Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Az Istentől jövő világosság elűzi a sötétséget!

Az Istentől jövő világosság elűzi a sötétséget!

 Az Istentől jövő világosság elűzi a sötétséget!

„Az Úr megvilágosítja az én sötétségemet” (2SÁMUEL 22:29).

1. Milyen összefüggés van a világosság és az élet között?

„MONDA Isten: Legyen világosság: és lőn világosság” (1Mózes 1:3). A Mózes első könyvének a teremtési beszámolója ezekkel a jelentőségteljes szavakkal azonosítja Jehovát a világosság forrásaként. Világosság nélkül nem lehet élet a földön. Jehovától származik a szellemi világosság is, amely nélkülözhetetlen vezetőnk az életben (Zsoltárok 43:3). Dávid király rámutatott arra, hogy milyen szoros kapcsolat van a szellemi világosság és az élet között. Ezt írta: „nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot” (Zsoltárok 36:10).

2. Ahogy arra Pál rámutatott, mihez kötődik szorosan a világosság?

2 Mintegy 1000 évvel Dávid napjai után Pál apostol utalt a teremtési beszámolóra. A korintusi keresztény gyülekezetnek küldött egyik levelében ezt írta: „az Isten az, aki ezt mondta: »Ragyogjon elő a világosság a sötétségből.«” Majd Pál a következő kijelentéssel mutatott rá, hogy a szellemi világosság szorosan kötődik a Jehováról szerzett ismerethez: „ő fényt ragyogtatott a szívünkre, hogy megvilágosítsa azt az Isten dicsőséges ismeretével Krisztus arca által” (2Korintus 4:6). Hogyan jut el hozzánk ez a világosság?

A Biblia a világosság hordozója

3. Milyen világosságot áraszt Jehova a Biblián keresztül?

3 Jehova legfőképpen ihletett Szaván, a Biblián keresztül küldi el hozzánk a szellemi világosságot. Ezért azzal, hogy tanulmányozzuk a Bibliát, és befogadjuk az Istentől származó ismeretet, megengedjük, hogy Isten világossága kiáradjon felénk. Jehova a Bibliában világossá teszi a szándékait, és elmondja, hogyan cselekedhetjük az akaratát. Ez célt ad az életünknek, és segít a szellemi szükségleteink kielégítésében (Prédikátor 12:3; Máté 5:3). Jézus a Mózesi Törvényből idézve hangsúlyozta, hogy lényeges figyelmet fordítanunk a szellemi szükségletünkre: „Meg van írva: »Ne csak kenyérrel éljen az ember, hanem minden kijelentéssel, amely Jehova szájából származik«” (Máté 4:4; 5Mózes 8:3).

4. Milyen értelemben „a világ világossága” Jézus?

4 Jézus személye is szorosan kapcsolódik a szellemi világossághoz. Mi több, ő „a világ világosságaként” beszélt magáról, és ezt mondta: „Aki engem követ, semmiképpen nem fog sötétségben járni, hanem övé lesz az élet világossága” (János 8:12). Ezek a gondolatok segítenek megértenünk Jézus központi szerepét abban, hogy Jehova igazsága eljusson az emberiséghez. Ha  nem a sötétségben, hanem Isten világosságában akarunk járni, akkor figyelnünk kell Jézus minden kijelentésére, és szorosan követnünk kell nyomdokait, illetve a tanításait, melyek a Bibliában vannak feljegyezve.

5. Jézus halála után milyen felelősségük volt Jézus követőinek?

5 Néhány nappal a halála előtt Jézus újfent a világosságként utalt magára, és ezt mondta a tanítványainak: „Még egy kis ideig köztetek lesz a világosság. Addig járjatok, amíg veletek van a világosság, hogy a sötétség ne vessen a hatalma alá benneteket; aki pedig a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg veletek van a világosság, gyakoroljatok hitet a világosságban, hogy a világosság fiaivá legyetek” (János 12:35, 36). Azok, akik a világosság fiaivá lettek, megtanulták a Biblia által ecsetelt „egészséges szavak mintáját” (2Timóteus 1:13, 14). Azután arra használták ezeket az egészséges szavakat, hogy más tiszta szívű egyéneket is elhívjanak a sötétségből Isten világosságára.

