Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A gyűlölet kiirtásának egyetlen módja

A gyűlölet kiirtásának egyetlen módja

 A gyűlölet kiirtásának egyetlen módja

„Félelem nélkül nincs gyűlölet . . . Azt gyűlöljük, amitől félünk, így ahol gyűlölet van, ott lappang a félelem is” (CYRIL CONNOLLY IRODALOMKRITIKUS ÉS SZERKESZTŐ).

SOK társadalomkutató véli úgy, hogy a gyűlölet mélyen az ember tudatalattijában gyökerezik. „Nagy része talán be van programozva”, be van építve az emberi természetbe, mondta egy államtudós.

Érthető, hogy az emberi természet tanulmányozói ilyen következtetésre jutottak. Vizsgálataik alanyai mind olyan férfiak és nők, akik „vétekben” és „bűnben” születtek, ahogy az ihletett bibliai feljegyzés mondja (Zsoltárok 51:7). Még maga a Teremtő is évezredekkel korábban a tökéletlen embereket megvizsgálva „látá . . . , hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz” (1Mózes 6:5).

Az előítélet, a megkülönböztetés és az ebből fakadó gyűlölet az emberben lakozó tökéletlenség és önzés következménye (5Mózes 32:5). Szomorú, de politikájától függetlenül egyetlen emberi szervezet vagy uralom sem volt képes ezen a területen olyan törvényeket hozni, amelyek változást idéztek volna elő az emberek szívében. Johanna McGeary külföldi tudósító megjegyzi: „Nincs az az egész földre kiterjedő rendőrség, akármilyen erős legyen is, amelyik közbe tudna lépni, hogy eltörölje a föld színéről a gyűlöletet, ami miatt Bosznia, Szomália, Libéria, Kasmír és a Kaukázus vérontást kell hogy elszenvedjen.”

Mielőtt megoldásokat kezdenénk keresni, előbb nagyvonalakban meg kell értenünk, hogy mi áll a gyűlölet megnyilvánulásai mögött.

A félelem táplálja a gyűlöletet

A gyűlöletnek nagyon sok árnyalata van, és sokfajta gyűlölet létezik. Andrew Sullivan író találóan összegezte ezt: „Létezik félelemmel vegyes gyűlölet, és olyan gyűlölet, amely pusztán megvetés; van olyan gyűlölet, amely erőt fejt ki, és van olyan, amely gyengeségből fakad, lehet az bosszú, de fakadhat irigységből is . . . Gyűlölhet az elnyomó és gyűlölhet az elnyomott is. Van gyűlölet, amely parázslik, és van, amelyik erejét veszti. A gyűlölet kirobbanhat, de van, hogy soha nem kap lángra.”

Manapság néhány fő tényező, amely előidézi a gyűlölet szította viszályokat, kétségkívül társadalmi és gazdasági jellegű. Az erős előítélet és a gyűlölet kitörései gyakran olyan területeken  nyilvánulnak meg, ahol a gazdasági szempontból kedvező helyzetet elfoglaló csoport kisebbségben van. A gyűlölet gyakran olyan helyeken is létezik, ahol a közösség egy csoportjának az életszínvonalát az idegenek beözönlése fenyegeti.

Néhányan úgy érezhetik, hogy ezek az idegenek versengeni fognak a munkáért, kevesebb fizetésért fognak dolgozni, vagy hogy jelenlétük a vagyon értékének csökkenését fogja előidézni. Hogy az effajta félelmek jogosak-e vagy sem, az más kérdés. Az anyagi veszteségtől és az attól való félelem, hogy a társadalom színvonala és életstílusa kárt szenved, olyan tényezők, melyek erőteljes módon gerjesztik az előítéletet és a gyűlöletet.

Mit kell tenni első lépésként a gyűlölet kiirtásáért? Meg kell változtatni a gondolkodásmódot.

A gondolkodásmód megváltoztatása

McGeary megfigyelése szerint „igazi változás csak az ebben érdekelt személyek akaratából jöhet”. És hogyan lehet az emberek akaratát megváltoztatni? Tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyűlölettel szemben a legerőteljesebb, legnagyobb késztetést adó és a legmaradandóbb hatása Isten Szavának, a Bibliának van. Ez azért van, mert „az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait” (Zsidók 4:12).

