Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Közeledj Jehovához!

 11. FEJEZET

„Minden útja igazságosság”

„Minden útja igazságosság”

1—2. a) Milyen égbekiáltó igazságtalanságokat szenvedett el József? b) Hogyan javította ki Jehova az igazságosságon esett csorbát?

ÉGBEKIÁLTÓ igazságtalanság volt. A jóképű fiatalember semmit sem követett el, mégis raboskodnia kellett, mert hamisan azzal vádolták, hogy meg akart erőszakolni egy nőt. De nem ez volt az első alkalom, hogy igazságtalanul bántak vele. Évekkel korábban, amikor ez a fiatalember, József tizenhét éves volt, a testvérei hűtlenül bántak vele. Előbb kis híján kioltották az életét, aztán meg eladták rabszolgának egy idegen országba. Ahová került, ott nemet mondott gazdája feleségének szexuális közeledésére. Az elutasított asszony találta ki a hamis vádat, amelynek következtében József börtönbe került. Sajnos nem volt kilátás arra, hogy bárki is közbenjár József ügyében.

József méltánytalanul szenvedett a „tömlöczben”

2 Isten azonban, aki „szereti az igazságosságot és a jogot”, figyelemmel kísérte a történteket (Zsoltárok 33:5NW). Jehova lépéseket tett az igazságosságon esett csorba kijavítására, és úgy irányította az eseményeket, hogy József kiszabaduljon. Sőt a nemrég még „tömlöczben” sínylődő fiatalembert végül nagy felelősséggel és kivételes megbecsüléssel járó ranggal tisztelték meg (1Mózes 40:15; 41:41–43; Zsoltárok 105:17, 18). Józsefet tisztázták a vád alól, ő pedig arra használta fel magas beosztását, hogy előrevigye Isten szándékát (1Mózes 45:5–8).

3. Miért nem kell csodálkozni azon, hogy mindannyian szeretnénk, ha igazságosan bánnának velünk?

3 Szívhez szóló történet, ugye? Van-e közöttünk bárki, aki nem látott még igazságtalanságot, vagy ne tapasztalta volna azt a saját bőrén? Az a helyzet, hogy mindannyian arra vágyunk, hogy igazságosan, pártatlanul bánjanak velünk. Ezen nem kell csodálkozni, hiszen Jehova olyan tulajdonságokkal  ruházott fel bennünket, amelyek az ő személyiségét tükrözik vissza, és az ő egyik legfőbb tulajdonsága az igazságosság (1Mózes 1:27). Csak akkor ismerhetjük jól Jehovát, ha megértjük, mit jelent nála az igazságosság. Ezáltal még jobban fogjuk értékelni csodálatos útjait, és késztetést fogunk érezni arra, hogy közelebb húzódjunk hozzá.

Mi az igazságosság?

4. Hogyan értelmezik gyakran az igazságosság fogalmát az emberek?

4 Az emberek gyakran úgy értelmezik az igazságosság fogalmát, hogy az nem jelent többet a jogszabályok pártatlan alkalmazásánál. Egy könyv úgy fogalmaz, hogy „az igazságosság a törvénnyel, a jogokkal és a kötelességekkel függ össze, és az egyenlőség vagy az érdem alapján hozza meg a döntéseit” (Right and Reason—Ethics in Theory and Practice). Jehova igazságossága ellenben többet foglal magában, mint a szabályok rideg, kötelességtudattól vezérelt alkalmazását.

5—6. a) Mit jelentenek az „igazságosságnak” fordított héber és görög szavak? b) Hogyan értsük azt, hogy Isten igazságos?

5 Jobban megérthetjük, hogy mi mindenre terjed ki és mennyire mély Jehova igazságossága, ha megvizsgáljuk a Szentírásban használt szavakat azokon a nyelveken, amelyeken a Biblia íródott. A Héber Iratokban főleg három szót használnak az „igazságosság” fogalmának kifejezésére. A magyar bibliafordítások különféleképpen adják vissza ezeket a szavakat. Az 1Mózes 18:25-ben például ezt olvassuk Jehováról: ’igazságot szolgáltat’ (Károli-fordítás), ’igaz ítéletet tesz’ (Úf.), ’igazságosan jár el’ (Kat.). A Keresztény Görög Iratok új világ fordításában az „igazságosságnak” megfelelő szót a következőképpen lehet meghatározni: ’az a tulajdonság, hogy valaki igazságos, pártatlan’.

