Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2012. november

Jézus példát mutat az alázatosságban

Jézus példát mutat az alázatosságban

„Elétek adtam a példát, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek” (JÁN 13:15)

1–2. Milyen leckét tanított meg Jézus az apostolainak a földi életének utolsó estéjén?

JÉZUS a földi életének utolsó estéjét az apostolaival tölti egy jeruzsálemi ház felső szobájában. A vacsora alatt Jézus felkel, félreteszi felsőruháit, és körülköti magát egy törülközővel. Ezután vizet önt egy mosdótálba, megmossa a tanítványok lábát, és megtörli a törülközővel. Majd felveszi a felsőruháit. Miért tette meg ezt az alázatosságot igénylő cselekedetet? (Ján 13:3–5).

2 Jézus így magyarázta ezt: „Tudjátok, mit tettem veletek? . . . ha én Úr és Tanító létemre megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert elétek adtam a példát, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek” (Ján 13:12–15). Azzal, hogy Jézus készségesen megtette ezt a szolgai feladatot, egy leckét tanított meg az apostolainak, mely mélyen az elméjükbe vésődött, és arra buzdította őket, hogy alázatosak legyenek.

3. a) Hogyan hangsúlyozta az alázat fontosságát Jézus két alkalommal? b) Mit fogunk megvizsgálni ebben a cikkben?

3 Jézus nem akkor emelte ki először az alázat fontosságát, amikor megmosta az apostolok lábát. Egy korábbi alkalommal, amikor néhány apostol között versengés támadt, Jézus egy kisgyermeket állított maga mellé, és ezt mondta nekik: „Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemben, engem is befogad, és aki engem befogad, azt is befogadja, aki engem elküldött. Mert aki kisebb módjára viselkedik mindnyájatok között, az a nagy” (Luk 9:46–48). Mivel Jézus tisztában volt azzal, hogy a farizeusok azt gondolják, hogy fontosabbak másoknál, ezt mondta egy későbbi alkalommal: „mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik” (Luk 14:11). Nyilvánvalóan Jézus azt akarja, hogy  a követői alázatosak legyenek, és kerüljék a büszkeséget és az önteltséget. Most vizsgáljuk meg gondosan az alázatosságban mutatott példáját, hogy utánozni tudjuk őt. Azt is látni fogjuk, hogy ez a tulajdonság nemcsak azoknak válik a javukra, akik gyakorolják, hanem másoknak is.

„NEM FORDULTAM AZ ELLENKEZŐ IRÁNYBA”

4. Hogyan mutatott Isten egyszülött Fia alázatot az emberi élete előtt?

4 Isten egyszülött Fia már azelőtt is alázatot mutatott, hogy a földre jött. Jézus az emberi élete előtt megszámlálhatatlanul sok évet töltött együtt égi Atyjával. Ézsaiás könyve a következőképpen beszél arról, hogy milyen szoros kapcsolatban volt a Fiú az Atyjával: „A legfőbb Úr, Jehova a tanítottak nyelvét adta nekem, hogy tudjam, milyen beszéddel válaszoljak a megfáradtnak. Reggelről reggelre fölserkent; fölserkenti fülemet, hogy úgy halljak, mint a tanítottak. A legfőbb Úr, Jehova megnyitotta fülemet, én pedig nem lázongtam. Nem fordultam az ellenkező irányba” (Ézs 50:4, 5). Isten Fia alázatos volt, és gondosan odafigyelt arra, amit Jehova tanított neki. Égett a vágytól, hogy tanulhasson az igaz Istentől. Jézus egészen közelről figyelhette meg az Atyja alázatosságban mutatott példáját, amikor Jehova irgalmat tanúsított a bűnös emberiség iránt.

5. Hogyan mutatott Jézus példát az alázatosság és a szerénység terén, amikor Mihályként, az arkangyalként nézeteltérése volt az Ördöggel?

