Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 7. FEJEZET

Védelmező hatalom — „Isten a mi oltalmunk”

Védelmező hatalom — „Isten a mi oltalmunk”

1—2. Milyen veszélyek fenyegették az izraelitákat, amikor beléptek a Sínai pusztába i. e. 1513-ban, és hogyan nyugtatta meg őket Jehova?

AZ IZRAELITÁK veszélyben voltak, amint beléptek a Sínai pusztába i. e. 1513 elején. Borzasztó út állt előttük. Át kellett utazniuk „a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán” (5Mózes 8:15Kat.). Ellenséges nemzetek támadásaitól is tartaniuk kellett. Jehova hozta a népet ebbe a helyzetbe. Mint Istenük, vajon képes lesz megvédeni őket?

2 Jehova szavai igen megnyugtatók voltak: „Ti láttátok, a mit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket” (2Mózes 19:4). Jehova arra emlékeztette népét, hogy megszabadította őket az egyiptomiaktól, és jelképesen szólva sasszárnyakon biztonságos helyre vitte őket. De vannak más okai is annak, hogy miért szemléltetik találóan az isteni védelmet a „sas szárnyak”.

3. Miért szemléltetik találóan a „sas szárnyak” az isteni védelmet?

3 A sas nem csak arra használja nagy és erős szárnyát, hogy a magasban vitorlázzon. A hőségben a sas kiterjeszti szárnyait — amelyek több mint két méter hosszúak együttvéve —, hogy ernyőt formálva megóvja törékeny fiókáit a perzselő naptól. Máskor azért takarja be szárnyaival fiókáit, hogy megvédje őket a hideg széltől. Jehova éppen úgy védelmezte és óvta Izrael szárnyait bontogató nemzetét, ahogy a sas óvja fiókáit. A pusztában népe mindaddig menedéket talált hatalmas szárnyai árnyékában, ameddig hűséges maradt (5Mózes 32:9–11; Zsoltárok 36:8). De vajon joggal várhatjuk el napjainkban, hogy Isten védelmezzen bennünket?

 Isten azt ígéri, hogy védelemről gondoskodik

4—5. Miért lehetünk teljesen biztosak Istennek abban az ígéretében, hogy megvéd bennünket?

4 Jehova természetesen képes megvédeni szolgáit. Ő a „mindenható Isten”, ez a cím pedig azt jelzi, hogy mérhetetlen hatalma van (1Mózes 17:1). Mint egy megállíthatatlan dagálynak, úgy annak sem lehet ellenállni, amikor Jehova kinyilvánítja hatalmát. Mivel bármit képes megtenni, ami akaratában áll, talán megkérdezzük: vajon az Jehova akarata, hogy hatalmával élve megvédje népét?

5 A válasz egy szóval: igen! Jehova biztosít bennünket, hogy meg fogja védeni a népét. „Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban” — mondja a Zsoltárok 46:2. Mivel Isten „nem hazudhat”, teljesen biztosak lehetünk abban az ígéretében, hogy védelemről gondoskodik (Titusz 1:2). Vizsgáljunk meg néhány élénk szóképet, amelyet Jehova arra használ, hogy lefesse védelmező törődését.

6—7. a) A bibliai időkben élt pásztorok milyen védelmet nyújtottak a juhaiknak? b) Hogyan szemlélteti a Biblia azt, hogy Jehova szívből szeretné megvédeni juhait, és törődni velük?

6 Jehova Pásztor, és mi „az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk” (Zsoltárok 23:1; 100:3). Kevés olyan gyámoltalan állat van, mint a házi juh. A bibliai időkben a pásztoroknak bátraknak kellett lenniük, hogy megvédjék juhaikat az oroszlánoktól, farkasoktól és medvéktől, meg persze a tolvajoktól (1Sámuel 17:34, 35; János 10:12, 13). De volt olyan is, amikor a juhok megvédése gyöngédséget kívánt. Amikor egy juh az akoltól távol szült, a törődő pásztor vigyázott az anyára, míg az védtelen volt, majd felvette a magatehetetlen bárányt, és elvitte az akolba.

