Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A szövetségek erősítik a Királyságba vetett hitünket

A szövetségek erősítik a Királyságba vetett hitünket

„A hit a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása” (HÉB 11:1)

1–2. a) Mi fogja erősíteni azt a meggyőződésünket, hogy a Királyság megvalósítja Isten szándékát? b) Az Efézus 2:12 szerint miért erősítenek meg bennünket a szövetségek? (Lásd a képet a cikk elején.)

JEHOVA TANÚIKÉNT gyakran mondjuk, hogy csakis Isten Királysága tudja megoldani az összes problémát, és erre az alapvető igazságra fel is hívjuk az emberek figyelmét. A Királyság egyben igazi vigasz forrása is. De mennyire vagyunk meggyőződve arról, hogy a Királyság valóságos kormányzat, és hogy megvalósítja Isten szándékát? Milyen okaink vannak arra, hogy szilárdan higgyünk a Királyságban? (Héb 11:1).

2 A messiási Királyságot maga a Mindenható Isten hozta létre, hogy megvalósítsa a szándékát. A Királyság szilárd alapon nyugszik, mégpedig azon, hogy Jehovának kétségbevonhatatlan joga van az uralkodáshoz. Szövetségek által lett meghatározva például, hogy ki a Királyság királya, kik a társuralkodók, és hogy mi felett fognak uralkodni. Ezek a szövetségek olyan jogi szerződések, amelyekben az egyik fél vagy Isten, vagy az ő Fia, Jézus Krisztus. Ha megvizsgáljuk ezeket a szövetségeket, akkor jobban megértjük majd,  hogy miért biztos, hogy Isten szándéka megvalósul. Azt is látni fogjuk, hogy a Királyság jogilag megalapozott. (Olvassátok fel: Efézus 2:12.)

3. Mit fogunk megvizsgálni ebben és a következő cikkben?

3 A Bibliában hat szövetség közvetlen kapcsolatban van a messiási Királysággal, melynek az uralkodója Krisztus Jézus. Ezek a következők: 1. ábrahámi szövetség, 2. törvényszövetség, 3. dávidi szövetség, 4. szövetség olyan papságra, mint amilyen Melkisédeké volt, 5. új szövetség és 6. Királyság-szövetség. Vizsgáljuk meg, milyen összefüggés van az egyes szövetségek és a Királyság között. Azt is látni fogjuk, hogy ezek a szövetségek miként segítik elő, hogy Isten megvalósítsa a földdel és az emberiséggel kapcsolatos szándékát. (Lásd a „ Hogyan valósítja meg Isten a szándékát?” című kiemelt részt.)

EGY ÍGÉRET, MELY FELTÁRJA, HOGYAN VALÓSUL MEG ISTEN SZÁNDÉKA

4. Milyen rendeleteket hozott Jehova az emberekre vonatkozóan?

4 Miután Jehova megalkotta a csodálatos földet, az emberek otthonát, három rendeletet hozott: 1. Az embereket a saját képmására fogja megalkotni. 2. Az embereknek igazságos utódokkal kell benépesíteniük a földet, és ki kell terjeszteniük az Éden-kertet az egész földre. 3. Az emberek nem ehetnek a jó és rossz tudásának a fájáról (1Móz 1:26, 28; 2:16, 17). Több rendeletre nem volt szükség. Miután Isten megteremtette az embert, már csak a második két rendelet betartása kellett ahhoz, hogy megvalósuljon a szándéka. De akkor miért volt szükség a szövetségekre?

5–6. a) Hogyan próbálta meg Sátán meghiúsítani Isten szándékát? b) Mit tett Jehova az édeni lázadás után?