5 Nem mindegyik égi teremtmény gondolkodásmódja volt olyan, mint Isten egyszülött Fiáé. Az az angyal, aki később Sátánná, az Ördöggé lett, nem vágyott arra, hogy tanuljon Jehovától. Ehelyett büszkévé vált, és kezdte fontosabbnak érezni magát másoknál. Így az alázatossággal ellentétes vonások fejlődtek ki benne. Végül fellázadt Jehova ellen. Ezzel szemben Jézus nem volt elégedetlen az égi állásával, és nem hajlott arra, hogy visszaéljen a hatalmával. Jézus nem ment túl azon, amit joga volt megtenni, amikor Mihályként, az arkangyalként „nézeteltérése volt az Ördöggel . . . Mózes testéről”. Ehelyett alázatot és szerénységet mutatott. Szívesen várt Jehovára, a világegyetem Legfőbb Bírájára, hogy ő tegyen lépéseket az általa meghatározott módon és időben. (Olvassátok fel: Júdás 9.)

6. Miért mutatott alázatot Jézus azzal, hogy elfogadta a megbízatást, hogy ő legyen a Messiás?

6 Jézus az emberi élete előtt kétségtelenül tanult azokról a próféciákról is, amelyek részletesen megjövendölték, milyen lesz az élete Messiásként a földön. Ezért már előre tudhatta, hogy milyen szenvedéseket kell majd elviselnie. Mégis elfogadta azt a megbízatást, hogy a földön éljen, és hogy a megígért Messiásként haljon meg. Miért? Pál apostol a következőt írta, amikor Isten egyszülött Fiának alázatosságát hangsúlyozta: „noha Isten formájában létezett, nem foglalkozott az elbitorlás gondolatával, tudniillik azzal, hogy Istennel egyenlő legyen. Nem, hanem megüresítette magát, rabszolgai formát öltött, és emberekhez lett hasonlóvá” (Fil 2:6, 7).

EMBERKÉNT „MEGALÁZTA MAGÁT”

Hogyan válik a javunkra Jézus alázatosságban mutatott példája?

7–8. Hogyan mutatott alázatot Jézus a gyermekkora és a földi szolgálata alatt?

7 „Amikor [Jézus] emberi formában találtatott, megalázta magát, és engedelmes lett egészen a halálig, igen, a kínoszlopon való halálig” – írta Pál (Fil 2:8). Jézus gyermekkorától fogva példát mutatott az alázatosság terén. Noha a szülei, József és Mária nem voltak tökéletesek, Jézus alázatosan „továbbra is alárendelte magát nekik” (Luk 2:51). Milyen kiváló példa ez a fiataloknak, akik Isten áldásában  fognak részesülni, ha készségesen alávetik magukat a szüleiknek!

8 Jézus felnőttként is alázatos volt, mivel Jehova akarata cselekvésének biztosított elsőbbséget, és nem a sajátjának (Ján 4:34). A szolgálata alatt használta Isten nevét, és segített az őszinte embereknek pontos ismeretet szerezni Jehova tulajdonságairól és az emberiségre vonatkozó szándékáról. Jézus összhangban is élt azzal, amit tanított Jehováról. Például a mintaimában az első dolog, amelyet megemlített, ez volt: „Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved” (Máté 6:9). Ezzel arra tanította a követőit, hogy Jehova nevének a megszentelése legyen számukra a legfontosabb. Ő maga is így élt. Földi szolgálata vége felé elmondhatta Jehovának imájában: „megismertettem velük [az apostolokkal] a nevedet, és meg is fogom ismertetni” (Ján 17:26). Továbbá egész szolgálata alatt Jehovának tulajdonította az érdemet azért, amit a földön véghezvitt (Ján 5:19).

9. Mit jövendölt meg Zakariás a Messiásról, és hogyan teljesítette ezt be Jézus?

9 Zakariás a következőt jövendölte meg a Messiásról: „Örülj nagyon, ó, Sion leánya! Kiálts diadalmasan, ó, Jeruzsálem leánya! Íme, királyod jön hozzád. Igazságos, igen megmentett; alázatos, és szamárháton ül, kifejlett állaton, szamárkanca fiának hátán” (Zak 9:9). Ez akkor teljesedett, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe a pászka előtt, i. sz. 33-ban. A sokaság a felsőruháit és ágakat terített az útra. Az egész város felbolydult Jézus bevonulásakor. Jézus még akkor is alázatos maradt, amikor a sokaság éljenezve fogadta őt mint Királyt (Máté 21:4–11).

