„Nem vagytok része a világnak” (JÁNOS 15:19)

1. Mit hangsúlyozott Jézus földi életének utolsó éjszakáján?

FÖLDI életének utolsó éjszakáján Jézus kifejezte, hogy mélységesen törődik a követői jövőbeni jólétével. Még imába is foglalta ezt, így szólva Atyjához: „Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrködj felettük a gonosz miatt. Ők nem része a világnak, mint ahogy én sem vagyok része a világnak” (János 17:15, 16). Jézus ebben a szívből jövő kérésében feltárta, hogy milyen mélyen szereti a követőit, és azt is, hogy milyen nagy jelentősége van azoknak a szavaknak, melyeket azon az éjszakán korábban mondott némelyiküknek: „nem vagytok része a világnak” (János 15:19). Nyilvánvaló, hogy Jézusnak nagyon fontos volt, hogy a követői maradjanak elkülönülve a világtól.

2. Mire vonatkozik a ’világ’ szó, melyet Jézus használt?

2 A Jézus által használt ’világ’ szó az egész emberiségre vonatkozik, amely Istentől elidegenedett, amelyet Sátán ural, és amely rabszolgaként alá van vetve a Sátántól eredő önző, büszke szellemnek (János 14:30; Efézus 2:2; 1János 5:19). Igen, „a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel” (Jakab 4:4). De hogyan lehetséges, hogy mindazok, akik szeretnének megmaradni Isten szeretetében, a világban élnek, mégis attól elkülönülten? Vizsgáljuk most meg ennek öt módját: lojálisak maradnak Isten Királyságához, mely élén Krisztus áll, és semlegesek maradnak a világ politikáját illetően;  ellenállnak a világ szellemének; szerénységet tükröz a megjelenésük; egyszerűnek őrzik meg a szemüket; és felöltik a szellemi fegyverzetet.

MARADJUNK LOJÁLISAK ÉS SEMLEGESEK

3. a) Hogyan vélekedett Jézus korának politikájáról? b) Miért mondható, hogy Jézus felkent követői nagykövetekként szolgálnak? (Foglald bele a lábjegyzetet is.)

3 Jézus ahelyett, hogy belefolyt volna korának politikájába, arra összpontosított, hogy Isten Királyságáról prédikáljon, arról a jövőbeni égi Kormányzatról, amelynek ő volt a leendő Királya (Dániel 7:13, 14; Lukács 4:43; 17:20, 21). Így a következőket jelenthette ki Poncius Pilátus római kormányzó előtt: „Az én királyságom nem része e világnak” (János 18:36). Jézus hűséges követői utánozzák a példáját, lojálisan támogatják Krisztust és a Királyságát, illetve hirdetik ezt a Királyságot a világnak (Máté 24:14). Pál apostol ezt írta: „nagykövetek vagyunk Krisztust helyettesítve . . . Krisztus helyetteseiként kérve kérjük: »Engedjétek magatokat megbékéltetni az Istennel«” (2Korintusz 5:20). *

4. Hogyan mutat minden igaz keresztény lojalitást Isten Királysága iránt? (Lásd „ A korai keresztények semlegessége” című kiemelt részt.)

4 A nagykövetek egy idegen uralkodót vagy államot képviselnek, ezért nem avatkoznak bele annak az országnak a belügyeibe, ahol szolgálnak, hanem semlegesek maradnak. Viszont támogatják az általuk képviselt ország kormányának az érdekeit. Ugyanez igaz Krisztus felkent követőire is, akiknek az ’állampolgársága az egekben van’ (Filippi 3:20). Buzgón prédikálják a Királyságot, ennek köszönhetően 1914 óta Krisztus ’más juhainak’ millióit segítették ahhoz, hogy ’megbékéljenek az Istennel’ (János 10:16; Máté 25:31–40).  Ez utóbbiak úgymond Krisztus követeiként szolgálnak, támogatják Jézus felkent testvéreit. A messiási Királyságot támogató egységes nyájként mindkét csoport szigorúan semleges marad a világ politikai ügyeit illetően (Ézsaiás 2:2–4).