5 Sátán, az Ördög aljas módon megpróbálta meghiúsítani Isten szándékát, és lázadást szított. A három rendelet közül az egyik azt mondta, hogy engedelmeskedni kell Istennek. Sátán ebben tudta a legkönnyebben befolyásolni az embert. Megkísértette az első nőt, Évát, és rávette, hogy egyen a jó és rossz tudásának a fájáról (1Móz 3:1–5; Jel 12:9). Ezzel kétségbe vonta, hogy Isten az, akinek joga van uralkodni a teremtményei felett. Később még azt is állította, hogy Isten hűséges szolgái önző indítékból szolgálják Jehovát (Jób 1:9–11; 2:4, 5).

6 Mit tett Jehova azután, hogy az Édenben Sátán kétségbe vonta az uralkodási jogát? Elpusztíthatta volna a lázadókat, hogy véget vessen a lázadásnak. Így azonban nem valósult volna meg az a szándéka, hogy a földet Ádám és Éva engedelmes leszármazottai töltsék be. Teremtőnk bölcs módon nem végzett azon nyomban a lázadókkal, hanem egy sokatmondó próféciában ígéretet tett az Édenben arra, hogy minden szava be fog teljesedni. (Olvassátok fel: 1Mózes 3:15.)

7. Mi fog történni a kígyóval és a magvával az édeni ígéret szerint?

7 Jehova az Édenben tett ígérettel kimondta az ítéletet a kígyóra, aki nem más, mint Sátán, az Ördög. Sátán magva felett is ítélkezett, vagyis azok felett, akik szintén kétségbe vonják, hogy a világegyetem egyedüli jogos uralkodója Isten. Az igaz Isten ezenkívül hatalmat adott az asszony magvának arra, hogy megsemmisítse Sátánt. Ez az ígéret tehát kiemelte, hogy az édeni lázadás  felbujtója meg lesz semmisítve, és minden kár, amit okozott, helyre lesz hozva. Továbbá felfedte azt is, hogy ki fogja ezt megvalósítani.

8. Mi mondható el az asszonynak és a magvának a kilétéről?

8 Ki lesz az asszony magva? Ahhoz, hogy a mag „semmivé tegye”, azaz megsemmisítse Sátánt, az Ördögöt, aki szellemi lény, neki is szellemnek kell lennie (Héb 2:14). Ebből következik, hogy nem lehet emberi lény az asszony sem, akitől a mag származik. Az édeni ígéret elhangzása után a kígyó magva egyre csak szaporodott, míg az asszonynak és a magvának a kiléte majdnem 4000 évig titok maradt. Időközben Jehova létrehozott néhány szövetséget, amely azonosítja a magot, és biztosítja Jehova szolgáit, hogy Isten a mag által fogja megszüntetni azt a sok szerencsétlenséget, amit Sátán hozott az emberiségre.

EGY SZÖVETSÉG, MELY FELFEDI A MAG KILÉTÉT

9. Mi az ábrahámi szövetség, és mikor lépett hatályba?

9 Úgy kétezer évvel azután, hogy Jehova kimondta az ítéletet Sátánra, megparancsolta Ábrahám patriarchának, hogy hagyja el az otthonát, a Mezopotámiában lévő Ur városát, és menjen Kánaán földjére (Csel 7:2, 3). Ezt mondta neki: „Menj ki földedről, rokonaid közül, és apádnak házából arra a földre, amelyet mutatok neked; és nagy nemzetté teszlek, megáldalak, és naggyá teszem nevedet; légy áldássá. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, azt én is megátkozom, és a föld minden családja áldást nyer általad” (1Móz 12:1–3). Ez a legkorábbi feljegyzés az ábrahámi szövetségről. Azt, hogy Jehova pontosan mikor kötötte meg ezt a szövetséget Ábrahámmal,  nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy i. e. 1943-ban lépett hatályba, amikor a 75 éves Ábrahám elhagyta Háránt, és átkelt az Eufrátesz folyón.

10. a) Mivel bizonyította Ábrahám, hogy szilárdan hisz Isten ígéreteiben? b) Milyen részleteket tárt fel Jehova apránként az asszony magváról?

