A FEJEZET TÉMÁJA:

Jehova fokozatosan tárja fel a szándékát, és csak azoknak, akik félik őt

1–2. Hogyan tárja fel Jehova a szándékát az emberiségnek?

AZOK a szülők, akik törődnek a gyermekeikkel, megbeszélik velük a család dolgait. De ügyelnek arra, hogy csak annyi információt mondjanak el nekik, amennyit képesek felfogni.

2 Jehova is fokozatosan tárja fel a szándékát az emberi családnak. Ám mindig csak akkor közöl újabb részleteket, amikor azt a legjobbnak látja. Most vizsgáljuk meg röviden, hogyan tárta fel Jehova a Királysággal kapcsolatos igazságokat a történelem során.

Miért van szükség a Királyságra?

3–4. Vajon Jehova előre meghatározta, hogyan alakuljon az emberiség történelme? Magyarázd meg!

3 A messiási Királyság eredetileg nem volt része Jehova szándékának. Miért nem? Mert nem határozta meg előre, hogyan alakuljon az emberiség történelme; elvégre szabad akarattal teremtette meg az embereket. Ezért elmondta Ádámnak és Évának, hogy mi a szándéka az emberiségre vonatkozóan: „Legyetek termékenyek, sokasodjatok, töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá” (1Móz 1:28). Jehova azt is elvárta tőlük, hogy tiszteljék a jóra és rosszra vonatkozó irányadó mértékeit (1Móz 2:16, 17). Ádám és Éva úgy is dönthettek volna, hogy hűségesek maradnak. Ha ők és a leszármazottaik így tettek volna, akkor nem lenne szükség a Krisztus által kormányzott Királyságra ahhoz, hogy megvalósuljon Isten szándéka. A földet most tökéletes emberek töltenék be, és mindenki Jehovát imádná.

4 Bár Sátán, Ádám és Éva fellázadtak Jehova ellen, ez nem gátolta meg Istent abban a szándékában, hogy a földet tökéletes emberek töltsék be. Ehelyett változtatott azon, ahogyan megvalósítja a szándékát. A szándéka nem olyan, mint egy vonat, aminek egy adott pályán kell haladnia, hogy célba érjen, és aminek a kisiklását előidézhetik bizonyos tényezők. Ha Jehova kijelenti a szándékát, nincs semmi a világegyetemben, ami meg tudná akadályozni annak megvalósulását. (Olvassátok fel: Ézsaiás 55:11.) De ha valami miatt mégis  meghiúsulni látszik a szándéka, más módot választ a megvalósítására (2Móz 3:14, 15). * Amikor megfelelőnek látja, tájékoztatja erről a hűséges szolgáit.

5. Mit tett Jehova az édeni lázadás után?

5 Az édeni lázadás után Jehova elhatározta, hogy létrehozza a Királyságot (Máté 25:34). Emellett elkezdte feltárni, hogy hogyan fogja orvosolni az emberiség reménytelen helyzetét. Arra is rámutatott, hogyan állítja helyre a kárt, amelyet Sátán okozott azzal, hogy megpróbálta magához ragadni a hatalmat (1Móz 3:14–19). Ám Jehova nem közölt azonnal minden részletet a Királyságról.

Jehova elkezdi feltárni az igazságot a Királyságról

6. Mire tett ígéretet Jehova, de mire nem derített fényt?

6 A legelső próféciában Jehova ígéretet tett arra, hogy egy bizonyos Mag, vagyis utód össze fogja zúzni a kígyó fejét. (Olvassátok fel: 1Mózes 3:15.) Ám ekkor még nem vált nyilvánvalóvá, hogy ki ez a Mag, illetve hogy ki a kígyó magva. Jehova mintegy 2000 évig nem derített fényt ezekre a részletekre. *

7. Miért Ábrahámra esett Jehova választása, és milyen fontos tanulságot vonhatunk le ebből?

7 Jehova végül Ábrahámot választotta ki arra, hogy általa jöjjön el a megígért Mag. Azért rá esett a választása, mert Ábrahám hallgatott a szavára (1Móz 22:18). Ebből fontos tanulságot vonhatunk le: Jehova csak azokkal ismerteti meg a szándékát, akik tiszteletteljesen félik őt. (Olvassátok fel: Zsoltárok 25:14.)

8–9. Mit tárt fel Jehova Ábrahámnak és Jákobnak a megígért utódról?

