Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Úrrá tudsz lenni a bizonytalanságon!

Úrrá tudsz lenni a bizonytalanságon!

 Úrrá tudsz lenni a bizonytalanságon!

„BIZTOSAN!” „Hogyne!” „Erre mérget vehetsz!” Minden bizonnyal sokszor hallottál már ilyen vagy ehhez hasonló kifejezéseket. A mindennapi életben azonban nem sok minden van, ami biztos. Az élet annyira kiszámíthatatlan, hogy gyakran elgondolkodunk, van-e egyáltalán valami, amiben teljesen biztosak lehetünk. Úgy tűnik, hogy a kétség és a bizonytalanság az élet velejárója.

Érthető, hogy a legtöbb ember arra vágyik, hogy ő és a családja biztonságban legyen, és boldogan éljen. Így aztán nagyon keményen dolgoznak azért, hogy előteremtsék azokat a dolgokat, amelyekről úgy vélik, hogy boldoggá teszik őket és biztonságot nyújtanak, s általában ez a pénz és az anyagi eszközök. Ám egy földrengés, hurrikán, baleset vagy erőszakos bűncselekmény miatt pillanatok alatt odalesznek ezek a javak. Egy súlyos betegség, válás vagy munkahely elvesztése egyik napról a másikra megváltoztathatja az ember életét. Persze igaz, hogy ilyesmi talán nem történik veled. De már maga a tudat, hogy bármikor valami borzalmas történhet, nyugtalanító és lehangoló érzéseket kelthet benned. És ez még nem minden.

A bizonytalanság rokon értelmű a kétséggel. A „kétség” szót úgy határozza meg egy szótár, hogy „v[ala]kinek bizonytalansága v[ala]miben v[agy] v[ala]mire nézve, ingadozás a dolog megítélésében”. A Managing Your Mind című könyv pedig még azt is mondja, hogy „a szorongást és az aggodalmat az idézi elő, ha bizonytalanság tölt el minket valami fontos dolog miatt”. Ha pedig a kétségeket nem tisztázzuk, az szorongáshoz, tehetetlenség érzéséhez és dühhöz vezethet. Igen, káros hatással lehet az elmebeli és fizikai egészségünkre az, ha emésztjük magunkat, hogy mi történhet, és mi nem.

Ezért némelyek végletekbe esnek. Úgy vélekednek, mint az a brazil fiatal, aki kijelentette: „Miért izgassam magam amiatt, hogy mi fog történni? Ma ma van, holnap meg majdcsak lesz valami.” Az ilyen fatalista, „együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk” gondolkodás csak csalódáshoz, gyötrelemhez és végül halálhoz vezethet (1Korintusz 15:32). Sokkal jobb, ha a Teremtőhöz, Jehova Istenhez fordulunk, akinél a Biblia szerint „nincsen változás, nem fordul, mint az árnyék” (Jakab 1:17). Ha megvizsgáljuk Isten Szavát, a Bibliát, akkor józan tanácsot és útmutatást kapunk arra, hogy miként tudunk úrrá lenni az élet bizonytalanságain. Abban is segít, hogy megértsük, miért van ennyi bizonytalanság.

 A bizonytalanság okai

A Szentírás valósághű képet fest az életről, és segít megfelelő gondolkodásmódot ápolni a bizonytalansággal és a változásokkal kapcsolatban. Bár a családi kötelékek, a társadalmi helyzet, a műveltség, az egészség és ehhez hasonlók némi biztonsággal tölthetik el az embert, a Biblia rámutat, hogy nem vehetjük magától értetődőnek ezeket, és nem is várhatjuk el, hogy úgy éljünk, mint aki „szerencsés csillagzat alatt született”. A bölcs Salamon király ezt mondta: „nem a gyorsaké a futóverseny, nem az erőseké a harc, sem a bölcseké az eledel, sem az értelmeseké a gazdagság, és a jóindulat sem azoké, akiknek ismeretük van.” Miért nem? „Mert bajokkal teljes idő jön, és előre nem látható események történnek mindannyiukkal.” Ezért Salamon így figyelmeztetett: „Mint ahogyan a halat megfogják az alattomos hálóval, és a madarat kelepcébe ejtik, az emberek fiai is csapdába esnek vészterhes időben, amikor eljön az rájuk hirtelen” (Prédikátor 9:11, 12).

