Tartalom

 

Bekezdés

Bevezetés

 2

Gyöngyszemek Isten Szavából

 3

Fejlődjünk a szolgálatban

 4

Keresztényi életünk

 5

Befejezés

 6

Odaadóan foglalkozz a felolvasással és a tanítással!

 7

Tanácsadás

 8

Időbeosztás

 9

A körzetfelvigyázó látogatása

 10

Kongresszusi hét

 11

Az emlékünnep hete

 12

Az életünk és szolgálatunk összejövetel felvigyázója

 13

Az életünk és szolgálatunk összejövetel elnöklője

 14

A vének testületének koordinátora

 15

Segítő tanácsadó

 16

További osztályok

 17

Videók

 18

1. Az életünk és szolgálatunk összejövetel programja az Életünk és Szolgálatunk – Munkafüzet és az alábbi útmutató alapján fog lezajlani. Minden hírnököt buzdítani kell arra, hogy vállaljon feladatokat. Mások is vállalhatnak feladatot, akik rendszeresen járnak az összejövetelekre, ha egyetértenek a Biblia tanításaival, és a keresztényi alapelvek szerint élnek (be 282. o.).

 2. Bevezetés: Maximum 3 perc. Az életünk és szolgálatunk összejövetel elnöklője a nyitó ének és ima után érdeklődést kelt az aznapi programok iránt. Kiemeli azt a kérdést is, amely a Keresztényi életünk és szolgálatunk összejövetel – Válaszok című dokumentumban szerepel.

 3. Gyöngyszemek Isten Szavából:

  • Előadás: 10 perc. A téma és két-három vázlatpont az Életünk és Szolgálatunk – Munkafüzetben található. Ezt az előadást egy vén vagy egy, a feladatra alkalmas kisegítőszolga tartja meg. Amikor a heti bibliaolvasás során új bibliai könyv kezdődik, egy olyan videót fognak lejátszani, amely áttekinti az adott könyvet. Az előadó kiemelheti a témához illő gondolatokat a videóból. De figyeljen arra, hogy mindenképpen beszéljen a munkafüzetben említett vázlatpontokról. Ahogy az idő engedi, használja fel a kapcsolódó cikk illusztrációit és gondolatait is, melyek kiegészítik az anyagot.

  • Kutassunk szellemi kincsek után: 8 perc. Ez egy bevezetés és záró összegzés nélküli, kérdés-feleletes programrész, amelyet egy vén vagy egy, a feladatra alkalmas  kisegítőszolga tart meg. Mind a négy kérdést tegye fel, és a megbeszélésükre egyenként annyi időt szánjon, amennyit a gyülekezet szükségletei indokolnak. Eldöntheti, hogy fel legyen-e olvasva az első két kérdésnél megadott összes bibliavers. A hozzászólások maximum félpercesek legyenek.

  • Bibliaolvasás: Maximum 4 perc. Ezzel a feladattal egy testvért bíznak meg. A tanulónak nem kell bevezetést és befejezést készítenie a kijelölt anyag felolvasásához. Az összejövetel elnöklőjének az a legfőbb célja, hogy segítsen a tanulóknak pontosan, értelemmel, gördülékenyen, megfelelően hangsúlyozva, modulálva, ügyesen alkalmazott szünetekkel és természetesen olvasni.

  4. Fejlődjünk a szolgálatban: Maximum 15 perc. Az összejövetelnek ez a része mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy felkészüljön a szolgálatra, és ügyesebben tudjon prédikálni és tanítani. A tanulók az első beszélgetést és az újralátogatásokat az Életünk és Szolgálatunk – Munkafüzet 1. oldalán található javaslatok alapján mutassák be. A hírnökök eldönthetik, hogy használnak-e valamilyen kiadványt vagy videót a tanítási eszköztárunkból. A munkafüzetben meg van adva a feladatra felhasználható idő, és lehetnek benne további útmutatások is. A tanulóknak nem szükséges más anyagot belefoglalniuk a bemutatójukba csak azért, hogy kihasználják a rendelkezésre álló időt. Előfordul, hogy egy jól elkészített bemutató akár több mint egy perccel rövidebb, mint a felhasználható idő. Ha szükséges, vének is kaphatnak tanulói feladatokat.

  • Bemutatóvideók: A hónap folyamán egymást követő heteken lejátszunk és megbeszélünk egy-egy bemutatóvideót. Ezek a videók javaslatokat mutatnak be az első beszélgetéshez, illetve az első és a második újralátogatáshoz. Ezt a programrészt az életünk és szolgálatunk összejövetel elnöklője vezeti le.

