„Ó, Jehova, hajlékunk voltál nemzedékről nemzedékre” (ZSOLT 90:1)

1–2. Hogyan érzik magukat Isten szolgái ebben a világrendszerben, mégis milyen értelemben van otthonuk?

 OTTHON érzed magad ebben a világban? Ha nem, akkor ugyanúgy érzel, mint Jehova más szolgái. Az idők folyamán mindazok, akik őszintén szerették Jehovát, idegennek, vagyis jövevénynek érezték magukat ebben a világrendszerben. Például amikor Isten hűséges imádói egyik táborhelyről a másikra vándoroltak Kánaán földjén, „nyilvánosan kijelentették, hogy ők idegenek és ideiglenes lakosok” (Héb 11:13).

2 Ehhez hasonlóan Krisztus felkent követői, akiknek az „[állampolgársága] az egekben van”, jövevénynek és ideiglenes lakosnak tekintik magukat a jelenlegi világrendszerben (Fil 3:20; 1Pét 2:11). Krisztus más juhai szintén nem alkotják részét a világnak, ahogyan Jézus sem volt része annak (Ján 10:16; 17:16). De Isten népeként van otthonunk, méghozzá a lehető legbiztonságosabb és legmeghittebb otthon védelmét élvezzük. Ám hitre van szükség ahhoz, hogy érzékelhessük. Mózes ezt írta: „Ó, Jehova, hajlékunk voltál nemzedékről nemzedékre” (Zsolt 90:1). Milyen értelemben volt a hajléka Jehova az ókori lojális szolgáinak? Milyen értelemben bizonyul hajléknak napjainkban a nevéről nevezett nép számára? És hogyan lesz Jehova az egyedüli biztonságos hajlék a jövőben?

JEHOVA A SZOLGÁI HAJLÉKA VOLT A MÚLTBAN

3. Milyen téma, kép és hasonlóság található a 90. zsoltár első versében?

3 Ahogyan sok más bibliai szóképben, a 90. zsoltár első versében is található egy téma, egy kép és egy hasonlóság. A vers témája Jehova, a kép pedig egy hajlék, vagyis egy lakóhely. Jehova sok szempontból hasonlítható egy lakóhelyhez. Például Jehova meg tudja védeni a népét. Ez összhangban van azzal a ténnyel, hogy ő a szeretet megtestesítője (1Ján 4:8). Emellett a béke Istene is, aki megadja a lojális szolgáinak, hogy „biztonságban [lakjanak]” (Zsolt  4:8). Példaképpen vizsgáljuk meg, hogyan bánt hűséges patriarcháival, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal.

4–5. Hogyan bizonyult Isten hajléknak Ábrahám számára?

4 Jehova ezt mondta Ábrahámnak, akit akkoriban Ábrámnak hívtak: „Menj ki földedről, rokonaid közül . . . arra a földre, amelyet mutatok neked”. El tudod képzelni, mit érezhetett Ábrahám? Ha voltak is aggodalmai, Jehova következő szavai biztosan eloszlatták azokat: „nagy nemzetté teszlek, megáldalak, és naggyá teszem nevedet . . . Megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, azt én is megátkozom” (1Móz 12:1–3).

5 Ezekkel a szavakkal Jehova megígérte, hogy ő biztonságos hajléka lesz Ábrahámnak és utódainak (1Móz 26:1–6). És Jehova meg is tartotta az ígéretét. Például megakadályozta, hogy az egyiptomi fáraó és később Abimélek, Gérár királya erőszakot kövessen el Sárán, és megölje Ábrahámot. Ehhez hasonlóan Izsákot és Rebekát is megvédte (1Móz 12:14–20; 20:1–14; 26:6–11). Ezt olvashatjuk: „[Jehova] nem engedte meg egyetlen embernek sem, hogy kárt okozzon nekik, sőt, királyokat feddett meg miattuk, így szólva: »Ne nyúljatok felkentjeimhez, és ne bántsátok prófétáimat!«” (Zsolt 105:14, 15).

