Isten Királysága — Új uralom a föld felett

„A királyság . . . szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll határtalan ideig” (DÁNIEL 2:44NW).

1. Miért bízhatunk a Bibliában?

A BIBLIA Isten kinyilatkoztatása az embereknek. Pál apostol ezt írta: „amikor az Isten szavát kaptátok, melyet tőlünk hallottatok, nem emberek szavaként fogadtátok el, hanem pontosan akként, ami igazából, Isten szavaként” (1Tesszalonika 2:13). A Bibliában benne van mindaz, amit Istenről tudnunk kell: felvilágosítást tartalmaz a személyiségéről, szándékairól és velünk szemben támasztott követelményeiről. A lehető legjobb tanácsokkal lát el a családi élet és a mindennapi viselkedés területén. Részletes próféciákat találhatunk benne, amelyek a múltban teljesedtek be, most teljesednek, illetve a jövőben fognak beteljesedni. Igen, „a teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a dolgok kiigazítására, az igazságosságban való fegyelmezésre, hogy az Isten embere teljesen alkalmas, minden jó cselekedetre hiánytalanul felszerelt legyen” (2Timóteus 3:16, 17).

2. Hogyan hangsúlyozta Jézus a Biblia témáját?

2 A Bibliában a legfontosabb dolog a könyv témája: Isten szuverenitásának (uralkodási jogának) az igazolása az ő égi Királysága által. Jézus a szolgálata középpontjává tette ezt a témát. „Kezdett Jézus prédikálni, ezt mondva: »Tanúsítsatok megbánást, mert elközeledett az egek királysága«” (Máté 4:17). Rámutatott, hogy a Királyságnak milyen helyet kell elfoglalnia az életünkben, amikor erre ösztönzött: „Így tehát továbbra is keressétek először a királyságot és az Ő igazságosságát” (Máté 6:33). Azzal is nyilvánvalóvá tette a fontosságát, hogy követőit így tanította imádkozni Istenhez: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:10).

 Új uralom a föld felett

3. Miért fontos most Isten Királysága számunkra?

3 Miért annyira fontos Isten Királysága az embereknek? Azért, mert hamarosan olyan akciót indít, amely örökre megváltoztatja a föld feletti uralmat. A Dániel 2:44-ben (NW) olvasható prófécia kijelenti: „azoknak a [földön most uralkodó] királyoknak az idejében az egek Istene felállít egy királyságot [égi kormányzatot], amely soha el nem pusztul, és ez a királyság egyetlen más népre sem száll át, hanem szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat [földi kormányzatokat], maga pedig megáll határtalan ideig.” Amikor Isten égi Királysága fog kormányozni mindent, az emberek soha többé nem uralkodnak majd a föld felett. A megosztottságot keltő, nem kielégítő emberi uralom örökre a múlté lesz.

4—5. a) Miért Jézus a legalkalmasabb arra, hogy a Királyság Királya legyen? b) Milyen megbízatást kap Jézus a közeljövőben?

4 Az égi Királyság legfőbb Uralkodója, aki Jehova közvetlen irányítása alatt áll, az, aki a legalkalmasabb erre a feladatra: Krisztus Jézus. Mielőtt a földre jött, az égben volt mint Isten ’kézművese’, Isten minden teremtménye között az első (Példabeszédek 8:22–31). „Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülötte; mert általa teremtetett minden más az egekben és a földön” (Kolosszé 1:15, 16). És amikor Isten elküldte Jézust a földre, Jézus mindig Isten akaratát cselekedte. A legnehezebb próbákat is kiállta, és Atyjához hűen halt meg (János 4:34; 15:10).

5 Jézus jutalmat kapott azért, mert mindhalálig lojális maradt Istenhez. Isten feltámasztotta őt az égbe, és megadta neki azt a jogot, hogy az égi Királyságban Királyként uralkodjon (Cselekedetek 2:32–36). A Királyság Királyaként Krisztus Jézus azt a magasztos megbízatást kapja majd Istentől, hogy megszámlálhatatlanul sok hatalmas szellemteremtmény élén távolítsa el az emberi uralmat a földről, és szabadítsa meg bolygónkat minden gonoszságtól (Példabeszédek 2:21, 22; 2Tesszalonika 1:6–9; Jelenések 19:11–21; 20:1–3). Akkor Istennek a Krisztus vezette, égi Királysága lesz az új uralkodó hatalom, az egyetlen kormányzat az egész föld felett (Jelenések 11:15).