  • Első beszélgetés: Ezzel a feladattal egy testvért vagy egy testvérnőt bíznak meg. A segítő azonos nemű legyen, kivéve, ha családtag. A tanuló és a segítője állnak vagy ülnek. A tanuló a környéketeken megszokott üdvözlési formákat használja. A beszélgetéshez a munkafüzet javaslatát vegye alapul.

  • Első újralátogatás: Ezzel a feladattal egy testvért vagy egy testvérnőt bíznak meg. A segítő azonos nemű legyen (km 97/5 2. o.). A tanuló és a segítője állnak vagy ülnek. A tanuló mutassa be, hogy mit mond, amikor visszamegy valakihez, aki az első alkalommal érdeklődött. A beszélgetéshez a munkafüzet javaslatát vegye alapul.

  • Második újralátogatás: Ezzel a feladattal egy testvért vagy egy testvérnőt bíznak meg. A segítő azonos nemű legyen (km 97/5 2. o.). A tanuló és a segítője állnak vagy ülnek. A tanuló mutassa be, hogy mit mond, amikor visszamegy valakihez, aki az első újralátogatáskor érdeklődött. A beszélgetéshez a munkafüzet javaslatát vegye alapul.

  • Bibliatanulmányozás: Ezzel a feladattal egy testvért vagy egy testvérnőt bíznak meg. A segítő azonos nemű legyen (km 97/5 2. o.). A tanuló és a segítője állnak vagy ülnek. Egy éppen zajló bibliatanulmányozást kell bemutatni. A tanulónak nem szükséges külön bevezetőt vagy befejezést készítenie, hacsak nem ez a szempontja. Nem kell feltétlenül felolvasni az összes kijelölt anyagot, de meg lehet tenni. A hangsúly a tanítási módszereken legyen.

  • Előadás: Ennek a tanulói feladatnak a keretében egy testvér tartson előadást a gyülekezetnek.

   5. Keresztényi életünk: Az ének utáni 15 percben egy vagy két olyan programrész lesz, amelyek segítenek a jelenlévőknek alkalmazni a gyakorlatban Isten Szavát. Ha nincs más útmutatás, ezeket a programokat vének vagy a feladatra alkalmas kisegítőszolgák tartsák meg, kivéve a helyi szükségletek programrészt, amelyet csak vének tarthatnak.

  • Gyülekezeti bibliatanulmányozás: 30 perc. Egy rátermett vén vezesse le. (Azokban a gyülekezetekben, ahol kevés vén van, rátermett kisegítőszolgák is levezethetik.) A vének testülete döntse el, hogy ki alkalmas a gyülekezeti bibliatanulmányozás levezetésére. Olyan testvéreket hagyjanak jóvá, akik képesek tartani magukat a kiszabott időhöz, kiemelni a lényeges bibliaverseket, és segíteni a jelenlevőknek, hogy gyakorlati tanulságokat vonjanak le az anyagból. Hasznos alapelveket találnak az Őrtorony-tanulmányozás levezetésére vonatkozó, korábban megjelent útmutatásokban. Ha van rá lehetőség, minden héten más vezesse le a tanulmányozást, és más legyen az olvasó is. Ha az életünk és szolgálatunk összejövetel elnöklője szól, hogy le kell rövidíteni a tanulmányozást, a levezető testvér döntse el, hogyan oldja ezt meg. Megteheti például, hogy néhány bekezdést nem olvastat fel.

  6. Befejezés: Maximum 3 perc. Az életünk és szolgálatunk összejövetel elnöklője átismétli a különösen hasznos pontokat az összejövetelről, beleértve azt a kérdést és választ, amely az Életünk és szolgálatunk összejövetel – Válaszok című dokumentumban szerepel. Áttekinti a következő hét anyagát, és megemlíthet egy kérdést is, amelyre azon a héten kapunk választ. Ha van rá idő, elmondhatja azoknak a tanulóknak a nevét, akiknek feladatuk lesz a következő héten. Ha nincs más útmutatás, az elnöklő ebben a programrészben mondja el a szükséges bejelentéseket, illetve olvassa fel a leveleket. Az olyan általános információkat, mint amilyen a megszokott szántóföldi összejövetelek időpontja és a takarítási beosztás, nem kell bejelenteni, hanem legyenek kitéve a hirdetőtáblára. Ha a bejelentések vagy a levelek felolvasása nem férne bele a megadott időbe, az elnöklő kérje meg a testvéreket, akiknek a keresztényi életünk részben van feladatuk, hogy szükség szerint rövidítsék le a programjukat. (Lásd az  5. és  9. bekezdést.) Az összejövetel énekkel és imával zárul.

