Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Gyönyörködj Jehova igazságosságában!

Gyönyörködj Jehova igazságosságában!

 Gyönyörködj Jehova igazságosságában!

„Aki igazságosságra és szerető-kedvességre törekszik, életet nyer, igazságosságot és dicsőséget” (PÉLDABESZÉDEK 21:21NW).

1. Milyen utakon járnak a mai emberek, ami katasztrofális következményekhez vezetett?

„VAN oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak úta” (Példabeszédek 16:25). Mennyire ráillik ez a bibliai példabeszéd a legtöbb mai ember útjára! Az embereknek általában csak az számít, hogy ők maguk mit tartanak helyesnek, és közben másoknak még a legalapvetőbb szükségleteit is figyelmen kívül hagyják (Példabeszédek 21:2). Azt állítják, hogy tisztelik országuk törvényeit és irányadó mértékeit, ámde lépten-nyomon igyekeznek kibújni azok alól. Ennek következtében a társadalom megosztottá, összezavarodottá vált (2Timóteus 3:1–5).

2. Mire van sürgősen szükségük az embereknek a saját érdekükben?

2 A saját érdekünkben — és az egész emberi család békéjéért és biztonságáért — sürgősen szükségünk van egy igazságos törvényre vagy irányadó mértékre, melyet minden ember hajlandó elfogadni, és amelynek mindenki önként engedelmeskedik. Nyilvánvaló, hogy nincs az az emberi törvény vagy irányadó mérték, amely megfelelne ezeknek a feltételeknek, bármilyen bölcs, illetve bármennyire őszinte ember alkotja is meg (Jeremiás 10:23; Róma 3:10, 23). Ha létezik ilyen irányadó mérték, vajon hol található, és milyen? Vagy talán még fontosabb az a kérdés, hogy ha létezik, akkor gyönyörködnél-e benne, és szívesen alávetnéd-e magadat neki.

Megtalálhatjuk az igazságos irányadó mértéket

3. Ki a legalkalmasabb arra, hogy egy minden ember számára elfogadható és hasznos irányadó mértéket adjon, és miért?

3 Ha szeretnénk megtalálni azt az irányadó mértéket, amely mindenki számára elfogadható és hasznos, akkor olyan valakinél kell tapogatóznunk, aki felülemelkedik minden faji, kulturális és politikai korláton, és akit nem gátol az emberi  gyarlóság és az, hogy nem elég előrelátó. Kétségtelen, hogy ezt kizárólag a mindenható Teremtőről, Jehova Istenről mondhatjuk el, aki kijelenti: „a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!” (Ézsaiás 55:9). Ezenkívül a Biblia azt mondja Jehováról, hogy ő „a hűség Istene, kiben nincs igazságtalanság; igazságos és egyenes ő” (5Mózes 32:4NW). A Szentírás új világ fordításában * sok helyen olvasható az a kifejezés, hogy „Jehova igazságos” (2Mózes 9:27; 2Krónika 12:6; Zsoltárok 11:7; 129:4; Jeremiás siralmai 1:18). Igen, Jehovától várhatjuk a legnagyszerűbb irányadó mértéket, mert ő hűséges és igazságos.

4. Mi a jelentése az „igazságos” szónak?

4 A legtöbben nem kedvelik, sőt elítélik azokat az embereket, akik igazságosabbnak vagy szentebbnek tartják magukat másoknál. De maga az „igazságos” szó azt jelenti, hogy ’igaz, becsületes, erényes; ártatlan, bűntelen; az isteni törvényhez, illetve az elfogadott erkölcsi irányadó mértékekhez igazodó; olyan, aki igazságosan cselekszik’. Nem gyönyörködnél-e egy olyan törvényben vagy irányadó mértékben, amelyre ráillenek ezek a nagyszerű jellemzők?

5. Írd körül az igazságosság tulajdonságát abban az értelemben, ahogy a Biblia beszél róla!