„Ölében hordozza” őket

7 Az, hogy Jehova pásztorhoz hasonlítja magát, biztosít bennünket arról a szívbeli vágyáról, hogy megvédjen minket (Ezékiel 34:11–16). Emlékezzünk arra, hogyan beszélt  Jehováról az Ézsaiás 40:11, melyet ennek a könyvnek a 2. fejezetében vizsgáltunk meg: „Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza.” Hogyan kerül a kisbárány a pásztor „ölébe”, vagyis felsőruhája redőjébe? A bárány talán odamegy a pásztorhoz, sőt még a lábát is gyengéden megbökdösi. De a pásztor az, akinek le kell hajolnia, felvennie a bárányt, és gyengéden elhelyeznie ruhája biztonságot adó redőjében. Milyen megható kép ez arról, hogy Nagy Pásztorunk mennyire készségesen védelmez és óv bennünket!

8. a) Kiknek ígérte meg Isten, hogy megvédi őket, és hogyan derül ez ki a Példabeszédek 18:10-ből? b) Mit foglal magában az, hogy menedékre lelünk Isten nevében?

8 Istennek az az ígérete, hogy védelemről gondoskodik, feltételhez van kötve: csak azok élvezik védelmét, akik közelednek hozzá. A Példabeszédek 18:10 (Úf.) kijelenti: „Erős torony az ÚR neve, oda fut az igaz, és védelmet talál.” A bibliai időkben néha tornyokat építettek a pusztában biztonságos menedékhelyül. De a veszélyben levőnek volt a felelőssége, hogy egy ilyen toronyhoz fusson, biztonságot keresve. Ehhez hasonlóan tudunk menedékre lelni Isten nevében. Ez többet foglal magában, mint csupán ismételgetni Isten nevét; Isten nevének önmagában nincs semmilyen mágikus ereje. Ehelyett inkább meg kell ismernünk ennek a névnek a Viselőjét, bíznunk kell benne, és igazságos irányadó mértékei szerint kell élnünk az életünket. Mennyire kedves Jehovától, hogy biztosít bennünket arról, hogy ha hittel hozzá fordulunk, akkor ő torony lesz a mi védelmünkre!

„Istenünk . . . ki tud minket szabadítani”

9. Miért mondhatjuk azt, hogy Jehova többet tesz annál, mint csupán megígéri, hogy védelemről gondoskodik?

9 Jehova többet tesz, mint csupán megígéri, hogy védelemről gondoskodik. A bibliai időkben csodálatos módon mutatta ki, hogy ő képes megvédeni a népét. Izrael történelme folyamán  Jehova hatalmas „keze” gyakran tartott sakkban erős ellenségeket (2Mózes 7:4). Jehova azonban egyes személyek érdekében is használta védelmező hatalmát.

10—11. Milyen bibliai példákból tudhatjuk meg, hogyan használta Jehova a védelmező hatalmát egyes személyek érdekében?

10 Amikor három héber ifjú — Sidrák, Misák és Abednégó — nem volt hajlandó leborulni Nabukodonozor király arany állóképe előtt, a felbőszült király azzal fenyegetőzött, hogy túlhevített kemencébe dobja őket. „Kicsoda az az Isten, a ki kiszabadítson titeket az én kezeimből?” — mondta gúnyosan Nabukodonozor, a leghatalmasabb uralkodó a földön (Dániel 3:15). A három fiatalember teljesen bízott abban, hogy Istenüknek van hatalma megvédeni őket, de nem feltételezték, hogy meg is fogja tenni. Így válaszoltak: „Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani” (Dániel 3:17). A tüzes kemence — még ha hétszer jobban be volt is fűtve, mint általában — egyáltalán nem okozott nehézséget mindenható Istenüknek. És meg is védte őket, a király pedig kénytelen volt elismerni: „nincs más Isten, a ki így megszabadíthasson” (Dániel 3:29).

