Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A vadállat felismerése és a jelének azonosítása

A vadállat felismerése és a jelének azonosítása

 A vadállat felismerése és a jelének azonosítása

SZÍVESEN fejtesz meg rejtélyeket? Hogy sikerüljön, keresned kell a megoldás kulcsait. Isten az ihletett Szavában gondoskodik a Jelenések könyvének 13. fejezetében olvasható vadállat nevével, illetve jelével, vagyis a 666-os számmal kapcsolatos talány megfejtésének a kulcsairól.

Ebben a cikkben négy ilyen kulcsot, azaz fő érvet, vizsgálunk meg arra vonatkozóan, hogy mit takar a vadállat jele: 1. Mi alapján választanak időnként bibliai neveket? 2. Mivel azonosítható a vadállat? 3. Mit jelent az, hogy a 666 „emberi szám”? 4. Mi a jelentősége a 6-os számnak, és miért írják egymás után háromszor: 666, vagyis 600 + 60 + 6? (Jelenések 13:18).

A bibliai nevek mondanivalója

A bibliai nevek gyakran különleges jelentéstartamot hordoznak, legfőképp, ha Isten adta a nevet. Például Ábrám patriarcha nevét Isten Ábrahámra változtatta, mivel Ábrámnak nemzetek atyjává kellett válnia, és az Ábrahám név azt jelenti: ’sokaság atyja’ (1Mózes 17:5). Józsefnek és Máriának Isten azt mondta, hogy Mária születendő gyermekének a Jézus nevet adják, amely azt jelenti: ’Jehova a megmentés’ (Máté 1:21; Lukács 1:31). Összhangban azzal, amit ez a jelentőségteljes név takar, Jehova lehetővé tette számunkra a megmentést Jézus szolgálata és áldozati halála révén (János 3:16).

Az Isten általi 666-os elnevezés tehát minden bizonnyal visszatükrözi azt, hogyan vélekedik Isten a vadállat sajátságos vonásairól. Természetesen ahhoz, hogy megértsük ezeket a jellemvonásokat, azonosítanunk kell a vadállatot és a tevékenységeit.

A vadállat azonosítása

A Biblia Dániel könyvében számos részletet közöl a jelképes vadállatok jelentéséről. A 7. fejezet élénk leírást tár elénk ’négy hatalmas vadállatról’: egy oroszlánról, egy medvéről, egy leopárdról és egy félelmetes vadállatról, amelynek nagy vasfogai voltak (Dániel 7:2–7). Dániel feltárja, hogy a vadállatok olyan ’királyokat’, vagyis politikai uralmakat jelképeznek, amelyek egymás után következő hatalmas birodalmakat kormányoznak (Dániel 7:17, 23).

Egy bibliai szótár azt írja a Jelenések 13:1, 2-ben szereplő vadállatról, hogy „fellelhető benne a Dániel látomásában megjelenő négy vadállatnak az összes tulajdonsága . . . [A Jelenések könyvében szereplő] első vadállat tehát az Istennel szemben álló összes e világi politikai uralom egyesített erőit jelképezi” (The Interpreter’s Dictionary of the Bible). Ezt a megállapítást támasztja alá a Jelenések 13:7, amelyben ez olvasható  a vadállatról: „hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött.” *

Miért használ a Biblia vadállatokat az emberi uralmak jelképeként? Ennek legalább két oka van. Az egyik a kormányzatok több évszázados vadállatias vérontása. „A háború állandó velejárója a történelemnek, és a civilizáció vagy a demokrácia ezen a helyzeten nem változtatott” — írták Will és Ariel Durant történészek. Mennyire igaz, hogy „ember uralkodik emberen a maga kárára”! (Prédikátor 8:9). A másik ok az, hogy „a vadállat a sárkánytól [Sátántól] kapta erejét és trónját, s nagy hatalmat is kapott” (Jelenések 12:9; 13:2). Az emberi uralmak tehát az Ördög szüleményei, ezért tükrözik az ő vadállatias, sárkányszerű jellemét (János 8:44; Efézus 6:12).

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden emberi uralkodót közvetlenül Sátán irányít. Valójában az emberi kormányzatok bizonyos értelemben ’Isten szolgái’, mivel hozzájárulnak az emberi társadalom stabilitásához, amely nélkül káosz uralkodna. Ezenkívül vannak olyan vezetők, akik védelmezik az alapvető emberi jogokat, például az igaz imádat gyakorlásához való jogot, amely Sátán szándékával szöges ellentétben áll (Róma 13:3, 4; Ezsdrás 7:11–27; Cselekedetek 13:7). Ámde az Ördög befolyása miatt egyetlen ember, illetve egyetlen emberi intézmény sem képes soha maradandó békét és biztonságot teremteni (János 12:31). *

„Emberi szám”

A 666 megfejtésének harmadik kulcsa a hozzá kapcsolódó „emberi szám” kifejezésben rejlik. Ez a szókapcsolat nem utalhat egyetlen emberre, hiszen Sátán, és nem ember gyakorol hatalmat a vadállat felett (Lukács 4:5, 6; 1János 5:19; Jelenések 13:2, 18). Az, hogy a vadállatnak ’emberi száma’, vagyis jele van, inkább azt sugallja, hogy emberi, nem pedig szellemteremtményekre vagy démonokra jellemző vonásai vannak. Mik ezek a jellemvonások? A Biblia a következő választ adja: „[az emberek] mindnyájan vétkeztek, és elmaradnak az Isten dicsőségétől” (Róma 3:23). Ennélfogva az, hogy a vadállatnak ’emberi száma’ van, arra utal, hogy a kormányzatok visszatükrözik a bukott emberiség állapotát, amelyre a bűn és a tökéletlenség jellemző.