6 Amikor tehát a Biblia azt mondja, hogy Isten igazságos, akkor arról van szó, hogy részrehajlás nélkül igazságosan és méltányosan jár el, méghozzá mindig (Róma 2:11). El sem  tudjuk képzelni, hogy másképp tenne. A hithű Elihu kijelentette: „Távol legyen az igaz Istentől, hogy gonoszul cselekedjen, és a Mindenhatótól, hogy igazságtalanul járjon el!” (Jób 34:10NW). Egyenesen lehetetlen, hogy Jehova „igazságtalanul járjon el”. Miért? Két lényeges okból.

7—8. a) Miért képtelen Jehova az igazságtalanságra? b) Mi indítja Jehovát arra, hogy igazságosan bánjon másokkal?

7 Először is, Jehova szent. A 3. fejezetben már megállapítottuk, hogy ő határtalanul tiszta és becsületes. Ebből következően képtelen az igazságtalanságra. Gondolj bele, mit jelent ez! Égi Atyánk szentsége miatt jó okkal bízhatunk abban, hogy ő soha nem fog rosszul bánni a gyermekeivel. Jézus is bízott ebben. Földi életének utolsó éjszakáján így imádkozott: „Szent Atyám, őrködj [a tanítványok felett] a te neved miatt” (János 17:11). A Bibliában kizárólag Jehovát szólítják „Szent Atyának”. Ez így is van rendjén, minthogy egyetlen emberi apa sem közelíti meg őt szentségben. Jézus szilárdan hitt abban, hogy tanítványai biztonságban lesznek, ha az Atya vigyáz rájuk, hiszen ő maradéktalanul tiszta, és teljesen távol áll tőle minden bűn (Máté 23:9).

8 Másodszor, Isten természetéhez hozzátartozik az önzetlen szeretet. Ez a szeretet indítja arra, hogy igazságosan bánjon másokkal. Az igazságtalanság különféle megnyilvánulásai — például a rasszizmus, diszkrimináció és részrehajlás — gyakran a kapzsiságból és az önzésből, a szeretettel ellentétes tulajdonságokból táplálkoznak. A szeretet Istenét illetően a Biblia erről biztosít minket: „az Úr igazságos és az igazságot szereti” (Zsoltárok 11:7Kat.). Jehova is kijelenti önmagáról: „én, Jehova, szeretem az igazságosságot” (Ézsaiás 61:8NW). Ugye milyen vigasztaló tudni, hogy Istenünk örömmel teszi azt, ami helyes, vagyis igazságos? (Jeremiás 9:24).

 Az irgalom és Jehova tökéletes igazságossága

9—11. a) Milyen összefüggés van Jehova igazságossága és irgalma között? b) Hogyan válik nyilvánvalóvá Jehova igazságossága és irgalma abból, ahogyan a bűnös emberekkel bánik?

9 Jehova igazságossága — csakúgy, mint páratlan személyiségének minden más oldala — tökéletes, hiánytalan. Mózes ezekkel a szavakkal magasztalta Jehovát: „Kőszikla, cselekedete tökéletes, hisz minden útja igazságosság. A hűség Istene, kiben nincs igazságtalanság; igazságos és egyenes ő” (5Mózes 32:3, 4NW). Jehova igazságosságának valamennyi megnyilvánulása hibátlan: sohasem túl engedékeny, és sohasem túl szigorú.

10 Jehova igazságossága szorosan összefügg az ő irgalmával. A Zsoltárok 116:5-ben (Úf.) ez áll: „Kegyelmes és igazságos az ÚR, irgalmas a mi Istenünk.” Igen, Jehova igazságos is, és irgalmas is. Ez a két vonás nem zárja ki egymást. Azzal, hogy irgalmat mutat, nem gyengíti az igazságosságát, mintha az irgalom nélkül túl szigorú lenne. Ellenkezőleg, sokszor egyszerre fejeződik ki ez a két tulajdonsága, akár ugyanabban a tettében. Nézzünk erre egy példát!