8 Jehova Ábrahámnak, a barátjának tárta fel egy angyal által azt a fontos tényt, hogy a megígért Mag emberként jön el (1Móz 22:15–17; Jak 2:23). De hogyan fogja megsemmisíteni ez az ember a kígyót, és ki a kígyó? Erre később derült fény.

9 Jehova úgy döntött, hogy a megígért Mag Ábrahám unokáján, Jákobon keresztül jön el, mivel Jákobnak erős volt az Istenbe vetett hite (1Móz 28:13–22). Jákob által Jehova feltárta, hogy a megígért Mag Jákob fiának, Júdának lesz a leszármazottja. Jákob megjövendölte Júdának erről a leszármazottjáról, hogy kap egy jogart – ami a királyi hatalom jelképe –, és azt, hogy „a népek neki engedelmeskednek” majd (1Móz 49:1, 10). Tehát ezzel a jövendöléssel Jehova rámutatott, hogy a megígért Mag uralkodó, vagyis király lesz.

10–11. Miért tárta fel Jehova a szándékát Dávidnak és Dánielnek?

10 Úgy 650 évvel Júda napjai után Jehova még több részletet osztott meg a szándékáról Dávid királlyal, Júda egyik utódjával. Jehova úgy jellemezte Dávidot, mint aki „szíve szerint való” férfi (1Sám 13:14; 17:12; Csel 13:22). Mivel Dávid tiszteletteljes félelmet érzett Isten iránt, Jehova úgy döntött, szövetséget köt vele; megígérte neki, hogy az egyik leszármazottja örökké fog uralkodni (2Sám 7:8, 12–16).

 11 Körülbelül 500 évvel később Dániel próféta által Jehova feltárta azt, hogy melyik évben fog megjelenni a Felkentje, vagyis a Messiás a földön (Dán 9:25). Miért volt Dániel „nagyon kedvelt személy” Jehova szemében? Mert mélyen tisztelte és szüntelenül szolgálta Jehovát (Dán 6:16; 9:22, 23).

12. Milyen utasítást kapott Dániel, és miért?

12 Noha Jehova a hűséges prófétáival, mint amilyen Dániel is volt, számos részletet feljegyeztetett a megígért Magról, a Messiásról, még nem látta elérkezettnek az időt arra, hogy a szolgái teljesen megértsék a jelentését annak, amit ihletés alatt leírtak. Például azután, hogy Dániel látomást kapott Isten Királyságának a létrejöttéről, azt az utasítást kapta, hogy pecsételje be a próféciát a Jehova által meghatározott ideig. Akkor majd „bőséges lesz az igaz ismeret” (Dán 12:4).

Jehova számos részletet jegyeztetett fel a messiási Királyságról a hűséges prófétáival, köztük Dániellel is

Jézus fényt áraszt Isten szándékára

13. a) Ki volt a megígért Mag? b) Hogyan árasztott fényt Jézus az 1Mózes 3:15-ben található próféciára?

13 Jehova egyértelműen rámutatott, hogy Jézus a megígért Mag, vagyis ő az a leszármazottja Dávidnak, aki királyként fog uralkodni (Luk 1:30–33; 3:21, 22). Mint ahogy a felkelő nap egyre nagyobb fényt áraszt, Jézus szolgálata is egyre világosabbá tette Isten szándékát az emberek számára (Máté 4:13–17). Például félreérthetetlenül azonosította az 1Mózes 3:14, 15-ben szereplő kígyót, amikor az Ördögöt úgy nevezte, hogy „emberölő” és „a hazugság atyja” (Ján 8:44). A Jánosnak adott kinyilatkoztatásban pedig úgy utalt az őskígyóra, mint „akit Ördögnek és Sátánnak neveznek”. * (Olvassátok fel: Jelenések 1:1; 12:9.) Ugyanebben a kinyilatkoztatásban Jézus azt is elmondta, hogy ő mint a megígért Mag hogyan fogja beteljesíteni az Édenben kijelentett próféciát, megsemmisítve Sátánt (Jel 20:7–10).

14–16. Miért mondhatjuk, hogy az első századi keresztények nem mindig értették teljesen a Jézus által feltárt igazságokat?

14 Ahogy a könyv első fejezetében láttuk, Jézus többet beszélt a Királyságról, mint bármi másról. Ám nem mondott el mindig minden részletet a tanítványainak arról, amit tudni szerettek volna. De még ha konkrét részleteket említett is, a követői sokszor csak később – időnként több évszázad elteltével – értették meg teljesen az általa mondott igazságok jelentését. Figyeljünk meg néhány példát.

