ISMERED azt az imát, amelyet Jézus tanított a követőinek? (. . .) Ha nem, akkor elolvashatjuk együtt a Bibliában. A Máté 6:9–13-ban találhatjuk meg. Ebben az imában, melyet miatyánkként szoktak emlegetni, a következő szavak is benne vannak: „Jöjjön el a királyságod.” Tudod-e, hogy mi Isten Királysága? (. . .)

Elmagyarázom. A király egy országnak az uralkodója. Az uralkodási formáját nevezik királyságnak. Egyes országokban a kormányzat élén a miniszterelnök áll. Hogy nevezik Isten kormányzatának az uralkodóját? (. . .) Királynak. Ezért mondjuk, hogy Isten kormányzata királyság.

Tudod-e, kit választott ki Jehova Isten, hogy király legyen a kormányzatában? (. . .) A Fiát, Jézus Krisztust. Miért jobb uralkodó ő, mint bárki, akit az emberek választanának? (. . .) Azért, mert Jézus  őszintén szereti az Atyját, Jehovát, ennélfogva mindig azt teszi, ami helyes.

Jóval azelőtt, hogy Jézus megszületett Betlehemben, a Biblia már beszélt a megszületéséről, és arról, hogy Isten által kiválasztott Uralkodó lesz. Olvassuk el az Ézsaiás 9:6, 7-et! Ezt mondja: „gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk, és a fejedelmi uralom az ő vállán lesz. Így fogják nevezni: . . . Béke Fejedelme. Fejedelmi uralma bőségének és a békének nem lesz vége.”

Jézust itt ’Fejedelemnek’ nevezik, mert ő Isten Királyságának az Uralkodója. Ezenkívül a nagy Királynak, Jehovának a Fia. Jehova a kormányzata Királyává tette Jézust, és ez a kormányzat ezer évig fog uralkodni a föld felett (Jelenések 20:6). Miután Jézus megkeresztelkedett, elkezdett „prédikálni, ezt mondva: »Tanúsítsatok megbánást, mert elközeledett az egek királysága«” (Máté 4:17).

Szerinted miért mondta Jézus, hogy elközeledett a Királyság? (. . .) Azért, mert a Király, aki később égi uralkodó lett, ott volt velük. Ezért mondta Jézus az embereknek: „az Isten királysága közöttetek van” (Lukács 17:21). Szeretnéd, ha Jehova Királya olyan közel lenne hozzád, hogy akár meg is érinthetnéd? (. . .)

Mondd csak, milyen fontos munka elvégzése végett jött Jézus a földre? (. . .) Ő maga így felelt erre a kérdésre: „Más városoknak is hirdetnem kell az Isten királyságának jó hírét, mert ezért küldettem el” (Lukács 4:43). Jézus tudta, hogy nem képes egyedül elvégezni az egész prédikálást. Mit gondolsz, hogyan oldotta meg a helyzetet? (. . .)

Milyen munka elvégzése végett jött Jézus a földre?

Jézus maga mellé vett embereket, és megmutatta nekik, hogyan kell prédikálni. Először azt a tizenkét férfit képezte ki, akiket apostolainak  választott (Máté 10:5, 7). De vajon csak őket oktatta ki erre a munkára? Nem, a Biblia szerint Jézus sok mindenki mást is megtanított prédikálni. Idővel kiküldött maga előtt 70 másik tanítványt kettesével. Mit tanítottak az embereknek? (. . .) Jézus ezt az utasítást adta: „mondjátok nekik: »Elközeledett hozzátok az Isten királysága«” (Lukács 10:9). Így az emberek hallhattak Isten kormányzatáról.

Régen Izraelben az volt a szokás, hogy az új király egy szamárcsikó hátán bevonult a városba, hogy megjelenjen a nép előtt. Jézus is ezt teszi, amikor utoljára megy Jeruzsálembe. Tudod, Jézus Isten Királyságának az Uralkodója lesz. Vajon az emberek szeretnék, ha ő lenne a Királyuk? (. . .)

Nos, ahogy Jézus bevonul, az emberek többsége az útra teríti felsőruháit, Jézus elé. Mások ágakat vágnak le a fákról, és leteszik az útra. Ezzel azt fejezik ki, hogy szeretnék, ha Jézus lenne a Királyuk. Így kiáltanak: „Áldott Az, aki Jehova nevében jön a Királyként!” De nem mindenki örül. Sőt, némelyik vallási vezető ezt mondja Jézusnak: ’Hallgattasd el a tanítványaidat!’ (Lukács 19:28–40).

Miért gondolták meg magukat az emberek, akik először azt akarták, hogy Jézus legyen a Királyuk?