6. Milyen alapigazságot találunk a világosságról és a sötétségről az 1János 1:5-ben?

6 János apostol ezt írta: „az Isten világosság, és ővele egységben nincsen semmi sötétség” (1János 1:5). Figyeld meg a különbséget a világosság és a sötétség között. A szellemi világosság Jehovától származik, ővele nem lehet összefüggésbe hozni a szellemi sötétséget. Akkor hát ki a sötétség forrása?

A szellemi sötétség forrása

7. Ki van a világ szellemi sötétsége mögött, és milyen hatása van ennek a személynek az emberekre?

7 Pál apostol beszélt „a dolgok ezen rendszerének istenéről”. Ezzel a kifejezéssel Sátánra, az Ördögre utalt, majd kijelentette, hogy ez a személy „megvakította a nem hívők elméjét, hogy ne ragyogjon át a Krisztusról szóló dicsőséges jó hír megvilágosító fénye, aki az Isten képmása” (2Korintus 4:4). Sokan állítják, hogy hisznek Istenben, de közülük is egyre kevesebben fogadják el az Ördög létét. Miért? Azért, mert vonakodnak elismerni, hogy létezhet egy gonosz, emberfölötti hatalom, mely hatással lehet a gondolkodásukra. Pál apostol azonban feltárja, hogy az Ördög igenis létezik, és úgy ügyeskedik, hogy az emberek ne legyenek képesek meglátni az igazságot körülragyogó világosságot. Sátánnak az a képessége, hogy befolyásolni tudja az emberi gondolkodást, jól látható abból a prófétai leírásból, mely azt mondja róla, hogy „az egész lakott földet félrevezeti” (Jelenések 12:9). Sátán tevékenységének a következményeként az egész emberiség — azok kivételével, akik Jehovát szolgálják — olyan állapotban van, amilyenről Ézsaiás próféta jövendölt: „ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket” (Ézsaiás 60:2).

8. Hogyan nyilvánul meg az, hogy a szellemi sötétségben lévők el vannak tájolódva?

8 A vaksötétben nem lehet látni semmit, az ember könnyen eltéved vagy eltájolódik. Ugyanígy a szellemi sötétségben lévők sem látnak, és egykettőre eltájolódnak szellemi értelemben. Megszűnhet az a képességük, hogy meg tudják különböztetni az igazságot a hamisságtól, és a jót a rossztól. Ézsaiás próféta az ilyen, sötétségben lévő személyekről ezt írta: „Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!” (Ézsaiás 5:20). A sötétség istene, Sátán, az Ördög befolyásolja azokat, akik szellemi sötétségben élnek, és ennek következtében elidegenednek a világosság és az élet forrásától (Efézus 4:17–19).

Nem könnyű a sötétségből a világosságra jönni

9. Fejtsd ki, hogy miért szeretik a helytelenül cselekvők a szó szerinti és a szellemi sötétséget!

9 A hűséges Jób rámutatott, hogy a helytelenül cselekvők mennyire szeretik a szó szerinti sötétséget: „A paráznának szeme pedig az alkonyatot lesi, mondván: Ne nézzen szem reám, és arczára álarczot teszen” (Jób 24:15). A helytelenül cselekvők szellemi sötétségben is vannak, és ez a sötétség teljesen lehúzhatja őket a mélybe. Pál apostol elmondta, hogy a nemi erkölcstelenség, tolvajlás, kapzsiság, részegesség, szidalmazás és zsarolás megszokott azok között, akiket fogságában tart a sötétség. Ám azok, akik Isten Szavának a világosságára jönnek, meg  tudnak változni. Pál a korintusiakhoz írott egyik levelében egyértelművé teszi, hogy lehetséges ez a változás. Sok korintusi keresztényt korábban a sötétség cselekedetei jellemeztek, Pál azonban ezt mondta nekik: „De tisztára mostak, de megszenteltek, de igazságossá nyilvánítottak benneteket Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében, és a mi Istenünk szellemével” (1Korintus 6:9–11).

