Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

’Öltsétek magatokra a hosszútűrést!’

’Öltsétek magatokra a hosszútűrést!’

 ’Öltsétek magatokra a hosszútűrést!’

„Öltsétek magatokra a könyörület gyöngéd vonzalmát . . . és a hosszútűrést” (KOLOSSZÉ 3:12).

1. Mondj egy kiváló példát a hosszútűrésre!

RÉGIS, aki Franciaország délnyugati részén él, 1952-ben lett Jehova megkeresztelt Tanúja. A felesége éveken át mindent megtett, hogy gátolja őt a Jehovának végzett szolgálatában. Megpróbálta kilyukasztani Régis autójának a kerekét, hogy ne tudjon eljutni az összejövetelre, sőt egyszer Régis nyomába szegődött, amikor ajtóról ajtóra prédikálta a Biblia üzenetét, epés megjegyzéseket téve rá, miközben a férje a Királyság jó híréről beszélt a házigazdáknak. A szűnni nem akaró ellenségeskedés dacára Régis továbbra is hosszútűrő maradt, kiváló példát mutatva minden kereszténynek, mivel Jehova elvárja az összes imádójától, hogy hosszútűrő legyen másokkal.

2. Mi a „hosszútűrés”-nek fordított görög kifejezés szó szerinti jelentése, és mire utal ez a szó?

2 A „hosszútűrés”-nek fordított görög kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy ’a jó kedély hosszúsága’. A Keresztény Görög Iratok új világ fordításában tízszer „hosszútűrés”-nek, háromszor „türelem”-nek és egyszer „türelem gyakorlásá”-nak fordítják ezt a szót. A „hosszútűrés”-nek fordított héber és görög kifejezések magukban foglalják a türelem, a béketűrés és a haragra való lassúság gondolatát.

3. Miben tért el a keresztények hosszútűrésről alkotott szemlélete az első századi görögökétől?

 3 Az első századi görögök nem tekintették erénynek a hosszútűrést, a sztoikus filozófusok pedig még magát a szót sem használták. William Barclay bibliatudós szerint a hosszútűrés „szöges ellentétben állt a görög erénnyel”, mivel a görögök többek között azzal kérkedtek, hogy „nem tolerálnak semmiféle inzultust vagy sérelmet”. Barclay professzor kijelenti: „A görögök között az számított nagynak, aki mindent megtett, hogy bosszút álljon. A keresztények arra néznek fel, aki, még ha megtehetné, akkor sem áll bosszút.” A görögök talán a gyengeség jelének tekintették a hosszútűrést, de mint más esetekben is, „az Isten bolond dolga bölcsebb az embereknél, és az Isten gyönge dolga erősebb az embereknél” (1Korintus 1:25).

Krisztus példa a hosszútűrésben

4—5. Hogyan mutatott Jézus nagyszerű példát a hosszútűrésben?

4 Jehova után Krisztus Jézus mutatta a második legnagyszerűbb példát a hosszútűrésben. Amikor nagy nyomás nehezedett rá, Jézus lenyűgöző önuralmat tanúsított. Ézsaiás ezt prófétálta Jézusról: „Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg” (Ézsaiás 53:7).

5 Mennyire rendkívüli volt az a hosszútűrés, melyet Jézus mutatott a földi szolgálata során! Elviselte ellenségei álnok kérdéseit és rosszakarói sértegetéseit (Máté 22:15–46; 1Péter 2:23). Türelmes volt a tanítványaival, még akkor is, amikor állandóan arról vitatkoztak, hogy ki a legnagyobb közöttük (Márk 9:33–37; 10:35–45; Lukács 22:24–27). És micsoda önuralma volt Jézusnak az elárulása éjszakáján, amikor Péter és János elaludt, noha azt mondta nekik, hogy ’kitartóan virrasszanak’! (Máté 26:36–41).