5 Az igazságosság tulajdonságáról egy enciklopédia megállapítja: „Az igazságosság nem elvont fogalom, hanem inkább olyasmi, ami abban áll, hogy az ember minden kapcsolatban méltányosan és helyesen jár el” (Encyclopaedia Judaica). Isten igazságossága például nem pusztán egy belső tulajdonság, melynek Ő a birtokában van, mint amilyen például a szentség és a tisztaság. Az igazságosság inkább Isten természetének az igazságos módokon való kifejeződése. Azt mondhatjuk, hogy mivel Jehova szent és tiszta, minden, amit tesz, és minden, ami tőle származik, az igazságos. Ahogy a Biblia mondja: „Igazságos az Úr minden útján, és jóságos minden művében” (Zsoltárok 145:17, Katolikus fordítás).

6. Mit mondott Pál bizonyos akkor élt, nem hívő zsidókról, és miért?

6 Pál apostol ezt a gondolatot hangsúlyozta a Rómában élő keresztényeknek írt levelében. Bizonyos nem hívő zsidókról így írt: „mivel az Isten igazságosságát nem ismerték, hanem a magukét igyekeztek megerősíteni, nem rendelték alá magukat az Isten igazságosságának” (Róma 10:3). Miért mondta róluk Pál, hogy „az Isten igazságosságát nem ismerték”? Hát nem oktatták őket a Törvényre, Isten igazságos irányadó mértékeire? De igen. Többségük azonban pusztán egyéni erényként fogta fel az igazságosságot, amelyet a vallási szabályok kínosan pontos és lelkiismeretes betartásával lehet elérni. Nem olyan irányadó mértéknek tekintették, amely vezethette volna őket abban, hogy miként viselkedjenek az embertársaikkal. Jézus korának a vallási vezetőihez hasonlóan nem értették meg az igazságosság igazi értelmét (Máté 23:23–28).

7. Hogyan nyilvánul meg Jehova igazságossága?

7 Ezzel éles ellentétben Jehova igazságossága minden tettében megnyilvánul, és világosan látható. Jóllehet az igazságossága miatt nem teheti, hogy egyszerűen szemet huny a szándékosan vétkezők bűnei felett, ettől mégsem válik kőszívű és sokat követelő Istenné, akitől félni kell, és akivel távolságot kell tartani. Ellenkezőleg, igazságos cselekedetei alapot szolgáltattak arra, hogy az emberek közeledhessenek hozzá, és megmenekülhessenek a bűn gyászos következményeitől. Teljesen helyénvaló hát, hogy Jehovát „igazságos Istennek és Megmentőnek” nevezik (Ézsaiás 45:21NW).

Az igazságosság és a megmentés

8—9. Hogyan fejeződött ki Isten igazságossága a Törvényben?

8 Ahhoz, hogy megértsük az Isten igazságossága és a tőle jövő, szeretetet tükröző megmentés közötti kapcsolatot, gondoljunk a Törvényre, melyet Jehova Mózes által adott Izrael nemzetének. Semmi kétség afelől, hogy a Törvény igazságos volt. Mózes a búcsúszavaiban a következőkre emlékeztette az izraelitákat: „melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az  egész törvény, a melyet én ma adok elétek?!” (5Mózes 4:8). Évszázadokkal később Dávid, Izrael királya kijelentette: „Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak” (Zsoltárok 19:10, Újfordítású revideált Biblia).

9 A Törvény által Jehova egyértelműen ismertette az arra vonatkozó tökéletes irányadó mértékeit, hogy mi helyes és mi helytelen. A Törvény részletekbe menően meghatározta, hogyan kell viselkedniük az izraelitáknak — nemcsak vallási dolgokban, hanem üzleti ügyekben, a házastársi kapcsolatban, az étkezési és higiéniai szokásokban és természetesen a bírói döntésekben is. Ezenkívül a Törvény szigorú megtorlást helyezett kilátásba a megszegői ellen, bizonyos esetekben halálbüntetést is kiszabott. * De vajon Isten igazságos követelményei, melyek a Törvényben fejeződtek ki, súlyos és fárasztó terhet róttak az emberekre, megfosztva őket a szabadságuktól és az örömüktől, ahogyan azt ma sokan állítják?