11 Minden ember bűnt örökölt, így rászolgál a bűnért járó büntetésre, a halálra (Róma 5:12). Jehova azonban nem gyönyörködik a bűnösök halálában. Ő „megbocsátó Isten . . . , irgalmas és könyörületes” (Nehémiás 9:17, Kat.). De mivel szent, nem nézheti el az igazságtalanságot. Hogyan tudna akkor irgalmat tanúsítani a természetüknél fogva bűnös emberek iránt? A válasz Isten Szavának egyik legértékesebb igazságában rejlik, ez pedig az, hogy Jehova váltságról gondoskodott az emberiség megmentése érdekében. A 14. fejezetben még többet megtudunk majd erről a szeretetteljes elrendezésről, mely egyszerre mélységesen igazságos és kimagaslóan irgalmas. A váltság által Jehova gyengéd irgalmat mutat a megbánást tanúsító bűnösök iránt, ugyanakkor ragaszkodik a tökéletes  igazságosságot biztosító irányadó mértékeihez (Róma 3:21–26).

Jehova igazságossága rokonszenvet ébreszt

12—13. a) Miért vonz minket Jehovához az igazságossága? b) Milyen következtetésre jutott Dávid Jehova igazságosságára nézve, és hogyan meríthetünk ebből vigaszt?

12 Jehova igazságossága nem kegyetlen, taszító, hanem megnyerő tulajdonság, mely vonz minket hozzá. A Biblia világosan leírja, mennyire jellemző a könyörületesség Jehova igazságosságára. Vizsgáljunk meg néhány olyan területet, amelyen Jehova rokonszenvet ébreszt bennünk azzal, ahogyan az igazságosságát gyakorolja.

13 Jehova a tökéletes igazságosságától indíttatva hű és lojális a szolgáihoz. A zsoltáríró Dávid a saját élményei alapján értette meg és kezdte értékelni Jehova igazságosságának ezt a vonását. Milyen következtetésre jutott Dávid a tapasztalataiból kiindulva és Isten eljárásmódjainak a tanulmányozása folytán? Ezt írta: „Jehova szereti az igazságosságot, és nem hagyja el lojálisait. Ők időtlen időkig megőriztetnek” (Zsoltárok 37:28NW). Milyen vigasztaló ígéret! Istenünk soha egy pillanatra sem hagyja el azokat, akik lojálisak hozzá. Ezért számíthatunk a közelségére és arra, hogy szeretettel törődik velünk. Az igazságossága a garancia! (Példabeszédek 2:7, 8).

14. Az, hogy Jehovának gondja van a hátrányos helyzetben levőkre, hogyan tükröződik világosan az Izraelnek adott Törvényéből?

14 Isten igazságossága kifinomult érzékkel veszi tudomásul a rászorulók szükségleteit. Jehovának gondja van a hátrányos helyzetben levőkre, és ez világosan tükröződik az Izraelnek adott Törvényéből. A Törvény például külön pontokban rendelkezett arról, hogy gondoskodjanak az árvákról és az özvegyekről (5Mózes 24:17–21). Jehova látta, milyen nehézségekkel küzdöttek az ilyen családok, ezért ő maga  lett atyai Bírájuk és Védelmezőjük, aki „igazságot szolgáltat az árvának * és az özvegynek” (5Mózes 10:18; Zsoltárok 68:6). Jehova figyelmeztette az izraelitákat, hogy ha becsapják a védtelen nőket és gyermekeket, ő meg fogja hallgatni azok kiáltását. Ezt mondta: „felgerjed haragom” (2Mózes 22:22–24). Bár a harag nem uralkodó tulajdonsága Jehovának, jogosan felháborodik a szándékos igazságtalanságokon, kivált amikor az áldozatok szegények vagy kiszolgáltatottak (Zsoltárok 103:6).

15—16. Nevezd meg Jehova pártatlanságának az egyik igazán figyelemreméltó bizonyítékát!