Jézus Krisztus szintén beszélt egy olyan időről, amikor rendkívüli szorongás és bizonytalanság fog uralkodni az emberek egész nemzedékén. Élénk szavakkal így ecsetelte ezt: „lesznek jelek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig nemzetek gyötrődése, mivel nem ismerik a kiutat a tenger zúgása miatt, és a háborgása miatt, miközben az emberek elalélnak a félelemtől, és azoknak várásától, amik a lakott földre jönnek; mert az egek erői megrázkódnak.” De Jézus emellett valami buzdítóra is felhívta a ma élő, tiszta szívű emberek figyelmét: „amikor látjátok ezeket megtörténni, tudjátok meg, hogy közel az Isten királysága” (Lukács 21:25, 26, 31). Ehhez hasonlóan, ahelyett hogy félnénk a bizonytalan jövő miatt, hiszünk Istenben, és ez segít, hogy túllássunk a bizonytalanságon, egy csodálatos, biztonságos jövőre.

’A reménységnek teljes bizonyossága’

Noha nem lehetünk mindenben biztosak, amit hallunk, olvasunk vagy látunk, jó okunk van arra, hogy bízzunk a Teremtőben. Ő nem csupán a legfőbb Úr, hanem egy szeretetteljes Atya is, aki törődik földi gyermekeivel. Saját kijelentéséről ezt mondta Isten: „Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem mindenképpen véghezviszi azt, amiben kedvem lelem, és sikeres lesz abban, amiért elküldtem” (Ézsaiás 55:11).

Jézus Krisztus az Istentől származó igazságot tanította, és akik hallották, azok közül sokan meggyőződéssel és bizonyossággal elfogadták azt. Például sok tiszta szívű szamaritánus ezt mondta annak az asszonynak, aki először figyelt Jézusra: „Már nem a te beszéded miatt hiszünk, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ez az ember a világ megmentője” (János 4:42). Ma sincs ez másképp. Jóllehet bizonytalan időben élünk, abban nem kell bizonytalannak lennünk, hogy miben higgyünk.

Ami a vallási tantételeket illeti, sokan azon a véleményen vannak, hogy ne próbáljuk megérteni, csak egyszerűen higgyünk bennük. Lukács bibliaíró azonban nem értett egyet ezzel. Ő kutatásokat végzett, és alapos felvilágosításról gondoskodott, hogy mások ’pontosan megtudják, mennyire bizonyosak azok a dolgok’, amelyekről ír (Lukács 1:4). Mivel azok a családtagjaink és barátaink, akik más hiten vannak, mint mi, félnek, hogy csalódni fogunk vagy elkedvetlenedünk, fontos, hogy képesek legyünk megvédeni a hitünket (1Péter 3:15). Csak akkor tudunk segíteni másoknak, hogy bízzanak Istenben, ha pontosan tudjuk, miért hiszünk abban, amiben hiszünk. A Biblia ezekkel a szavakkal jellemzi Jehovát: „Kőszikla, cselekedete tökéletes, hisz  minden útja igazságosság. A hűség Istene, kiben nincs igazságtalanság; igazságos és egyenes ő” (5Mózes 32:4).