10—11. a) Hogyan mutatott Jézus figyelmességet az iránt a férfi iránt, akinek visszaadta a látását? b) Sokan miért nem választják a világosságot?

10 Ha valaki a sűrű sötétségből a világosságra megy, a szemének valószínűleg szüksége van egy kis időre az alkalmazkodáshoz. Jézus Betsaidában meggyógyított egy vak férfit, de a kedvessége arra indította, hogy fokozatosan tegye ezt meg. „Ő pedig kézen fogta a vakot, kivezette a falun kívülre, azután a szemére köpve rátette a kezét, és kérdezni kezdte őt: »Látsz valamit?« És a férfi feltekintett, és ezt mondta: »Embereket látok, mert mintha fákat látnék, de járkálnak.« Akkor ismét rátette a kezét a férfi szemére, és az tisztán látott, rendbe jött, és mindent világosan látott” (Márk 8:23–25). Jézus valószínűleg azért adta vissza fokozatosan ennek az embernek a látását, hogy a szeme alkalmazkodni tudjon a napfény ragyogásához. Képzelhetjük, mennyire repeshetett ennek a férfinak a szíve, amikor végre látott.

11 Ennek a férfinak az örömét azonban túlszárnyalja azoké, akik segítséget kapnak, hogy fokozatosan kiemelkedjenek a szellemi sötétségből az igazságot övező világosságba. Látva az örömüket, eltűnődhetünk, hogy vajon miért nem vonzódnak még többen a világossághoz. Jézus megadja erre a választ: „Az ítéletnek pedig az az alapja, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek inkább a sötétséget szerették, semmint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak voltak. Mert aki hitványságot gyakorol, gyűlöli a világosságot, és nem jön a világosságra, nehogy feddés érje a cselekedeteit” (János 3:19, 20). Igen, sokan kedvüket lelik a „hitványság” gyakorlásában, például szeretik az erkölcstelenséget, elnyomást, hazugságot, csalást és lopást, Sátán szellemi sötétsége pedig tökéletes környezetet biztosít számukra, hogy a kívánságaik szerint cselekedjenek.

Előrehaladás a világosságban

12. Hogyan vált javunkra az, hogy a világosságra jöttünk?

12 Miben változtunk azóta, hogy megismertük a világosságot? Néha érdemes visszatekinteni, és elemezni, hogy milyen szellemi előrehaladást tettünk. Milyen rossz szokásokat vetkőztünk le? Milyen helyreigazításokat vittünk véghez az életünkben? Hogyan változtak meg a jövőről szőtt terveink? A Jehovától kapott megerősítéssel és a szent szellem segítségével továbbra is változtathatunk a személyiségünkön és gondolkodásmódunkon. Ezzel kimutatjuk, hogy hatással van ránk a világosság (Efézus 4:23, 24). Pál ezt így fogalmazta meg: „egykor sötétség voltatok, de most világosság vagytok az Úrral kapcsolatban. A világosság gyermekeiként járjatok továbbra is, mert a világosság gyümölcse mindenfajta jóságból és igazságosságból és igazságból áll” (Efézus 5:8, 9). Ha engedjük, hogy Jehova világossága vezéreljen minket, akkor lesz reménységünk, valamint célunk, és növelni fogjuk a minket körülvevők örömét. És mennyire megvidámítják Jehova szívét az ilyen változtatások! (Példabeszédek 27:11).