15 Jehova arról is biztosít minket, hogy „nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad” (5Mózes 10:17). Sok hatalommal bíró vagy befolyásos embertől eltérően Jehovát nem befolyásolják az anyagiak, sem a látszat. Ő teljesen mentes az elfogultságtól és a részrehajlástól. Vegyük csak Jehova pártatlanságának az egyik igazán figyelemreméltó bizonyítékát. Az a lehetőség, hogy valaki Isten igaz imádójává váljon, és örök életben reménykedjen, nem korlátozódik csupán kiválasztott kevesekre. Ellenkezőleg, „minden nemzetben elfogadható előtte, aki féli őt, és igazságosságot cselekszik” (Cselekedetek 10:34, 35). Társadalmi helyzettől, bőrszíntől, lakóhelytől függetlenül mindenki előtt nyitva áll ennek a ragyogó jövőnek a lehetősége. Hát nem ez a valódi igazságosság, mégpedig a lehető legnagyszerűbb?

16 Jehova tökéletes igazságosságának van egy másik oldala is, amely megérdemli, hogy megvizsgáljuk, és tiszteletet kelt bennünk. Arról van szó, hogy hogyan bánik azokkal, akik megsértik igazságos irányadó mértékeit.

 Nem lehet elkerülni a büntetést

17. Magyarázd el, miért nem teszik kérdésessé Jehova igazságosságát a mai világban tapasztalható jogtalanságok!

17 Biztosan vannak, akik eltűnődnek azon a kérdésen, hogy ha Jehova nem tűri el az igazságtalanságot, akkor mivel magyarázható a méltánytalan szenvedés és a mai világban annyira megszokott tisztességtelen üzelmek. Az ilyen jogtalanságok semmiféleképpen sem teszik kérdésessé Jehova igazságosságát. A mostani gonosz világ sok igazságtalansága az emberek Ádámtól örökölt bűnének a következménye. Egy olyan világban, ahol a tökéletlen emberek maguk döntenek a bűnös életvitel mellett, rengeteg az igazságtalanság — de már nem sokáig! (5Mózes 32:5).

18—19. Mi mutatja, hogy Jehova nem fogja örökké megtűrni azokat, akik szántszándékkal megszegik igazságos törvényeit?

18 Igaz ugyan, hogy Jehova nagyon irgalmas azokhoz, akik őszintén közelednek hozzá, de ez nem jelenti azt, hogy örökké megtűr egy olyan helyzetet, amely gyalázatot hoz szent nevére (Zsoltárok 74:10, 22, 23). Az igazságosság Istenét nem lehet megcsúfolni; ő nem fogja megóvni a szándékosan vétkezőket a kedvezőtlen ítélettől, melyet életmódjukkal kiérdemelnek. Jehova „irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú . . . : de nem hagyja a bűnöst büntetlenül” (2Mózes 34:6, 7). E szavakkal összhangban Jehova időnként úgy látta, hogy végre kell hajtania az ítéletet azokon, akik szántszándékkal megszegik igazságos törvényeit.

19 Vegyük például azt, hogy hogyan bánt Isten az ókori Izraellel. Az izraeliták még az Ígéret földjén való letelepedés után is újra meg újra hűtlenség vétkébe estek. Bár a romlottságukkal „fájdalmat” okoztak Jehovának, ő nem vetette el őket azon nyomban (Zsoltárok 78:38–41). Ehelyett irgalmasan többször is lehetőséget adott nekik, hogy megváltozzanak. Így kérlelte őket: „nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek  meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?” (Ezékiel 33:11). Jehova értékesnek tartja az életet, ezért ismételten elküldte prófétáit, hátha megtérnek az izraeliták gonosz útjaikról. A konok nép nagy többsége azonban nem figyelt rájuk, és nem volt hajlandó megbánni bűneit. Jehova végül szent nevéért és mindazért, amit az képvisel, az ellenségeik kezébe adta az izraelitákat (Nehémiás 9:26–30).

20. a) Mit árul el Jehováról az, ahogyan Izraellel bánt? b) Miért találó jelképe az oroszlán Jehova igazságosságának?