15 I. sz. 33-ban Jézus világosan feltárta, hogy azok, akik társuralkodókként Isten Királyságának a királyát segítik majd, fel fognak vitetni a földről az égbe, és szellemteremtményekként támadnak fel. A tanítványai azonban nem értették meg egyből ennek a kinyilatkoztatásnak a jelentését (Dán 7:18; Ján 14:2–5). Szintén i. sz. 33-ban Jézus egy szemléltetés által rámutatott, hogy a Királyság csak jóval azután fog létrejönni, hogy ő felmegy az égbe (Máté 25:14, 19; Luk 19:11, 12). A tanítványok ezt a fontos gondolatot sem  értették meg, ezért később a következő kérdést tették fel a feltámasztott Jézusnak: „ebben az időben állítod helyre Izraelnek a királyságot?” Jézus ekkor úgy döntött, egyelőre nem tár fel több részletet erről (Csel 1:6, 7). Viszont azt napvilágra hozta, hogy lesznek más juhai is, akik nem tartoznak a társuralkodók kicsiny nyájához (Ján 10:16; Luk 12:32). A követői csak jóval azután értették meg pontosan, hogy kik alkotják a más juhokat, és kik a kicsiny nyájat, hogy a Királyság 1914-ben létrejött.

16 Jézusnak a földi élete során még sok mondanivalója lett volna a tanítványai számára, de tudta, hogy nem lennének képesek többet elhordozni (Ján 16:12). Kétségkívül sok minden tárult fel az első században a Királyságról. Azonban még nem jött el az ideje annak, hogy bőséges legyen a Királysággal kapcsolatos ismeret.

Bőséges lesz az igaz ismeret a vég idején

17. Mit kell tennünk, ha szeretnénk megérteni a Királysággal kapcsolatos igazságokat, de mire van még szükség ehhez?

17 Jehova azt ígérte Dánielnek, hogy a vég idején „sokan fognak pásztázva kutatni, és bőséges lesz az igaz ismeret” (Dán 12:4). Azoknak, akik szeretnék megismerni Isten szándékát, komoly erőfeszítést kell tenniük. Egy lexikon szerint annak a héber igének – melyet úgy adnak vissza, hogy „pásztázva kutat” – az egyik alakja arra utal, hogy valaki nagyon gondosan és alaposan megvizsgál egy könyvet. Ám függetlenül attól, hogy milyen alaposan vizsgáljuk meg a Bibliát, csak akkor érthetjük meg teljesen a Királysággal kapcsolatos igazságokat, ha Jehova segít nekünk ebben. (Olvassátok fel: Máté 13:11.)

18. Hogyan mutatnak hitet és alázatot azok, akik félik Jehovát?

18 Csakúgy mint az 1914-et megelőző időszakban, Jehova a vég idején is fokozatosan tár fel igazságokat a Királyságról.  4. és 5. fejezetben látni fogjuk, hogy Isten népének az elmúlt száz év során többször is kiigazítást kellett tennie a bibliai igazságok értelmezésében. Vajon ez azt bizonyítja, hogy Jehova nem támogatja a népét? Nem, pont az ellenkezőjét! Miért mondhatjuk ezt? Mert azokat, akik félik Jehovát, a hit és az alázat jellemzi, és Jehova nagyra értékeli ezeket a jellemvonásokat (Héb 11:6; Jak 4:6). Jehova szolgái hisznek abban, hogy az Isten Szavában található összes ígéret beteljesedik majd. Továbbá elismerik, hogy időnként téves elgondolásuk volt arról, hogy pontosan hogyan fognak beteljesedni ezek az ígéretek, és ez az alázatukat tükrözi. Az Őrtorony 1925. májusi számában jó példát találhatunk erre: „Mi tudjuk, hogy az Úr a saját maga Magyarázója, hogy meg fogja magyarázni az ő Igéjét az ő népének a maga helyes módján és a maga kellő idejében.”

„Az Úr. . . meg fogja magyarázni az ő Igéjét az ő népének a maga helyes módján és a maga kellő idejében”

19. Mit érthetünk meg Jehovának köszönhetően, és miért?

19 Amikor a Királyság 1914-ben létrejött, Isten népének még csak részleges ismerete volt arról, hogy hogyan fognak beteljesedni a Királysággal kapcsolatos próféciák (1Kor 13:9, 10, 12). Mivel nagyon szeretnénk látni Isten ígéreteinek a beteljesedését, lelkesedésünkben időnként helytelen következtetésre jutunk. Az évek során nyilvánvalóvá vált az előző bekezdésben idézett Őrtorony egyik kijelentésében rejlő bölcsesség, mely így hangzik: „Helyes és követendő szabálynak látszik, hogy mi a próféciát addig meg nem érthetjük, amíg be nem teljesedett, vagy amíg nincs beteljesedőben.” Most, hogy igencsak a vég idején járunk, már számos, Királysággal kapcsolatos prófécia beteljesedett, illetve teljesedőben van. Mivel Isten népe alázatos, és készségesen elfogadja a kiigazítást, Jehova megengedi, hogy a szolgái még jobban megértsék a szándékát. Az igaz ismeret valóban bőséges!