5. Mi a különbség a keresztény gyülekezet és az ókori Izrael között, és ez miben nyilvánul meg?

 5 Nem a Krisztus iránti lojalitás az egyetlen oka annak, hogy az igaz keresztények semlegesek. Az ókori Izrael egy Istentől kapott földterületen élt, ezzel szemben mi egy nemzetközi testvériség részét alkotjuk (Máté 28:19; 1Péter 2:9). Ezért ha helyi politikai pártok oldalára állnánk, akkor a Királyság-üzenettel kapcsolatos beszédbeli nyíltságunk és a keresztény egységünk egyaránt komoly veszélybe kerülne (1Korintusz 1:10). Továbbá háborús időszakban hívőtársaink ellen harcolnánk, akiket Jézus parancsa szerint szeretnünk kell (János 13:34, 35; 1János 3:10–12). Jézus tehát jó okkal utasította a tanítványait arra, hogy ne fogjanak kardot. Sőt, azt is mondta nekik, hogy szeressék az ellenségeiket (Máté 5:44; 26:52; lásd az „ Én semleges maradok?” című kiemelt részt).

6. Hogyan hat az Istennek tett önátadásod a császárhoz fűződő kapcsolatodra?

6 Igaz keresztényekként az életünket Istennek adtuk át, nem pedig embereknek, emberi szervezeteknek vagy nemzeteknek. Az 1Korintusz 6:19, 20 kijelenti: „nem is a magatokéi vagytok, mert áron vettek meg titeket.” Ezért miközben Jézus követői megadják a „császárnak”, ami jár neki – tisztelet, adó, illetve viszonylagos alárendeltség formájában –, megadják „Istennek [is], ami az Istené” (Márk 12:17; Róma 13:1–7). Ez magában foglalja az imádatukat, a teljes lelkű szeretetüket és a lojális engedelmességüket. Ha kell, készek feláldozni az életüket Istenért (Lukács 4:8; 10:27; Cselekedetek 5:29; Róma 14:8).

ÁLLJUNK ELLEN ’A VILÁG SZELLEMÉNEK’

7–8. Mi ’a világ szelleme’, és hogyan „munkálkodik” egy személyben?

7 Egy másik módja annak, ahogyan a keresztények elkülönülve maradnak a világtól, az, hogy ellenállnak a világ gonosz szellemének. „Nem a világ szellemét kaptuk, hanem  azt a szellemet, amely az Istentől van” – írta Pál (1Korintusz 2:12). Az efézusiaknak pedig ezt mondta: „egykor . . . e világrendszer szerint [jártatok], a levegő hatalmának uralkodója szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik” (Efézus 2:2, 3).

8 A világ ’levegője’, vagyis szelleme egy láthatatlan kényszerítő erő, mely Istennel szembeni engedetlenségre csábít, és előmozdítja ’a test kívánságát és a szem kívánságát’ (1János 2:16; 1Timóteusz 6:9, 10). Ennek a szellemnek a ’hatalma’ abban áll, hogy a bűnös testnek kedvez, körmönfont, megátalkodott, és a levegőhöz hasonlóan mindent áthat. Továbbá úgy „munkálkodik”, hogy lépésről lépésre Istennek nem tetsző jellemvonásokat idéz elő egy személyben, például önzést, gőgöt, kapzsi becsvágyat, valamint az erkölcsi függetlenség és a lázadás szellemét. * Egyszerűen szólva a világ szelleme fokozatosan előidézi, hogy az Ördög jellemvonásai fejlődjenek ki egy ember szívében (János 8:44; Cselekedetek 13:10; 1János 3:8, 10).

9. Milyen módokon fészkelheti be magát a világ szelleme az elménkbe és a szívünkbe?

9 Vajon a világ szelleme befészkelheti magát az elmédbe és a szívedbe? Igen, de csak akkor, ha hagyod, mégpedig úgy, hogy lankad az éberséged (Példabeszédek 4:23). Ez a szellem gyakran alattomosan kezdi kifejteni a hatását, talán olyan társak által, akik jó embereknek tűnnek, ám valójában nem szeretik Jehovát (Példabeszédek 13:20; 1Korintusz 15:33). Kifogásolható irodalom, pornográf vagy hitehagyott internetes oldalak, ártalmas szórakozás és erőteljes versenyszellemre ösztönző sporttevékenységek által is magadba szívhatod ezt a gonosz szellemet; voltaképpen bárki vagy bármi által, aki vagy ami Sátánnak, illetve a rendszerének a gondolkodásmódját közvetíti.

