Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2014. november

Mit jelent nekünk Jézus feltámadása?

Mit jelent nekünk Jézus feltámadása?

„Feltámadt” (MÁTÉ 28:6)

1–2. a) Mit akart tudni néhány vallási vezető, és hogyan válaszolt nekik Péter? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Miért volt Péter olyan bátor?

NEM SOKKAL Jézus halála után Péter apostol félelmetes csoporttal állt szemben: azokkal a befolyásos zsidó vallási vezetőkkel, akik kitervelték Jézus halálát. Magyarázatot követeltek tőle. Azt akarták tudni, hogy milyen erővel, vagy kinek a nevében gyógyított meg egy születésétől fogva sánta embert. Az apostol bátran így válaszolt nekik: „a názáreti Jézus Krisztus nevében, akit ti oszlopra feszítettetek, de akit az Isten feltámasztott a halottak közül, őáltala áll itt előttetek épségben ez az ember” (Csel 4:5–10).

2 Korábban Péter félelmében háromszor is megtagadta Jézust (Márk 14:66–72). Akkor most hogyhogy ilyen bátran ki mer állni a vallási vezetők elé? Ebben nagy szerepe volt a szent szellemnek, de annak is, hogy Péter biztos volt benne, hogy Jézus feltámadt. Miért volt annyira biztos ebben? És miért lehetünk mi is biztosak abban, hogy Jézus él?

3–4. a) Kik támadtak fel az apostolok ideje előtt? b) Kiket támasztott fel Jézus?

3 Jézus apostolait nem lepte meg, hogy a halottak újra élhetnek; a korábbi időkben már támadtak fel emberek. Például Isten erejével Illés is, és Elizeus is véghezvitt ilyen  csodát (1Kir 17:17–24; 2Kir 4:32–37). Tudták, mi történt egy halott férfival, amikor bedobták Elizeus mellé a sírba: ahogy hozzáért a próféta csontjaihoz, életre kelt (2Kir 13:20, 21). A korai keresztények éppen úgy hittek ezekben az ihletett beszámolókban, mint ahogyan mi is hisszük, hogy mindaz igaz, amit Isten Szavában olvasunk.

4 Biztosan mindannyiunk számára megindító arról olvasni, hogy Jézus halottakat támasztott fel. Amikor életre keltette egy özvegyasszony egyetlen fiát, az asszony kétségkívül elámult (Luk 7:11–15). Egy másik alkalommal Jézus egy 12 éves kislányt támasztott fel. Képzelhetjük, mennyire örültek és csodálkoztak a gyászoló szülők, hogy a kislányuk újra él! (Luk 8:49–56). És gondoljunk csak bele, milyen örömet érezhettek azok is, akik látták Lázárt egészségesen kijönni a sírból! (Ján 11:38–44).

MIÉRT VOLT KÜLÖNLEGES JÉZUS FELTÁMADÁSA?

5. Miben különbözött Jézus feltámadása a korábbi feltámadásoktól?

5 Az apostolok tudták, hogy Jézus feltámadása más volt, mint azoké, akik előtte támadtak fel. Korábban fizikai testben keltek életre az emberek, majd végül ismét meghaltak. Jézus viszont elpusztíthatatlan szellemi testben kelt életre. (Olvassátok fel: Cselekedetek 13:34.) Péter ezt írta Jézusról: „halálra [juttatták] a testben, de. . . megeleveníttetett a szellemben.” Sőt, „Isten jobbján van, mert az égbe ment; s alávettettek neki angyalok és hatalmak és erők” (1Pét 3:18–22). A Jézus előtti feltámadások is rendkívüli csodának számítottak, de egyik sem ért fel Jézus feltámadásával.

