Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 4. FEJEZET

’Jehova nagy hatalmú’

’Jehova nagy hatalmú’

1—2. Milyen csodálatos dolgokat látott eddig Illés az életében, de milyen rendkívüli eseményeknek volt tanúja a Hóreb-hegyen, egy barlang nyílásából?

ILLÉS már eddig is csodálatos dolgoknak volt szemtanúja. Bujdosása alatt látta, amint hollók hoztak neki enni kétszer egy nap. Látott két olyan edényt tele liszttel és olajjal, ami sosem ürült ki a hosszú éhínség alatt. Még tüzet is látott az égből leszállni válaszul az imájára (1Királyok 17—18. fejezet). Ám Illés még sosem látott semmi ehhez hasonlót.

2 Amikor egy barlangba húzódott be a Hóreb-hegyen, a barlang nyílásából rendkívüli eseményeknek volt tanúja. Először szél támadt. Biztos üvöltő, fülsiketítő hangja lehetett, hiszen olyan erőteljes volt, hogy hegyeket szaggatott meg, és sziklákat zúzott össze. Ezután földrengés következett, mely földkéregben nyugvó, roppant erőket szabadított fel. Majd tűz támadt. Amint végigsöpört a tájon, Illést valószínűleg megcsapta perzselő forrósága (1Királyok 19:8–12).

„Ímé ott az Úr volt elmenendő”

3. Isten mely tulajdonsága megnyilvánulásának volt tanúja Illés, és hol láthatjuk ugyanennek a tulajdonságnak a megnyilvánulásait?

3 Mindezekben az eseményekben, amelyeket Illés látott, egyvalami közös volt: Jehova Isten nagy hatalmának megnyilvánulásai voltak. Természetesen nem kell csodát látnunk ahhoz, hogy felismerjük Istennek ezt a tulajdonságát. Könnyen megfigyelhetjük. A Biblia elmondja nekünk, hogy a teremtésmű bizonyítja Jehova „örök hatalmát és istenségét” (Róma 1:20). Csak gondoljunk egy vihar vakítóan fényes villámaira és velőtrázó mennydörgéseire, egy hatalmas vízesés tündöklő zuhatagára, vagy a csillagos égbolt mérhetetlen végtelenjére! Vajon nem látjuk ezekben megnyilvánulni Isten hatalmát? A mai világban ennek ellenére csak kevesen ismerik fel Isten hatalmát, és még kevesebben értik meg, hogy pontosan mit is  foglal magában. Ám ha megértjük Jehovának ezt a tulajdonságát, az még több okot ad nekünk arra, hogy közeledjünk hozzá. Ebben a részben Jehova egyedülálló hatalmának részletes tanulmányozásába kezdünk bele.

Jehova egyik fő tulajdonsága

4—5. a) Milyen kapcsolat van Jehova neve és hatalma között? b) Miért találó az, hogy Jehova a bikával szemlélteti a hatalmát?

4 Jehovának egyedülálló a hatalma. A Jeremiás 10:6 ezt mondja: „Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy és nagy a te neved a te hatalmadért!” Figyeld meg, hogy a hatalom, vagyis az erő szorosan összekapcsolódik Jehova nevével. Emlékezzünk vissza, hogy a neve nyilvánvalóan azt jelenti: ’előidézi, hogy legyen’. Mi teszi képessé Jehovát arra, hogy megteremtsen bármit, amit akar, és bármivé legyen, amivé csak akar? Például a hatalma. Igen, Jehovát semmi sem tudja megakadályozni abban, hogy véghezvigye az akaratát. Az ilyen hatalom az egyik fő tulajdonsága.

5 Mivel sosem foghatjuk fel teljesen, mekkora a hatalma, Jehova szemléltetésekkel él, hogy segítsen nekünk. Amint már láttuk, a bikával szemlélteti a hatalmát (Ezékiel 1:4–10). Ez igencsak találó, hiszen még a háziasított bika is hatalmas és erős teremtmény. A bibliai Palesztina földjén élő embereknek ritkán vagy szinte sose volt dolguk nála erősebb állattal. Ismertek azonban egy sokkal félelmetesebb bikafélét, a vadbivalyt, vagyis őstulkot, amely azóta már kihalt (Jób 39:9–12NW [39:12–15]). Julius Caesar római császár egyszer ezt írta ezekről a majdnem elefánt méretű bivalyokról: „Erejük óriási, rendkívül gyorsak.” Képzeld el, milyen kicsinek és gyengének éreznéd magad egy ilyen teremtmény árnyékában!

