„Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16, Károli-fordítás)

Ez a Biblia egyik legismertebb és legtöbbször idézett részlete. Azt mondják, hogy nincs más bibliavers, mely „ilyen tömören összefoglalná a megmentés útját és Isten kapcsolatát az emberiséggel”. Éppen ezért sok országban ez a vers vagy csak maga a „János 3:16” gyakran látható graffitiként, bizonyos események szlogenjeként, autókon és máshol is.

Akik kiteszik ezeket a feliratokat, minden bizonnyal meg vannak róla győződve, hogy Isten szeretete garantálja számukra az örök megmentést. Veled mi a helyzet? Te érzed azt, hogy Isten szeret téged? Szerinted mit tett érted, amivel bizonyítja, hogy szeret?

„ÚGY SZERETTE ISTEN E VILÁGOT”

Sokan hisznek abban, hogy Isten teremtette a világegyetemet, a növényeket, az állatokat, és persze az embert is. Ők úgy vélik, hogy mivel az élő organizmusok felépítése annyira összetett és jól megtervezett, biztosan egy magasabb intelligencia hozta létre őket. Nap mint nap sokan fejezik ki a hálájukat Istennek az élet ajándékáért. Azt is felismerik, hogy mindent, amire szükségünk van az élethez, és hogy élvezni tudjuk, Istennek köszönhetünk: a levegőt, a vizet, az élelmet és a természeti körforgásokat.

És valóban jól tesszük, ha megköszönjük Istennek ezeket a dolgokat, hiszen ő a Teremtőnk, és ő tart fenn minket (Zsoltárok 104:10–28; 145:15, 16; Cselekedetek 4:24). Ha belegondolunk, hogy mennyi mindent tett azért, hogy lehetővé váljon az élet, át tudjuk érezni, hogy mennyire szeret minket. Pál apostol ezt így fogalmazta meg: „[Isten] ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. . . . Mert általa van életünk, általa mozgunk és létezünk” (Cselekedetek 17:25, 28).

 Isten szeretete azonban nem csupán abban nyilvánul meg, hogy fizikailag gondoskodik rólunk. Azzal is megkülönböztetett az állatoktól és megtisztelt minket, hogy szellemi szükséglettel alkotott meg, és segít, hogy ki tudjuk elégíteni ezt a szükségletünket (Máté 5:3). Az engedelmes embereknek így arra is lehetőségük van, hogy Isten családjának a részévé váljanak, vagyis Isten „gyermekei” legyenek (Róma 8:19–21).

Ahogyan a János 3:16 írja, Isten azzal is kimutatta a szeretetét irántunk, hogy elküldte a Fiát, Jézust a földre, hogy tanítson minket az Istenéről és Atyjáról, és meghaljon értünk. Sokan azonban talán nem értik teljesen, hogy miért volt szükség arra, hogy Jézus meghaljon az emberekért, és azt sem, hogy Jézus halálában hogyan nyilvánul meg Isten irántunk érzett szeretete. Vizsgáljuk meg, hogyan ad választ a Biblia erre a két kérdésre.

„AZ Ő EGYSZÜLÖTT FIÁT ADTA”

Minden ember ki van téve a betegségeknek, az öregedésnek és a halálnak. Ám Jehova Istennek nem ez volt az eredeti szándéka. Az első emberpár elé azt a jövőt tárta, hogy örökké élhetnek paradicsomban a földön. De volt egy feltétele: engedelmeskedniük kellett neki. Isten megmondta, hogy ha nem ezt teszik, meghalnak (1Mózes 2:17). Az első ember fellázadt Isten uralma ellen, amivel halált hozott magára és a leszármazottaira. Pál ezt így magyarázta meg: „e g y ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, s így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek” (Róma 5:12).