6. Milyen hatással volt Jézus feltámadása a tanítványokra?

6 Jézus feltámadása nagyon nagy hatással volt a tanítványokra. Többé már nem volt halott, ahogyan azt az ellenségei feltételezték. Hatalmas szellemszemélyként élt, és egyetlen ember sem árthatott neki. A feltámadása bizonyította, hogy Isten Fia. Amikor a tanítványok megtudták, hogy Jézus él, a mélységes bánatukat határtalan öröm váltotta fel. Már nem uralta őket a félelem, hanem bátran kiálltak a hitük mellett. Ha Jézus nem támadt volna fel, Isten szándéka nem valósulna meg, és a jó hír is értelmét vesztené.

7. Mit tesz napjainkban Jézus, és milyen kérdések merülnek még fel?

7 Jehova szolgái tisztában vannak vele, hogy Jézus nem pusztán egy nagyszerű ember volt. Feltámadt, és most azt a munkát irányítja, amely minden embert érint a földön. Isten égi Királyságának királyaként hamarosan megtisztítja a földet a gonoszságtól, és paradicsommá alakítja, ahol örökké élhetnek majd az emberek (Luk 23:43). Mindez nem valósulna meg, ha Jézus nem támadt volna fel. De miért hihetjük el, hogy feltámadt? És mit jelent nekünk a feltámadása?

JEHOVA MEGMUTATJA, HOGY VAN HATALMA A HALÁL FÖLÖTT

8–9. a) Miért akarták a zsidó vallási vezetők, hogy legyen őrség a sírnál? b) Mi történt, amikor két asszony a sírhoz ment?

8 Miután Jézust kivégezték, a papi elöljárók és a farizeusok odamentek Pilátushoz, és ezt mondták: „»Uram, eszünkbe jutott, hogy az a szélhámos, mikor még élt, azt mondta: ’Három nap múltán feltámadok.’ Parancsold meg azért, hogy biztosítsák a sírt a harmadik  napig, nehogy a tanítványai odamenjenek, és ellopják őt, és azt mondják a népnek: ’Feltámadt a halottak közül!’, és ez az utolsó szélhámosság rosszabb legyen az elsőnél.« Pilátus így szólt hozzájuk: »Van őrségetek. Menjetek, biztosítsátok, ahogy tudjátok.«” És ők így is tettek (Máté 27:62–66).

9 Jézus testét egy sziklába vágott sírba fektették, és a bejáratot elzárták egy nagy kővel. A zsidó vallási vezetők azt akarták, hogy Jézus örökre ebben a sírban maradjon holtan. Ám Jehovának egészen más volt a szándéka. Amikor Mária Magdaléna és a másik Mária a harmadik napon elmentek a sírhoz, azt látták, hogy a kő el van hengerítve, és egy angyal ül rajta. Az angyal arra biztatta az asszonyokat, hogy nézzék meg, hogy a sír üres. „Nincs itt – mondta –, mert feltámadt” (Máté 28:1–6). Jézus már nem volt halott, hanem élt!

10. Milyen bizonyítékokat hozott fel Pál arra, hogy Jézus feltámadt?

10 A következő 40 nap eseményei minden kétséget kizáróan bizonyították, hogy Jézus feltámadt. Pál apostol a következőképpen foglalta össze a korintusziaknak írt levelében, hogy milyen bizonyítékok szólnak Jézus feltámadása mellett: „azt adtam tovább nektek az első dolgok között, amit én is kaptam, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, és hogy eltemették, igen, hogy feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, aztán a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben mindmostanáig megmaradtak, de némelyek halálalvásba merültek. Azután megjelent Jakabnak, aztán az összes apostolnak; mindenki közül utolsónak pedig, mint egy koraszülöttnek, megjelent nekem is” (1Kor 15:3–8).

MIÉRT VAGYUNK BENNE BIZTOSAK, HOGY JÉZUS FELTÁMADT?