6. Hogyan vált Pál javára Jézus hosszútűrése, és mit tanulhatunk ebből?

6 Jézus a halála és feltámadása után is hosszútűrő volt. Pál apostol különösen tudatában volt ennek, mivel korábban üldözte a keresztényeket. „Megbízható és teljes elfogadásra méltó az a beszéd, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy bűnösöket mentsen meg — írta. — Ezek között legelső vagyok én. De azért tanúsítottak irántam irgalmasságot, hogy Krisztus Jézus általam mint a legfőbb eset által mutathassa meg minden hosszútűrését, azoknak mintapéldájául, akik belé fogják helyezni hitüket az örök életre” (1Timóteus 1:15, 16). Bármilyen volt is a múltunk, ha Jézusba vetjük a hitünket, hosszútűrést mutat majd irántunk — eközben persze elvárja tőlünk, hogy „megbánáshoz illő cselekedeteket” vigyünk véghez (Cselekedetek 26:20; Róma 2:4). Azok az üzenetek, melyeket Krisztus küldött a kis-ázsiai hét gyülekezetnek, azt mutatják, hogy bár Jézus hosszútűrő, elvárja, hogy a követői fejlődjenek (Jelenések könyve 2. és 3. fejezet).

A szellem gyümölcse

7. Milyen kapcsolat van a hosszútűrés és a szent szellem között?

7 A galáciaiaknak írt levele 5. fejezetében Pál szembeállítja a test cselekedeteit a szellem gyümölcsével (Galácia 5:19–23). Mivel a hosszútűrés Jehova egyik tulajdonsága, ez a tulajdonság Istentől származik, és szellemének a gyümölcse (2Mózes 34:6, 7). Pál a szellem gyümölcsének a fejtegetésekor negyedikként említi meg a hosszútűrést, olyan tulajdonságokkal együtt, mint a „szeretet, öröm, béke . . . , kedvesség, jóság, hit, szelídség, önuralom” (Galácia 5:22, 23). Amikor tehát Isten szolgái kinyilvánítják az Isten szerinti türelmet, azaz a hosszútűrést, a szent szellem hatására teszik azt.

8. Mi fog képessé tenni minket arra, hogy megteremjük a szellem gyümölcsét, egyebek között a hosszútűrést?

8 Ez azonban nem jelenti azt, hogy Jehova rákényszeríti a szellemét az emberekre, mivel szívesen kell alávetnünk magunkat a hatásának (2Korintus 3:17; Efézus 4:30). Úgy engedhetjük a szellemet működni az életünkben,  hogy minden tevékenységünkben megteremjük a gyümölcseit. Miután Pál részletezte a test cselekedeteit és a szellem gyümölcseit, ezt írta: „Ha szellem által élünk, szellem által járjunk is rendezettségben továbbra is. Ne vezessenek félre titeket: Istent nem lehet megcsúfolni. Mert amit vet az ember, azt fogja aratni is; mivel aki a hústestére nézve vet, romlást fog aratni a hústestéből, aki viszont a szellemre nézve vet, örök életet fog aratni a szellemből” (Galácia 5:25; 6:7, 8). Ha sikeresen szeretnénk ápolni a hosszútűrést, a többi olyan gyümölcsöt is meg kell teremnünk, melyet a szent szellem fejleszt ki a keresztényekben.

„A szeretet hosszútűrő”

9. Feltehetően miért mondta Pál a korintusiaknak, hogy „a szeretet hosszútűrő”?

9 Pál a következő kijelentésével feltárta, hogy különleges kapcsolat van a szeretet és a hosszútűrés között: „A szeretet hosszútűrő” (1Korintus 13:4). Egy bibliatudós, Albert Barnes arról beszél, hogy Pál ezt talán a miatt a versengés és viszály miatt hangsúlyozta, mely a korintusi keresztény gyülekezetet jellemezte (1Korintus 1:11, 12). „Az a szó, melyet itt [a hosszútűrésre] használ, ellentétben áll az elhamarkodottsággal: az indulatos szavakkal és gondolatokkal, valamint az ingerlékenységgel — mutat rá. — Ez a szó olyan elmeállapotra utal, mely az elnyomás és provokálás ellenére is HOSSZAN ELVISEL valamit.” A szeretet és a hosszútűrés mindmáig nagyban hozzájárul a keresztény gyülekezet békéjéhez.

10. a) Hogyan segít a szeretet hosszútűrőnek lennünk, és milyen tanácsot ad Pál apostol ebben a tekintetben? b) Mit mondott egy bibliatudós Isten hosszútűrésével és kedvességével kapcsolatban? (Lásd a lábjegyzetet.)