Az előítélet és a gyűlölet kiirtása nem csak úgy magától és nem is máról holnapra történik. De meg lehet tenni. Jézus Krisztus nagyon jól tudta késztetni a szíveket, és érzékennyé tudta tenni a  lelkiismeretet, így képes volt arra indítani embereket, hogy megváltozzanak. Millióknak sikerült követni Jézus Krisztus bölcs tanácsát: „Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket” (Máté 5:44).

Jézus hű volt a tanításaihoz, és bevette legbizalmasabb barátai közé Mátét, a korábbi vámszedőt, a zsidó társadalom gyűlölt számkivetettjét (Máté 9:9; 11:19). Ezenkívül Jézus az igaz imádat olyan formáját hozta létre, amelyet a korábban kirekesztett és gyűlölt nem zsidók is gyakorolhattak (Galátzia 3:28). Az akkor ismert világ minden részéről váltak Jézus Krisztus követőivé emberek (Cselekedetek 10:34, 35). Ezek az egyének kimagasló szeretetükről voltak ismertek (János 13:35). Istvánnak, Jézus tanítványának ezek voltak az utolsó szavai, amikor a gyűlölettel teli férfiak halálra kövezték: „Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt!” István a legjobbat akarta azoknak, akik gyűlölték őt (Cselekedetek 6:8–14; 7:54–60).

Ehhez hasonlóan a modern kori keresztények is engedelmeskedtek Jézus parancsának, miszerint tegyenek jót nemcsak a keresztény testvéreikkel, hanem még azokkal is, akik gyűlölik őket (Galátzia 6:10). Keményen dolgoznak azon, hogy eltávolítsák életükből az ártó gyűlöletet. Mivel felismerik az erőteljes hatásokat, melyek gyűlöletet ébreszthetnek bennük, határozottan cselekednek, és életükben a gyűlölet helyét a szeretet veszi át. Igen, ahogy egy ókorban élt bölcs ember mondta: „A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet” (Példabeszédek 10:12).

János apostol ezt mondta: „A ki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne” (1János 3:15). Jehova Tanúi hisznek ebben. Ebből következik, hogy ezek az emberek a legkülönfélébb faji, kulturális, vallási és politikai háttértől függetlenül egységes, gyűlölettől mentes közösséget, egy valóságos, egész világra kiterjedő testvériséget alkotnak. (Lásd a mellékelt bekeretezett részt.)

A gyűlölet teljesen ki lesz irtva!

„Lehet, hogy ez megoldás azoknak a személyeknek, akik ezt gyakorolják, de ettől még nem fog megszűnni a gyűlölet az egész földön” — mondhatnád. Az igaz, hogy még ha a te szívedben nincs is gyűlölet, akkor is az áldozatává válhatsz. Így hát Istenre kell tekintenünk ennek az  egész világra kiterjedő problémának az igazi megoldásáért.

Istennek szándékában áll a gyűlöletnek minden nyomát eltávolítani a földről. Ez annak az égi kormányzatnak az irányítása alatt fog megtörténni, amiért Jézus megtanított minket imádkozni: „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is” (Máté 6:9, 10).

Amikor ez az ima teljesen meghallgatásra talál, az olyan körülmények, amelyek a gyűlöletet táplálják, nem lesznek többé. Az olyan helyzetek, melyekben kihasználják a gyűlöletet, el lesznek törölve. A propagandát, a tudatlanságot és az előítéletet felvilágosodás, igazság és igazságosság fogja felváltani. Akkor Isten csakugyan ’el fog törölni minden könnyet, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé’ (Jelenések 21:1–4).

De ez még nem minden! Megcáfolhatatlan bizonyítéka van annak, hogy az „utolsó napokban” élünk! Ezért bízhatunk abban, hogy rövidesen megláthatjuk, amint az istentelen gyűlölet eltűnik a földről (2Timótheus 3:1–5; Máté 24:3–14). Isten megígért új világában a testvériség tiszta szelleme uralkodik majd, mert az emberek tökéletességre jutnak (Lukács 23:43; 2Péter 3:13).