6. Miért egyedül Jehovát hívják „a Mindenhatónak”?

6 Az ember éppilyen apró és erőtlen a hatalom Istenéhez, Jehovához képest. Hozzá viszonyítva még a hatalmas nemzetek  is csupán olyanok, mint egy porszem a mérleg serpenyőjében (Ézsaiás 40:15). Minden teremtménnyel ellentétben Jehovának korlátlan hatalma van, és ezért egyedül őt hívják „a Mindenhatónak” * (Jelenések 15:3). Jehovának „hatalmas” és bőséges tevékeny energiája van (Ézsaiás 40:26, NW). Ő a hatalomnak mindig gazdag és kifogyhatatlan forrása. Nem szorul energiára külső forrásból, mivel „a hatalom az Istené” (Zsoltárok 62:12, kiemelés tőlünk). De hogyan gyakorolja Jehova a hatalmát?

Hogyan gyakorolja Jehova a hatalmát?

7. Mi Jehova szent szelleme, és mire utalnak az eredeti nyelveken használt szavak a Bibliában?

7 A szent szellem korlátlanul árad ki Jehovától. Ez Isten működésben levő hatalma. Az 1Mózes 1:2 (NW) csakugyan úgy utal rá, mint Isten „tevékeny erejére”. Az eredeti héber és görög szavakat, amelyeket „szellemnek” fordítottak, más szövegkörnyezetben talán úgy adták vissza, hogy „szél”, „lélegzet” és „fuvallat”. Szótárszerkesztők szerint az eredeti nyelven ezek a szavak valamilyen láthatatlan erőre utalnak, amely működésben van. A szélhez hasonlóan Isten szelleme is láthatatlan a szemünk előtt, de a hatásai valóságosak és megfigyelhetők.

8. Minek hívják jelképesen Isten szellemét a Bibliában, és miért találó ez a hasonlat?

8 Isten szent szelleme végtelenül sokrétű. Jehova bármilyen szándékának a véghezvitelére fel tudja használni, amit csak elhatároz. Ezért a Bibliában Isten szellemét találóan hívják jelképesen az ő „ujjának”, ’erős kezének’ vagy ’kinyújtott karjának’ (Lukács 11:20; 5Mózes 5:15; Zsoltárok 8:4). Egy ember sokféle feladat elvégzésére tudja használni a kezét, melyhez különböző erőkifejtés, illetve ügyesség szükséges. Éppen így Isten is bármilyen szándék véghezvitelére fel tudja használni a szellemét: a parányi atom megteremtésére, a Vörös-tenger  kettéválasztására, vagy akár annak előidézésére, hogy az első századi keresztények idegen nyelveken beszéljenek.

9. Mekkora Jehova uralkodói hatalma?

9 Jehovának azért is van hatalma, mert ő az egyetemes Szuverén. Milyen lenne, ha több millió értelmes, tettre kész alattvalód lenne, aki csak a parancsodra vár? Jehova ilyen uralkodói hatalommal bír. Emberi szolgái is vannak, akiket a Szentírásban gyakran hadsereghez hasonlítanak (Zsoltárok 68:12; 110:3). Egy ember azonban egy angyallal összehasonlítva törékeny teremtmény. Amikor az asszír hadsereg Isten népe ellen harcolt, egy angyal egymaga 185 000 katonát ölt meg közülük egyetlen éjszaka leforgása alatt! (2Királyok 19:35). Isten angyalai „hatalmas erejűek” (Zsoltárok 103:19, 20).

10. a) Miért hívják a Mindenhatót a seregek Jehovájának? b) Ki a leghatalmasabb Jehova minden teremtménye közül?