11 Jehova akkor is figyelemre méltó módon nyilvánította ki védelmező hatalmát, amikor átplántálta egyetlen-nemzett Fiának az életét egy Mária nevű zsidó szűz méhébe. Egy angyal azt mondta Máriának, hogy ’fogan méhében, és fiút szül’. Az angyal megmagyarázta: „Szent szellem száll reád, és a Legfelségesebb ereje árnyékol be téged” (Lukács 1:31, 35). Isten Fia látszólag sose volt még ennyire sebezhető. Vajon az emberi anya bűne és a tökéletlensége kárt tesz az embrióban? Sátán megsebesítheti-e vagy megölheti-e ezt a Fiút, mielőtt megszületik? Nem! Jehova már Jézus fogantatása pillanatától mintegy védelmező fallal vette körül Máriát, hogy semmi — se tökéletlenség, se ártalmas fizikai erő, se gyilkos szándékú emberek és semmilyen démon — ne tehessen kárt a fejlődő embrióban. Jehova később is védelmezte Jézust, amíg  gyermek volt (Máté 2:1–15). Míg el nem jött az Isten által meghatározott idő, drága Fia támadhatatlan volt.

12. Miért védett meg Jehova bizonyos személyeket csoda folytán a bibliai időkben?

12 Miért védett meg Jehova bizonyos személyeket ilyen csoda folytán? Sok esetben azért, hogy valami sokkal fontosabbat is biztosítson: szándéka beteljesedését. A csecsemő Jézus életben maradása például létfontosságú volt Isten szándékának a beteljesedéséhez, ami végül az egész emberiség javára fog válni. A védelmező hatalmának számtalan megnyilvánulásáról készült feljegyzések részét képezik az ihletett Szentírásnak, amelyet „a mi oktatásunkra” írtak, „hogy kitartásunk által és az Írásokból származó vigasztalás által reménységünk legyen” (Róma 15:4). Igen, ezek a példák megerősítik hitünket mindenható Istenünkben. De milyen védelmet várhatunk el ma Istentől?

Mit nem jelent az, hogy Isten védelemről gondoskodik?

13. Vajon Jehova köteles csodákat tenni az érdekünkben? Magyarázd meg!

13 Az, hogy Isten megígérte, hogy védelemről gondoskodik, nem jelenti azt, hogy Jehova köteles csodákat tenni az érdekünkben. Nem, Istenünk nem garantálja, hogy gondoktól mentes életet élhetünk ebben a régi rendszerben. Jehova sok hűséges szolgája néz szembe súlyos megpróbáltatásokkal, például szegénységgel, háborúval, betegséggel és halállal. Jézus világosan megmondta tanítványainak, hogy egyénenként megölhetik őket a hitük miatt. Ezért hangsúlyozta Jézus annak fontosságát, hogy mindvégig ki kell tartani (Máté 24:9, 13). Ha Jehova arra használná hatalmát, hogy minden helyzetben csoda folytán gondoskodjon a megmenekülésről, Sátánnak lenne alapja arra, hogy gúnyolja Jehovát, és kétségbe vonja az Isten iránti odaadásunk őszinteségét (Jób 1:9, 10).

14. Milyen példák mutatják, hogy Jehova nem mindig, és nem egyformán védi meg minden szolgáját?

 14 Még a bibliai időkben sem használta Jehova a védelmező hatalmát arra, hogy megóvja minden szolgáját a korai haláltól. Jakab apostolt például i. sz. 44 körül Heródes kivégeztette; ám nem sokkal ezután Péter megszabadult „Heródes kezéből” (Cselekedetek 12:1–11). János, Jakab testvére, tovább élt, mint Péter és Jakab. Világos, hogy nem várhatjuk el Istenünktől, hogy egyformán megvédje minden szolgáját. Ezenkívül „az idő és az előre nem látható események” hatással vannak mindannyiunkra (Prédikátor 9:11, NW [9:13]). Hogyan véd meg akkor Jehova bennünket napjainkban?