„Nem hagylak el”

6. Mire utasította Izsák Jákobot, és milyen érzései lehettek Jákobnak?

6 Ezek közé a próféták közé tartozott Ábrahám unokája, Jákob is. Amikor elérkezett az ideje, hogy Jákob megházasodjon, az édesapja Izsák ezt mondta neki: „Ne vegyél feleséget Kánaán lányai közül! Kelj fel, menj Paddán-Arámba, Betuelnek, anyád apjának a házába, és onnan vegyél magadnak feleséget, Lábánnak, a te anyád fivérének a lányai közül” (1Móz 28:1, 2). Jákob késlekedés nélkül engedelmeskedett Izsáknak. Otthagyta azt a biztonságot, melyet a közvetlen családtagjai nyújtottak neki Kánaánban, és elment a több száz kilométerre levő Háránba, valószínűleg egyedül (1Móz 28:10). Talán eltűnődött: „Meddig leszek majd távol? Vajon szeretettel fogad majd a nagybátyám, és ad nekem istenfélő feleséget?” Ha voltak is aggodalmai, biztosan eloszlottak, amikor Lúzba ért, mely mintegy 100 kilométerre volt Beér-Sebától. Mi nyugtatta meg?

7. Hogyan nyugtatta meg Isten Jákobot egy álom által?

7 Lúzban Jehova megjelent Jákobnak egy álomban és ezt mondta neki: „íme, én veled vagyok, megőrizlek téged bárhova mész, és visszahozlak téged erre a  földre, mert nem hagylak el, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam” (1Móz 28:15). Mennyire megnyugtathatták és megvigasztalhatták Jákobot ezek a kedves szavak! Képzelheted, hogy ezek után milyen nagy lendülettel folytatta útját. Alig várta, hogy meglássa, hogyan fogja teljesíteni Isten a szavát. Ha elhagytad az otthonod, talán azért, hogy külföldön szolgálj, akkor valószínűleg megérted, milyen érzések kavaroghattak Jákobban. De kétségtelenül tapasztalod, hogy Jehova gondoskodik rólad.

8–9. Milyen módokon bizonyult Jehova hajléknak Jákob számára, és mit tanulhatunk ebből?

8 Amikor Jákob Háránba érkezett, a nagybátyja, Lábán nagy szeretettel fogadta őt, és később feleségül adta hozzá Leát és Ráhelt. Ám idővel Lábán megpróbálta kihasználni Jákobot: tízszer is megváltoztatta a bérét! (1Móz 31:41, 42). De Jákob az igazságtalanság ellenére kitartott, mivel bízott abban, hogy Jehova továbbra is gondoskodni fog róla, és ez így is történt. Sőt, amikor Isten azt mondta neki, hogy térjen vissza Kánaánba, már „nagy nyájai [voltak], valamint sok szolgálólánya, szolgája, tevéje és szamara” (1Móz 30:43). Mély hálát érezve így imádkozott: „nem vagyok méltó mindarra a szerető-kedvességre és mindarra a hűségre, melyet te mutattál ki szolgád iránt, hiszen csak a botommal keltem át ezen a Jordánon, s most már két táborrá lettem” (1Móz 32:10).

9 Ezek a példák rávilágítanak, mennyire igazak Mózes szavai: „Ó, Jehova, hajlékunk voltál nemzedékről nemzedékre” (Zsolt 90:1). És ez napjainkban is igaz, mivel Jehova – akinél „nincsen változás, nem fordul, mint az árnyék” – továbbra is meghitt, biztonságos hajléka az ő lojális szolgáinak (Jak 1:17). Nézzük meg, miért mondhatjuk ezt.

JEHOVA MA IS A HAJLÉKUNK

10. Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jehova továbbra is biztonságos hajlék a szolgáinak?

10 Képzeld el, hogy a bíróságon tanúvallomást teszel egy világméretű bűnszervezet ellen, melynek vezetője egy nagyon intelligens és befolyásos ember, aki ráadásul megrögzött hazudozó és könyörtelen gyilkos. Mit éreznél, amikor a nap végén elhagyod a bíróságot? Biztonságban éreznéd magad? Aligha! Minden okod meglenne arra, hogy védelmet kérj. Ez a szemléltetés jól érzékelteti, hogy milyen helyzetben vannak Jehova szolgái, akik bátran tanúskodnak mellette, és félelem nélkül leleplezik a legfőbb ellenségét, Sátánt. (Olvassátok fel: Jelenések 12:17.) Vajon Sátán el tudja hallgattatni Isten népét? Nem! Épp ellenkezőleg, Isten népe egyre jobban virul szellemileg. Ennek csak egyetlen magyarázata lehet: Jehova még mindig a hajlékunk, a menedékünk, különösen ezekben az utolsó napokban. (Olvassátok fel: Ézsaiás 54:14, 17.) Ám ha engedjük, hogy Sátán kicsaljon minket ebből a hajlékból, Jehova már nem lesz a biztonságos menedékünk.