6. Milyenfajta uralmat várhatunk a Királyság Királyától?

6 Isten Szava ezt mondja a föld új Uralkodójáról: „ada néki hatalmat, dicsőséget és országot [királyságot, Katolikus fordítás], és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála” (Dániel 7:14). Mivel Jézus utánozni fogja Isten szeretetét, az uralmát nagy békesség és boldogság jellemzi majd (Máté 5:5; János 3:16; 1János 4:7–10). „Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége . . . , hogy . . . megerősítse azt jogosság és igazság által” (Ézsaiás 9:7). Micsoda áldás lesz olyan Uralkodót magunkénak mondani, aki szeretettel, jogossággal és igazságosan fog uralkodni! A 2Péter 3:13 ezért megjövendöli: „új egeket [Isten égi Királyságát] és új földet [új földi társadalmat] várunk az ő ígérete szerint, és ezekben igazságosság fog lakni.”

7. Hogyan teljesedik ma a Máté 24:14?

7 Isten Királysága bizonyára a legjobb hír mindenkinek, aki szereti azt, ami helyes. Ezért volt az, hogy annak a jelnek a részeként, amely szerint mi most ennek a gonosz rendszernek az ’utolsó napjaiban’ élünk, Jézus ezt jövendölte: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek; és akkor jön el a vég” (2Timóteus 3:1–5; Máté 24:14). Ez a prófécia most teljesedik, hiszen Jehova mintegy hatmillió Tanúja 234 országban évente több mint egymilliárd órát szentel arra, hogy beszéljen másoknak Isten Királyságáról. Találóan mindegyik imádati helyüket — amelyeket körülbelül 90 000 gyülekezet használ világszerte — Királyság-teremnek nevezik. Az emberek azért mennek el ezekre a helyekre, hogy a közelgő, új kormányzatról tanuljanak.

Társuralkodók

8—9. a) Honnan származnak Krisztus társuralkodói? b) Miért bízhatunk a Királynak és társuralkodóinak az uralmában?

8 Krisztus Jézusnak társuralkodói is lesznek Isten égi Királyságában. A Jelenések 14:1–4  megjövendölte, hogy 144 000 személyt fognak ’az emberek közül megvenni’, és égi életre feltámasztani. Olyan férfiak és nők tartoznak ebbe a csoportba, akik nem várták el, hogy szolgáljanak nekik, hanem inkább ők szolgáltak alázatosan Istennek és embertársaiknak. „Az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és királyokként fognak uralkodni vele az ezer év alatt” (Jelenések 20:6). Sokkal kevesebben vannak, mint a „nagy sokaság, melyet senki nem volt képes megszámolni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből”, amely túl fogja élni ennek a rendszernek a végét. A nagy sokaság is „éjjel-nappal szent szolgálatot” végez Istennek, de ez a csoport nem kapott égi elhívást (Jelenések 7:9, 15). Ők alkotják az új föld magját mint Isten égi Királyságának alattvalói (Zsoltárok 37:29; János 10:16).

9 Amikor Jehova kiválasztotta, hogy kik uralkodjanak Krisztussal az égben, olyan, hűséges embereket szemelt ki, akik az élet minden gondját-baját végigélték. Tulajdonképpen az emberek nem kerülhetnek olyan helyzetbe, amelyet ezek a király-papok ne éltek volna át. Földi életüknek köszönhetően tehát jobban tudnak majd uralkodni az emberek fölött. Még maga Jézus is „engedelmességet tanult azokból, amiket elszenvedett” (Héberek 5:8). Pál apostol ezt mondta róla: „nem olyan főpapunk van, aki nem tud együtt érezni gyengeségeinkkel, hanem olyan, aki minden tekintetben próbára lett téve, mint mi magunk, de bűn nélkül” (Héberek 4:15). Mennyire vigasztaló tudni, hogy Isten igazságos, új világában szerető, együtt érző királyok és papok fognak uralkodni az emberek fölött!