10. Hogyan állhatunk ellen a világ szellemének?

 10 Hogyan állhatunk ellen a világ alattomos szellemének, miközben megtartjuk magunkat Isten szeretetében? Csakis úgy, hogy teljesen a javunkra fordítjuk Jehova szellemi gondoskodásait, és állandóan imádkozunk a szent szellemért. Jehova jóval hatalmasabb az Ördögnél, illetve a sátáni uralom alatt álló gonosz világnál (1János 4:4). Mennyire fontos tehát, hogy közel maradjunk Jehovához imában!

 TÜKRÖZZÖN SZERÉNYSÉGET A MEGJELENÉSÜNK

11. Hogyan befolyásolja a világ szelleme az öltözködési normákat?

11 Egy személy megjelenése és ápoltsága mutatja, hogy milyen szellem befolyásolja őt. Sok országban az öltözködési normák olyan mélyre süllyedtek, hogy egy televíziós műsorvezető szerint hamarosan nem lehet felismerni a prostituáltakat. Még azokra a lányokra is hatással van ez az irányzat, akik nem érték el a serdülőkort; „kevés ruha, semmi szerénység” – írta egy újság. Egy másik irányzat az öltözködés terén a hanyagság, amely a lázadás szellemét tükrözi, valamint a méltóság és az önbecsülés hiányát.

12–13. Milyen alapelveknek kell meghatározniuk a megjelenésünket?

12 Jehova szolgáiként helyénvaló, hogy szeretnénk, ha megnyerő lenne a megjelenésünk, vagyis ha az öltözékünk rendezett, tiszta, ízléses és alkalomhoz illő lenne. A megjelenésünknek mindenkor tükröznie kell a ’szerénységet és a józan gondolkodást’, amely „jó cselekedetekkel” párosulva bárkihez illik, aki ’istentisztelőnek vallja magát’, legyen akár férfi, akár nő. Természetesen nekünk nem az a legfontosabb, hogy magunkra hívjuk fel a figyelmet, hanem az, hogy ’megtartsuk magunkat Isten szeretetében’ (1Timóteusz 2:9, 10; Júdás 21). Igen, azt szeretnénk, ha a legszebb ékességünk „a szív rejtett embere [lenne, melynek] nagy értéke van az Isten szemében” (1Péter 3:3, 4).

13 Tartsuk észben azt is, hogy az öltözködési stílusunk és az ápoltságunk befolyásolhatja, hogy mások miként vélekednek az igaz imádatról. A ’szerénység’ szóval fordított görög kifejezés erkölcsi értelemben a mások érzései vagy véleménye iránti hódolat, nagyrabecsülés és tisztelet gondolatát fejezi ki. Ezért az legyen a célunk, hogy az állítólagos jogainkat alárendeljük mások lelkiismeretének. Mindenekelőtt szeretnénk tiszteletet szerezni Jehovának és a népének, emellett szeretnénk Isten szolgáiként ajánlani magunkat  azáltal, hogy ’mindent Isten dicsőségére teszünk’ (1Korintusz 4:9; 10:31; 2Korintusz 6:3, 4; 7:1).

Tiszteletet szerez Jehovának a megjelenésem?

14. Milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak a megjelenésünkkel és az ápoltságunkkal kapcsolatban?

14 A megjelenésünk és az ápoltságunk még nagyobb szerepet kap, amikor a szántóföldi szolgálatban vagy a keresztény összejövetelen veszünk részt. Kérdezd meg magadtól: „Túlzottan felhívom magamra a figyelmet a megjelenésemmel és az ápoltságommal, illetve ezekkel zavarba hozok másokat? Fontosabbnak tartom a jogaimat ezeken a területeken, mint azt, hogy megfeleljek a szolgálati kiváltságoknak a gyülekezetben?” (Zsoltárok 68:6; Filippi 4:5; 1Péter 5:6).

15. Miért nem ad Isten Szava szabálygyűjteményt a megjelenésre és az ápoltságra vonatkozóan?

15 A Biblia nem ad szabálygyűjteményt a keresztényeknek a megjelenésre és az ápoltságra vonatkozóan. Jehova nem akar megfosztani minket a választási szabadságunktól, és attól sem, hogy használjuk a gondolkodóképességünket. Ehelyett azt szeretné, hogy érettekké váljunk, akik bibliai alapelvekkel érvelnek, és akiknek „a használat folytán edzett érzékelőképességük van a helyes és a helytelen közötti különbségtételre” (Héberek 5:14). Mindenekfelett arra vágyik, hogy a szeretet irányítson minket, méghozzá az Isten és a felebarátaink iránti szeretet (Márk 12:30, 31).  Ezeken a határokon belül bőven van lehetőség a sokféleségre a megjelenést illetően. Ezt bizonyítja Jehova népének változatosan öltözködő, örömteli sokasága, függetlenül attól, hogy a tagjai a föld mely pontján gyűlnek össze.