Öt nappal később Jézust letartóztatják, és a kormányzó, Poncius Pilátus elé viszik egy palotába. Azzal vádolják az ellenségei, hogy királynak mondja magát, és a római kormányzat ellensége. Pilátus megkérdezi erről Jézust. Jézus utal rá, hogy nem akarja megdönteni a kormányzatot. Így szól Pilátushoz: „Az én királyságom nem része e világnak” (János 18:36).

Pilátus ekkor kilép a palotából, és azt mondja a népnek, hogy nem talál okot a vádra Jézusban. De az emberek már nem akarják, hogy Jézus legyen a Királyuk, és hogy szabadon engedjék őt (János 18:37–40). Miután Pilátus megint beszél Jézussal, meggyőződik róla, hogy Jézus semmi rosszat sem tett. Így amikor utoljára kiviteti Jézust, ezt mondja: „Íme, a királyotok!” A nép azonban  így kiáltozik: „El vele! El vele! Feszítsd őt oszlopra!”

Pilátus megkérdezi tőlük: „A királyotokat feszítsem oszlopra?” A papi elöljárók ezt válaszolják: „Nekünk nem királyunk van, hanem császárunk.” El tudod ezt képzelni? Ezek a gonosz papok képesek voltak Jézus ellen fordítani a népet! (János 19:1–16).

Ma nagyon hasonló a helyzet. A legtöbb ember nem szeretné igazán, hogy Jézus legyen a Királya. Talán azt állítják, hogy hisznek Istenben, de nem akarják, hogy Isten vagy Krisztus mondja meg nekik, hogy mit  tegyenek. Inkább azt akarják, hogy a saját, földi kormányzataik uralkodjanak felettük.

És mi hogyan gondolkodunk? Milyen érzések támadnak bennünk Isten iránt, amikor a Királyságáról tanulunk, és arról, hogy az milyen nagyszerű áldásokat hoz el? (. . .) Szeretetet érzünk iránta, ugye? (. . .) Hogyan fejezhetjük ki, hogy szeretjük őt, és hogy örülnénk neki, ha a Királysága uralkodna felettünk? (. . .)

Miért keresztelkedett meg Jézus, és hogyan fejezte ki Isten, hogy örül neki?

Úgy mutathatjuk ki az érzéseinket Istennek, hogy követjük Jézus példáját. Ő hogyan fejezte ki a Jehova iránti szeretetét? (. . .) „Mindig azt teszem, ami kedvére van” – mondta (János 8:29). Igen, Jézus azért jött a földre, hogy ’cselekedje Isten akaratát’, és ’elvégezze a munkáját’ (Héberek 10:7; János 4:34). Beszéljünk arról, hogy mit tett Jézus, mielőtt elkezdte a prédikálómunkáját.

Jézus elment Keresztelő Jánoshoz a Jordánhoz. Miután belementek a vízbe, János teljesen a víz alá merítette Jézust, majd kiemelte őt. Tudod, hogy miért keresztelte meg? (. . .)

Hol beszélhetünk másoknak Isten Királyságáról?

Jézus kérte meg erre. De honnan tudjuk, hogy Isten azt akarta, hogy Jézus megkeresztelkedjen? (. . .) Onnan, hogy amikor Jézus feljött a vízből, hallotta, hogy Isten így szól az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam;  helyesellek téged.” Isten még a szent szellemét is elküldte galamb formájában, mely leszállt Jézusra. Jézus a megkeresztelkedésével azt fejezte ki, hogy egész életében, igen, örökké szolgálni kívánja Jehovát (Márk 1:9–11).

Most még kicsi vagy. De mit fogsz tenni később? (. . .) Jézushoz hasonlóan te is megkeresztelkedsz? (. . .) Utánoznod kell őt, hiszen a Biblia azt mondja, hogy ’mintát hagyott neked, hogy szorosan kövesd a nyomdokait’ (1Péter 2:21). Ha megkeresztelkedsz, azzal azt fejezed ki, hogy valóban szeretnéd, ha Isten Királysága uralkodna feletted. De nem elég csupán megkeresztelkedni.

Meg kell tartanunk mindent, amit Jézus tanított. Jézus azt mondta, hogy ’ne legyünk része a világnak’. Hogyan tudnánk engedelmeskedni neki, ha úgy viselkednénk vagy gondolkodnánk, mint a világ? Jézus és az apostolai távol tartották magukat az ilyesmitől (János 17:14). Mit tettek inkább? (. . .) Beszéltek másoknak Isten Királyságáról. Ez volt az igazán fontos az életükben. Mi is végezhetjük ezt a munkát? (. . .) Igen, és végezni is fogjuk, ha komolyan gondoljuk, amikor az imánkban azt kérjük, hogy jöjjön el Isten Királysága.

Kérünk, olvassátok el ezeket a bibliaverseket is, melyekből megtudhatjuk, hogyan fejezhetjük ki, hogy már várjuk Isten Királyságát: Máté 6:24–33; 24:14; 1János 2:15–17 és 5:3.