13. Hogyan mutathatjuk ki a hálánkat Jehova világosságáért, és mire van szükség ehhez?

 13 Jehova világosságának a visszatükrözésével mutatjuk ki a hálánkat azért, hogy boldogabb az életünk. Ehhez hozzátartozik az, hogy megosztjuk a családtagjainkkal, barátainkkal és más embertársainkkal azt, amit a Bibliából tanultunk (Máté 5:12–16; 24:14). Azokat, akik nem figyelnek az üzenetünkre, a prédikálásunkkal és a példás keresztény életünkkel feddjük meg. Pál így beszél erről: „Állandóan bizonyosodjatok meg arról, hogy mi elfogadható az Úr előtt, és ne vegyetek többé részt velük a sötétséghez tartozó gyümölcstelen cselekedetekben, hanem inkább még feddjétek is őket” (Efézus 5:10, 11). Bátorságra van szükség ahhoz, hogy segítsünk másoknak elhagyni a sötétséget, és a világosságot választani. Leginkább pedig arra van szükség, hogy könyörület legyen bennünk, aggódjunk másokért, és az legyen a szívből jövő vágyunk, hogy megosszuk másokkal az igazságot beragyogó világosságot, tudva azt, hogy ez egy örökkévalóságon át a hasznukra lesz (Máté 28:19, 20).

Őrizkedjünk a csalóka világosságtól!

14. Milyen figyelmeztetést kell megszívlelnünk a világossággal kapcsolatban?

14 Azok, akik a sötétség óráiban a tengeren hajóznak, egy csöppnyi világosságnak is örülnek. Hajdanán Anglia sziklaszirtjein tüzet gyújtottak, jelezve, hogy hol van menedék a vihar elől. A tengerészek hálásak voltak, hogy ezeknek a tüzeknek a világossága biztonságos kikötőkbe vezette őket. Némelyik tüzet azonban a hajósok megtévesztésére gyújtották. Sok hajó emiatt nem a kikötőbe érkezett, hanem a helyes iránytól eltérítve zátonyra futott a sziklás parton, majd a rakománya tolvajok martaléka lett. Ebben a megtévesztő világban óvatosnak kell lennünk, nehogy valamiféle csalóka világosságot kövessünk, mely aztán a szellemi hajótörésünket idézhetné elő. „Maga Sátán is folyton átváltoztatja magát a világosság angyalává” — figyelmeztet a Biblia. Sátán szolgái, például a hitehagyottak, ugyanígy „csalárd munkások”, és szintén „átváltoztatják magukat az igazságosság szolgáivá”. Ha az ilyen személyek hamis érvelésére figyelünk, megrendülhet a bizalmunk Jehova igazságot tartalmazó Szavában, a Bibliában, legyengülhetünk, és meghalhat a hitünk (2Korintus 11:13–15; 1Timóteus 1:19).

15. Mi segít majd nekünk, hogy az életre vivő úton maradjunk?

15 A zsoltáríró ezt állapította meg: „Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága” (Zsoltárok 119:105). Igen, ’az életre vivő keskeny utat’ minden bizonnyal szerető  Istenünk, Jehova világítja meg, „akinek az az akarata, hogy mindenfajta ember megmentésben részesüljön, és az igazság pontos ismeretére jusson” (Máté 7:14; 1Timóteus 2:4). Ha alkalmazzuk a Biblia alapelveit, az megvéd majd attól, hogy letérjünk a keskeny útról a sötétség ösvényeire. „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a dolgok kiigazítására, az igazságosságban való fegyelmezésre” — írta Pál (2Timóteus 3:16). Miközben növekedünk szellemileg, Isten Szavából kapunk oktatást. Isten Szavának a világosságában meg tudjuk feddni magunkat, és ha szükséges, a gyülekezet szerető pásztorai fognak megfeddni minket. Ehhez hasonlóan azért, hogy az életre vivő úton maradjunk, kiigazíthatjuk a dolgokat, és alázatosan elfogadhatjuk az igazságosságban való fegyelmezést.

Járjunk értékelően a világosságban!