ŐRIZZÜK MEG ’EGYSZERŰNEK’ A SZEMÜNKET

16. Miben különbözik a világ szelleme Jézus tanításától, és milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak?

16 A világ szelleme megtévesztő, és milliókat vesz rá arra, hogy úgy tekintsék a pénzt és az anyagiakat, mint a boldogság kulcsát. Jézus ellenben ezt mondta: „még ha bőségnek örvend is valaki, az élete nem azokból a dolgokból származik, amelyek vannak neki” (Lukács 12:15). Jóllehet Jézus nem helyeselte az aszkétizmust, vagyis a szélsőséges önmegtagadást, azt tanította, hogy azok kapnak életet és igazi boldogságot, akik „tudatában vannak szellemi szükségletüknek”, és  akik ’egyszerűnek’ őrzik meg a szemüket, azaz egyetlen célra összpontosítanak, és elsősorban szellemi dolgokra fordítanak figyelmet (Máté 5:3; 6:22, 23). Tedd fel magadnak a következő kérdéseket: „Tényleg hiszem, amit Jézus tanított, vagy befolyásol »a hazugság atyja«? (János 8:44). Mit tárnak fel a szavaim, a céljaim, az életemben elsőbbséget élvező dolgok és az életmódom?” (Lukács 6:45; 21:34–36; 2János 6).

17. Említs meg néhány áldást, melyeket azok élveznek, akik egyszerűnek őrzik meg a szemüket.

17 „A bölcsességet igazságosnak bizonyítják a cselekedetei” – mondta Jézus (Máté 11:19). Figyelj meg néhány áldást, melyeket azok élveznek, akik egyszerűnek őrzik meg a szemüket. Igazi felüdülésre lelnek a Királysághoz kapcsolódó szolgálatuk végzése közben (Máté 11:29, 30). Elkerülik a túlzott aggodalmaskodást, így megóvják magukat sok elmebeli és érzelmi fájdalomtól (1Timóteusz 6:9, 10). Elégedettek a megélhetéshez szükséges dolgokkal, ezért több idejük jut a családjukra és keresztény társaikra. Talán jobban is alszanak (Prédikátor 5:12). Tapasztalják, hogy nagyobb öröm adni, bármilyen módon tegyék is (Cselekedetek 20:35). Emellett ’bővelkednek a reménységben’, valamint belső békéjük van és megelégedettek (Róma 15:13; Máté 6:31, 32). Ezek az áldások igazán felbecsülhetetlenek!

VEGYÜK FÖL A „TELJES FEGYVERZETET”

18. Hogyan írja le a Biblia az ellenségünket és a módszereit, illetve a küzdelmünk jellegét?

18 Azok, akik megtartják magukat Isten szeretetében, abban az áldásban is részesülnek, hogy szellemileg védve vannak Sátántól, aki nemcsak a boldogságtól, hanem az örök élettől is meg akarja fosztani a keresztényeket (1Péter 5:8). „Nem vér és test ellen van viaskodásunk, hanem a kormányzatok ellen, a hatalmak ellen, e sötétség világuralkodói ellen, az égi helyeken levő gonosz szellemi erők ellen” – jelentette  ki Pál (Efézus 6:12). A ’viaskodik’ szó nem távolból – úgymond egy földalatti rejtekhelyről – vívott küzdelemre utal, hanem közelharcra. Ezenkívül a „kormányzatok”, a „hatalmak” és a ’világuralkodók’ kifejezés azt sugallja, hogy a szellembirodalomból jövő támadások jól szervezettek és átgondoltak.