10 Hány angyal van? Dániel próféta egy látomásban több mint százmillió szellemteremtményt látott az égben Jehova trónja előtt, de semmi sem utal arra, hogy az angyalok egész seregét látta (Dániel 7:10). Lehet, hogy több százmillió angyal létezik, ezért hívják Istent a seregek Jehovájának. Ez a cím arra a magas pozíciójára utal, amit a hatalmas angyalok óriási, szervezett seregének Parancsnokaként tölt be. Ám ezeket a szellemteremtményeket szeretett Fiának, „az egész teremtés elsőszülöttének” irányítása alá helyezte (Kolosszé 1:15). Jézus mint arkangyal — vagyis az összes angyal, szeráf és kerub felett álló vezér — a leghatalmasabb Jehova minden teremtménye közül.

11—12. a) Milyen módokon fejt ki erőt Isten szava? b) Mit mondott Jézus arról, hogy milyen hatalmas Jehova ereje?

11 Jehova még egy másik módon is képes arra, hogy erőt fejtsen ki. A Héberek 4:12 ezt mondja: „az Isten szava élő, és erőt fejt ki.” Észrevetted már a rendkívüli erejét Isten szavának, vagyis annak a szellem által ihletett üzenetnek, amelyet ma a Biblia lapjain olvashatunk? Megerősíthet bennünket, építheti a hitünket, és segíthet gyökeres változtatásokat tennünk az életünkben. Pál apostol figyelmeztette hívőtársait, hogy  óvakodjanak a velejéig erkölcstelen életet élő emberektől. Majd hozzáfűzte: „Pedig ilyenek voltak némelyek közületek” (1Korintus 6:9–11). Igen, „Isten szava” kifejtette erejét bennük, és segített nekik megváltozniuk.

12 Jehova ereje annyira hatalmas, és Ő oly hatásosan fejti ki, hogy semmi sem tud ellene állni. Jézus ezt mondta: „Istennél minden lehetséges” (Máté 19:26). Milyen szándékok megvalósítására összpontosítja Jehova az erejét?

Szándék vezérelte erő

13—14. a) Miért mondhatjuk azt, hogy Jehova nem személytelen forrása az energiának? b) Mi mindenre használja Jehova az erejét?

13 Jehova szelleme sokkal nagyobb, mint bármilyen fizikai erő, Jehova pedig nem személytelen erő vagy az energia puszta forrása. Ő olyan Isten, akinek személyisége van, és teljes mértékben ura az erejének. Mégis mitől függ, hogy mire használja az erejét?

14 Amint látni fogjuk, Isten arra használja az erejét, hogy teremtsen, pusztítson, védelmezzen, helyreállítson — egyszóval mindenre, ami egyezik tökéletes szándékaival (Ézsaiás 46:10). Néhány esetben Jehova arra használja erejét, hogy egyéniségének és irányadó mértékeinek fontos vonásait tárja fel. Mindenekelőtt úgy irányítja erejét, hogy véghezvigye akaratát: igazolja a szuverenitását, és megszentelje szent nevét a messiási Királyság által. Soha semmi nem keresztezheti ezt a szándékát.

15. Milyen szándékkal használja Jehova az erejét szolgáival kapcsolatban, és hogyan mutatkozott ez meg Illés esetében?

15 Jehova arra is felhasználja az erejét, hogy személy szerint az érdekünkben cselekedjen. Figyeld meg, mit mond a 2Krónika 16:9: „az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, a kik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak.” Illés tapasztalata — amiről a bevezetőben beszéltünk — példa erre. Miért nyilvánította ki Jehova olyan félelmet keltően a hatalmát előtte? A gonosz Jezabel  királyné megesküdött, hogy kivégezteti Illést. A próféta elmenekült, hogy mentse az életét. Elhagyatottnak, rémültnek és kétségbeesettnek érezte magát — mintha a kemény munkája teljes egészében hiábavaló lett volna. Jehova meg akarta vigasztalni ezt az elkeseredett embert, ezért hatásosan emlékeztette Illést isteni hatalmára. A szél, a földrengés és a tűz azt mutatta, hogy a világegyetem leghatalmasabb Lénye ott van Illéssel. Mi félnivalója van Jezabeltől, ha a mindenható Isten áll az oldalán? (1Királyok 19:1–12). *