Benne volt Isten szándékában a Királyság?

10. Miért nem volt része az égi Királyság Isten eredeti szándékának?

10 Vajon az égi Királyság része volt Isten eredeti szándékának, amikor megteremtette Ádámot és Évát? Mózes első könyvének teremtési beszámolója nem említ olyan Királyságot, amely az emberek fölött uralkodott volna. Maga Jehova volt az Uralkodó felettük, és amíg csak engedelmeskedtek neki, nem volt szükség semmilyen más uralomra. Mózes első könyvének az első fejezete elmondja, hogy Jehova — valószínűleg az elsőszülött, égi Fia által — kapcsolatot tartott Ádámmal és Évával. A beszámoló egyebek között ezt a kifejezést használja: „monda nékik Isten” (1Mózes 1:28, 29; János 1:1).

11. Milyen tökéletes kezdettel indult az ember?

11 A Biblia kijelenti: „látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó” (1Mózes 1:31). Az Éden-kertben minden tökéletes volt. Ádám és Éva paradicsomban élt. Tökéletes gondolkodóképességük és tökéletes testük volt. Beszélgethettek Alkotójukkal, és ő is velük. Ha hűségesek maradtak volna, tökéletes gyermekeik lettek volna. Nem lett volna szükség egy új, égi kormányzatra.

12—13. Miért mondhatjuk, hogy Isten még akkor is képes lett volna kommunikálni a tökéletes emberekkel, amikor már egyre többen lettek volna?

 12 Hogyan kommunikált volna Isten a növekvő emberi család minden tagjával? Gondolj az ég csillagaira! Galaxisoknak nevezett szigetekbe csoportosulnak, melyek mindegyike egy-egy kis világegyetemhez hasonló. Egyes galaxisokban egymilliárd csillag van. Másokban egybillió. És a tudósok becslései szerint a látható világegyetemben körülbelül 100 milliárd galaxis létezik! A Teremtő mégis így szól: „Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen” (Ézsaiás 40:26).

13 Mivel Isten számon tudja tartani ezeket az égitesteket mind, biztosan nem okoz neki gondot, hogy az embereket számon tartsa, akik ennél sokkal kevesebben vannak. Most is több millió szolgája imádkozik hozzá naponta. Ezek az imák azonnal Isten elé jutnak. Ezért nem jelentett volna neki nehézséget az, hogy az összes tökéletes emberrel kommunikáljon. Nem lett volna szüksége egy égi Királyságra ahhoz, hogy számon tartsa őket. Milyen nagyszerű elrendezés: Jehova az Uralkodó, az emberek közvetlenül közeledhetnek hozzá, és az a kilátásuk, hogy soha nem halnak meg, hanem örökké élnek egy paradicsomi földön!

„Egyetlen járókelő sem teheti”

14. Miért lesz szükségük az embereknek örökre Jehova uralmára?

14 Az embereknek azonban — még a tökéleteseknek is — örökre szükségük van Jehova uralmára. Miért? Azért, mert Jehova nem úgy teremtette meg őket, hogy sikeresek lehetnének az ő uralmától függetlenül. Ez az emberiség törvénye, amit Jeremiás próféta is elismert: „Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését! Fenyíts meg engem, Uram” (Jeremiás 10:23, 24). Ostobaság lenne, ha az emberek azt gondolnák, hogy Jehova uralma nélkül is sikeresen tudják igazgatni a társadalom ügyeit. Ez ellentmondana annak, ahogyan meg lettek alkotva. A Jehova uralmától való függetlenség okvetlenül önzéshez, gyűlölethez, kegyetlenséghez, erőszakhoz, háborúkhoz és halálhoz vezetne. ’Uralkodna az ember az emberen a maga kárára’ (Prédikátor 8:9).