10. Milyen érzéseik voltak Jehova törvényeivel kapcsolatban azoknak, akik szerették Őt?

10 Akik szerették Jehovát, azok nagyon is gyönyörködtek igazságos törvényeiben és rendelkezéseiben. Dávid király például nem csupán elismerte, hogy Jehova döntései igazak és igazságosak — ahogy már láttuk —, hanem őszintén szerette és értékelte is azokat. Jehova törvényeiről és ítéleteiről így írt: „Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van” (Zsoltárok 19:8, 11, 12).

11. Hogyan lett a Törvény ’Krisztushoz vezető nevelő’?

11 Évszázadokkal később Pál rámutatott, hogy volt valami, ami még értékesebbé tette a Törvényt. „A Törvény . . . Krisztushoz vezető nevelőnk lett, hogy hit folytán nyilváníttassunk igazságossá” — fogalmazott a galáciaiaknak írt levelében (Galácia 3:24). Pál idejében a nevelő (pedagógus, Újfordítású revideált Biblia magyarázó jegyzetekkel, lábjegyzet) szolga vagy rabszolga volt egy nagy családban. Az volt a feladata, hogy óvja a gyermekeket, és elkísérje őket az iskolába. Ehhez hasonlóan a Törvény megóvta az izraelitákat a körülöttük élő nemzetek lealjasodott erkölcsi és vallási szokásaitól (5Mózes 18:9–13; Galácia 3:23). Ezenfelül a Törvény tudatosította az izraelitákban, hogy bűnösök, és rászorulnak a megbocsátásra, valamint a megmentésre (Galácia 3:19). Az áldozati elrendezések arra utaltak, hogy szükség van egy váltságáldozatra, és prófétai mintának bizonyultak, amely alapján azonosítani lehetett az igazi Messiást (Héberek 10:1, 11, 12). Tehát elmondhatjuk, hogy miközben Jehova az igazságosságát juttatta kifejezésre a Törvényben, az emberek jólétét és örök megmentését tartotta szem előtt.

Akiket Isten igazságosnak ítél

12. Milyen kedvező helyzetbe kerülhettek az izraeliták azáltal, hogy lelkiismeretesen betartották a Törvényt?

12 Mivel a Jehovától kapott Törvény minden szempontból igazságos volt, az izraeliták igazságos állapotba kerülhettek Isten előtt, ha  engedelmeskedtek annak. Amikor az izraeliták közvetlenül az Ígéret földje előtt álltak, Mózes erre emlékeztette őket: „ez lesz nékünk igazságunk [igazságosságul, NW], ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mind e parancsolatokat, az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, a miképen megparancsolta nékünk” (5Mózes 6:25). Jehova ezenkívül megígérte nekik: „Tartsátok meg azért az én rendeleteimet és az én végzéseimet, a melyeket ha megcselekszik az ember, él azok által. Én vagyok az Úr” (3Mózes 18:5; Róma 10:5).

13. Vajon Jehova igazságtalan volt, amikor elvárta népétől, hogy tartsa be az ő igazságos Törvényét? Magyarázd meg!

13 Az izraeliták mint nemzet sajnos nem tartották meg „mind e parancsolatokat, az Úr előtt”, ezért lemaradtak a megígért áldásokról. Nem sikerült Isten összes parancsolatát betartaniuk, mivel Isten Törvénye tökéletes volt, ők viszont nem. Azt jelenti ez, hogy Isten igazságtalan? Egyáltalán nem. Pál ezt írta: „Akkor hát mit mondjunk? Igazságtalanság van az Istennél? Soha ne legyen úgy!” (Róma 9:14). Isten valójában a Törvény megszületése előtt is, és utána is igazságosnak ítélt bizonyos embereket, pedig tökéletlenek és bűnösök voltak. Az ilyen istenfélő emberek közé sorolhatjuk Noét, Ábrahámot, Jóbot, Ráhábot és Dánielt (1Mózes 7:1; 15:6; Jób 1:1; Ezékiel 14:14; Jakab 2:25). A kérdés tehát az, hogy milyen alapon ítélte őket Isten igazságosnak?

