„Ti vagytok az én tanúim – ez Jehova kijelentése” (ÉZS 43:10)

1–2. a) Mit jelent a tanú szó, és mit mulaszt el megtenni a média? b) Miért nincsen Jehova a médiára utalva?

MIT jelent a tanú szó? Egy szótár a következőképpen határozza meg: „Az a személy, aki beszámol arról, amit látott.” A dél-afrikai Pietermaritzburgban már 160 éve kiadnak egy újságot, amely a The Witness (A Tanú) nevet viseli. Találó a név, mivel egy újság célja az, hogy pontosan tudósítson a világban zajló eseményekről. A The Witness alapító szerkesztője megígérte, hogy az újság mindig „az igazságot, a teljes igazságot, a színtiszta igazságot” fogja közölni.

2 Sajnos azonban a média sokszor figyelmen kívül hagyja, sőt elferdíti a legfontosabb történelmi tényeket. Ez kétségkívül igaz arra a kijelentésre is, amelyet a mindenható Isten Ezékiel próféta által mondott: „megtudják a nemzetek, hogy én vagyok Jehova” (Ez 39:7). De a világegyetem legfőbb ura nincs a médiára utalva. Istennek mintegy nyolcmillió Tanúja van, akik világszerte beszélnek róla, és elmondják, mit tett eddig az emberekért, és mit fog tenni értük a jövőben. Ez a tanúskodómunka nekünk mindennél előbbre való. Ezzel bizonyítjuk, hogy összhangban élünk azzal a névvel, amelyet Isten adott nekünk az Ézsaiás 43:10 szerint: „Ti vagytok az én tanúim – ez Jehova kijelentése –, igen, szolgám, akit kiválasztottam”.

3–4. a) Mikor vették fel a Bibliakutatók az új nevüket, és hogyan fogadták? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Milyen kérdéseket fogunk megvizsgálni?

 3 Micsoda megtiszteltetés viselni „az örökkévalóság Királyának”, Jehovának a nevét, aki ezt mondja: „Ez az én nevem időtlen időkig, és erről fognak emlékezni rám nemzedékről nemzedékre” (1Tim 1:17; 2Móz 3:15; vesd össze: Prédikátor 2:16). A Bibliakutatók 1931-ben felvették a Jehova Tanúi nevet. Ezt követően sok olyan levél jelent meg Az Őrtoronyban, amelyben a testvérek kifejezték értékelésüket. Egy kanadai gyülekezet ezt írta: „A hír, hogy Jehova Tanúi lettünk, fellelkesített minket, és megerősítette az elhatározásunkat, hogy az új nevünkhöz méltón éljünk.”

4 Hogyan tudjuk kimutatni, hogy megtiszteltetésnek érezzük, hogy Isten nevét viselhetjük? Meg tudod magyarázni, miről szól annak a bibliaversnek a szövegkörnyezete, ahonnan a Jehova Tanúi nevet vettük?

ISTEN ÓKORI TANÚI

5–6. a) Miért mondhatjuk, hogy az izraelita szülők Jehova tanúi voltak? b) Mit kellett még tenniük az izraelita szülőknek, és miért vonatkozik ez a ma élő szülőkre is?