Isten azonban „szereti az igazságosságot” (Zsoltárok 37:28). Noha nem hagyhatta figyelmen kívül, hogy az első ember szándékosan fellázadt, nem akarta, hogy egyvalaki engedetlensége miatt az emberek örökké szenvedjenek és meghaljanak. Alkalmazva az „életet életért” elvet, az igazságosság mércéjével összhangban ismét lehetővé tette, hogy az engedelmes emberek örökké éljenek (2Mózes 21:23). De Ádám egy tökéletes emberi életet veszített el. Hogyan lehetett ezt pótolni? Olyan valakinek kellett felajánlania, vagyis feláldoznia magát, akinek az élete egyenértékű volt Ádáméval, azaz egy tökéletes emberi életre volt szükség.

Jézus önként lejött a földre, és odaadta az életét, hogy megszabadítsa az emberiséget a bűntől és a haláltól

Egyértelmű, hogy Ádám egyetlen tökéletlen leszármazottja sem tudott ilyen életet felajánlani, Jézus viszont képes volt erre (Zsoltárok 49:6–9). Jézus úgy született, hogy nem volt benne öröklött bűn, tökéletes volt, akárcsak Ádám. Azzal, hogy felajánlotta az életét, megváltotta az emberiséget a bűn rabszolgaságából. Így megnyitotta az első emberpár leszármazottai előtt annak lehetőségét, hogy ugyanolyan tökéletes életük legyen, mint amilyen egykor Ádámnak és Évának volt (Róma 3:23, 24; 6:23). Vajon kell tennünk valamit azért, hogy a javunkra fordíthassuk ezt a nagylelkű ajándékot?

 HA „VALAKI HISZEN Ő BENNE”

Visszatérve a János 3:16-ra, azt olvashatjuk, hogy Isten azért küldte a Fiát, „hogy valaki hiszen ő benne [Jézusban], el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Ez a részlet rámutat, hogy az örök élet ajándéka feltételhez van kötve. Ha szeretnénk örökké élni, hinnünk kell Jézusban, és engedelmeskednünk is kell neki.

De felvetődhet bennünk, hogy miért kell engedelmeskedni is, amikor Jézus csak annyit mondott, hogy ha „valaki hiszen ő benne”, annak örök élete lesz. Igen, a hit nagyon fontos. Ám a Biblia szerint nem elég csupán Jézus létezésében hinnünk. Egy bibliai kifejezéseket magyarázó angol szótár szerint az a szó, melyet János itt használt, az eredeti nyelven „nem pusztán azt foglalja magában, hogy hiszünk valakinek a létezésében, hanem azt is, hogy belé vetjük a bizalmunkat” (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words). Ahhoz, hogy elnyerjük Isten helyeslését, nem elég elméletben elismernünk, hogy Jézus a Megmentő. A Jézusba vetett valódi hit azt jelenti, hogy szívből törekszünk úgy élni, ahogyan azt ő tanította. Ha nincsenek tettek, akkor hiába állítjuk azt, hogy hiszünk. „A hit. . . halott cselekedetek nélkül” – írja a Biblia (Jakab 2:26). Más szavakkal tehát az, hogy hiszünk Jézusban, azt jelenti, hogy összhangban élünk azzal, amiben ő hitt.

Pál így fejti ki ezt: „A Krisztusban levő szeretet ugyanis kényszerít minket, mert úgy ítéltük meg, hogy e g y ember [Jézus] meghalt mindenkiért. . . és ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük, és feltámadt” (2Korintusz 5:14, 15). Ha szívből hálásak vagyunk Jézus áldozatáért, az arra indít minket, hogy változtassunk az életünkön, és ne csak magunknak éljünk önző módon, hanem Jézusnak, aki meghalt értünk. Vagyis az életünkben az legyen a legfontosabb, hogy kövessük Jézus tanítását. Ez a változás hatással van az értékrendünkre, a döntéseinkre és minden tettünkre. Mi lesz a jutalmunk, ha ily módon kimutatjuk, hogy hiszünk Jézusban?