 A kiigazítások megrostálják Isten népét

20–21. Hogyan érintették a kiigazítások az első századi keresztényeket?

20 Amikor Jehova kiigazítja az igazsággal kapcsolatos megértésünket, felszínre kerül, hogy mi van a szívünkben. Vajon a hitünk és az alázatunk arra indít majd, hogy elfogadjuk a változásokat? Az első század közepén élő keresztények ilyen próba alá kerültek. Képzeld el, hogy egy akkoriban élő zsidó keresztény vagy. Mélyen tiszteled a mózesi törvényt, és büszke vagy arra a nemzetre, melynek tagja vagy. Most viszont Pál apostol az ihletett leveleiben kijelenti, hogy a Törvény nincs többé érvényben, és Jehova a test szerinti Izrael helyett létrehoz egy zsidókból meg nem zsidókból álló szellemi Izraelt (Róma 10:12; 11:17–24; Gal 6:15, 16; Kol 2:13, 14). Te hogyan reagáltál volna ebben a helyzetben?

21 Az alázatos keresztények elfogadták Pál ihletett magyarázatát, ezért Jehova megáldotta őket (Csel 13:48). Mások rossz néven vették a kiigazításokat, és a saját értelmezésükhöz ragaszkodtak (Gal 5:7–12). Akik nem változtattak a nézőpontjukon, elveszítették azt a lehetőséget, hogy Krisztus társuralkodói legyenek (2Pét 2:1).

22. Te hogyan tekinted a kiigazításokat?

22 Az utóbbi évtizedekben Jehova segített egyre jobban megérteni a Királysággal kapcsolatos igazságokat. Például világosabban látjuk, hogy mikor lesznek különválasztva a Királyság leendő alattvalói azoktól, akik elutasítják a Királyságot, ahhoz hasonlóan, ahogyan a juhokat különválasztják a kecskéktől. Azt is megtudtuk, mikor telik be a 144 000 létszáma, mit jelentenek Jézusnak a Királyságról szóló szemléltetései, és mikor fog az utolsó felkent is feltámadni égi életre. * Hogyan reagálsz az ilyen kiigazításokra? Erősítik a hitedet? Úgy tekinted a kiigazításokat, mint amelyek azt bizonyítják, hogy Jehova továbbra is oktatja alázatos népét? A könyv további része meg fogja erősíteni azt a meggyőződésedet, hogy Jehova fokozatosan feltárja a szándékát azoknak, akik félik őt.

^ 4. bek. Isten neve a ’válik, lesz (valamivé)’ jelentésű héber ige egyik alakja. A Jehova név arra utal, hogy Isten beteljesíti az ígéreteit. Lásd az „Isten nevének jelentése” című kiemelt részt a 4. fejezetben.

^ 6. bek. Noha ez nagyon hosszú időnek tűnhet napjainkban, ne felejtsük el, az emberek sokkal tovább éltek akkoriban. Ádám és Ábrahám között csupán négy emberöltő volt. Ádám életideje részben egybeesett Noé apjáéval, Lámekével. Lámek életideje részben egybeesett Noé fiáéval, Sémével. Sém életideje pedig részben egybeesett Ábraháméval (1Móz 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7).

^ 13. bek. A Héber Iratok 18-szor használja a „Sátán” szót személyre utalva. A Keresztény Görög Iratokban pedig ugyanez a szó több mint 30-szor fordul elő. A Héber Iratok helyénvalóan nem helyez túl nagy hangsúlyt Sátán személyére, ehelyett a Messiás azonosítására összpontosít. Amikor a Messiás megérkezett, leleplezte Sátánt, és ez a Keresztény Görög Iratokban is fel van jegyezve.

^ 22. bek. Néhány ilyen kiigazításról bővebben olvashatsz Az Őrtorony 1995. október 15-ei számának a 23–28. oldalán,2008. január 15-ei számának a 20–24. oldalán,2008. július 15-ei számának a 17–21. oldalán és a 2013. július 15-ei számának a 9–14. oldalán.