20 Sok mindent elárul Jehováról az, ahogyan Izraellel bánt. Megtudjuk például, hogy mivel mindent lát, észreveszi az igazságtalanságot, és ez mélyen érinti őt (Példabeszédek 15:3). Azt is megnyugtató tudni, hogy ő igyekszik irgalmat tanúsítani, ha van rá alap. Továbbá látjuk, hogy soha nem elhamarkodottan érvényesíti az igazságosságát. Jehova türelme és hosszútűrése miatt sokan tévesen úgy következtetnek, hogy Isten soha nem fogja végrehajtani az ítéletet a gonoszokon. Pedig mi sem áll távolabb az igazságtól! Ahogyan Isten Izraellel bánt, abból azt a tanulságot is levonhatjuk, hogy a türelmének van határa. Jehova szilárdan ragaszkodik az igazságossághoz. Az emberek gyakran visszariadnak attól, hogy érvényre juttassák az igazságosságot, Jehova azonban mindig bátran kiáll a mellett, ami jogos.  Az oroszlán * mint a bátor igazságosság jelképe találó módon Isten jelenlétével és trónjával együtt van megemlítve (Ezékiel 1:10; Jelenések 4:7). Biztosak lehetünk hát abban, hogy teljesítve ígéretét, Isten meg fogja tisztítani a földet az igazságtalanságtól. Jehova ítélkezési módját így foglalhatjuk össze: határozottság, ahol szükséges, irgalom, ahol lehetséges (2Péter 3:9).

Közeledjünk az igazságosság Istenéhez!

21. Amikor azon elmélkedünk, hogy Jehova hogyan gyakorolja az igazságosságot, kit lássunk meg benne, és miért?

21 Amikor azon elmélkedünk, hogy Jehova hogyan gyakorolja az igazságosságot, ne gondoljuk, hogy ő egy érzéketlen, szigorú bíró, akit csak az foglalkoztat, hogy ítéletet hozzon a helytelenül cselekvőkre. Inkább lássuk benne a szerető, de határozott Atyát, aki mindig a lehető legjobb megoldást választja a gyermekeivel kapcsolatban. Mint igazságos Atya, Jehova a jogosság melletti szilárd állásfoglalását egyensúlyban tartja földi gyermekei iránti gyengéd könyörületességével, hiszen azoknak szükségük van a segítségére és a megbocsátására (Zsoltárok 103:10, 13).

22. Mit tett lehetővé Jehova az igazságosságától vezérelve, és miért bánik velünk így?

22 Hálásak lehetünk azért, hogy Isten igazságossága sokkal árnyaltabb annál, mint hogy csupán végrehajtja a büntetést a helytelenül cselekvőkön! Az igazságosságától vezérelve Jehova lehetővé tette, hogy igazán ragyogó jövő elé nézzünk: tökéletes, végtelen élet elé, egy olyan világban, ahol „igazságosság fog lakni” (2Péter 3:13). Istenünk azért bánik így velünk, mert az igazságossága inkább a megmentés lehetőségét keresi, nem az elítélését. Látjuk, hogy ha jobban megértjük Jehova igazságosságának különböző vonásait, az vonz minket hozzá. A következő fejezetekben közelebbről is megvizsgáljuk, hogyan juttatja kifejezésre Jehova ezt a kiváló tulajdonságot.

^ 14. bek. Az „árvának” fordított héber szó hímnemű, de ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy Isten a lányokkal nem törődik. Jehova a Törvényben megörökített egy esetet, amikor egy bírói döntés értelmében Czélofhád halála után a lányai örökséget kaphattak. Ez a döntés precedens értékű volt, és biztosította az apátlan lányok jogait (4Mózes 27:1–8).

^ 20. bek. Érdekes, hogy Jehova az oroszlánhoz hasonlítja magát, amikor arról beszél, hogy végrehajtja ítéletét a hűtlen Izraelen (Jeremiás 25:38; Hóseás 5:14).

Lásd még

ŐRTORONY

Mi fog történni az ítéletnapon?

Az ítéletnapról számos elképzelés létezik. Félnünk kell tőle? Mi fog megvalósulni az ítéletnapon?

ŐRTORONY

Miért engedi meg Isten, hogy az erősek elnyomják a gyengéket?

A Bibliából megtudhatjuk, hogyan lép fel Isten az elnyomás ellen most, és mit tesz majd a jövőben.