Jehova fizikai védelmet nyújt

15—16. a) Milyen bizonyíték van arra, hogy Jehova fizikailag is megvédi imádóit mint csoportot? b) Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jehova már most és „a nagy nyomorúság” alatt is megvédi szolgáit?

15 Vizsgáljuk meg először a fizikai védelem kérdését. Jehova imádóiként mint csoport számíthatunk ilyen védelemre. Máskülönben Sátán könnyű prédája lennénk. Gondolj bele: Sátán, „e világ uralkodója” semmit sem szeretne jobban, mint elpusztítani az igaz imádatot (János 12:31; Jelenések 12:17). A leghatalmasabb földi kormányzatok némelyike betiltotta a prédikálómunkánkat, és megpróbált teljesen eltörölni bennünket. Ám Jehova népe szilárd maradt, és szünet nélkül folytatta a prédikálást! Miért voltak képtelenek hatalmas nemzetek megállítani a keresztények e viszonylag kicsiny és látszólag védtelen csoportjának a tevékenységét? Mert Jehova hatalmas szárnyaival védelmezett bennünket! (Zsoltárok 17:7, 8).

16 Mi lesz a helyzet a fizikai védelemmel a közelgő „nagy nyomorúság” alatt? Nem kell félnünk attól az időtől, amikor Isten végrehajtja ítéletét. Végső soron „Jehova tudja, mi a módja annak, hogy az Isten iránti odaadás embereit megszabadítsa a próbából, az igazságtalanokat ellenben fenntartsa az ítélet napjára, levágatásra” (Jelenések 7:14; 2Péter 2:9).  Addig is két dologban mindenképpen biztosak lehetünk. Először, hogy Jehova sosem fogja engedni, hogy lojális szolgái eltűnjenek a földről. Másodszor, örök élettel fogja megjutalmazni a feddhetetleneket igazságos új világában, ha kell, a feltámadás útján. Azok, akik meghalnak, nincsenek biztosabb helyen, mint Isten emlékezetében (János 5:28, 29).

17. Hogyan óv meg bennünket Jehova a Szava által?

17 Jehova már most megóv bennünket élő „szava” által, amelynek megvan az ereje ahhoz, hogy szíveket gyógyítson meg, és életeket változtasson meg (Héberek 4:12). Ha alkalmazzuk az alapelveit, bizonyos esetekben megvédhetjük magunkat a fizikai ártalmaktól. „Én vagyok az Úr . . . , ki tanítlak hasznosra” — mondja az Ézsaiás 48:17. Kétségtelen, hogy ha összhangban élünk Isten Szavával, akkor az javíthat az egészségünkön, és meghosszabbítja az életünket. Például megfogadjuk a Bibliának azt a tanácsát, hogy tartózkodjunk a paráznaságtól, és tisztítsuk meg magunkat minden szennytől, ezért kerüljük azokat a tisztátalan gyakorlatokat és káros szokásokat, amelyek miatt sok istentelen embernek tönkremegy az élete (Cselekedetek 15:29; 2Korintus 7:1). Mennyire hálásak vagyunk azért a védelemért, melyet Isten Szava nyújt!

Jehova megvéd bennünket szellemileg

18. Hogyan véd meg bennünket szellemileg Jehova?

18 A legfontosabb az, hogy Jehova védelmet nyújt szellemileg. Szerető Istenünk azáltal véd meg a szellemi károktól, hogy felszerel bennünket mindazzal, amire szükségünk van a próbák elviseléséhez és a vele ápolt kapcsolatunk megóvásához. Jehova így nem csupán néhány röpke évre, hanem örökre megmenti az életünket. Vizsgáljuk meg, többek között miről gondoskodik Isten, hogy megvédjen bennünket szellemileg!