16. Miért lehet vigasztaló nekünk, ha elmélkedünk Isten hatalmas erején?

16 Bár nem most van itt az idő arra, hogy csodákat tegyen, Jehova nem változott meg Illés napjai óta (1Korintus 13:8). Ma is éppen olyan szívesen használja föl az erejét azok érdekében, akik szeretik őt. Igaz, fenséges szellembirodalomban él, de nincs messze tőlünk. Ereje korlátlan, ezért a távolság nem akadály számára. Sőt, „közel van az Úr minden őt hívóhoz” (Zsoltárok 145:18). Egyszer, amikor Dániel próféta Jehovához kiáltott segítségért, egy angyal jelent meg, pedig Dániel még be sem fejezte az imáját! (Dániel 9:20–23). Semmi sem képes megakadályozni Jehovát abban, hogy segítse és erősítse azokat, akiket szeret (Zsoltárok 118:6).

Vajon megközelíthetetlenné teszi Istent a hatalma?

17. Milyen értelemben kelt bennünk félelmet Jehova hatalma, de milyenfajta félelemre nincs okunk?

17 Vajon félelmet keltsen bennünk Isten hatalma? Igen is, meg nem is. Igen, abban az értelemben, hogy ez a tulajdonság elég okot ad arra, hogy istenfélelmet, mélységes áhítatot és tiszteletet érezzünk, amiről már beszéltünk egy kicsit az  előző fejezetben. Az ilyen félelem a Biblia szerint „a bölcseség kezdete” (Zsoltárok 111:10). De azt is mondhatjuk, hogy nem, abban az értelemben, hogy Isten hatalma nem ok arra, hogy betegesen féljünk tőle, vagy hogy ne merjünk közeledni hozzá.

18. a) Miért nem bíznak sokan a hatalommal bíró emberekben? b) Honnan tudjuk, hogy Jehovát nem teszi tisztességtelenné a hatalma?

18 „A hatalom tisztességtelenné tehet, a teljhatalom pedig teljesen tisztességtelenné tesz.” Ezt írta Lord Acton angol nemesember 1887-ben. Kijelentését gyakran megismétlik, talán azért, mert sokak szerint ez tagadhatatlan igazság. A tökéletlen emberek gyakran visszaélnek a hatalommal, amit a történelem újra és újra igazolt (Prédikátor 4:1; 8:9). Ezért sokan nem bíznak hatalommal bíró személyekben, és igyekeznek elkerülni őket. Jehovának teljhatalma van. Vajon ő tisztességtelenné vált valamilyen módon? Biztos, hogy nem! Amint már láttuk, ő szent és teljesen megvesztegethetetlen. Jehova nem olyan, mint azok a hatalommal bíró tökéletlen férfiak és nők, akik ebben a romlott világban élnek. Ő sosem élt vissza a hatalmával, és nem is fog soha.

19—20. a) Milyen más tulajdonságokkal együtt gyakorolja Jehova a hatalmát, és miért megnyugtató ez? b) Hogyan szemléltetnéd Jehova önmérsékletét, és miért vonzó ez a tulajdonság neked?

19 Emlékezz vissza, hogy a hatalom nem az egyedüli tulajdonsága Jehovának. Még tanulmányozni fogjuk az igazságosságát, bölcsességét és szeretetét. De nem szabad azt feltételeznünk, hogy Jehova merev, mechanikus módon mutatja ki a tulajdonságait, mintha csak egyetlen tulajdonságát gyakorolná egyszerre. Éppen ellenkezőleg, látni fogjuk a következő fejezetekben, hogy Jehova mindig az igazságosságával, bölcsességével és szeretetével együtt gyakorolja a hatalmát. Gondolj egy másik olyan tulajdonságra, amelyet Isten kimutat, és amely oly ritkán jellemzi a világi uralkodókat: ez az önmérséklet!