 7. Odaadóan foglalkozz a felolvasással és a tanítással! A 2019. január 7-ei héttől kezdve az életünk és szolgálatunk összejövetel elnöklője a Tanítás füzet alapján dicséri meg a tanulókat, és ad nekik tanácsot. A tanulók azon a szemponton dolgozzanak, amely zárójelben meg van adva a feladatuk mellett a munkafüzetben. Az elnöklő minden hónap első hetében megbeszéli a hallgatósággal a Tanítás füzet egy-egy témáját. A „Kövesd nyomon, hogyan fejlődsz!” című részt a tanulók töltik ki, nem az elnöklő.

  8. Tanácsadás: A feladatok után az életünk és szolgálatunk összejövetel elnöklője kb. 1 percben megdicséri a tanulót, és tanácsot ad a Tanítás füzet alapján. Nem jelenti be előre, hogy a tanuló melyik szemponton dolgozik. A tanulói feladat után, néhány dicsérő szót követően elmondja, mi volt a szempont. Majd kifejti, hogy a tanuló mit valósított meg jól a szempontból, vagy kedvesen rámutat, hogy miért kellene az adott szempontra további figyelmet fordítania. Mást is kiemelhet a bemutatóból, ha úgy érzi, hogy ez hasznos lenne a tanulónak vagy a hallgatóságnak. Az összejövetel után vagy egy másik alkalommal minden tanulónak további tanácsot adhat négyszemközt. A kijelölt szempontra vagy egy másikra vonatkozó javaslatait alapozza a Tanítás füzetre vagy a Szolgálati iskola könyvre. (Az életünk és szolgálatunk összejövetel felvigyázójának és a segítő tanácsadónak a szerepéről bővebben beszél a  13. és  16. bekezdés.)

     9. Időbeosztás: A programok és az életünk és szolgálatunk összejövetel elnöklőjének megjegyzései ne menjenek túl a kiszabott időn. A tanulók bemutatóit tapintatosan le kell állítani, ha az idő lejárt. Ha azok a testvérek mennek túl az időn, akik a többi programrészt tartják, nekik a segítő tanácsadó ad négyszemközt tanácsot. A teljes összejövetel időtartama az énekekkel és imákkal együtt 1 óra 45 perc.

 10. A körzetfelvigyázó látogatása: Amikor a körzetfelvigyázó meglátogatja a gyülekezetet, a program a munkafüzetben vázoltak alapján zajlik a következő módosításokkal: A keresztényi életünk részben a gyülekezeti bibliatanulmányozás helyett a körzetfelvigyázó 30 perces szolgálati előadása hangzik el. A szolgálati előadás előtt az életünk és szolgálatunk összejövetel elnöklője áttekinti az addig elhangzott programokat és a következő heti programot, elmondja a szükséges bejelentéseket, felolvassa a leveleket, és átadja a szót a körzetfelvigyázónak. A szolgálati előadás után a körzetfelvigyázó bejelenti a záró éneket, melyet ő választ ki. A körzetfelvigyázó látogatása alatt a további osztályokban ne legyenek bemutatók a gyülekezet nyelvén. Ha van idegen nyelvű csoport, az megtarthatja külön a saját összejöveteleit, de a szolgálati előadást az egész gyülekezet együtt hallgassa meg.

 11. Kongresszusi hét: A kongresszusi héten nincsenek megtartva a gyülekezeti összejövetelek. Az arra a hétre kijelölt anyagot mindenki személyesen vagy a családjával közösen vegye át.

 12. Az emlékünnep hete: Ha az emlékünnep hétköznapra esik, az életünk és szolgálatunk összejövetel nem lesz megtartva. De az emlékünnep napjára tervezett szántóföldi összejövetelek természetesen ne maradjanak el.

  13. Az életünk és szolgálatunk összejövetel felvigyázója: Az életünk és szolgálatunk összejövetel felvigyázója egy vén, akit a vének testülete választ ki erre a feladatra. Ő felel azért, hogy az összejövetel jól szervezett legyen, és hogy megfeleljen ennek az útmutatónak. Legyen jó a kommunikáció közte és a segítő tanácsadó között. Amint elérhetővé válik a legújabb Életünk és Szolgálatunk – Munkafüzet, az életünk és szolgálatunk összejövetel felvigyázója beosztja a tanulók feladatait az adott hónapra. (Lásd a  4. bekezdést.) Mindenkinek legalább három héttel a programja előtt meg kell kapnia a feladatát a Feladat a keresztényi életünk és szolgálatunk összejövetelen (S-89) című nyomtatványon.