10. Mi nyert igazolást azáltal, hogy Jézus készségesen engedelmes volt mindhalálig?

10 Jézus Krisztus a földi élete során egészen a kínoszlopon való haláláig alázatos és engedelmes volt. Ezzel vitathatatlanul igazolta, hogy az ember lojális tud maradni Jehovához, még akkor is, ha a végsőkig próbára van téve. Jézus azt is bizonyította, hogy Sátán hamisan állította azt, hogy az emberek  önző érdekből szolgálják Jehovát (Jób 1:9–11; 2:4). Krisztus a feddhetetlenségének tökéletes megőrzése által Jehova világmindenség feletti szuverenitásának jogosságát és igazságosságát is megvédte. Jehova biztosan örült, hogy láthatta alázatos Fiának a rendíthetetlen lojalitását. (Olvassátok fel: Példabeszédek 27:11.)

11. Mit tesz lehetővé Jézus Krisztus váltságáldozata a hívő emberiség számára?

11 Továbbá Jézus a kínoszlopon való halálával kifizette a váltságdíjat az emberiségért (Máté 20:28). Ez lehetőséget teremtett a bűnös emberiségnek arra, hogy örökké éljen majd, ugyanakkor az igazságosságon sem esett csorba. „E g y megigazulást hozó cselekedet eredménye . . . mindenfajta ember számára az ő igazságossá nyilvánításuk az életre” – írta Pál (Róma 5:18). Jézus halála lehetővé teszi, hogy a szellem által felkent keresztények halhatatlan életet kaphassanak az égben, a más juhok pedig örökké élhessenek majd a földön (Ján 10:16; Róma 8:16, 17).

„ALÁZATOS SZÍVŰ VAGYOK”

12. Hogyan mutatott Jézus szelídséget és alázatosságot a gyarló emberekkel való bánásmódjában?

12 Jézus arra buzdította mindazokat, akik keményen fáradoznak és meg vannak terhelve, hogy jöjjenek hozzá. Ezt mondta: „Vegyétek magatokra az igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok, és felüdülést találtok lelketeknek” (Máté 11:28, 29). Az alázat és a szelídség arra indította Jézust, hogy kedvesen és részrehajlás nélkül bánjon a gyarló emberekkel. Ésszerű volt abban, amit elvárt a tanítványaitól. Megdicsérte és bátorította őket. Nem keltette bennük azt az érzést, hogy alkalmatlanok a szolgálatra, vagy hogy értéktelenek. Egyáltalán nem volt durva vagy zsarnokoskodó. Ellenkezőleg, arról biztosította a követőit, hogy ha közel húzódnak hozzá, és alkalmazzák a tanításait, akkor felüdülnek, mivel az igája kellemes és a terhe könnyű. Mind a férfiak, mind a nők, idősek és gyerekek egyaránt, felszabadultan érezték magukat a társaságában (Máté 11:30).

Jézus könyörülete példaértékű volt

13. Hogyan mutatott könyörületet Jézus a hátrányos helyzetűek iránt?

13 Jézus könyörületet érzett az egyszerű izraelita emberek iránt a hátrányos helyzetük miatt, és szeretettel odafigyelt a szükségleteikre. Jerikó közelében találkozott egy vak koldussal, Bartimeussal, és annak vak társával, akinek nincs megemlítve a neve. A két férfi kitartóan kérte Jézus segítségét, de a sokaság erélyesen rájuk parancsolt, hogy maradjanak csendben. Milyen könnyű lett volna figyelmen kívül hagyni a vak emberek kérését! Ehelyett Jézus kérte, hogy vigyék oda őket hozzá, és szánalomtól megindultan visszaadta a látásukat. Igen, Jézus az Atyját, Jehovát utánozta azzal, hogy  alázatot és irgalmat mutatott az alázatos bűnösök iránt (Máté 20:29–34; Márk 10:46–52).

