Ezsdrás 2:1–70

2  Ezek voltak a tartomány fiai,+ akik kijöttek a száműzöttek+ fogságából, akiket Nabukodonozor, Babilon királya vitt száműzetésbe+ Babilonba, s akik később visszatértek+ Jeruzsálembe és Júdába,+ mindegyik a maga városába,  akik Zorobábellel+, Jésuával+, Nehémiással, Serájával+, Rélájával, Márdokeussal, Bilsánnal, Mispárral, Bigvaival, Rehummal és Baánahhal jöttek. Az Izrael népe közül való férfiak száma a következő:  Paros fiai+ kétezer-egyszázhetvenketten;  Sefátia fiai+ háromszázhetvenketten;  Arah fiai+ hétszázhetvenöten;  Pahat-Moáb fiai+, Jésua és Joáb fiai+ közül kétezer-nyolcszáztizenketten;  Elám fiai+ ezerkétszázötvennégyen;  Zattu fiai+ kilencszáznegyvenöten;  Zakkai fiai+ hétszázhatvanan; 10  Báni fiai+ hatszáznegyvenketten; 11  Bebai fiai+ hatszázhuszonhárman; 12  Azgád fiai+ ezerkétszázhuszonketten; 13  Adónikám fiai+ hatszázhatvanhatan; 14  Bigvai fiai+ kétezer-ötvenhatan; 15  Adin fiai+ négyszázötvennégyen; 16  Áter fiai+ Ezékiás ágán kilencvennyolcan; 17  Bécai fiai+ háromszázhuszonhárman; 18  Jóra fiai száztizenketten; 19  Hásum fiai+ kétszázhuszonhárman; 20  Gibbár fiai+ kilencvenöten; 21  Betlehem fiai+ százhuszonhárman; 22  Netófa férfiai+ ötvenhatan; 23  Anatót+ férfiai százhuszonnyolcan; 24  Azmávet+ fiai negyvenketten; 25  Kirját-Jeárim+, Kefira és Beérót fiai hétszáznegyvenhárman; 26  Ráma+ és Géba+ fiai hatszázhuszonegyen; 27  Mikmász+ férfiai százhuszonketten; 28  Bétel+ és Ai+ férfiai kétszázhuszonhárman; 29  Nébó fiai+ ötvenketten; 30  Magbis fiai százötvenhatan; 31  a másik Elám fiai+ ezerkétszázötvennégyen; 32  Hárim+ fiai háromszázhúszan; 33  Lód+, Hádid+ és Onó+ fiai hétszázhuszonöten; 34  Jerikó+ fiai háromszáznegyvenöten; 35  Szenáa fiai+ háromezer-hatszázharmincan. 36  A papok+: a Jésua+ házából való Jedája+ fiai kilencszázhetvenhárman; 37  Immér+ fiai ezerötvenketten; 38  Pashúr fiai+ ezerkétszáznegyvenheten; 39  Hárim+ fiai ezertizenheten. 40  A léviták+: Hodávia fiainak,+ Jésuának+ és Kadmielnek+ fiai hetvennégyen. 41  Az énekesek, Asáf+ fiai százhuszonnyolcan. 42  A kapuőrök fiai, Sallum+ fiai, Áter fiai,+ Talmon+ fiai, Akkub+ fiai, Hatita fiai,+ Sóbai fiai, összesen százharminckilencen. 43  A nétineusok+: Ciha fiai, Hásufa fiai, Tabbaot fiai,+ 44  Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai,+ 45  Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai, 46  Hágáb fiai, Salmai fiai,+ Hanán fiai, 47  Giddél fiai, Gahar fiai,+ Reája fiai, 48  Recin fiai,+ Nekóda fiai, Gazzám fiai, 49  Uzza fiai, Paseah fiai,+ Bésai fiai, 50  Asna fiai, Meunim fiai, Nefuszim fiai;+ 51  Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,+ 52  Baclut fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,+ 53  Barkósz fiai, Sisera fiai, Temah fiai,+ 54  Neciah fiai, Hatifa fiai+. 55  Salamon szolgáinak+ fiai: Szótai fiai, Szóferet fiai, Peruda fiai,+ 56  Jaálah fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,+ 57  Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókeret-Haccebaim fiai, Ámi fiai+. 58  A nétineusok+ és Salamon szolgáinak fiai összesen háromszázkilencvenketten voltak.+ 59  Ezek voltak azok, akik Tel-Melahból, Tel-Harsából, Kerubból, Addonból és Immérből jöttek fel, de ők nem tudták megmondani atyáik házát és eredetüket,+ hogy Izrael népe közül valók-e: 60  Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai+ hatszázötvenketten. 61  És a papok fiai+ közül: Habája fiai, Hakkóc+ fiai, Barzillai fiai,+ aki a gileádi Barzillai+ lányai közül vett magának feleséget, s az ő nevük után nevezték őt. 62  Ezek voltak azok, akik keresték a bejegyzésüket, hogy nyilvánosan igazolják leszármazásukat, de nem találták meg, ezért mint beszennyezetteket, kirekesztették őket a papságból.+ 63  A tirsáta+ pedig azt mondta nekik, hogy nem ehetnek+ abból, ami szentséges, mindaddig, míg egy pap fel nem áll az urimmal+ és tummimmal. 64  Az egész gyülekezetben+ összesen negyvenkétezer-háromszázhatvanan voltak,+ 65  a rabszolgáikat és rabszolgaleányaikat leszámítva, akik hétezer-háromszázharmincheten voltak; és volt még kétszáz férfi és női énekesük+. 66  Hétszázharminchat lovuk, kétszáznegyvenöt öszvérük,+ 67  négyszázharmincöt tevéjük és hatezer-hétszázhúsz szamaruk volt.+ 68  Az atyai+ háznépek fői+ közül némelyek pedig, amikor Jehova házába+ mentek, amely Jeruzsálemben volt,+ önkéntes+ felajánlásokat adtak az igaz Isten háza számára, hogy felállítsák azt a maga helyén+. 69  Képességük szerint adtak aranyat+ a munka költségeire, hatvanegyezer drachmát, ezüstöt+, ötezer minát és száz papi köntöst+. 70  És a papok, a léviták s a nép közül némelyek,+ valamint az énekesek, a kapuőrök és a nétineusok letelepedtek városaikban, és egész Izrael, ki-ki a maga városában.+

Lábjegyzetek