A történelem is ezt igazolja. Henry Kissinger, az Egyesült Államok korábbi külügyminisztere például ezt mondta: „Minden civilizáció, amely valaha létezett, végül is összeomlott.  A történelem olyan erőfeszítések története, amelyek kudarcba fulladtak, olyan törekvésekről szól, amelyek sohasem vezettek eredményre . . . Tehát a történésznek együtt kell élnie az elkerülhetetlenül bekövetkező tragédia tudatával.” Kissinger őszinte megállapítása bizonyítja ezt a sarkalatos bibliai igazságot: „a földi embernek nincs hatalmában az ő útja. Még csak lépteit sem irányíthatja a járókelő ember” (Jeremiás 10:23).

Most, hogy azonosítottuk a vadállatot és megértettük, mi Isten nézőpontja róla, vizsgáljuk meg a rejtélyünk utolsó kulcsát, a hatos számot, és azt, hogy miért szerepel egymás után háromszor: 666, vagyis 600 + 60 + 6.

Miért hat, hat, hat?

A Szentírásban bizonyos számoknak jelképes értelmük van. Például a hetes szám gyakran az Isten szerinti teljességet vagy tökéletességet jelképezi. Isten teremtési hete hét „napot”, vagyis hét hosszabb időtartamot foglal magában, mely alatt Isten a földi teremtéssel kapcsolatos szándékát teljes mértékben megvalósítja (1Mózes 1:3—2:3). Isten „szavai” olyanok, mint az ezüst, mely „hétszeresen”, vagyis tökéletesen megtisztított (Zsoltárok 12:6; Példabeszédek 30:5, 6). A leprás Naámánnak hétszer kellett megmártóznia a Jordánban, hogy teljesen meggyógyuljon (2Királyok 5:10, 14).

A hat eggyel kevesebb a hétnél. Mennyire találó jelképe így ez a szám annak, ha valami tökéletlen, illetve hiányos Isten szemében! (1Krónikák 20:6, 7). Ráadásul itt a hat egymás után háromszor fordul elő, 666, hogy nyomatékosítsa a tökéletlenséget. Ezt a megállapítást támasztja alá az is, hogy a 666 „emberi szám”, amint azt az előzőekben vizsgáltuk. A vadállat múltja, az a tény, hogy ’emberi száma’ van, és maga a 666-os szám is mind arra az egyértelmű következtetésre utal, hogy Jehova szemében a teljes hiányosságot és kudarcot jelenti.

Ez a leírás a vadállat hiányosságairól az ókori Babilon királyáról, Belsazárról mondott kijelentést juttatja eszünkbe. Dánielen keresztül Jehova a következőket adta az uralkodó tudtára: „[Isten] megmért téged a mérlegen, és hiányosnak talált.” Belsazárt még aznap éjjel megölték, és a hatalmas Babilóniai Birodalom elesett (Dániel 5:27, 30). Ugyanígy Istennek a politikai vadállat és a jelét viselők felett kimondott ítélete a vadállat és az őt támogatók végét jelenti majd. Ez esetben azonban Isten az összes emberi uralom nyomát eltörli, nemcsak egyetlen politikai rendszert semmisít meg (Dániel 2:44; Jelenések 19:19, 20). Ezért nagyon fontos, hogy ne legyen rajtunk a vadállat végzetes jele!

A jel azonosítása

Közvetlenül a 666-os szám felfedése után a Jelenések könyve megemlíti a Bárány, Jézus Krisztus 144 000 követőjét, akiknek a homlokára rá van írva Jézusnak és az Atyjának, Jehovának a neve. Ezek a nevek úgy azonosítják a viselőiket,  mint akik Jehovához és az ő Fiához tartoznak, és büszkén tanúskodnak Istenről és a Fiáról. Ugyanakkor a vadállat jelét viselők nyíltan mutatják, hogy ők a vadállatot szolgálják. Jelképesen szólva a jobb kézen, illetve a homlokon található jel úgy azonosítja a viselőjét, mint aki imádattal felérő támogatást nyújt a világ vadállatias politikai rendszereinek. Ezek a személyek a „császárnak” adják, ami jogosan Istené (Lukács 20:25; Jelenések 13:4, 8; 14:1). Miként teszik ezt? Azáltal, hogy imádattal egyenértékű tisztelettel adóznak annak a politikai hatalomnak, egyúttal a jelképeinek és hadseregének is, amelybe a reményüket vetik, és amelytől megmentést várnak. Az igaz Istennek bemutatott imádatuk csak látszat.

