele, ahogy ő cselekedett!+ 16  Irtsátok ki Babilonból a magvetőt,+ és azt, aki sarlót fog aratás idején. A pusztító kard miatt ki-ki a saját népéhez tér, és mindenki a maga földjére menekül.+ 17  Elűzött juh Izrael.+ Oroszlánok kergették el.+ Először Asszíria királya falta,+ utóbb pedig Nabukodonozor, Babilon királya rágta le csontjait.+ 18  Azért ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Íme, szemügyre veszem Babilon királyát és földjét, ugyanúgy, ahogy Asszíria királyát is szemügyre vettem.+ 19  Izraelt visszahozom legelőjére,+ és legelni fog a Kármelen+ és a Básánon+. Jóllakik a lelke Efraim+ és Gileád+ hegyvidékén.«” 20  „Azokban a napokban és abban az időben+ — ez Jehova kijelentése — keresni fogják Izrael vétkét,+ de nem lesz meg, és Júda bűneit,+ de nem találják, mert megbocsátok azoknak, akiket meghagyok.”+ 21  „Merátaim földje ellen! Menj föl ellene+ és Pekód+ lakói ellen! Mészárlás járjon sarkukban, adassanak pusztulásra! — ez Jehova kijelentése. — Mindenben úgy cselekedj, ahogy megparancsoltam neked.+ 22  Harci zaj van a földön, és nagy összeomlás!+ 23  Ó, hogy összezúzták az egész föld pörölyét+, és hogy széttöredezik!+ Ó, miként lett Babilon döbbenet tárgyává a nemzetek között!+ 24  Csapdát állítottam neked, és foglyul estél, ó, Babilon! Mit sem tudtál róla.+ Rád találtak, és meg is ragadtak, mert Jehova ellen indultál fel.+ 25  Jehova kinyitotta már tárházát, és előhozza ítélethirdetésének fegyvereit.+ Bizony munkája van a legfőbb+ Úrnak, a seregek Jehovájának a káldeusok földjén.+ 26  Gyertek el hozzá a legtávolabbi vidékről!+ Nyissátok ki csűrjeit!+ Hányjátok halomba, mint akik halmot raknak,+ és adjátok pusztulásra!+ Maradéka se legyen!+ 27  Egytől egyig öljétek le fiatal bikáit+! Menjenek levágásra!+ Jaj nekik, mert eljött a napjuk, megszemlélésük ideje!+ 28  Hallani azok hangját, akik futnak, akik menekülnek Babilon földjéről+, hogy hírül adják Sionban Jehova Istenünk bosszúját+, a templomáért való bosszút+. 29  Hívjátok össze Babilon ellen az íjászokat, mindenkit, aki az íjat feszíti.+ Üssetek tábort ellene mindenfelől! Senki meg ne meneküljön!+ Fizessetek meg neki cselekedetei szerint!+ Mindenben úgy cselekedjetek vele, ahogy ő cselekedett!+ Mert Jehovával, Izrael Szentjével szemben viselkedett elbizakodottan.+ 30  Ezért hát elesnek ifjai a közterein,+ sőt minden harcosa el lesz hallgattatva ama napon”+ — ez Jehova kijelentése. 31  „Íme, én ellened vagyok,+ ó, Elbizakodottság+ — ez a legfőbb+ Úrnak, a seregek Jehovájának kijelentése —, mert eljön a te napod, az az idő, amikor szemügyre veszlek. 32  Bizony megbotlik és elesik az Elbizakodottság,+ és nem lesz, aki talpra állítsa.+ Tüzet gyújtok városaiban, és az megemészti egész környékét.”+ 33  Ezt mondja a seregek Jehovája: „Izrael fiait Júda fiaival együtt elnyomják; megragadták őket foglyul ejtőik mindnyájan,+ és nem hajlandók őket elengedni.+ 34  De erős a Megváltójuk,+ hiszen seregek Jehovája a neve.+ Eljár majd peres ügyükben,+ hogy megnyugtassa a földet,+ és megháborítsa Babilon lakóit.”+ 35  „Kard támad a káldeusokra+ — ez Jehova kijelentése —, és Babilon lakóira,+ meg fejedelmeire+ és bölcseire+. 36  Kard támad a fecsegőkre+, és ostobán fognak cselekedni.+ Kard támad vitézeire,+ és bizony megrettennek.+ 37  Kard támad lovaikra,+ harci szekereikre meg az egész keverék népre, amely közepette van,+ és asszonyokká válnak majd.+ Kard támad kincseire,+ és elrabolják azokat. 38  Pusztítás száll vizeire, és ki fognak száradni.+ Mert faragott képmások+ földje az, és rémisztő látomásaik miatt bolond módjára viselkednek. 39  Ezért a víztelen tájékok lakói üvöltő állatokkal laknak majd, és struccok fognak tanyázni benne.+ Soha többé nem lesznek lakosai, nem lesz hely számára nemzedékről nemzedékre.”+ 40  „Mint ahogy Isten feldúlta Szodomát és Gomorrát+ meg a szomszédos városait+ — ez Jehova kijelentése —, úgy ott sem lakik majd ember, és nem lakozik benne embernek fia mint jövevény.+ 41  Íme! Nép közeledik északról. Nagy nemzet+ és nagy királyok+ kelnek fel a föld legtávolabbi részeiről.+ 42  Íjat és dárdát használnak,+ kegyetlenek és nem irgalmaznak.+ Hangjuk olyan, mint a háborgó tenger,+ és lovon nyargalnak;+ felsorakoznak, hogy egy emberként harcoljanak ellened, ó, Babilon leánya!+ 43  Babilon királya hallotta hírüket,+ és kezei elernyedtek.+ Szorongás! Nagy fájdalmak törtek rá, mint a szülő asszonyra.+ 44  Íme! Úgy jön fel, mint az oroszlán a Jordán büszke sűrűjéből a szilárd lakhelyre,+ és én egy pillantás alatt elűzöm őket onnan.+ A választottat rendelem föléje.+ Mert ki olyan, mint én,+ és kicsoda hív ki engem?+ Ugyan ki az a pásztor, aki meg tudna állni előttem?+ 45  Halljátok meg tehát Jehova határozatát,+ melyet Babilon ellen hozott,+ és gondolatait, melyeket a káldeusok földje ellen gondolt ki.+ Bizony elhurcolják a nyáj kicsinyeit.+ Bizony elhagyatottá teszi miattuk lakhelyüket.+ 46  Babilon bevételének hangjától megrendül a föld,+ és kiáltás hallatszik majd a nemzetek között.”+

Lábjegyzetek