Vegyük szemügyre az utolsó kijelentést: „igazságos és egyenes ő.” Milyen bizonyítékaink vannak, amiért biztosak lehetünk ebben? Péter apostol teljesen meg volt győződve erről, ezért ezt mondta egy római tisztnek és a családjának: „Bizonyosan látom, hogy nem részrehajló az Isten, hanem minden nemzetben elfogadható előtte, aki féli őt, és igazságosságot cselekszik” (Cselekedetek 10:34, 35). Péter azért mondta ezt, mert éppen azelőtt ismerte fel, miként irányította Isten a dolgokat úgy, hogy egy nem zsidó család — amelyet korábban tisztátalannak és elfogadhatatlannak tartottak — elfogadhatóvá váljon Őelőtte. Péterhez hasonlóan mi is meg lehetünk győződve Isten pártatlanságáról és igazságosságáról, amikor saját szemünkkel látunk ’egy nagy sokaságot’ — egy hatmilliós tömeget — több mint 230 országból a világ minden részéről, akik felhagytak korábbi életmódjukkal, és az igazságosság ösvényén járnak (Jelenések 7:9; Ézsaiás 2:2–4).

Igaz keresztényekként nem szeretnénk fanatikusak és dogmatikusak lenni, hanem alázatosan és ésszerűen szeretnénk viselkedni. Viszont nem vagyunk bizonytalanok azt illetően, amit hiszünk, és amit a jövőben várhatunk. Pál apostol ezt írta az első századi keresztényeknek: „Kívánjuk pedig, hogy mindegyikőtök ugyanazt a serénységet tanúsítsa, hogy a reménységnek teljes bizonyosságával legyen mindvégig” (Héberek 6:11). Ugyanígy a Bibliából származó jó hír „a reménységnek teljes bizonyosságával” tölt el minket. Ez a reménység, amely szilárdan Isten Szaván alapul, „nem vezet csalódáshoz”, ahogy Pál is mondta (Róma 5:5).

Ezenkívül arról is teljesen meg vagyunk győződve, hogy ha megtanítjuk másoknak a Bibliából származó jó hírt, az védelmet és biztonságérzetet nyújthat nekik szellemileg, sőt érzelmileg és fizikailag is. Pállal együtt kijelenthetjük: „a jó hír, melyet prédikálunk, nem csupán beszéddel jelent meg közöttetek, hanem erővel, szent szellemmel és erős meggyőződéssel” (1Tesszalonika 1:5).

A szellemi biztonság jelenlegi áldásai

Jóllehet ma nem számíthatunk teljes biztonságra az életben, vannak bizonyos lépések, melyeket ha megteszünk, viszonylag kiegyensúlyozott és biztonságos életet élhetünk. Például ha rendszeresen eljárunk a keresztény gyülekezet összejöveteleire, az hozzájárul a kiegyensúlyozottsághoz, mivel ott helyes és józan alapelveket és értékrendet tanulunk. Pál ezt írta: „Utasítsd azokat, akik gazdagok a jelenlegi világrendszerben, hogy ne legyenek kevélyek, és reménységüket ne bizonytalan gazdagságba vessék, hanem Istenbe, aki gazdagon megad nekünk mindent az élvezetünkre” (1Timóteusz 6:17). Sokan megtanulták Jehovába vetni a bizalmukat, és nem a mulandó anyagi javakba vagy örömökbe, így képesek voltak megszabadulni korábbi aggodalmaiktól és bosszúságaiktól (Máté 6:19–21).

A gyülekezetben szívélyes testvéri közösségnek is örvendhetünk, ami több módon is segítségnek bizonyul. Pál apostol a szolgálatának egy szakaszában az útitársaival együtt ’rendkívüli nyomást’ tapasztalt, ’úgyhogy még életük felől is bizonytalanok voltak’. Mi segített neki, és honnan jött az enyhülés? Természetesen az Istenbe vetett bizalma sohasem rendült meg. Mindamellett a segítségére siető keresztény hittársai buzdították és vigasztalták (2Korintusz 1:8, 9; 7:5–7). Napjainkban, amikor természeti katasztrófa vagy más csapás sújt, újra meg újra keresztény testvéreink az elsők, akik megjelennek a színen, hogy fizikailag és szellemileg megadják a szükséges segítséget keresztény hittársaiknak és másoknak, akik rászorulnak.