10 „A szeretet hosszútűrő és kedves. A szeretet . . . nem keresi a maga érdekeit, nem válik ingerültté.” A szeretet tehát sokféleképpen segít nekünk hosszútűrőnek lennünk (1Korintus 13:4, 5). * A szeretet képessé tesz minket rá, hogy türelmesen elviseljük egymást, és emlékezzünk arra, hogy mindannyian tökéletlenek vagyunk, és vannak hibáink meg hiányosságaink. A szeretet segít, hogy tapintatosak és megbocsátók legyünk. Pál apostol arra buzdít minket, hogy „teljes elmebeli alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel [járjunk], elviselve egymást szeretetben, komolyan igyekezve azon, hogy [megtartsuk] a szellem egységét a béke egyesítő kötelékében” (Efézus 4:1–3).

11. Miért különösen fontos a hosszútűrés a keresztény közösségekben?

11 Ha a keresztény közösségek tagjai hosszútűrők, az hozzájárul a boldogságukhoz és a békéjükhöz, legyenek ezek a közösségek akár gyülekezetek, akár Bétel-otthonok, misszionáriusotthonok, építési csapatok vagy keresztény  iskolák. Időről időre próbateljes helyzetek merülhetnek fel személyiségbeli, ízlésbeli, neveltetésbeli különbségek miatt, vagy amiatt, hogy ki mit tart udvariasnak, sőt még a higiéniát érintő kérdések is szülhetnek feszültségeket. Ez ugyanolyan igaz a családokon belül is. Létfontosságú, hogy késedelmesek legyünk a haragra (Példabeszédek 14:29; 15:18; 19:11). A hosszútűrés — bizonyos dolgok türelmes elviselése és a javulásban való reménykedés — mindannyiunktól megköveteltetik (Róma 15:1–6).

A hosszútűrés segít kitartanunk

12. Miért fontos a hosszútűrés próbateljes körülmények között?

12 A hosszútűrés segít elviselni az olyan próbateljes helyzeteket, melyek vég nélkülinek tűnnek, vagy amelyekre látszólag nincs gyors megoldás. Ez volt igaz a cikk elején megemlített Régis esetére is. A felesége éveken át próbálta meghiúsítani Régis arra tett erőfeszítéseit, hogy Jehovát szolgálja. Egy nap azonban az asszony könnyes szemmel ezt mondta neki: „Tudom, hogy ez az igazság. Segíts! Tanulmányozni akarom a Bibliát!” Végül Tanúként megkeresztelkedett. „Ez fényes bizonyítéka volt annak, hogy Jehova megáldotta a küzdelmek, a türelem és a kitartás éveit” — mondta Régis. Ez a keresztény férfi jutalomban részesült a hosszútűréséért.

13. Mi tette Pált képessé arra, hogy kitartson, és hogyan segít nekünk a példája a kitartásban?

13 Az i. sz. első században Pál apostol kiváló példát mutatott a hosszútűrésben (2Korintus 6:3–10; 1Timóteus 1:16). Pál az életének vége felé, amikor tanácsot adott fiatal társának, Timóteusnak, figyelmeztette őt arra, hogy minden keresztény próbákkal néz szembe. Pál a saját példájára hivatkozott, és olyan, fontos keresztény tulajdonságok kimutatására ösztönzött, melyek szükségesek a kitartáshoz. „Szorosan követted a tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, kitartásomat, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, az olyan dolgokat, amilyenek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában történtek velem, az olyan üldöztetéseket, amilyeneket elviseltem; és mégis mindegyikből megszabadított az Úr — írta. — Valójában mindazokat, akik Isten iránti odaadással kívánnak élni Krisztus Jézussal kapcsolatban, üldözni is fogják” (2Timóteus 3:10–12; Cselekedetek 13:49–51; 14:19–22). A kitartáshoz mindannyiunknak hitre, szeretetre és hosszútűrésre van szükségünk.

Öltsük magunkra a hosszútűrést!

14. Mihez hasonlította Pál az olyan isteni tulajdonságokat, mint a hosszútűrés, és milyen tanácsot adott a kolosszéi keresztényeknek?