5 Ézsaiás napjaiban Izrael népe Isten szolgája volt, az izraeliták egyénenként pedig a tanúi (Ézs 43:10). Az izraelita szülők egyebek között úgy tanúskodtak, hogy elmondták a gyermekeiknek, miként bánt Isten az ősatyáikkal. Például amikor Jehova a népet arra utasította, hogy minden évben tartsa meg a pászkát, ezt is mondta: „ha fiaitok megkérdezik tőletek: »Mit jelent nektek ez a szertartás?«, akkor mondjátok el nekik: »Ez pászkaáldozat Jehovának, aki elment Izrael fiainak a háza mellett Egyiptomban, amikor csapással sújtotta az egyiptomiakat, a mi házainkat viszont megmentette«” (2Móz 12:26, 27). A szülők bizonyára azt is elmondták,  mi történt, amikor Mózes először jelent meg a fáraó előtt, és azt kérte tőle, engedje meg az izraelitáknak, hogy hadd mutassanak be imádatot Jehovának a pusztában. Egyiptom uralkodója ezt kérdezte: „Ki az a Jehova, hogy hallgassak a szavára, és elbocsássam Izraelt?” (2Móz 5:2). Az izraelita szülők biztosan azt is elmesélték, hogy miután tíz csapás sújtotta Egyiptomot, és az izraeliták megmenekültek a Vörös-tengernél, már mindenki számára egyértelmű volt a válasz a fáraó kérdésére. Jehova megmutatta, hogy ő a Mindenható. Az izraeliták a saját szemükkel látták, hogy Jehova az igaz Isten, és beteljesíti minden ígéretét.

6 Azok az izraeliták, akik megtiszteltetésnek tartották, hogy tanúskodhatnak Jehováról, kétségkívül nemcsak a gyermekeiknek mondták el ezeket a csodálatos eseményeket, hanem a más nemzetekből való rabszolgáiknak is. Az izraeliták azzal is tisztában voltak, hogy szentnek kell lenniük, elvégre Jehova ezt mondta: „Legyetek szentek, mert én, Jehova, a ti Istenetek szent vagyok.” A gyermekeiknek is megtanították, hogyan tudnak szentek lenni, vagyis megtartani Isten erkölcsre vonatkozó irányadó mértékeit (3Móz 19:2; 5Móz 6:6, 7). Micsoda kiváló példát állít ma ez a keresztény szülők elé! Nekik is meg kell tanítaniuk a gyermekeiknek, hogy miként tudnak úgy élni, hogy ne hozzanak szégyent Isten dicsőséges nevére. (Olvassátok fel: Példabeszédek 1:8; Efézus 6:4.)

Ha megismertetjük a gyermekeinkkel Jehovát, azzal dicsőítjük Istenünk nevét (Lásd az 5. és 6. bekezdést.)

7. a) Milyen hatással volt a környező nemzetekre, ha Izrael hű volt Jehovához? b) Milyen felelőssége van mindenkinek, aki Isten nevét viseli?

7 Amikor az izraeliták hűségesek voltak Istenhez, az a körülöttük élő nemzeteket is arra indította, hogy tiszteljék Jehovát. Isten ezt mondta Izraelnek: „a föld minden népe meg fogja látni, hogy Jehova nevéről neveztetsz, és félni fognak tőled” (5Móz 28:10). Sajnos a történelem azt mutatja, hogy az izraeliták többnyire hűtlenek voltak Istenhez. Újra és újra visszatértek a kézzel készített bálványaikhoz. Mi több, a kánaánita isteneikhez hasonlóan ők is kegyetlenkedtek, gyermekeket áldoztak, és elnyomták a szegényeket. Ez arra tanít minket, hogy mindig törekedjünk rá, hogy szentek legyünk. Kövessük szent Istenünk példáját, akinek a nevét viseljük!

„ÍME, VALAMI ÚJAT TESZEK”

8. Mivel bízta meg Jehova Ézsaiást, és hogyan reagált erre a próféta?

8 Jehova megjövendölte, hogy a népe bámulatos módon fog kiszabadulni a fogságból (Ézs 43:19). Ézsaiás könyvének első hat fejezete szinte csak figyelmeztetésekből áll. A próféta elmondta, milyen csapás vár Jeruzsálemre és a környező városokra. Jehova jól tudta, mi van az izraeliták szívében, mégis megbízta Ézsaiást, hogy a konokságuk ellenére is figyelmeztesse őket. A próféta meglepődött Jehova szavain, és tudni akarta, hogy meddig tart még, hogy Isten népe nem bánja meg a bűneit. Mit válaszolt erre Isten? „Mígnem a városok romba dőlnek és lakatlanok lesznek, a házakban nem marad majd földből való ember, és a föld pusztává tétetik”. (Olvassátok fel: Ézsaiás 6:8–11.)