11. Miért mondható, hogy Jézus „az Írások szerint” támadt fel?

11 Első ok: Jézus „az Írások szerint” támadt fel. Isten Szava megjövendölte, hogy Jézus fel fog támadni. Például Dávid azt írta, hogy Isten nem hagyja legfőbb lojálisát a seolban. (Olvassátok fel: Zsoltárok 16:10.) Péter apostol i. sz. 33 pünkösdjén azt mondta, hogy ez a prófécia Jézusra vonatkozik. Így fogalmazott: „előre látva, [Dávid] a Krisztus feltámadásáról beszélt, hogy sem a hádeszben nem hagyják őt, sem a teste nem lát romlást” (Csel 2:23–27, 31).

12. Kik látták a feltámadt Jézust?

12 Második ok: Számtalan szemtanú igazolta, hogy feltámadt. 40 napon át Jézus többször is megjelent a tanítványainak, például abban a kertben, ahol a sír volt, vagy az Emmaus felé vezető úton (Luk 24:13–15). Volt, hogy csak egyetlen emberhez szólt, például Péterhez, de az is előfordult, hogy egy egész csoporthoz beszélt. Egyszer több mint 500 embernek jelent meg. Ilyen sok szemtanú tanúságát nem lehet figyelmen kívül hagyni.

13. Hogyan bizonyította a tanítványok buzgalma, hogy nem kételkedtek Jézus feltámadásában?

13 Harmadik ok: A tanítványok lelkesen beszéltek Jézus feltámadásáról. Aki lelkesen tanúskodott Krisztus feltámadásáról, üldözésre, szenvedésre és halálra számíthatott. Péter az életét kockáztatta azzal, hogy hirdette Krisztus feltámadását a vallási vezetőknek, azoknak, akik gyűlölték Jézust,  és kitervelték a megölését. Miért tette volna ezt, ha nem igaz, hogy Jézus feltámadt? Péter és a többi tanítvány azért vállalt ilyen kockázatot, mert biztos volt benne, hogy Jézus él, és irányítja a prédikálómunkát. Továbbá Jézus feltámadása biztosíték volt a követőinek arra, hogy ők is fel fognak támadni. Például István azzal a meggyőződéssel halt meg, hogy majd életre kel (Csel 7:55–60).

14. Miért hiszed, hogy Jézus él?

14 Negyedik ok: Bizonyítékunk van rá, hogy Jézus most királyként uralkodik, és a keresztény gyülekezet feje. Vajon virágozna az igaz keresztény gyülekezet, ha Jézus nem támadt volna fel a halottak közül? Az igazság az, hogy ha Jézus nem támad fel, akkor valószínűleg sohasem hallunk róla. De nyomós okunk van elhinni, hogy Jézus él, és irányítja a jó hír világméretű prédikálását.

MIT JELENT NEKÜNK JÉZUS FELTÁMADÁSA?

15. Miért ad bátorságot a prédikáláshoz az, hogy Jézus feltámadt?

15 Annak tudata, hogy Krisztus feltámadt, bátorságot ad a prédikáláshoz. Isten ellenségei 2000 éve mindent elkövetnek, hogy megakadályozzák a jó hír hirdetését. Próbálkoztak hitehagyással, gúnyolódással, csőcseléktámadással, betiltással, kínzással és kivégzéssel, de semmi, „egyetlen [ellenünk] készült fegyver sem” tudta leállítani a prédikáló- és tanítványképző munkát (Ézs 54:17). Nem félünk Sátán szövetségeseitől. Jézus velünk van, és támogat minket, ahogyan arra ígéretet tett (Máté 28:20). Minden okunk megvan rá, hogy félelem nélkül prédikáljunk. Bármivel próbálkozzanak is az ellenségeink, sohasem fognak elhallgattatni minket.

Ha hiszünk Jézus feltámadásában, akkor bátran prédikálunk (Lásd a 15. bekezdést.)

16–17. a) Hogyan ad hitelt Jézus feltámadása mindannak, amit tanított? b) A János 11:25 szerint milyen hatalmat adott Isten Jézusnak?