14 Pál apostol olyan ruházathoz hasonlította a hosszútűrést és más isteni tulajdonságokat, melyet a keresztényeknek fel kell venniük, miután levetkőzték ’a régi egyéniségüket’ jellemző cselekvésmódokat (Kolosszé 3:5–10).  „Mint az Isten választottai, szentek és szeretettek, öltsétek magatokra a könyörület gyöngéd vonzalmát, a kedvességet, az elmebeli alázatosságot, a szelídséget és a hosszútűrést. Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel, ha valakinek panaszra van oka a másik ellen — írta. — Mint ahogy Jehova is készséggel megbocsátott nektek, úgy ti is. Mindezek mellett pedig öltsétek magatokra a szeretetet, mert az tökéletes köteléke az egységnek” (Kolosszé 3:12–14).

15. Milyen eredményei lesznek annak, ha a keresztények ’magukra öltik’ a hosszútűrést és más isteni tulajdonságokat?

15 Ha a gyülekezet tagjai ’magukra öltik’ a könyörületet, kedvességet, elmebeli alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést és szeretetet, akkor képesek lesznek megoldani a nehézségeket, és egyesülten folytatni Jehovának végzett szolgálatukat. A keresztény felvigyázóknak különösen hosszútűrőnek kell lenniük. Olykor meg kell feddniük más keresztényeket, de ezt különféleképpen tehetik meg. Pál elmondta, hogy mi a legjobb módszer, amikor ezt írta Timóteusnak: „feddj, dorgálj, buzdíts, teljes hosszútűréssel és a tanítás művészetével” (2Timóteus 4:2). Igen, Jehova juhaival mindig hosszútűrően, méltósággal és gyöngéden kell bánni (Máté 7:12; 11:28; Cselekedetek 20:28, 29; Róma 12:10).

„Hosszútűrők mindenki iránt”

16. Milyen eredménye lehet annak, ha „hosszútűrők [vagyunk] mindenki iránt”?

16 Mivel Jehova hosszútűrő az emberiség iránt, nekünk is erkölcsi kötelességünk, hogy „hosszútűrők [legyünk] mindenki iránt” (1Tesszalonika 5:14). Ez azt jelenti, hogy türelmesek vagyunk a nem Tanú családtagjainkkal, szomszédainkkal, munkatársainkkal és iskolatársainkkal. Sok Tanú győzte már le mások előítéletét azáltal, hogy olykor több éven át is elviselte a munkatársainak, illetve iskolatársainak gúnyos megjegyzéseit vagy nyílt ellenségeskedését (Kolosszé 4:5, 6). Péter apostol ezt írta: „Őrizzétek meg kiválónak a viselkedéseteket a nemzetek között, hogy amiben ellenetek beszélnek mint gonosztevők ellen, abban — kiváló cselekedeteitek eredményeként, melyeknek szemtanúi — dicsőítsék az Istent az ő szemléjének napján” (1Péter 2:12).

17. Hogyan utánozhatjuk Jehova szeretetét és hosszútűrését, és miért kell ezt megtennünk?

17 Jehova hosszútűrése millióknak fog megmentést jelenteni (2Péter 3:9, 15). Ha utánozzuk Jehova szeretetét és hosszútűrését, türelmesen folytatni fogjuk Isten Királysága jó hírének a prédikálását, és megtanítjuk másoknak, hogyan vethetik alá magukat Krisztus Királyság-uralmának (Máté 28:18–20; Márk 13:10). Ha abbahagynánk a prédikálást, az olyan lenne, mintha korlátozni akarnánk Jehova hosszútűrését, és nem ismernénk fel e tulajdonságának a célját, vagyis azt, hogy az emberek megbánják a bűneiket (Róma 2:4).

18. Mit kért Pál a kolosszéiakért mondott imáiban?

 18 A kis-ázsiai Kolosszéban élő keresztényeknek küldött levelében Pál ezt írta: „Ezért is van, hogy attól a naptól fogva, melyen hallottunk róla, nem szűnünk meg imádkozni értetek, és kérni, hogy teljetek be az ő akaratának pontos ismeretével minden bölcsességben és szellemi megértésben, hogy Jehovához méltón járjatok, avégett hogy teljesen kedvére legyetek, amint továbbra is gyümölcsöt teremtek minden jó cselekedetben, és gyarapodtok az Isten pontos ismeretében, minden erővel erőssé tétetve az ő dicsőséges hatalmának mértéke szerint, hogy teljesen kitartsatok és hosszútűrők legyetek örömmel” (Kolosszé 1:9–11).