15. Milyen következményekkel járt ősszüleink rossz döntése?

15 Ősszüleink sajnos úgy döntöttek, hogy nincs szükségük Istenre mint Uralkodójukra, és inkább azt választották, hogy tőle függetlenül élnek. Emiatt Isten nem engedte, hogy tökéletesek maradjanak. Olyanok lettek, mint egy elektromos készülék, amelyet elszakítottak az áramforrástól. Ezért idővel lelassultak, majd megálltak — meghaltak. Egy hibás mintához váltak hasonlóvá, és csak ezt az állapotot tudták az utódaikra hagyni (Róma 5:12). Jehova a „Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! . . . Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a magok gyalázatja” (5Mózes 32:4, 5). Bár Ádámot és Évát befolyásolta az a lázadó szellemteremtmény, aki Sátánná lett, de tökéletes gondolkodóképességük volt, és ellen tudtak volna állni, amikor Sátán helytelen dolgokat sugallt (1Mózes 3:1–19; Jakab 4:7).

16. Hogyan bizonyítja a történelem, hogy mi a következménye az Istentől való függetlenségnek?

16 A történelem bőségesen bizonyítja, hogy mi a következménye az Istentől való függetlenségnek. Az évezredek alatt az emberek már minden emberi kormányformát, mindenféle gazdasági és társadalmi rendszert kipróbáltak. A gonoszság mégis „egyre messzebbre” halad továbbra is (2Timóteus 3:13). A XX. század bizonyság erre. Gyűlölködéssel, ádázabb erőszakkal és háborúkkal, kegyetlenebb éhezéssel, szegénységgel és szenvedéssel volt tele, mint ami bármikor tapasztalható volt a történelem folyamán. Az orvostudomány fejlődése ellenére pedig előbb-utóbb mindenki meghal (Prédikátor 9:7, 12). Az emberek azzal, hogy megpróbálják a saját lépéseiket irányítani, engedik, hogy Sátán és a démonai csapdába ejtsék őket, olyannyira, hogy a Biblia „a dolgok ezen rendszerének istene” elnevezéssel illeti Sátánt (2Korintus 4:4).

 A szabad akarat ajándéka

17. Hogyan kellett volna élni a szabad akarat Istentől kapott ajándékával?

17 Miért engedi Jehova, hogy az emberek a maguk útját járják? Azért, mert a szabad akarat csodálatos ajándékával teremtette meg őket, a szabad választás képességével. „Ahol Jehova szelleme van, ott szabadság van” — jelentette ki Pál apostol (2Korintus 3:17). Senki sem szeretne robot lenni, aki helyett a nap minden pillanatában valaki más döntené el, hogy mit mondjon, és mit tegyen. Ámde Jehova megkívánta az emberektől, hogy felelősségteljesen éljenek a szabad akarat ajándékával, ismerjék fel, milyen bölcs dolog az ő akaratát cselekedni, és folyamatosan alávetni magukat neki (Galácia 5:13). A szabadság tehát nem volt korlátlan, mert ez fejetlenségbe torkollna. Szabályozni kellett Isten jótékony hatású törvényeinek a keretei között.

18. Mit bizonyított be Isten, amikor hagyta, hogy az ember éljen a szabad választás jogával?

18 Isten hagyta, hogy az emberi család a maga útján járjon, és ezáltal egyszer s mindenkorra bebizonyította, hogy szükségünk van az uralmára. Az ő uralkodási módja, a szuverenitása az egyetlen helyes út. Ez vezet a legnagyobb boldogsághoz, elégedettséghez és jóléthez. Ez azért van így, mert Jehova úgy tervezte meg a gondolkodásunkat és a testünket, hogy az ő törvényeivel összhangban működjön a legjobban. „Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, a melyen járnod kell” (Ézsaiás 48:17). Nem terhes, ha Isten törvényein belül szabadon dönthet az ember, hanem kellemes sokszínűséget eredményez az ételek, otthonok, a művészet és a zene területén. Ha az emberek helyesen éltek volna a szabad akaratukkal, az élet csodálatos és mindig izgalmas lett volna a paradicsomi földön.

