Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

’A szelídek öröklik a földet’ — Hogyan?

’A szelídek öröklik a földet’ — Hogyan?

 ’A szelídek öröklik a földet’ — Hogyan?

„GONDOLOM, ismeri Jézus azon bátorító szavait, hogy ’a szelídek öröklik a földet’. De ha arra gondolunk, ahogyan az emberek egymással és a földdel bánnak, ön szerint mi marad örökségül a szelídeknek?” (Máté 5:5; Zsoltárok 37:11).

Myriam, aki Jehova Tanúja, ezzel a kérdéssel próbált elkezdeni egy bibliai témájú beszélgetést. A férfi, akit kérdezett, azt válaszolta, hogy ha Jézus ezt ígérte, akkor biztosan arra gondolt, hogy a földet méltán lehet majd örökségnek nevezni, nem pedig letarolt, lakhatatlan rom lesz.

Ez a válasz derűlátásra vall. De van okunk ilyen bizakodóan szemlélni a dolgokat? Van bizony, hiszen a Biblia nyomós okokat sorakoztat fel arra, hogy elhiggyük, ez az ígéret valósággá válik. Igazából ennek az ígéretnek a beteljesedése szorosan összefügg Istennek az emberiségre és a földre vonatkozó szándékával. Abban pedig biztosak lehetünk, hogy amit Isten akar, azt végre is hajtja (Ézsaiás 55:11). Nos, akkor mi volt Isten eredeti szándéka az emberiséggel, és hogyan fog megvalósulni ez a szándék?

Isten örök érvényű szándéka a földdel

Jehova Isten meghatározott céllal teremtette a földet. „Így szól Jehova, az egek Teremtője, Ő, az igaz Isten, a föld Megformálója és Alkotója, Ő, aki megszilárdította, aki nem pusztán a semmiért teremtette, aki azért formálta meg, hogy lakjanak rajta: »Én vagyok Jehova, és nincsen más«” (Ézsaiás 45:18). A föld tehát kifejezetten azzal a céllal lett megteremtve, hogy emberek lakjanak rajta. Az is hozzátartozik Isten szándékához, hogy a föld örök lakhelye legyen az emberiségnek. „Ő alapította meg a földet annak szilárd helyein; megingathatatlan lesz az időtlen időkig, igen, mindörökké” (Zsoltárok 104:5; 119:90).

Istennek a földre vonatkozó szándéka abból is nyilvánvaló, amivel megbízta az első emberpárt. Jehova ezt mondta Ádámnak és Évának: „Legyetek termékenyek, sokasodjatok, töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá; uralkodjatok a tenger halain, az egek repdeső teremtményein, és minden élő teremtményen, amely a földön mozog” (1Mózes 1:28). A földnek, melyet Isten Ádám és Éva gondjaira bízott, örökké otthonukul kellett lennie nekik és utódaiknak. „Az egek Jehova egei, de a földet az emberek fiainak adta” — jelentette ki a zsoltáríró sok-sok évszázaddal később (Zsoltárok 115:16).

Ha Ádám és Éva, valamint az utódaik szerették volna megélni ennek a csodálatos  kilátásnak a valóra válását, akkor mindannyiuknak el kellett fogadniuk Jehova Istent, a Teremtőt és Életadót mint Szuverénjüket, és késznek kellett lenniük engedelmeskedni neki. Jehova nem hagyott kétséget efelől, amikor ezt a parancsot adta az embernek: „A kert minden fájáról ehetsz megelégedésig. De ami a jó és rossz tudásának a fáját illeti, arról ne egyél, mert azon a napon, amelyen eszel róla, bizony meghalsz” (1Mózes 2:16, 17). Ádám és Éva csak úgy élhetett tovább az Éden-kertben, ha betartja ezt az egyszerű, világos parancsot. Ezzel azt fejezhették ki, hogy hálásak mindazért, amit égi Atyjuk értük tett.

Amikor Ádám és Éva tudatosan engedetlenné váltak Istennel szemben, megszegve a parancsát, azzal valójában hátat fordítottak annak, akinek mindenüket köszönhették (1Mózes 3:6). Így elvesztették gyönyörű paradicsomi otthonukat, és az utódaikat is megfosztották attól (Róma 5:12). Vajon az első emberpár engedetlensége meghiúsította Isten szándékát a földdel kapcsolatban?

Isten nem változik meg

Prófétája, Malakiás által Isten kijelentette: „én vagyok Jehova, én meg nem változom” (Malakiás 3:6). L. Fillion francia bibliatudós megjegyezte, hogy ez a kijelentés szoros kapcsolatban van az isteni szándékok beteljesülésével. „Jehova elpusztíthatta volna lázadó népét — írta —, de mivel az ígéretei nem változtathatók meg, minden körülmény ellenére hűséges marad a múltban tett ígéreteihez.” Isten ígéretei — akár egyvalakinek, akár egy nemzetnek vagy az egész emberiségnek tette is őket — nem merülnek feledésbe, hanem az általa jónak látott időben valóra fognak válni. „Megemlékezik szövetségéről időtlen időkig, a szóról, melyet parancsolt, ezer nemzedékig” (Zsoltárok 105:8).