Az életben tapasztalt bizonytalanság leküzdésében egy másik segítség az ima. Bármikor szerető égi Atyánkhoz fordulhatunk, amikor csak váratlan nyomással nézünk szembe. „Jehova fellegvára lesz az összetörteknek, fellegvár  a nyomorúság idején” (Zsoltárok 9:9). Az emberi szülőkkel előfordulhat, hogy nem tudják megvédeni gyermekeiket, de Isten kész segíteni nekünk abban, hogy úrrá tudjunk lenni a félelmeinken és a bizonytalanság érzésén. Ha Jehovára vetjük az aggodalmainkat imában, biztosak lehetünk benne, hogy ő „még annál is többet tehet, mint ami jóval meghaladja mindazt, amit kérünk vagy elképzelünk” (Efézus 3:20).

Te rendszeresen imádkozol Istenhez? Meg vagy győződve arról, hogy Isten meghallgatja az imáidat? „Anyukám azt mondta, hogy imádkozzam Istenhez — meséli egy São Pauló-i lány. — De bennem az a kérdés motoszkált, hogy miért beszéljek valakihez, akit még csak nem is ismerek. A Példabeszédek 18:10 azonban megértette velem, hogy Isten segítségét kell kérnünk, és beszélnünk kell hozzá imában.” Ez az írásszöveg így szól: „Erős torony Jehova neve. Oda fut az igaz, és védelmet talál.” Elvégre hogyan is fejleszthetnénk ki bizalmat Jehovában, ha nem tesszük szokásunkká, hogy beszélünk hozzá? Ahhoz, hogy élvezzük a szellemi biztonság áldásait, szokásunkká kell tennünk azt, hogy naponta szívből jövő imát mondunk. Jézus kijelentette: „Maradjatok hát ébren, minden időben könyörögve, hogy sikerüljön megmenekülnötök mindattól, aminek meg kell történnie, és megállnotok az Emberfia előtt” (Lukács 21:36).

Van még valami, amiben biztosak lehetünk: az Isten Királyságára vonatkozó reménységünkben. Figyeljük csak meg, mit ír a Dániel 2:44: „az egek Istene felállít egy királyságot, amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig.” Ez a reménység szilárd, és olyasmi, amiben biztosak lehetünk. Az emberi ígéretek gyakran csalódást okoznak, de Jehova szavában mindig megbízhatunk. Isten nem olyan személy, akire nem lehet számítani, hanem olyan, mint egy szikla, amelyre támaszkodhatunk. Mi is úgy érezhetünk, mint Dávid, aki ezt mondta: „Istenem az én kősziklám. Nála keresek menedéket, pajzsom és megmentő szarvam, fellegváram ő, menedékhelyem és Megmentőm; megmentesz az erőszaktól” (2Sámuel 22:3).

A korábban említett Managing Your Mind című könyv még megjegyzi: „Minél többet gondolkodik valaki arról, hogy milyen rossz történhet, annál valószerűbbnek tűnnek ezek a rossz dolgok, és annál nehezebb lesz észrevennie, hogy miként küzdhet meg velük.” Akkor hát miért engednénk, hogy megterheljen minket az, ami a világban az emberekből aggodalmat és kétségeket vált ki? A világ bizonytalanságait inkább váltsuk fel azokkal a biztos dolgokkal, amelyekről Isten gondoskodik. Ha szilárdan ragaszkodunk a Jehova csalhatatlan ígéreteibe vetett hitünkhöz, annak biztos tudata fog eltölteni minket, hogy „senki sem fog csalódni, aki belé veti hitét” (Róma 10:11).

[Oldalidézet a 29. oldalon]

Isten Szava arról biztosít, hogy az emberiség áldásokban részesül a jövőben

[Oldalidézet a 30. oldalon]

„Senki sem fog csalódni, aki belé veti hitét.”

[Kép a 31. oldalon]

A Királyság jó híre biztonságérzetet ad az embereknek