De nem kell egészen addig várnod, hogy élvezhesd az igazi testvériséget. Valójában, ahogyan a mellékelt beszámolók szemléltetik, milliók szívében vette át a gyűlölet helyét a keresztényi szeretet. Téged is meghívunk, hogy csatlakozz ehhez a szerető testvériséghez!

[Kiemelt rész az 5. oldalon]

„Mit tett volna Jézus?”

Texas vidéki területén 1998 júniusában három fehér ember megtámadott egy fekete bőrű férfit, ifjabb James Byrdöt. Elvitték egy távoli, elhagyatott helyre, megverték, és a lábait összeláncolták. Ezután odakötözték egy kisteherautóhoz, és végigvonszolták egy 5 kilométeres útszakaszon, míg a teste neki nem csapódott egy szennyvízelvezető csatornának. Ezt az esetet tartották a 90-es évek gyűlöletből elkövetett legborzalmasabb bűncselekményének.

James Byrd három lánytestvére Jehova Tanúja. Milyen érzéseik vannak a borzalmas bűntett elkövetőivel szemben? Egy, a család által tett nyilatkozatban ezt mondták: „A veszteség és a fájdalom felfoghatatlan érzését okozta az, hogy egy szeretett hozzátartozónk kínzás és gyilkosság áldozata lett. Hogyan reagálhat az ember egy ilyen borzalmas cselekedetre? Egyáltalán nem jutott eszünkbe bosszúállás, gyűlölködő beszéd, vagy hogy támogassuk a gyűlölettől fűtött propagandát. Arra gondoltunk: »Mit tett volna Jézus? Ő hogyan reagált volna?« A választ kristálytisztán láttuk. Az üzenete a békéről és a reményről szólt volna.”

A Róma 12:17–19 azok között a bibliai utalások között szerepelt, amelyek segítettek nekik megakadályozni, hogy gyűlölet fejlődjön ki a szívükben. Pál apostol ezt írta: „Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek . . . Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.”

Nyilatkozatukat így folytatták: „Emlékezetünkbe idézzük a kiadványaink által tett tárgyilagos kijelentéseket, miszerint egyes igazságtalanságok vagy bűntettek olyan borzalmasak, hogy nehezebb azt mondani: »megbocsátok«, aztán pedig elfelejteni az egészet. Ilyen esetekben a megbocsátás egyszerűen azt jelenti, hogy valaki felhagy a nehezteléssel azért, hogy túl tudjon lépni a helyzeten, anélkül hogy fizikailag vagy szellemileg belebetegedne a neheztelésbe.” Milyen ékesen szóló bizonyítéka ez a Biblia erejének, mely képes megakadályozni a mélyről jövő gyűlöletet abban, hogy gyökeret eresszen!

[Kiemelt rész a 6. oldalon]

A gyűlölködés helyébe barátság lép

Az utóbbi években bevándorlók ezrei áramlottak Görögországba, hogy munkát találjanak. Azonban a rosszabbodó gazdasági helyzet csökkentette a munkalehetőségeket, így az állásért folytatott küzdelem fokozódott. Ennek eredményeképpen erősödik a gyűlölködés az etnikai csoportok között. Tipikus példa a bolgár és az albán bevándorlók közötti versengés. Görögország sok területén nagyfokú versengés figyelhető meg az emberek e két csoportja között.

Peloponnészosz északkeleti részén, Kiáto városban egy bolgár család és egy albán férfi elkezdte tanulmányozni a Bibliát Jehova Tanúival, és kezdték jobban megismerni egymást. A bibliai alapelvek alkalmazása enyhítette a gyűlölködést, amely gyakran fennáll e két etnikai csoport között. Ez járult hozzá ahhoz is, hogy igazi testvéri barátság alakuljon ki közöttük. A bolgár Ivan még segített is az albán Loulisnak, hogy az ő házának közvetlen szomszédságában találjon szállást. A két család gyakran megosztja egymással az élelmét és kevéske anyagi javait. Most már mindkét férfi Jehova megkeresztelt Tanúja, és szorosan együttműködnek a jó hír prédikálásában. Talán fölösleges is mondani, hogy ez a keresztényi barátság nem kerülte el a szomszédok figyelmét.

[Kép a 7. oldalon]

Isten Királysága alatt a gyűlölet minden nyoma el lesz távolítva a földről