 14. Az életünk és szolgálatunk összejövetel elnöklője: Minden héten egy vén fog szolgálni elnöklőként az életünk és szolgálatunk összejövetelen. (Azokban a gyülekezetekben, ahol kevés vén van, rátermett kisegítőszolgákat is ki lehet jelölni.) Ő készül fel a bevezető és a befejező gondolatokra, valamint a bemutatóvideók és a Tanítás füzethez kapcsolódó videók megbeszélésére. Bevezeti az egyes programrészeket, és attól függően, hogy hány vén szolgál a gyülekezetben, lehet, hogy ő maga is tart programokat. A programrészek közötti átvezető szöveg legyen nagyon rövid. A vének testülete dönti el, hogy kik alkalmasak erre a feladatra. A kijelölt vének körforgásszerűen szolgálnak elnöklőként. A helyi körülményektől függően az életünk és szolgálatunk összejövetel felvigyázója talán gyakrabban elnököl, mint a többi kijelölt vén. Egy olyan vén, aki alkalmas a gyülekezeti bibliatanulmányozás levezetésére, valószínűleg arra is alkalmas, hogy az összejövetel elnöklője legyen. Ugyanakkor figyeljetek arra, hogy az elnöklőnek képesnek kell lennie szeretettel és építő módon megdicsérni a tanulókat, és tanácsot adni nekik. Az elnöklő felelőssége az is, hogy az összejövetel időben fejeződjön be. (Lásd a  6. és a  9. bekezdést.) Ha az elnöklő szeretné, és van hozzá elég hely, el lehet helyezni még egy álló mikrofont  az emelvényen, hogy ott vezesse be az egymást követő programrészeket, mialatt a következő programot tartó testvér elfoglalja a helyét az előadói állványnál. Az elnöklő úgy is dönthet, hogy az emelvényen egy asztalnál ül a bibliaolvasás és a fejlődjünk a szolgálatban programrész alatt. Ezzel időt takaríthattok meg.

 15. A vének testületének koordinátora: A tanulók feladatain kívül az összes programrészt a vének testületének koordinátora osztja be. Ő jelöli ki minden hétre az összejövetel elnöklőjét is azok közül, akiket a vének testülete alkalmasnak talált. Az életünk és szolgálatunk összejövetel felvigyázójával együttműködve gondoskodjon arról, hogy az összejövetel ütemterve kikerüljön a hirdetőtáblára.

  16. Segítő tanácsadó: Ha lehetséges, ezt a feladatot egy olyan vén lássa el, aki tapasztalt előadó. A segítő tanácsadó felelőssége, hogy ha szükséges, négyszemközt tanácsot adjon azoknak a véneknek és kisegítőszolgáknak, akik bármilyen programot tartanak az életünk és szolgálatunk összejövetelen, vagy nyilvános előadást tartanak, illetve akik az Őrtorony-tanulmányozást vagy a gyülekezeti bibliatanulmányozást vezetik, illetve ezeken olvasnak. (Lásd a  9. bekezdést.) Ha sok olyan vén van a gyülekezetben, aki jó előadó és tanító, akkor minden évben más-más vén lehet a segítő tanácsadó. A segítő tanácsadónak nem kell minden előadás után tanácsot adnia.

 17. További osztályok: A tanulók számától függően egy gyülekezetben több osztály is lehet. Minden további osztálynak legyen saját, a feladatra alkalmas tanácsadója. Erre a feladatra a vének testülete lehetőleg egy vént nevezzen ki, de szükség esetén egy rátermett kisegítőszolgát is kinevezhetnek. Azt is eldönthetik, hogy egyvalaki lássa-e el a feladatot, vagy többen körforgásszerűen. A tanácsadó alkalmazza a  8. bekezdésben leírt útmutatást. Ha vannak további osztályok, a tanulókat megkérik, hogy menjenek át a kistermekbe a kutassunk szellemi kincsek után című programot követően. A fejlődjünk a szolgálatban rész után pedig visszatérnek a nagyterembe. Amikor egy videót beszélünk meg, a kisteremben lévők onnan figyeljék a megbeszélést. Ha ez nem lehetséges, a tanácsadó játssza le a videót egy mobil eszközről, és vezesse le a megbeszélést.

 18. Videók: A hét közbeni összejövetelen különböző videókat is megnézünk. Ezek a JW Library alkalmazásban érhetőek el, amely sokféle eszközön használható. Az olyan videókat, mint például a bemutatóvideók, alkalmanként le lehet játszani szántóföldi összejöveteleken is azután, hogy az életünk és szolgálatunk összejövetelen már bemutatták őket.