Isten angyalai támogatják és megvédik a szolgáit

11. Mit tanulhatunk Ábrahám, Izsák és Jákob patriarcha példájából?

11 Nézzük meg, mit tanulhatunk még Ábrahám, Izsák és Jákob patriarcha példájából. Bár Kánaán földjén laktak, elkülönültek az ott élő népektől, és gyűlölték azok gonosz és erkölcstelen tetteit (1Móz 27:46). Mivel alapelvek vezették őket, nem volt szükségük részletes listára, hogy tudják, mi helyes és mi helytelen. Elegendő volt nekik az, amit Jehováról és a személyiségéről tudtak. Mivel Jehova volt a hajlékuk, nem szerettek volna túl közel kerülni a világhoz. Ehelyett a lehető legtávolabb maradtak attól. Milyen nagyszerű példát mutattak  nekünk! Igyekszel utánozni ezeket a hűséges patriarchákat, amikor a társaság vagy a szórakozás megválasztásáról van szó? Vannak néhányan a gyülekezetben, akik sajnos jól érzik magukat Sátán világában, legalábbis egy bizonyos mértékig. Ha csak egy kicsit is így érzel te is, tárd ezt imában Jehova elé. Ne feledd, hogy ezt a világot Sátán uralja. A világ az ő rideg és önző szellemét tükrözi vissza (2Kor 4:4; Ef 2:1, 2).

12. a) Hogyan gondoskodik Jehova a szolgáiról? b) Hogyan érzel az iránt, amiről Jehova gondoskodik?

12 Ahhoz, hogy ellen tudjunk állni Sátán mesterkedéseinek, teljes mértékben javunkra kell fordítanunk mindazt, amiről Jehova gondoskodik a szolgái számára, akiknek ő a hajlékuk. Jehova segítséget nyújt például a keresztény összejövetelek, a családi imádat, valamint az emberajándékok, vagyis a pásztorok által, akiket Isten azért nevezett ki, hogy vigaszt és támogatást nyújtsanak nekünk, amikor nehézségekkel küzdünk (Ef 4:8–12). George Gangas testvér, aki sok éven át a Vezető Testület tagja volt, ezt írta: „Amikor [Isten népe közt] vagyok, ugyanúgy érzek, mintha otthon lennék a családom körében, ez egy szellemi paradicsom.” Te is így érzel?

13. Milyen fontos tanulságot vonhatunk le a Héberek 11:13-ból?

13 A patriarchák egy másik követésre méltó tulajdonsága, hogy készek voltak különbözni a körülöttük lévő emberektől. Ahogyan az  első bekezdésben már olvashattuk, „nyilvánosan kijelentették, hogy ők idegenek és ideiglenes lakosok azon a földön” (Héb 11:13). Te is elhatároztad, hogy más leszel, mint a világban élő emberek? Persze ez nem mindig könnyű, de Isten segítségével és a hittársaid támogatásával neked is sikerülhet. Ne feledd, hogy nem vagy egyedül. Mindenkinek, aki Jehovát szeretné szolgálni, harcolnia kell Sátán és a világa ellen (Ef 6:12). De megnyerhetjük a küzdelmet, ha bízunk Jehovában, és mindent megteszünk, hogy ő legyen a biztonságos hajlékunk.