19—20. a) Hogyan kerülhetjük el azt, hogy Jehova folyamatos hosszútűrését próbának tekintsük? b) Milyen áldások származnak abból, ha hosszútűrők vagyunk?

19 Jehova folyamatos hosszútűrése vagy türelme nem fog próbára tenni minket, ha betelünk „akaratának pontos ismeretével”, mely akarathoz hozzátartozik az, hogy „mindenfajta ember megmentésben részesüljön, és az igazság pontos ismeretére jusson” (1Timóteus 2:4). ’Továbbra is gyümölcsöt fogunk teremni minden jó cselekedetben’, főleg ’a királyság e jó hírének a prédikálásában’ (Máté 24:14). Ha hűségesen továbbra is így teszünk, Jehova „minden erővel erőssé” tesz majd minket, felkészítve arra, hogy ’teljesen kitartsunk, és hosszútűrők legyünk örömmel’. Ily módon ’Jehovához méltón fogunk járni’, és át fog hatni minket a béke, mely abból a tudatból fakad, hogy „teljesen kedvére” vagyunk.

20 Legyünk teljesen meggyőződve a Jehova hosszútűrése mögött meghúzódó bölcsességről, hiszen ennek köszönhetjük a megmentésünket és azoknak a megmentését, akik figyelnek a prédikálásunkra és a tanításunkra (1Timóteus 4:16). A szellem gyümölcsének — a szeretetnek, kedvességnek, jóságnak, szelídségnek és önuralomnak — a megtermése képessé tesz majd minket arra, hogy örömteli módon hosszútűrők legyünk. Még inkább képesek leszünk békében élni a családtagjainkkal, csakúgy, mint a gyülekezetben lévő testvéreinkkel és testvérnőinkkel. A hosszútűrés abban is segíteni fog, hogy türelmesek legyünk a munkatársainkkal, illetve az iskolatársainkkal. A hosszútűrésünknek az a célja, hogy hozzásegítse a helytelenül cselekvőket a megmentéshez, és dicsőítse a hosszútűrő Istent, Jehovát.

[Lábjegyzet]

^ 10. bek. Pálnak azt a kijelentését elemezve, hogy „a szeretet hosszútűrő és kedves”, Gordon D. Fee bibliatudós ezt írja: „A páli elmélet szerint az Isten emberekkel való bánásmódját két tulajdonsága [a hosszútűrése és a kedvessége] jellemzi. (Vö.: Róma 2:4.) Isten szerető béketűrése abban nyilvánul meg, hogy nem önti ki a haragját az emberi lázadás miatt, a kedvessége pedig az irgalmának ezernyi megnyilvánulásában látható. Ezért kezdődik Istennek ezzel a kettős jellemzésével Pál szeretetről szóló leírása. Isten Krisztus által béketűrőnek és kedvesnek mutatkozik azok iránt, akik rászolgálnak az ítéletére.”

Meg tudod magyarázni?

• Milyen módokon mutatott Jézus nagyszerű példát a hosszútűrésben?

• Mi fog segíteni nekünk abban, hogy hosszútűrők legyünk?

• Hogyan segít a hosszútűrés a családoknak, a keresztény közösségeknek és a véneknek?

• Hogyan fog mind a saját javunkra, mind pedig másokéra válni az, ha hosszútűrők vagyunk?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kép a 15. oldalon]

Jézus még akkor is türelmesen bánt a tanítványaival, amikor nagy nyomás nehezedett rá

[Kép a 16. oldalon]

A keresztény felvigyázók arra kapnak buzdítást, hogy példamutatók legyenek a hosszútűrésben a testvéreik iránt

[Kép a 17. oldalon]

Ha utánozzuk Jehova szeretetét és hosszútűrését, folytatni fogjuk a jó hír prédikálását

[Kép a 18. oldalon]

Pál azért imádkozott, hogy a keresztények ’hosszútűrők legyenek örömmel’