„EL NE VESSZEN, HANEM ÖRÖK ÉLETE LEGYEN”

A János 3:16 befejező szavai leírják, hogy Isten mit ígér azoknak, akik hisznek a váltságáldozatban, és összhangban élnek Isten irányadó mértékeivel. Istennek az a szándéka, hogy ezek a hűséges emberek ne vesszenek el, hanem örökké éljenek. Kétféle jutalom vár azokra, akik javukra fordítják Isten szeretetét.

Az egyik csoportnak Jézus azt ígérte, hogy az égben fog örökké élni. Egyértelműen elmondta a hűséges tanítványainak, hogy helyet készít nekik az égben, hogy vele együtt uralkodhassanak dicsőségben (János 14:2, 3; Filippi 3:20, 21). Akik az égben támadnak fel, „Isten és a Krisztus papjai lesznek, és királyokként fognak uralkodni vele az ezer év alatt” (Jelenések 20:6).

Krisztus követői közül csak keveseknek lesz részük ilyen kiváltságban. Jézus ezt mondta: „Ne félj, kicsiny nyáj, mert a ti Atyátok helyesnek látta, hogy nektek adja a királyságot” (Lukács 12:32). Hányan tartoznak ehhez a „kicsiny nyájhoz”? A Jelenések 14:1, 4 ezt írja: „És láttam, és íme, a Bárány [a feltámasztott Jézus Krisztus] ott állt [az égi] Sion-hegyen, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokukra van írva az ő neve és az ő Atyja neve. . . . Ezeket az emberek közül vették meg zsengéül az Istennek és a Báránynak”. Azzal a több milliárd emberrel összevetve, akik eddig a földön éltek, ez a 144 000 ember valóban csak egy „kicsiny nyájat” alkot. A Biblia azt írja róluk, hogy királyok lesznek. De kik felett fognak uralkodni?

Jézus a hűségeseknek egy másik csoportjáról is beszélt, akik részesülnek majd az égi Királyság áldásaiból. A János 10:16 szerint Jézus kijelentette: „más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók; őket is elő kell hoznom, és figyelni fognak a hangomra, és e g y nyáj lesznek e g y pásztorral.” Ezeknek a juhoknak az a reménységük, hogy örökké élhetnek a földön, ahogyan  annak idején Ádámnak és Évának is ez volt a kilátása. De honnan tudhatjuk, hogy a „más juhok” a földön fognak élni?

A Biblia számos alkalommal utal arra, hogy a föld paradicsommá fog válni. Erről te is meggyőződhetsz, ha kikeresed a Bibliádban a következő részleteket: Zsoltárok 37:9–11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Ézsaiás 35:5, 6; 65:21–23; Máté 5:5; János 5:28, 29; Jelenések 21:4. Ezek a versek azt ígérik, hogy nem lesz háború, éhezés, betegség és halál. Eljön majd az idő, amikor a jó emberek örömmel építhetik a házukat, művelhetik a földjüket, és nevelhetik a gyermekeiket békés körülmények között. * Ugye te is szeretnél így élni? Jó okkal hihetsz benne, hogy mindez hamarosan valósággá válik.

ISTEN SOKAT TETT ÉRTÜNK

Szánj rá egy kis időt, és gondold át, hogy mit tett már érted és az egész emberiségért Isten. Ugye egyértelmű, hogy már rengeteg mindent tett értünk? Élhetünk, képesek vagyunk gondolkodni, bizonyos mértékben egészségesek vagyunk, és megvan mindenünk, ami szükséges az élethez. Ráadásul Jézus halála által Isten gondoskodott a váltság ajándékáról, ami a János 3:16 szerint még nagyobb áldásokhoz vezethet.

Biztosak lehetünk benne, hogy ha örökké élhetünk békében, kellemes körülmények között, méghozzá úgy, hogy nem is fenyeget minket a betegség, a háború, az éhezés vagy a halál, az valóban a végtelen boldogság kulcsa. Hogy neked is részed lehet-e mindebben, csak tőled függ. A kérdés most már csak ez: Te mit teszel Istenért?

^ 24. bek. Ezekről a próféciákról bővebben olvashatsz a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 3. fejezetében; Jehova Tanúi kiadványa.