9. a) Mikor teljesedett be Ézsaiás Jeruzsálemről szóló próféciája? b) Miért kell ébernek lennünk ma?

9 Ézsaiás próféta Uzziás király uralkodásának utolsó évében kapta a megbízatását, vagyis i. e. 778 körül. Úgy 46 évig szolgált prófétaként, i. e. 732 utánig, amikor is már jó ideje Ezékiás király uralkodott. Jeruzsálemet 125 évvel később rombolták le, i. e. 607-ben. Isten népét tehát jó előre figyelmeztették, hogy  mi fog történni. Jehova ma is kihirdeti a népe által, hogy milyen események elé néz az emberiség. Az Őrtorony már a legelső számtól kezdve, mintegy 135 éve felhívja az emberek figyelmét arra, hogy Sátán gonosz uralkodása hamarosan véget ér, és Jézus Krisztus ezeréves uralma megkezdődik (Jel 20:1–3, 6).

10–11. Hogyan látták beteljesedni a Babilonban élő izraeliták Ézsaiás próféciáját?

10 Sok zsidó túlélte Jeruzsálem pusztulását, mert engedelmeskedett Jehovának. Megadták magukat a babilóniaiaknak, és ők elhurcolták őket (Jer 27:11, 12). 70 évvel később Jehova népe a következő csodálatos prófécia beteljesedésének volt a szemtanúja Babilonban: „Ezt mondja Jehova, a ti Megváltótok, Izrael Szentje: »A ti érdeketekben küldök Babilonba, és leverem a börtönök reteszeit. . .«” (Ézs 43:14).

11 Ezzel a próféciával összhangban i. e. 539. október elején, egy éjszaka világrengető esemény történt. Amíg Babilon királyai és főemberei bort iszogattak a jeruzsálemi templomból zsákmányolt szent edényekből, és kézzel készített isteneiket dicsérték, a méd–perzsa csapatok bevették Babilont. I. e. 538–537 körül Círusz, aki legyőzte Babilont, úgy rendelkezett, hogy a zsidók térjenek haza, és építsék fel újra Isten templomát Jeruzsálemben. Ézsaiás mindezt megjövendölte, mint ahogy Jehovának azt az ígéretét is, hogy gondoskodni fog a bűnbánó népéről, és megvédi a hazafelé vezető úton. Isten ezt mondta Izraelről: „magamnak formáltam, hogy szólják dicséretemet” (Ézs 43:21; 44:26–28). A babiloni száműzetésből visszatérő zsidók felépítették a templomot Jeruzsálemben, így szemtanúi voltak annak, hogy Jehova, az igaz Isten, mindig teljesíti a szavát.

12–13. a) Kik vettek részt az izraelitákkal Jehova imádatának a helyreállításában? b) Mit kell tenniük a más juhoknak, miközben támogatják Isten Izraelét, és miben reménykedhetnek?

12 Az újjászületett nemzethez több ezren csatlakoztak, akik nem voltak izraeliták. Később sokan mások is prozelitává váltak (Ezsd 2:58, 64, 65; Eszt 8:17). Ma a felkent keresztények alkotják „az Isten [Izraelét]”, és Jézus más juhainak nagy sokasága hűségesen támogatja őket (Jel 7:9, 10; Ján 10:16; Gal 6:16). Isten mind a felkenteknek, mind a nagy sokaságnak a Jehova Tanúi nevet adta.

13 Krisztus ezeréves uralma alatt a nagy sokaságnak abban a kimondhatatlan örömben lesz része, hogy elmondhatja a feltámadottaknak, milyen is volt Jehova Tanújának lenni ennek a világrendszernek az utolsó napjaiban. De ahhoz,  hogy ezt meg tudjuk tenni, a nevünkhöz méltón kell élnünk, és szentnek kell maradnunk. Bármennyire igyekszünk is, hogy betartsuk Jehova törvényeit, minden egyes nap kérnünk kell, hogy bocsásson meg nekünk. Tisztában vagyunk vele, hogy bűnösök vagyunk, és hatalmas megtiszteltetés, hogy a nevét viselhetjük. (Olvassátok fel: 1János 1:8, 9.)

