2Királyok 17:1–41

17  Júda királyának, Aháznak tizenkettedik évében Hósea+, Elah fia lett a király Szamáriában+, és kilenc évig uralkodott Izrael felett.  Azt tette, ami rossz Jehova szemében, de nem annyira, mint azok az izraeli királyok, akik előtte voltak.+  Ellene vonult fel Salmanassár+, Asszíria+ királya, Hósea pedig a szolgája lett, és sarcot+ kezdett fizetni neki.  Asszíria királya azonban összeesküvést+ vett észre Hósea részéről, mivel az követeket küldött Egyiptom királyához, Szóhoz,+ és nem vitte fel Asszíria királyának a sarcot, mint a korábbi években. Asszíria királya ezért bezárta őt, és megkötözve tartotta a fogházban.+  Akkor Asszíria királya fölvonult az egész ország ellen, és fölvonult Szamáriához, és három évig ostromolta+.  Hósea kilencedik évében Asszíria királya elfoglalta Szamáriát+, majd száműzetésbe+ hurcolta Izraelt Asszíriába. Letelepítette őket Halában+ és Háborban a Gózán-folyónál+, és a médek városaiban.+  Ez pedig azért történt, mert Izrael fiai vétkeztek+ Jehova, az ő Istenük ellen, aki felhozta őket Egyiptom földjéről a fáraónak, Egyiptom királyának keze alól,+ és más isteneket kezdtek félni.+  Azoknak a nemzeteknek a rendeletei szerint jártak,+ amelyeket Jehova kiűzött Izrael fiai elől, és az Izrael királyai által bevezetett rendeletek szerint.  Izrael fiai olyasmik után kutattak, amik nem voltak helyénvalók Istenük, Jehova előtt,+ és magaslatokat+ építgettek maguknak minden városukban, az őrállók tornyától+ egészen a megerősített városig. 10  Szent oszlopokat+ és szent rudakat+ emeltek maguknak minden magas dombon+ és minden dús lombú fa+ alatt. 11  Áldozati füstöt füstölögtettek ott, minden magaslaton, éppúgy, mint azok a nemzetek,+ amelyeket Jehova száműzetésbe vitt értük, és folyton rossz dolgokat cselekedtek, hogy bosszantsák+ Jehovát. 12  Mocskos bálványokat szolgáltak,+ amelyek felől Jehova ezt mondta nekik: „Ne tegyétek ezt!”+ 13  Jehova állandóan figyelmeztette+ Izraelt+ és Júdát+ minden prófétája+ és minden látnok+ által, és ezt mondta: „Térjetek meg gonosz útjaitokról,+ és tartsátok meg parancsolataimat+ és rendeleteimet+ mindazon törvény szerint,+ amelyet ősatyáitoknak parancsoltam,+ és amelyet eljuttattam hozzátok szolgáim, a próféták által.”+ 14  Ők azonban nem figyeltek, hanem megkeményítették nyakukat+ ősatyáik nyakasságához hasonlóan, akik nem gyakoroltak hitet+ Jehovában, az ő Istenükben. 15  Minduntalan elvetették rendelkezéseit és ősatyáikkal kötött szövetségét+ és emlékeztetőit+, amelyekkel figyelmeztette őket. Hiábavaló bálványokat követtek,+ és maguk is hiábavalóvá+ lettek, sőt utánozták a körülöttük levő nemzeteket, amelyek felől azt parancsolta nekik Jehova, hogy ne cselekedjenek úgy, mint azok.+ 16  Folyton elhagyták Istenüknek, Jehovának minden parancsolatát+, aztán öntött szobrokat+ készítettek maguknak, két borjút+. Szent rudat+ is készítettek, meghajoltak az egek egész serege előtt,+ és Baált szolgálták,+ 17  továbbá átvitték fiaikat és leányaikat a tűzön,+ jóslást gyakoroltak,+ előjelek után kutattak,+ és arra adták magukat,+ hogy azt tegyék, ami rossz Jehova szemében, hogy bosszantsák+ őt. 18  Jehova ezért nagyon megharagudott+ Izraelre, úgyhogy eltávolította őket színe elől.+ Semmit nem hagyott meg, csak Júda törzsét.+ 19  De Júda sem tartotta meg Istenének, Jehovának a parancsolatait,+ hanem az Izrael által bevezetett rendeletek szerint járt.+ 20  Jehova ezért elvetette Izrael egész magvát.+ Sanyargatta és fosztogatók kezébe adta őket, mígnem eltaszította őket színe elől.