16 Jézus feltámadása hitelt ad mindannak, amit tanított. Pál azt írta, hogy ha Krisztus nem támadt fel, akkor a keresztények hite és prédikálása hiábavaló. Egy bibliatudós ezt így fogalmazta meg: „Ha Krisztus nem támadt fel. . ., a keresztények szánalomra méltó bolondok, kolosszális megtévesztés áldozatai.” Ha Jézus nem kelt életre, akkor az evangéliumok csupán egy jó és bölcs férfi szomorú történetét közlik, akit az ellenségei megöltek. De Krisztus feltámadt, és ezzel bizonyította, hogy mindaz, amit tanított, igaz, így az is, amit a jövőről mondott. (Olvassátok fel: 1Korintusz 15:14, 15, 20.)

17 Jézus kijelentette: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hitet gyakorol bennem, még ha meghal is, életre fog kelni” (Ján 11:25). Ez a rendkívüli kijelentés maradéktalanul be fog teljesülni. Jehova nemcsak ahhoz adott hatalmat Jézusnak, hogy égi életre támasszon fel embereket, hanem ahhoz is, hogy halottak milliárdjait földi örök életre támassza fel. Engesztelő áldozata és feltámadása szavatolja, hogy a halál nem lesz többé. Ez biztosan neked is erőt ad ahhoz, hogy bátran szembe tudj nézni bármilyen próbával, akár még a halállal is.

18. Miről biztosít minket Jézus feltámadása?

18 Jézus feltámadása arról biztosít minket, hogy a földön élők Jehova szeretetteljes irányadó mértékei szerint lesznek megítélve. Pál az ókori Athénban így szólt egy tömeghez: „[Isten] megítélni szándékozik a lakott földet  igazságosságban egy férfi által, akit kinevezett, és minden embernek biztosítékot adott azáltal, hogy feltámasztotta őt a halottak közül” (Csel 17:31). Jézus az, akit Isten bírónak nevezett ki, és biztosak lehetünk benne, hogy ő igazságosan és szeretettel fog ítélni. (Olvassátok fel: Ézsaiás 11:2–4.)

19. Milyen hatással van ránk, hogy hiszünk Krisztus feltámadásában?

19 A Jézus feltámadásába vetett hitünk arra indít minket, hogy Isten akaratát cselekedjük. Ha Jézus nem áldozza fel magát értünk, és utána nem támad fel, akkor sohasem szabadulunk meg a bűn és a halál rabságától (Róma 5:12; 6:23). Talán mi is így gondolkodnánk: „együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk” (1Kor 15:32). Mi azonban nem a gyönyöröknek élünk, hanem szívből értékeljük a feltámadás reménységét, és mindig örömmel engedelmeskedünk Jehovának.

20. Hogyan bizonyítja Isten nagyságát Jézus feltámadása?

20 Krisztus feltámadása ékesen bizonyítja Jehova nagyságát, aki „megjutalmazója lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt” (Héb 11:6). Jehova ereje és bölcsessége megnyilvánult abban, hogy Jézust halhatatlan égi életre támasztotta fel. Isten ezzel azt is megmutatta, hogy minden ígéretét valóra tudja váltani. Például megmondta, hogy egy különleges mag, vagyis utód tisztázni fogja azt a kérdést, hogy Jehova jogosan uralkodik-e a világmindenség fölött. Ennek az ígéretnek a beteljesüléséhez szükséges volt, hogy Jézus meghaljon, majd pedig életre keljen (1Móz 3:15).

21. Mit jelent neked a feltámadás reménysége?

21 Ugye te is hálás vagy Jehovának, aki megígérte, hogy lesz feltámadás? A Szentírás erről biztosít minket: „Íme! Az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakozni, azok pedig az ő népei lesznek. És maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak.” Ezt a ragyogó reménységet a hűséges János apostolnak tárták fel, és ezt kérték tőle: „Írd meg, mert megbízhatók és igazak ezek a szavak.” De kitől kapott János kinyilatkoztatást? Nem mástól, mint a feltámasztott Jézus Krisztustól (Jel 1:1; 21:3–5).