16. Hogyan mutathatunk értékelést a Jehovától jövő csodálatos világosságért?

16 Hogyan mutathatunk értékelést a Jehovától jövő csodálatos világosságért? A János evangéliumának 9. fejezete elmondja, hogy amikor Jézus meggyógyított egy születésétől fogva vak embert, az arra érzett késztetést, hogy kifejezze az értékelését. Mit tett? Hitt Jézusban mint Isten Fiában, és nyilvánosan kijelentette róla, hogy „próféta”. Ezenkívül bátran szólt azok ellen, akik megpróbálták becsmérelni a Jézus által tett csodát (János 9:17, 30–34). Péter apostol a keresztény gyülekezet felkent tagjait „különleges tulajdonnak szánt népnek” nevezi. Miért? Mert ugyanazt a hálás szellemet mutatják, mint a vakon született, meggyógyított férfi. Értékelést tanúsítanak Jótevőjük, Jehova iránt, mégpedig úgy, hogy ’mindenfelé hirdetik annak kitűnő tulajdonságait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívta el őket’ (1Péter 2:9; Kolosszé 1:13). A földi reménységet ápolók ugyanilyen hálásak, és támogatják felkent testvéreiket Jehova „kitűnő tulajdonságainak” a nyilvános hirdetésében. Milyen felfoghatatlanul nagy kiváltsággal ajándékozza meg Isten a tökéletlen embereket!

17—18. a) Milyen felelősségünk van mindannyiunknak? b) Timóteust utánozva mire kell vigyáznia minden kereszténynek?

17 Létfontosságú, hogy szívből értékeljük az igazságot övező világosságot. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egyikünk sem született az igazság ismeretével. Néhányan felnőtt korukban tanulnak róla, és gyorsan átlátják, hogy mennyivel jobb a világosság a sötétségnél. Másoknak abban a nagy kiváltságban volt részük, hogy istenfélő szülők nevelték őket. Az ilyen személyek könnyen magától értetődőnek vehetik a világosságot. Egy Tanú, akinek a szülei már a születése előtt szolgálták Jehovát, beismeri, hogy sok idejébe és erőfeszítésébe tellett, mire teljesen felfogta a csecsemőkorától tanult igazságok jelentőségét (2Timóteus 3:15). Akár fiatalok vagyunk, akár idősek, mindannyiunknak mély értékelést kell éreznünk a Jehova által feltárt igazságért.

18 A fiatal Timóteusnak csecsemőkorától kezdve tanították a „szent írásokat”, de csak úgy válhatott érett kereszténnyé, hogy teljes mértékben részt vett a szolgálatban (2Timóteus 3:15). Olyan helyzetbe került, hogy Pál apostol segítségére lehetett. Pál erre buzdította őt: „Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy helyeselten mutasd be magadat az Istennek, mint olyan munkás, akinek nincs miért szégyenkeznie, aki helyesen használja az igazság szavát” (2Timóteus 2:15). Timóteushoz hasonlóan mi se tegyünk semmi olyat, ami miatt szégyenkeznünk kellene, vagy ami miatt Jehovának szégyellnie kellene minket! (2Timóteus 2:15).

19. a) Dávidhoz hasonlóan mit kell mindannyiunknak mondanunk? b) Miről lesz szó a következő cikkben?

 19 Minden okunk megvan rá, hogy dicsérjük Jehovát, aki felragyogtatta ránk igazságának a fényét. Mi is úgy érzünk, ahogy Dávid király, amikor ezt mondta: „te vagy az én szövétnekem, Uram, s az Úr megvilágosítja az én sötétségemet” (2Sámuel 22:29). Nem vesszük azonban magunknak a bátorságot, hogy önelégültek legyünk, mert az oda vezethet, hogy visszacsúszunk a sötétségbe, amelyből egyszer már kimenekültünk. A következő cikk ezért abban fog segíteni, hogy felmérjük, mennyire tartjuk fontosnak az Istentől jövő igazságot az életünkben.

Mit tanultál?

• Hogyan gondoskodik Jehova szellemi felvilágosításról?

• Milyen nehézségek elé állít minket a körülöttünk lévő szellemi sötétség?

• Milyen veszélyeket kell elhárítanunk?

• Hogyan mutathatjuk ki a hálánkat az igazságot körülragyogó világosságért?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kép a 8. oldalon]

Jehova a forrása mind a fizikai, mind a szellemi világosságnak

[Kép a 10. oldalon]

Jézus fokozatosan gyógyította meg a vak férfit, és ugyanígy emel ki minket a szellemi sötétségből

[Kép a 11. oldalon]

Szellemi hajótörést szenvedhet, akit félrevezet a Sátántól jövő hamis világosság