MIT JELENT ISTEN NEVE?

14. Mit jelent Jehova neve?

14 Ahhoz, hogy még inkább átérezzük, mekkora megtiszteltetés, hogy Isten nevét viselhetjük, jó, ha elgondolkodunk a Jehova név jelentésén. Isten nevét általában Jehovának fordítják. A héber nyelvben ez a név a ’válik, lesz (valamivé)’ jelentésű, cselekvést kifejező igéből származik. Ezért sokan úgy vélik, hogy a Jehova név jelentése: ’előidézi, hogy legyen.’ Ez a meghatározás jól illik Jehovára, egyrészt azért, mert ő alkotta meg a világegyetemet és az értelmes lényeket, másrészt mert bármi történjen is, mindig megvalósítja a szándékát, és ebben őt egyetlen ellensége sem tudja meggátolni, még Sátán sem.

15. Miként tárt fel Jehova valamit az egyéniségéről? (Lásd az „ Egy sokatmondó név” című kiemelt részt.)

15 Amikor Mózes azt a feladatot kapta, hogy vezesse ki Isten népét Egyiptomból, Jehova feltárt valamit az egyéniségéről. Ezt úgy tette, hogy önmagára egy olyan igét használt, amely rokona az előzőekben említett igének. A következőket mondta Mózesnek: „Azzá válok, amivé válni akarok.” Majd hozzátette: „Ezt mondd Izrael fiainak: »Az Azzá válok küldött engem hozzátok«” (2Móz 3:14). Jehova tehát minden helyzetben azzá válik, amivé szükséges válnia ahhoz, hogy megvalósítsa a szándékát. Amikor arra volt szükség, felszabadította az izraelitákat a rabszolgaság alól, és ha kellett, védelmezte és vezette őket. Emellett megadott nekik mindent, ami az életükhöz és ahhoz kellett, hogy jó kapcsolatban maradjanak vele.

HOGYAN MUTATHATJUK KI A HÁLÁNKAT?

16–17. a) Hogyan fejezhetjük ki a hálánkat azért, hogy viselhetjük Isten nevét? b) Mire kapunk választ a következő cikkben?

16 Jehova ma is hű a nevének jelentéséhez, hiszen gondoskodik mindenről, ami az életünkhöz vagy ahhoz szükséges, hogy erős maradjon a hitünk. Isten nevének a jelentése azonban nem merül ki abban, hogy ő azzá válik, amivé akar. Azt is magában foglalja, hogy úgy irányítja Tanúinak a munkáját, hogy az előmozdítsa a szándéka megvalósulását. Ha elmélkedünk ezen, arra érzünk majd késztetést, hogy továbbra is a nevéhez méltón éljünk. A 84 éves Kåre, aki 70 éve buzgón szolgálja Jehovát Norvégiában, ezt mondja: „Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy Jehovát, az örökkévalóság Királyát szolgálhatom, és tagja lehetek annak a népnek, amely az ő szent nevéről neveztetik. Nagy öröm beszélni az embereknek a Biblia igazságáról, és látni, ahogy felcsillan a szemük, amikor megértik a tanultakat. Például megelégedéssel tölt el, hogy megtaníthatom nekik, hogy Krisztus váltságáldozatának köszönhetően örökké élhetnek egy békés és igazságos új világban.”

17 Néhány helyen kétségkívül nehéz olyan embereket találni, akik szívesen tanulnak Istenről. Ám Kåréhoz hasonlóan vajon nem tölt el minket örömmel, amikor olyan valakivel találkozunk, aki meghallgatja az üzenetünket, és akinek megtaníthatjuk, mit jelent Isten neve? De hogyan lehetünk Jehovának és egyben Jézusnak is a tanúi? A következő cikkben erre a kérdésre kapunk választ.