19. Milyen eszköz által békíti ki Isten magával az embereket?

19 De mivel az emberek rosszul döntöttek, elidegenítették magukat Jehovától, tökéletlenné váltak, elkorcsosultak, és haldokolni kezdtek. Emiatt szükségük van arra, hogy valaki megváltsa őket ebből a szomorú állapotból, és helyreállítsa a jó kapcsolatukat Istennel, hogy újra az ő fiai és leányai lehessenek. Az eszköz,  amelyet Isten választott ennek megvalósítására, a Királyság, a Megváltó pedig Jézus Krisztus (János 3:16). Ez által az elrendezés által az igazi megbánást tanúsító emberek — a Jézus szemléltetésében szereplő tékozló fiúhoz hasonlóan — megbékéltetnek Istennel, és Isten visszafogadja őket mint gyermekeit (Lukács 15:11–24; Róma 8:21; 2Korintus 6:18).

20. Hogyan teljesedik be Isten szándéka a Királyság által?

20 Jehova akarata kétségkívül megvalósul a földön (Ézsaiás 14:24, 27; 55:11). Krisztus vezette Királysága által Isten teljes mértékben igazolni fogja az ahhoz való jogát, hogy Szuverén Urunk legyen. A Királyság véget vet a föld feletti emberi és démoni uralomnak, és egymaga fog uralkodni az égből ezer évig (Róma 16:20; Jelenések 20:1–6). Hogyan bizonyosodik be ez idő alatt, hogy Jehova uralkodási módja a legkiválóbb? És milyen szerepe lesz a Királyságnak az ezer év után? A következő cikk ezeket a kérdéseket veszi szemügyre.

Kérdések az ismétléshez

• Mi a Biblia témája?

• Kik alkotják a föld feletti új uralmat?

• Miért nem lehet soha sikeres az Istentől független emberi uralom?

• Hogyan kell élni a szabad akarattal?

[Tanulmányozási kérdések]

 1. Miért bízhatunk a Bibliában?

 2. Hogyan hangsúlyozta Jézus a Biblia témáját?

 3. Miért fontos most Isten Királysága számunkra?

 4—5. a) Miért Jézus a legalkalmasabb arra, hogy a Királyság Királya legyen? b) Milyen megbízatást kap Jézus a közeljövőben?

 6. Milyenfajta uralmat várhatunk a Királyság Királyától?

 7. Hogyan teljesedik ma a Máté 24:14?

 8—9. a) Honnan származnak Krisztus társuralkodói? b) Miért bízhatunk a Királynak és társuralkodóinak az uralmában?

10. Miért nem volt része az égi Királyság Isten eredeti szándékának?

11. Milyen tökéletes kezdettel indult az ember?

12—13. Miért mondhatjuk, hogy Isten még akkor is képes lett volna kommunikálni a tökéletes emberekkel, amikor már egyre többen lettek volna?

14. Miért lesz szükségük az embereknek örökre Jehova uralmára?

15. Milyen következményekkel járt ősszüleink rossz döntése?

16. Hogyan bizonyítja a történelem, hogy mi a következménye az Istentől való függetlenségnek?

17. Hogyan kellett volna élni a szabad akarat Istentől kapott ajándékával?

18. Mit bizonyított be Isten, amikor hagyta, hogy az ember éljen a szabad választás jogával?

19. Milyen eszköz által békíti ki Isten magával az embereket?

20. Hogyan teljesedik be Isten szándéka a Királyság által?

[Kép a 10. oldalon]

Jézus tanításában hangsúlyt kapott Istennek a Királyság általi uralma

[Képek a 12. oldalon]

Jehova Tanúinak minden országban a Királyság a fő tanításuk

[Képek a 14. oldalon]

A történelem bizonyítja, milyen rossz következményekkel jár az Istentől való függetlenség

[Forrásjelzés]

I. világháborús katonák: U.S. National Archives photo; koncentrációs tábor: Oświęcim Museum; gyermek: UN PHOTO 186156/J. Isaac