10 Jehova többször is megismételte az Ábrahámnak tett ígéretét, és a szövetség érvénybelépése után apránként fontos részleteket tárt fel az asszony magváról (1Móz 13:15–17; 17:1–8, 16). Például azt, hogy Ábrahámtól származik, Isten megsokasítja, király lesz, megsemmisíti az összes ellenségét, és sokak áldására lesz. Amikor Ábrahám kész volt feláldozni az egyetlen fiát, azt bizonyította, hogy szilárdan hisz Isten ígéreteiben. Jehova ekkor megerősítette a szövetséget, és ehhez semmilyen feltételt nem szabott. (Olvassátok fel: 1Mózes 22:15–18; Héberek 11:17, 18.)

Ábrahám szilárdan hitt Jehova ígéreteiben (Lásd a 10. bekezdést.)

11–12. a) Hogyan mutat rá a Szentírás, hogy az ábrahámi szövetségnek van egy további beteljesedése? b) Hogyan érint minket az ábrahámi szövetség?

11 Az ábrahámi szövetségben foglaltak szó szerint beteljesedtek, amikor az Ígéret földje Ábrahám leszármazottaié lett. A Szentírás azonban rámutat, hogy ennek a szövetségnek van egy további beteljesedése is (Gal 4:22–25). Pál apostol ihletés alatt beszélt erről, és a szavaiból kitűnik, hogy Ábrahám magvának elsődleges része Krisztus, a másodlagos részét pedig 144 000, szellemmel felkent keresztény alkotja (Gal 3:16, 29; Jel 5:9, 10; 14:1, 4). Az asszony, akitől a mag származik, nem más, mint „a fenti Jeruzsálem”, Isten szervezetének égi része, amely a hűséges szellemteremtményekből áll (Gal 4:26, 31). Az ábrahámi szövetség szerint az asszony magva az emberiség áldására lesz.

12 Az Ábrahámmal kötött szövetség rámutat arra, hogy ki Isten Királyságának a királya, és kik a társuralkodói. A szövetség ezenkívül az égi Királyság jogi alapjául szolgál (Héb 6:13–18). Meddig marad érvényben ez a szövetség? Az 1Mózes 17:7 szerint ez egy „időtlen időkig tartó” szövetség. Addig marad érvényben, amíg a messiási Királyság meg nem semmisíti Isten ellenségeit, és a föld minden családja áldásban nem részesül (1Kor 15:23–26). Akik akkor a földön élnek majd, örökké javukra fordíthatják az áldásokat. Az ábrahámi szövetség azt támasztja alá, hogy Jehova mindenképpen megvalósítja a szándékát, és a földet igazságos emberek fogják betölteni (1Móz 1:28).

SZÖVETSÉG DÁVIDDAL EGY MARADANDÓ KIRÁLYSÁGRA

13–14. Miről biztosít minket a dávidi szövetség?

13 Az édeni ígéret és az ábrahámi szövetség fontos igazságot szögez le, mégpedig azt, hogy Jehova uralma, melyet a messiási Királyság képvisel, igazságos irányadó mértékekre épül, mégpedig arra, amit maga Jehova határoz meg (Zsolt 89:14). Vajon elképzelhető az, hogy a messiási kormányzat valaha is korrupttá válik, és ezért egy másikkal kell felváltani? Egy újabb szövetség biztosítja, hogy ez soha ne történjen meg.

14 Figyeljük meg, mit ígért Jehova Dávidnak, az ókori Izrael egyik királyának a dávidi szövetségben. (Olvassátok fel: 2Sámuel 7:12, 16.) Jehova akkor kötötte ezt a szövetséget Dáviddal, amikor az Jeruzsálemben uralkodott. Ígéretet tett neki arra, hogy a Messiás  az ő leszármazottja lesz (Luk 1:30–33). Jehova tehát pontosította, hogy kinek az utódja lesz a mag. Kijelentette, hogy „a törvényes jog” Dávid egyik örököséé lesz, és ő fog uralkodni a messiási Királyság királyaként (Ez 21:25–27). Jézusnak köszönhetően Dávid királysága „szilárd lesz. . . időtlen időkig”. „Időtlen időkig megáll [Dávid] magva”, és a trónja olyan maradandó lesz, mint a nap (Zsolt 89:34–37). Igen, a Messiás uralma sosem válik korrupttá, és amit véghezvisz, örökké tart.