De honnan tudhatjuk biztosan, hogy Jehova nem változtatta meg eredeti szándékát a földdel kapcsolatban? Onnan, hogy Isten ihletett Szavában, a Bibliában mindenhol találunk utalást arra, hogy Istennek az a szándéka, hogy az engedelmes emberiségnek adja a földet (Zsoltárok 25:13;  37:9, 22, 29, 34). A Szentírás továbbá úgy beszél azokról, akiket Jehova megáld, mint akik biztonságban fognak lakni, mindenki a „saját szőlője és fügefája alatt ül majd, és senki sem lesz, aki megrettenti őket” (Mikeás 4:4; Ezékiel 34:28). Akiket Jehova kiválaszt, azok „házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét”. Még a mező állataival is békében fognak élni (Ézsaiás 11:6–9; 65:21, 25).

A Biblia más módon is ízelítőt ad Isten ígéretének a beteljesedéséből. Salamon király uralma alatt Izrael nemzete békének és jólétnek örvendett. „Júda és Izrael biztonságban lakott, mindenki a szőlőtője alatt és fügefája alatt, Dántól Beér-Sebáig Salamon minden napján” (1Királyok 4:25). A Biblia azt mondja Jézusról, hogy „nagyobb . . . Salamonnál”, és az uralmáról a zsoltáríró ezt a prófétai kijelentést tette: „Sarjadzik majd napjaiban az igazságos és a béke bősége, míg el nem múlik a hold.” Abban az időben „bőven lesz gabona a földön, a hegyek tetejét is bőség árasztja el” (Lukács 11:31; Zsoltárok 72:7, 16).

Jehova Isten a szavához hűen gondoskodni fog róla, hogy a megígért örökség ne csak meglegyen, hanem helyre is legyen állítva teljes pompájában. A Jelenések 21:4-ben Isten Szava azt mondja nekünk, hogy a megígért új világban Isten „letöröl minden könnyet [az emberek szeméről], és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé”. Egy szóval paradicsomot ígér! (Lukács 23:43).

Hogyan lehet hozzájutni a megígért örökséghez?

A föld egy olyan kormányzat uralma alatt fog paradicsommá válni, amely az égből gyakorolja hatalmát. Egy Királyság ez, melynek Jézus Krisztus a Királya (Máté 6:9, 10). Ez a Királyság először is ’pusztulást hoz azokra, akik pusztítják a földet’ (Jelenések 11:18; Dániel 2:44). Azután a „Béke Fejedelme”, Jézus Krisztus valóra váltja a következő prófétai szavakat: „Fejedelmi uralma bőségének és a békének nem lesz vége” (Ézsaiás 9:6, 7). A Királyság uralma alatt embermillióknak lesz lehetőségük örökölni a földet — köztük a feltámadottaknak is (János 5:28, 29; Cselekedetek 24:15).

 Kik számíthatnak rá, hogy övék lesz ez a csodálatos örökség? Figyeljük meg Jézus szavait: „Boldogok a szelídek, mivel örökölni fogják a földet” (Máté 5:5). Mit jelent szelídnek lenni? A szótárak szerint aki szelíd, az gyengéd, nyugodt, szófogadó, csendes. Az eredetileg használt görög szó azonban sokkal gazdagabb jelentéstartalmú. Egy újszövetségi szótár azt mondja róla, hogy „gyengédség” van benne, „de a gyengédség mögött acélerős karakter rejlik” (William Barclay: New Testament Wordbook). Olyan lelkületre utal, amely képessé teszi az embert arra, hogy harag és bosszúvágy nélkül tűrje el a sérelmet, s mindez az Istennel ápolt jó kapcsolatnak köszönhető, amely erőt ad neki (Ézsaiás 12:2; Filippi 4:13).

A szelíd ember alázatosan elfogadja Isten irányadó mértékeit az élete minden területén; nem akar mindenáron a saját feje után menni, vagy mások nézetei szerint élni. Ezenkívül tanítható, szívesen tanul Jehovától. A zsoltáríró Dávid ezt mondta Jehováról: „Bírói döntése szerint járatja a szelídeket, és megtanítja a szelídeket útjára” (Zsoltárok 25:9; Példabeszédek 3:5, 6).

Ott leszel „a szelídek” között, akik öröklik a földet? Ha Szavának szorgalmas tanulmányozása által megismered Jehovát és az akaratát, és ha alkalmazod a tanultakat, akkor te is reménykedhetsz abban, hogy örököse leszel a földi paradicsomnak, és vég nélkül ott élhetsz majd (János 17:3).

[Kép az 5. oldalon]

Istennek a földre vonatkozó szándéka nyilvánvaló abból, amivel megbízta Ádámot és Évát

[Kép a 6–7. oldalon]

A Salamon uralmára jellemző béke és biztonság ízelítőt ad a megígért örökségből

[Forrásjelzések]

Juhok és a háttérben lévő hegy: Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.; arábiai oryx: Hai-Bar, Yotvata, Israel; földműves: Garo Nalbandian

[Kép a 7. oldalon]

Egy igazságos új világ jön el. Te ott leszel?