19. Hogyan segít Jehova szelleme megbirkóznunk bármilyen próbával, amivel talán szembekerülünk?

19 Jehova „könyörgést meghallgató” Isten (Zsoltárok 65:3). Amikor az életben tapasztalt nyomások látszólag elviselhetetlenné  válnak, nagy megkönnyebbülést jelenthet, ha kiöntjük előtte a szívünket (Filippi 4:6, 7). Talán nem fogja csoda folytán megszüntetni próbáinkat, de válaszul szívből jövő imáinkra megadja nekünk a bölcsességet, hogy megküzdhessünk velük (Jakab 1:5, 6). Mi több, Jehova szent szellemet ad azoknak, akik kérik tőle (Lukács 11:13). Ez a hatalmas szellem segít megbirkóznunk bármilyen próbával vagy nehézséggel, amivel talán szembekerülünk. „A szokásosnál nagyobb erőt” önthet belénk, hogy kitartsunk addig, míg Jehova el nem távolít minden fájdalmat az új világban, amely már igencsak közel van (2Korintus 4:7).

20. Hogyan jut kifejezésre Jehova védelmező hatalma hittársaink által?

20 Időnként Jehova védelmező hatalma hittársaink által jut kifejezésre. Jehova úgy vonzza a népét, hogy testvérek világméretű közösségét alkossák (1Péter 2:17; János 6:44). Mivel érezzük a testvériség melegét, élő bizonyítékát látjuk annak, hogy Isten szent szellemének ereje jóra ösztönzi az embereket. Ez a szellem gyümölcsöket, azaz gyönyörű, értékes tulajdonságokat terem bennünk, például szeretetet, kedvességet és jóságot (Galácia 5:22, 23). Ennélfogva amikor aggodalmak sújtanak, és hívőtársaink arra éreznek indíttatást,  hogy hasznos tanácsot adjanak, vagy bátorítsanak, amire oly nagy szükségünk van, akkor megköszönhetjük Jehovának a védelmező gondoskodásának ilyen megnyilvánulásait.

21. a) Milyen időszerű szellemi eledelről gondoskodik Jehova „a hű és értelmes rabszolga” által? b) Hogyan merítesz személyesen hasznot mindabból, amiről Jehova a szellemi védelmünk érdekében gondoskodik?

21 Jehova még valami másról is gondoskodik, hogy megvédjen bennünket: időszerű szellemi eledelről. Ahhoz, hogy segítsen erőt meríteni a Szavából, Jehova megbízta „a hű és értelmes rabszolgát”, hogy szellemi eledelt osszon ki. Ez a hűséges rabszolga nyomtatott kiadványokat — például Az Őrtorony és az Ébredjetek! folyóiratokat —, összejöveteleket és kongresszusokat használ fel, hogy ’megadja nekünk eledelünket a kellő időben’, vagyis azt, amire szükségünk van, és akkor, amikor szükségünk van rá (Máté 24:45). Hallottál már valamit egy keresztény összejövetelen — egy hozzászólásban, egy előadásban vagy akár egy imában —, ami éppen azt az erőt és bátorítást adta meg, amire szükséged volt? Hatással volt az életedre már egy konkrét cikk, amely az egyik folyóiratunkban jelent meg? Ne feledd, hogy Jehova azért gondoskodik minderről, hogy megvédjen bennünket szellemileg!

22. Hogyan használja Jehova mindig a hatalmát, és ez miért szolgálja a legjobb érdekeinket?

22 Jehova mindenképpen pajzsa mindazoknak, ’akik nála keresnek menedéket’ (Zsoltárok 18:31Kat.). Megértjük, hogy most nem használja hatalmát arra, hogy megvédjen bennünket minden bajtól. De arra mindig felhasználja védelmező hatalmát, hogy biztosítsa szándéka megvalósulását. Hosszú távon ez népe legjobb érdekeit szolgálja. Ha közeledünk hozzá, és megmaradunk a szeretetében, Jehova tökéletes életet fog adni nekünk egy örökkévalóságon át. Ezt a kilátást elménkben tartva, csakugyan úgy tekinthetünk minden szenvedést ebben a rendszerben, mint ami „pillanatnyi és könnyű” (2Korintus 4:17).