14. Hogyan kell értenünk azt, amikor a Biblia „igazságosnak” nevez egy embert?

14 Amikor a Biblia „igazságosnak” nevez egy embert, azt nem úgy kell érteni, hogy az illető bűntelen vagy tökéletes. Inkább arról van szó, hogy eleget tesz az Isten és emberek előtti kötelességeinek. Noéról például azt olvassuk, hogy „igazságos férfi volt”, és „feddhetetlen a kortársai között”, mert „mindent úgy tett, ahogyan Isten parancsolta neki. Pontosan úgy cselekedett” (1Mózes 6:9, 22NW; Malakiás 3:18). Zakariás és Erzsébet, Keresztelő János szülei „igazságosak voltak az Isten előtt, mert kifogástalanul jártak Jehova minden parancsolatával és törvényes követelményével összhangban” (Lukács 1:6). Egy nem zsidó férfiról, egy itáliai katonatisztről pedig, akit Kornéliusznak hívtak, azt mondták, hogy „olyan férfi, aki igazságos és féli az Istent” (Cselekedetek 10:22).

15. Mivel van szoros összefüggésben az igazságosság?

15 Továbbá az emberek igazságossága nemcsak azzal van szoros összefüggésben, hogy megteszik-e, amit Isten megkíván tőlük, hanem azzal is, hogy mi van a szívükben — például hisznek-e Jehovában és az ígéreteiben, hálásak-e neki ezekért, valamint szeretik-e őt és azt, amit ígért. A Szentírásból megtudhatjuk, hogy Ábrahám „hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki  igazságul [igazságosságul, NW]” (1Mózes 15:6). Ábrahám nem pusztán Isten létezésében hitt, hanem a ’magra’ vonatkozó ígéreteiben is (1Mózes 3:15; 12:2; 15:5; 22:18). Az ilyen hit és a hittel összhangban lévő cselekedetek alapján Jehova kapcsolatot ápolt Ábrahámmal és más hűségesekkel, és megáldotta őket, noha tökéletlenek voltak (Zsoltárok 36:11; Róma 4:20–22).

16. Mit eredményez a váltságba vetett hit?

16 Végül pedig az, hogy egy ember igazságos-e, attól függ, hogy hisz-e Jézus Krisztus váltságáldozatában. Pál ezt írta az első századi keresztényekről: „ingyenajándék az, hogy igazságossá nyilváníttatnak [Isten] ki nem érdemelt kedvességéből, a Krisztus Jézus kifizette váltság általi szabadítás révén” (Róma 3:24). Pál itt azokról beszélt, akiket kiválasztottak, hogy társörökösei legyenek Krisztusnak az égi Királyságban. De Jézus váltságáldozata más emberek milliói előtt is megnyitotta az utat, hogy Isten előtt igazságos állapotba kerüljenek. János apostol látomásban látott „egy nagy sokaságot, melyet senki nem volt képes megszámolni . . . ; és a trón előtt és a Bárány előtt álltak, fehér köntösbe öltözve”. A fehér köntös azt jelképezi, hogy Isten előtt tiszták és igazságosak, mivel „megmosták köntösüket, és megfehérítették a Bárány vérében” (Jelenések 7:9, 14).

Gyönyörködj Jehova igazságosságában!

17. Milyen lépések megtételét foglalja magában az, hogy törekszünk az igazságosságra?

17 Bár Jehova szerető módon a Fiát, Jézus Krisztust adta, hogy az emberek általa igazságos állapotba kerülhessenek előtte, ez korántsem megy magától. Hitet kell gyakorolnunk a váltságban, összhangba kell hoznunk az életünket Isten akaratával, át kell adnunk magunkat Jehovának, és ezt a lépést vízben való megkeresztelkedéssel kell jelképeznünk. Azután folyton törekednünk kell az igazságosságra és más, Istennek tetsző tulajdonságokra. Pál így buzdította Timóteust, aki égi elhívású megkeresztelt keresztény volt: „Törekedj . . . az igazságosságra, az Isten iránti odaadásra, a hitre, a szeretetre, a kitartásra, az érzületbeli szelídségre” (1Timóteus 6:11; 2Timóteus 2:22). Jézus is a folyamatos erőfeszítés fontosságát hangsúlyozta a következő szavaival: „továbbra is keressétek először a királyságot és az Ő igazságosságát.” Talán nagyon törekszünk rá, hogy elnyerjük Isten Királyságának az áldásait, de vajon arra is nagyon törekszünk, hogy Jehova igazságos útjain járjunk? (Máté 6:33).