„AKI MEGALÁZZA MAGÁT, FELMAGASZTALTATIK”

14. Milyen áldásokat eredményezett Jézus alázatossága?

14 Jézus Krisztus alázatossága örömet szerez másoknak, és nagyon sok áldást eredményez. Jehova örvendezett, látva azt, hogy szeretett Fia alázatosan aláveti magát az akaratának. Az apostolok és a tanítványok felfrissültek attól, hogy Jézus szelíd és alázatos szívű volt. A példája, a tanításai és a melegszívű dicséretei arra indították őket, hogy fejlődjenek szellemileg. Az egyszerű emberek hasznot merítettek Jézus alázatosságából, mivel segített rajtuk, valamint tanította és buzdította őket. Valójában az egész megváltható emberiség a javára fordítja majd a váltságáldozatból fakadó örökké tartó áldásokat.

15. Hogyan merített hasznot Jézus abból, hogy alázatos volt?

15 És mit mondhatunk Jézusról? Vajon ő hasznot merített abból, hogy alázatos volt? Igen, hiszen ezt mondta a tanítványainak: „aki megalázza magát, felmagasztaltatik” (Máté 23:12). Ezek a szavak az ő esetében is igaznak bizonyultak. Pál kifejti: „Az Isten . . . magasabb állásba is emelte [Jézust], és kedvesen megadta neki a nevet, amely minden más névnek felette áll, hogy a Jézus nevében minden térd meghajoljon: az égben levőké, a földön levőké és a föld alatt levőké, s minden nyelv nyíltan megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Istennek, az Atyának dicsőségére.” Mivel Jézus a földi élete során alázatos és hűséges volt, Jehova Isten felmagasztalta őt, hatalmat adva neki mind az égi, mind a földi teremtmények felett (Fil 2:9–11).

JÉZUS VÁGTATNI FOG AZ IGAZSÁG ÉS AZ ALÁZAT ÜGYÉÉRT

16. Mi mutatja, hogy Isten Fiának tetteit továbbra is az alázat jellemzi majd?

16 Isten Fiának tetteit továbbra is az alázat jellemzi majd. A zsoltáríró a következőt énekelte, amikor megjövendölte, hogy Jézus miként fog fellépni az ellenségeivel szemben a felmagasztalt égi állásában: „Menj pompádban, és járj sikerrel, vágtass az igazság, az alázat és az igazságosság ügyéért” (Zsolt 45:4). Jézus Krisztus az igazság és az igazságosság mellett az alázat ügyéért fog vágtatni Armageddonkor. És mi fog történni az ezeréves uralmának végén, miután a Messiás-Király „semmivé tett minden kormányzatot és minden hatalmat és erőt”? Akkor is alázatos lesz? Igen, mivel „átadja [majd] a királyságot Istenének és Atyjának”. (Olvassátok fel: 1Korintusz 15:24–28.)

17–18. a) Miért fontos, hogy Jehova szolgái kövessék Jézus alázatosságban mutatott példáját? b) Miről lesz szó a következő cikkben?

17 Mi a helyzet velünk? Követni fogjuk Példaképünket, és alázatosak leszünk? Mi fog történni velünk, amikor Jézus Krisztus mint Király eljön, hogy végrehajtsa az ítéletet Armageddonkor? Az ügy, amelyért vágtat, megköveteli, hogy csak azokat mentse majd meg, akik alázatosak és igazságosak. Ezért hát az alázat kifejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy megmeneküljünk. Továbbá, ha mi is alázatosak vagyunk, az mind nekünk, mind másoknak áldásokat jelent, ahhoz hasonlóan, ahogy Jézus Krisztus esetében is volt.

18 Mi segíthet nekünk követni Jézus alázatosságban mutatott példáját? Hogyan igyekezhetünk alázatosnak maradni, még ha nehézségekkel nézünk is szembe? Ezeket a kérdéseket a következő cikk fogja tárgyalni.