SZÖVETSÉG, MELY SZERINT JÉZUS PAP LESZ

15–17. A Jézussal kötött szövetség alapján milyen további feladatot lát el a mag, és miért van erre szükség?

15 Az ábrahámi és a dávidi szövetség biztosítja, hogy az asszony magva király legyen, ám ahhoz, hogy az egész emberiség áldásban részesüljön, többre van szükség. Az emberiségnek meg kell szabadulnia a bűntől, és Jehova családjának a részévé kell válnia. Ehhez az kell, hogy a mag papként is szolgáljon. Bölcs Teremtőnk ezt úgy tette lehetővé, hogy szövetséget kötött egy papságra, amely Melkisédekéhez hasonló.

16 Dávid király által Jehova feltárta, hogy szövetséget fog kötni Jézussal, és kettős feladatot ad neki: 1. Üljön a jobbján, míg meg nem semmisíti az ellenségeit. 2. Legyen „pap. . . időtlen időkig Melkisédek módja szerint”. (Olvassátok fel: Zsoltárok 110:1, 2, 4.) Miért „Melkisédek módja szerint”? Jóval azelőtt, hogy Ábrahám leszármazottai bementek az Ígéret földjére, Melkisédek, Sálem királya „a legfelségesebb Isten papja” volt (Héb 7:1–3). Őt maga Jehova jelölte ki erre a feladatra. Ő az egyetlen, akiről azt írja a Héber Iratok, hogy király és pap is volt. Mivel a feljegyzések nem beszélnek sem az elődjéről, sem az utódjáról, elmondható róla, hogy „pap marad mindenkorra”, vagyis örökké.

17 Jézusról is elmondható egyrészt az, hogy maga Jehova nevezte ki papnak, amikor megkötötte vele ezt a szövetséget, másrészt az, hogy „pap [marad] örökre Melkisédek módja szerint” (Héb 5:4–6). Ebből a szövetségből egyértelműen látszik, hogy Jehova jogilag kötelezte magát, hogy a földdel és az emberekkel kapcsolatos szándékát a messiási Királyság által valósítja meg.

A SZÖVETSÉGEK A KIRÁLYSÁG JOGI ALAPJAI

18–19. a) Mit tudtunk meg a Királyságról az eddig megbeszélt szövetségekből? b) Mit fogunk megvizsgálni a következő cikkben?

18 Láthatjuk tehát, hogy a megvizsgált szövetségek milyen kapcsolatban állnak a Királysággal, és hogy a Királyság jogilag megalapozott. Az édeni ígéretben Jehova kötelezte magát, hogy a földdel és az emberiséggel kapcsolatos szándékát meg fogja valósítani az asszony magva által. Az ábrahámi szövetség körvonalazza, hogy ki lesz a mag, és milyen hatásköre lesz.

19 A dávidi szövetség pontosítja, kinek a leszármazottja lesz a mag elsődleges része, és jogilag biztosítja, hogy ő fog uralkodni a föld felett, méghozzá úgy, hogy amit a Királyság véghezvisz, az örökké tartó lesz. A szövetség, amely Melkisédekéhez hasonló papságra köttetett, kimondja, hogy a mag egyben pap is lesz. Jézus azonban nem egyedül fogja tökéletességre juttatni az emberiséget. Jehova másokat is felkent, hogy királyok és papok legyenek. Kik ők? A következő cikkben választ kapunk erre.