A Biblia ugyanakkor erre ösztönöz bennünket: „Ne bízzatok az előkelőkben, se földi ember fiában, akinél nincsen megmentés. Kimegy a szelleme, és ő visszatér földjébe, azon a napon elvesznek gondolatai” (Zsoltárok 146:3, 4). Akik megfogadják ezt a bölcs tanácsot, nem csalódnak olyankor, amikor a kormányzatok kudarcot vallanak az ígéreteik beteljesítésében, vagy amikor a karizmatikus vezetők megbuknak (Példabeszédek 1:33).

Ez nem jelenti azt, hogy az igaz keresztények ölbe tett kézzel ülnek, és nem törődnek az emberiség helyzetével. Nagyon is érdekli őket, hiszen nyíltan hirdetik azt az egyedüli kormányzatot, amely megoldja majd az emberiség gondjait: Isten Királyságát, amelyet képviselnek (Máté 24:14).

Az emberiség egyetlen reménye Isten Királysága

Amikor Jézus a földön élt, a prédikálásának a fő témája Isten Királysága volt (Lukács 4:43). A miatyánk néven is ismert mintaimájában Jézus arra tanította a követőit, hogy imádkozzanak ennek a Királyságnak az eljöveteléért, és azért, hogy Isten akarata megvalósuljon itt a földön (Máté 6:9, 10). A Királyság olyan kormányzat, amely az egész föld felett fog uralmat gyakorolni, és nem földi székhelyről, hanem az égből. Ezért nevezte úgy Jézus, hogy „az egek királysága” (Máté 11:12).

A Királyság élére ki lenne alkalmasabb Királynak, mint Jézus Krisztus, aki meghalt a leendő alattvalóiért? (Ézsaiás 9:6, 7; János 3:16). Ez a tökéletes Uralkodó, aki most már hatalmas szellemszemély, rövidesen a teljes megsemmisítést jelképező „kénnel égő tüzes tóba” veti a vadállatot, annak királyait és seregeit. Mi több, Jézus félresöpri Sátánt az útból, amire egyetlen ember sem lenne képes soha (Jelenések 11:15; 19:16, 19–21; 20:2, 10).

Isten Királysága békét hoz majd valamennyi engedelmes alattvalója számára (Zsoltárok 37:11, 29; 46:8, 9). Sőt, nem lesz többé szomorúság, fájdalom és halál. Mily dicsőséges kilátás ez azoknak, akik megóvják magukat a vadállat jelétől! (Jelenések 21:3, 4).

[Lábjegyzetek]

^ 9. bek. Ezeket a verseket részletesen tárgyalja A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel! című könyv 28. fejezete. Jehova Tanúi kiadványa.

^ 11. bek. Noha az igaz keresztények tisztában vannak azzal, hogy az emberi uralmak sokszor vadállatiasak, mégis alárendelik magukat a kormányzati „felsőbb hatalmaknak”, ahogy ezt a Biblia parancsolja (Róma 13:1). Ellenben ha ezek a hatalmak Isten törvényébe ütköző tettek végrehajtására adnak parancsot, akkor az igaz keresztények ’mint uralkodónak, Istennek engedelmeskednek inkább, semmint embereknek’ (Cselekedetek 5:29).

[Kiemelt rész az 5. oldalon]

A 666 megfejtésének kulcsai

1. A bibliai nevek nemegyszer felfedik a viselőik jellemvonásait vagy életútját. Példa erre Ábrahám, Jézus és még sok más személy. Ehhez hasonlóan a vadállat elnevezése is utal a viselője tulajdonságaira.

2. A Bibliában, Dániel könyvében egymást követő emberi királyságokat vagy birodalmakat jelképező vadállatokról olvashatunk. A Jelenések 13:1, 2-ben szereplő vadállat — melynek külseje több állat jellegzetességeit ötvözi — a világ együttes politikai rendszereit szimbolizálja, amelyek Sátántól kapják a hatalmukat, és az ő fennhatósága alatt állnak.

3. A vadállatnak ’emberi száma’ van, amely azt jelzi, hogy a vadállat emberi, nem démoni. A bűn és a tökéletlenség miatti emberi kudarcokat tükrözi tehát vissza.

4. Isten szemében a hatos szám a tökéletlenségre utal, mivel kisebb, mint a bibliai teljességet vagy tökéletességet jelképező hetes. A 666-os jel, amelyben a hatos háromszor ismétlődik, ezt a hiányosságot hangsúlyozza.

[Képek a 6. oldalon]

A 666-os szám találóan jelképezi az emberi uralmak sikertelenségét

[Forrásjelzés]

Éhező gyermek: UNITED NATIONS/Photo by F. GRIFFING

[Képek a 7. oldalon]

Jézus Krisztus tökéletesen fog uralkodni a föld felett