18. a) Miért nem könnyű az igazságosságra törekedni? b) Mit tanulhatunk Lót példájából?

18 Természetesen nem könnyű az igazságosságra törekedni, mert mindannyian tökéletlenek vagyunk, és alapvetően az igazságtalanságra hajlunk (Ézsaiás 64:5). Ráadásul olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik nem sokat törődnek Jehova igazságos útjaival. Helyzetünk nagyon hasonlít Lót helyzetére, aki a gonoszságáról híres Szodomában élt. Péter apostol elmagyarázta, miért látta jónak Jehova, hogy megmentse Lótot a közelgő pusztulástól. „Amit az az igazságos ember nap mint nap közöttük lakva látott és hallott, azzal kínozta igazságos lelkét a törvénytelen tetteik miatt” — mondta Péter (2Péter 2:7, 8). Ezért mindannyian jól tesszük, ha megkérdezzük magunktól: „Magamban egyetértek az erkölcstelen szokásokkal, melyeket látok? Csupán ízléstelennek tartom a népszerű, de erőszakos szórakozási formákat és sportokat, vagy Lóthoz hasonlóan gyötrődöm az ilyen igazságtalan tettek miatt?”

19. Milyen áldásokban lehet részünk, ha gyönyörködünk Isten igazságosságában?

19 Ezekben a veszedelmes és bizonytalan időkben biztonságot és védelmet ad az, ha gyönyörködünk Jehova igazságosságában. „Uram,  kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden?” — tette fel a kérdést Dávid király. Majd megadta rá a feleletet: „A ki tökéletességben jár, igazságot [igazságosságot, NW] cselekszik” (Zsoltárok 15:1, 2). Az isteni igazságosságra törekedve és abban gyönyörködve megőrizhetjük a Jehovával ápolt jó kapcsolatunkat, valamint továbbra is élvezhetjük a kegyét és az áldását. Így elégedetten élhetünk, megfelelő önbecsülésnek és elmebeli békének örvendhetünk. „Aki igazságosságra és szerető-kedvességre törekszik, életet nyer, igazságosságot és dicsőséget” — mondja Isten Szava (Példabeszédek 21:21NW). Továbbá ha törekszünk arra, hogy mindenben igazságosan járjunk el, akkor a másokkal ápolt kapcsolataink örömet adnak majd, és jobb lesz az életünk mind erkölcsi, mind szellemi értelemben. A zsoltáríró kijelentette: „Boldog, a ki megtartja a törvényt, és igazán [igazságosságot, NW] cselekszik minden időben” (Zsoltárok 106:3).

[Lábjegyzetek]

^ 3. bek. Magyarul csak a Keresztény Görög Iratok jelent meg.

^ 9. bek. Arról, hogy mi mindenre terjedt ki a Mózesi Törvény, részletek olvashatók a Jehova Tanúi által kiadott Insight on the Scriptures (Éleslátás az Írásokra nézve) című bibliai lexikon II. kötetének 214—20. oldalán, „A Törvényszövetség néhány jellegzetessége” cím alatt, továbbá az Egyesülten az egyedüli igaz Isten imádatában című könyv 152. oldalán.

Meg tudod magyarázni?

• Mit jelent az igazságosság?

• Hogyan van kapcsolatban a megmentés Isten igazságosságával?

• Milyen alapon ítél Isten igazságosnak embereket?

• Hogyan gyönyörködhetünk Jehova igazságosságában?

[Tanulmányozási kérdések]

[Képek a 15. oldalon]

Dávid király elmondta, hogy őszintén szereti Isten törvényeit

[Képek a 16. oldalon]

Noét, Ábrahámot, Zakariást, Erzsébetet és Kornéliuszt Isten igazságosnak ítélte. Tudod-e, miért?