14. Milyen „várost” vártak Isten szolgái?

14 Továbbá Ábrahám a díjra összpontosított, ezt is fontos utánoznunk (2Kor 4:18). Pál apostol azt írta, hogy Ábrahám „várta a valódi alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten” (Héb 11:10). Ez a város a messiási Királyság. Ábrahámnak, természetesen, várnia kellett erre a városra. Nekünk viszont bizonyos értelemben nem kell várnunk rá, mivel már uralkodik az égben. Sőt, egyre  több bizonyíték mutatja, hogy hamarosan teljesen átveszi az uralmat a föld felett. Számodra valóságos ez a Királyság? Hatással van az életmódodra, a fontossági sorrendedre, valamint arra, ahogyan a jelenlegi világot tekinted? (Olvassátok fel: 2Péter 3:11, 12.)

JEHOVA A JÖVŐBEN IS A HAJLÉKUNK LESZ

15. Milyen jövő vár azokra, akik ebben a világban bíznak?

15 Amint Sátán világa a végéhez közeledik, „a gyötrő fájások” erősödni fognak (Máté 24:7, 8). A nagy nyomorúság alatt kétségkívül egyre rosszabb lesz a helyzet. Az infrastruktúrák, a társadalom és a gazdaság működését biztosító alapvető rendszerek összeomlanak majd, és az embereket halálfélelem fogja el (Hab 3:16, 17). Végső kétségbeesésükben jelképesen „a barlangokba és a hegyek sziklái közé” rejtőznek majd, hogy menedéket találjanak (Jel 6:15–17). De sem a szó szerinti barlangok, sem a hegyhez hasonló politikai és kereskedelmi szervezetek nem fognak védelmet nyújtani.

16. Hogyan tekintsük a gyülekezetet, és miért?

16 Ám Jehova népe a jövőben is élvezni fogja azt a biztonságot, melyet a hajlékuk, Jehova Isten nyújt. Habakuk prófétához hasonlóan ők is „ujjongani [fognak] Jehovában”, örvendeznek megmentésük Istenében (Hab 3:18). Hogyan fog Jehova hajléknak bizonyulni ezekben a viharos időkben? Idővel meg fogjuk tudni. Valamiben azonban biztosak lehetünk: ahogyan az izraeliták szervezettek voltak, amikor kivonultak Egyiptomból, úgy a „nagy sokaság” is szervezett marad, és mindig éberen fog figyelni az Istentől jövő útmutatásra (Jel 7:9; olvassátok fel: 2Mózes 13:18). Ezt az útmutatást teokratikusan, valószínűleg a gyülekezetek által kapja majd meg. Az Ézsaiás 26:20 védelmet nyújtó belső szobákról jövendöl, melyek a világszerte működő több ezer gyülekezetre utalhatnak. (Olvassátok fel!) Te értékeled a gyülekezeti összejöveteleket? Késlekedés nélkül követed a vezetést, melyet Jehova a gyülekezet által ad? (Héb 13:17).

17. Miért mondhatjuk, hogy Jehova azoknak a lojális szolgáinak is a hajléka, akik meghalnak?

17 Jehova azoknak a hűséges szolgáinak is biztonságos hajléka marad, akik a nagy nyomorúság kezdete előtt halnak meg. Miért mondhatjuk ezt? Jóval a hűséges patriarchák halála után Jehova ezt mondta Mózesnek: „Én vagyok . . . Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene” (2Móz 3:6). Miután Jézus idézte ezeket a szavakat, hozzátette: „Ő nem a halottak Istene, hanem az élőké, mert mindnyájan élnek őneki” (Luk 20:38). Jehova számára a lojális szolgái, akik meghalnak, olyanok, mintha élnének: biztos a feltámadásuk (Préd 7:1).

18. Milyen különleges módon lesz Jehova a népe hajléka az új világban?

18 A közvetlenül előttünk álló új világban Jehova másként is a népe hajléka lesz. A Jelenések 21:3 ezt írja: „Íme! Az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakozni”. Jehova kezdetben egy képviselő, Jézus Krisztus által lakik majd a földi alattvalóival. Az ezer év végére Jézus teljesen megvalósítja Isten földre vonatkozó szándékát, és átadja a Királyságot az Atyjának (1Kor 15:28). A tökéletességre jutott emberiségnek már nem lesz szüksége Jézus közbenjárására, maga Jehova lesz velük. Milyen csodálatos jövő vár ránk! Addig is igyekezzünk utánozni a múltban élt hűségeseket, azáltal, hogy mindent megteszünk azért, hogy Jehova legyen a hajlékunk.