 20 Képzeld el, hogy találkozol egy hatalmas és erős emberrel, és teljesen megrémiszt a látványa. De idővel észreveszed, hogy milyen kedves. Mindig kész rá és igyekszik is úgy használni az erejét, hogy segítse és megvédje az embereket, különösen a védteleneket és sebezhetőket. Sosem él vissza az erejével. Azt látod, hogy amikor ok nélkül rágalmazzák, ő még ha határozottan cselekszik is, megőrzi higgadtságát, méltóságteljes, sőt kedves. Eltűnődsz azon, hogy képes lennél-e te is ugyanilyen szelíden és visszafogottan viselkedni, különösen akkor, ha te is ilyen erős volnál! Ha megismernél egy ilyen embert, vajon nem kezdenél vonzódni hozzá? Sokkal több okunk van arra, hogy közeledjünk a mindenható Jehovához. Figyeld meg ezt az egész mondatot, amely e fejezet címének alapjául szolgál: „Jehova lassú a haragra és nagy hatalmú” (Náhum 1:3NW). Jehova nem gyors abban, hogy hatalmát az emberek ellen fordítsa, még ha gonoszak is. Ő szelíd és kedves. Bebizonyította, hogy „lassú a haragra” a sok ingerlés ellenére is (Zsoltárok 78:37–41).

21. Miért nem kényszeríti Jehova az embereket, hogy cselekedjék az akaratát, és mit tanít ez nekünk róla?

 21 Figyeld meg Jehova önmérsékletét egy másik szemszögből! Ha korlátlan lenne a hatalmad, vajon nem éreznél időnként kísértést arra, hogy rákényszerítsd az akaratodat másokra? Jehova, aki minden hatalom birtokosa, nem erőszakolja rá az emberekre, hogy szolgálják őt. Bár Isten szolgálata az egyedüli út az örök élet felé, Jehova mégsem kényszerít bennünket, hogy őt szolgáljuk. Inkább kedvesen mindenkinek megadja a döntési szabadságot. Figyelmeztet az ostoba döntések következményeire, és elmondja, milyen jutalommal jár, ha jól döntünk. De magát a döntést ránk hagyja (5Mózes 30:19, 20). Jehovát egyszerűen nem érdekli az a szolgálat, amelyet kényszerből vagy félelmet keltő hatalmától való beteges félelemből végeznek. Azokat keresi, akik készségesen és szeretetből szolgálják őt (2Korintus 9:7).

22—23. a) Mi mutatja azt, hogy Jehova örömét leli abban, ha hatalommal ruház fel másokat, és ha erőt ad szolgáinak? b) Mit fogunk megvizsgálni a következő fejezetben?

22 Vizsgáljuk meg a végső okot arra, hogy miért nem kell rettegnünk a Mindenható Istentől! A hatalommal bíró emberek nem szívesen osztják meg a hatalmukat másokkal. Jehova azonban örömét leli abban, ha hatalommal ruházhatja fel lojális imádóit. Jelentős hatalmat oszt meg másokkal: például Fiával (Máté 28:18). Jehova ezenkívül erőt is ad szolgáinak. A Biblia elmagyarázza: „Tiéd, ó, Jehova, a nagyság, a hatalom, a szépség, a kiválóság és a méltóság; mert minden, ami az egekben és a földön van, a tiéd . . . erő és hatalom van kezedben, s a te kezed képes naggyá és erőssé tenni mindent” (1Krónika 29:11, 12NW).

23 Igen, Jehova örömmel ad neked erőt. Sőt, „a szokásosnál nagyobb erőt” ad azoknak, akik szolgálni akarják őt (2Korintus 4:7). Vajon nem érzel vonzalmat ez iránt a tetterős Isten iránt, aki ilyen kedvesen és alapelveihez hűen használja erejét? A következő fejezetben azt fogjuk megvizsgálni, hogyan használja Jehova a teremtői hatalmát.

^ 6. bek. A „Mindenhatónak” fordított görög kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy ’mindenek felett álló uralkodó; minden hatalom birtokosa’.

^ 15. bek. A Biblia kijelenti, hogy „az Úr nem vala abban a szélben . . . a földindulásban sem . . . a tűzben sem”. (Kiemelés tőlünk.) A természet mitikus isteneit imádókkal ellentétben Jehova szolgái nem a természeti erőkben keresik Istent. Egyetlen alkotása sem képes őt befogadni, mert mindegyiknél hatalmasabb (1Királyok 8:27).