+ 21  Mert elszakította Izraelt Dávid házától, ők pedig Jeroboámot, Nébát fiát tették meg királynak, és Jeroboám+ elfordította Izraelt Jehova követésétől, és arra indította őket, hogy nagy bűnnel vétkezzenek.+ 22  Izrael fiai követték Jeroboám összes bűnét, amelyet az elkövetett.+ Nem hagytak fel azokkal, 23  mígnem Jehova eltávolította Izraelt a színe elől,+ úgy, ahogy azt megmondta minden szolgája, a próféták által.+ Izrael tehát száműzetésbe ment a földjéről Asszíriába, és mind a mai napig ott van.+ 24  Asszíria királya azután embereket hozott Babilonból+, Kútából, Avvából+, Hamátból+ meg Szefárvaimból+, és letelepítette őket Szamária+ városaiban Izrael fiainak helyébe. Birtokba is vették Szamáriát, és lakni kezdték annak városait. 25  Történt pedig a letelepedésükkor, hogy nem félték+ Jehovát, ezért Jehova oroszlánokat+ küldött közéjük, és azok pusztították őket. 26  Meg is üzenték Asszíria királyának: „A nemzetek, amelyeket száműzetésbe hurcoltál, majd letelepítettél Szamária városaiban, nem ismerik az ország Istenének vallását, ezért ő állandóan oroszlánokat küld közéjük.+ Íme, azok pusztítják őket, mivelhogy senki sem ismeri az ország Istenének vallását.” 27  Asszíria királya azért megparancsolta: „Vigyetek oda egy papot+ azok közül, akiket száműzetésbe hurcoltatok onnan, hogy elmenjen, ott lakjon, és tanítsa őket az ország Istenének vallására.” 28  Így hát elment az egyik pap azok közül, akiket száműzetésbe hurcoltak Szamáriából, és letelepedett Bételben+. Tanítani kezdte őket, hogyan kell Jehovát félniük.+ 29  De azért mindegyik nemzet elkészítette a maga istenét.+ Ezt aztán elhelyezték a magaslatok házában, amelyet még a szamáriaiak készítettek — minden nemzet a maga városában, ahol lakott. 30  Babilon emberei elkészítették Szukkót-Benótot, Kút+ emberei elkészítették Nergált, Hamát emberei pedig elkészítették Asimát. 31  Az avvaiak+ elkészítették Nibházt és Tartákot. A szefárvaimiak+ tűzzel égették meg fiaikat+ Adramméleknek és Anamméleknek, Szefárvaim isteneinek. 32  És félni kezdték Jehovát, és papokat rendeltek maguknak a magaslatokra a köznép köréből,+ ezek pedig szolgálatot láttak el értük a magaslatok házában. 33  Jehovát félő emberek lettek,+ de valójában a maguk isteneit imádták+ azoknak a nemzeteknek a vallása szerint, amelyek közül száműzetésbe hurcolták őket.+ 34  Mind a mai napig a korábbi vallásuk szerint cselekednek.+ Senki sem félte Jehovát,+ senki sem tartotta be rendeleteit, bírói döntéseit+, a törvényt+ és a parancsolatot+, amelyet Jehova megparancsolt Jákob+ fiainak, akinek az Izrael+ nevet adta; 35  abban az időben Jehova szövetséget+ kötött velük, és megparancsolta nekik: „Ne féljetek más isteneket,+ és ne hajoljatok meg előttük, ne is szolgáljátok őket, és ne is áldozzatok nekik,+ 36  hanem Jehovát, aki felhozott titeket Egyiptom földjéről nagy hatalommal és kinyújtott karral,+ őt féljétek,+ előtte hajoljatok meg,+ és neki áldozzatok.+ 37  Ügyeljetek arra, hogy mindig megtartsátok+ a rendelkezéseket+ és a bírói döntéseket+, meg a törvényt és a parancsolatot, amelyet megírt számotokra.+ Ne féljetek más isteneket! 38  A szövetséget, amelyet kötöttem veletek, ne felejtsétek el!+ Ne féljetek más isteneket,+ 39  hanem Jehovát+, a ti Isteneteket féljétek, mert ő szabadít ki titeket minden ellenségetek kezéből.”+ 40  De ők nem engedelmeskedtek, hanem korábbi vallásuk szerint cselekedtek.+ 41  Ezek a nemzetek félni kezdték Jehovát,+ de valójában a maguk faragott képmásait szolgálták. Fiaik is, unokáik is mind a mai napig úgy cselekednek, ahogy ősatyáik cselekedtek.

Lábjegyzetek