19. Jellemezd a keresztények szellemi fegyverzetét.

19 De az emberi gyengeségek és korlátok ellenére győzelmet arathatunk. Hogyan? Úgy, hogy fölvesszük „az Istentől való teljes fegyverzetet” (Efézus 6:13). Az Efézus 6:14–18 így mutatja be ezt a fegyverzetet: „Álljatok tehát szilárdan, úgy, hogy derekatok igazsággal van körülövezve, és viselitek az igazságosság mellvértjét, és lábatok a béke jó hírének felszerelésével van felsaruzva. Mindenekelőtt vegyétek föl a hit nagy pajzsát, amellyel képesek lesztek kioltani a gonosznak minden égő nyilát. Vegyétek a megmentés sisakját [vagyis reménységét], és a szellem kardját is, azaz Isten szavát, miközben az ima és könyörgés minden formájával élve kitartóan imádkoztok minden alkalommal szellemben.”

20. Miben különbözik a helyzetünk egy szó szerinti katonáétól?

20 A szellemi fegyverzet Isten egyik gondoskodása, ezért biztosan megóv bennünket, ha folyamatosan viseljük. A szó szerinti katonákkal ellentétben – akiknek talán a háborúk között hosszú békés időszakaik vannak – a keresztények könyörtelen élet-halál harcban vesznek részt, míg Isten el nem pusztítja Sátán világát, és a mélységbe nem veti az összes gonosz szellemet (Jelenések 12:17; 20:1–3). Így hát ne add fel a gyengeségeiddel, illetve a helytelen vágyaiddal vívott küzdelmet, hiszen mindannyiunknak ’meg kell öklöznünk’ magunkat azért, hogy hűségesek maradjunk Jehovához (1Korintusz 9:27). Valójában akkor kell aggódnunk, ha nem viaskodunk.

21. Hogyan kerülhetünk ki győztesen a szellemi hadviselésből?

21 Emellett a saját erőnkből nem győzhetünk ebben a harcban.  Pál ezért arra emlékeztet minket, hogy imádkoznunk kell Jehovához „minden alkalommal szellemben”. Ezzel egy időben figyelnünk kell Jehovára azáltal, hogy tanulmányozzuk a Szavát, és egybegyűlünk ’katonatársainkkal’ minden alkalommal, ugyanis nem vagyunk egyedül ebben a harcban (Filemon 2; Héberek 10:24, 25). Azok, akik mindezeken a területeken hűségesek, amellett, hogy győztesen kerülnek ki a harcból, még arra is képesek lesznek, hogy erősen védelmezzék a hitüket, amikor az próba alá kerül.

LÉGY KÉSZ VÉDELMEZNI A HITEDET

22–23. a) Miért kell mindenkor készen állnunk arra, hogy védelmezzük a hitünket, és milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak? b) Milyen témát vizsgál meg a következő fejezet?

22 Jézus ezt mondta: „Mivel pedig nem vagytok része a világnak . . . gyűlöl titeket a világ” (János 15:19). A keresztényeknek tehát mindig készen kell állniuk arra, hogy védelmezzék a hitüket, mégpedig tiszteletteljesen és szelíden (1Péter 3:15). Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket: „Értem, hogy Jehova Tanúi időnként miért foglalnak állást a népszerű felfogásokkal szemben? Amikor nehéznek találom, hogy így foglaljak állást, teljesen meg vagyok győződve arról, hogy amit a Biblia és a hű rabszolga osztály mond, az helyes? (Máté 24:45; János 17:17). És amikor arra kerül a sor, hogy azt tegyem, ami helyes Jehova szemében, kész vagyok más lenni, és büszke vagyok erre?” (Zsoltárok 34:2; Máté 10:32, 33).

23 Gyakran azonban alattomosabb módokon kerül próba alá az a vágyunk, hogy elkülönülve akarunk maradni a világtól. Például ahogy korábban említettük, az Ördög igyekszik a világba csábítani Jehova szolgáit a világias szórakozással. Hogyan választhatunk olyan építő kikapcsolódást, amely felfrissít, és amely nem szennyezi be a lelkiismeretünket? A következő fejezet ezt a témát vizsgálja meg.

^ 3. bek. I. sz. 33 pünkösdje óta Krisztus Király a földön élő felkent követőiből álló gyülekezet felett (Kolosszé 1:13). 1914-ben királyi hatalmat kapott „a világ királysága” fölött. Ennélfogva a felkent keresztények most a messiási Királyság nagykövetei is (Jelenések 11:15).

^ 8. bek. Lásd az Érveljünk az Írásokból! című könyv 429–433. oldalát; Jehova Tanúi kiadványa.