Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova nem késlekedik

Jehova nem késlekedik

 Jehova nem késlekedik

„Ha [a látomás] késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el!” (HABAKUK 2:3).

1. Miben volt Jehova népe eltökélt, és ez mire indította őket?

„ŐRHELYEMRE állok.” Ez volt Isten prófétájának, Habakuknak az elhatározása (Habakuk 2:1). Jehova népe a XX. században ugyanilyen eltökélt volt. Ezért lelkesen feleltek az alábbi felhívásra, amely 1922 szeptemberében egy mérföldkőnek számító kongresszuson hangzott el: „Ez a minden napok napja. Íme, a Király uralkodik! Ti vagytok az ő nyilvános hirdetői. Ezért hirdessétek, hirdessétek, hirdessétek a Királyt és az ő királyságát!”

2. Mit hirdethettek a felkent keresztények, miután az I. világháború után Jehova helyreállította őket, hogy újra élénken tevékenykedjenek?

2 Az I. világháború után Jehova helyreállította a hűséges felkent maradékot, hogy újra élénken tevékenykedjen. Ezért Habakukhoz hasonlóan mindegyikük hirdethette: „megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám.” Sok próféciában ismételten előfordulnak a „vigyáz” és „őr” szóval fordított héber szavak.

„Nem marad el”

3. Miért kell vigyáznunk?

3 Mialatt Jehova Tanúi ma hirdetik Isten figyelmeztető üzenetét, állandóan felkészültnek kell lenniük, hogy megszívleljék Jézus nagy próféciájának befejező szavait: „Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel? Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. A miket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Márk 13:35–37). Habakukhoz hasonlóan, és Jézus szavaival összhangban nekünk is vigyáznunk kell!

4. Miben egyezik meg a mi helyzetünk Habakuk i. e. 628 körüli helyzetével?

4 Habakuk valószínűleg i. e. 628 körül fejezte be könyvének írását, még azelőtt, hogy Babilon vált volna a legfőbb világhatalommá. Jehovának a hitehagyott Jeruzsálem feletti ítéletüzenetét már hosszú évek óta hirdették. Azonban nem volt egyértelmű jel arra, mikor fogják végrehajtani az ítéletet. Ki hitte volna, hogy csupán 21 évnek kell még eltelnie addig, hogy Jehova Babilont használja fel ítélet-végrehajtójaként? Ehhez hasonlóan, ma sem tudjuk e rendszer végének a kitűzött ’napját és óráját’, Jézus azonban előre figyelmeztetett bennünket: „legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia” (Máté 24:36, 44).

5. Mi az, ami különösen lelkesítő Istennek a Habakuk 2:2, 3-ban található szavaiban?

5 Jehovának jó oka volt arra, hogy ezt a lelkesítő megbízást adja Habakuknak: „Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el!” (Habakuk 2:2, 3). Napjainkban az egész földön féktelenné vált a gonoszság és az erőszak, s ez azt jelzi, hogy „az Úr [Jehova, NW] nagy és rettenetes napjának” közvetlen közelében vagyunk (Jóel 2:31). Mennyire buzdítóak  Jehova tulajdon szavai, amellyekkel biztosít minket: „nem marad el!”

6. Hogyan élhetjük túl a büntetőítélet közelgő napját?

6 Hogyan élhetjük viszont túl e büntetőítélet közelgő napját? Jehova azzal válaszol, hogy szembeállítja az igazságosakat és az igazságtalanokat: „Ímé, felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke; az igaz pedig az ő hite által él” (Habakkuk 2:4). Büszke, kapzsi uralkodók és emberek több millió ártatlan áldozat vérével szennyezték be a modern kori történelem lapjait, különösen a két világháborúban és az etnikai vérfürdőkben. Isten békeszerető felkent szolgái ellenben hűségesen kitartottak. Ők alkotják az „igaz népet, a hűség megőrzőjét”. Ez a nép társaival, a „más juhokkal” együtt engedelmeskedik az intésnek: „Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van” (Ésaiás 26:2–4; János 10:16).

7. Mit kell tennünk, összhangban azzal, ahogy Pál alkalmazza a Habakuk 2:4-et?

7 Pál apostol, amikor a héber keresztényeknek írt, idézte a Habakuk 2:4-et, és ezt mondta Jehova népének: „békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem” (Zsidók 10:36–38). Napjainkban nincs idő arra, hogy lógassuk a lábunkat, vagy hogy Sátán világa anyagias, élvhajhász útjainak a csapdájába essünk. Mit kell tehát tennünk, amíg le nem telik a „vajmi kevés idő”? Jehova szent nemzetének részeként, Pálhoz hasonlóan nekünk is az örökké tartó életre kell ’célegyenest igyekeznünk, nekidőlve annak, ami előttünk van’ (Filippi 3:13, 14). Ezenkívül Jézushoz hasonlóan ’az elénk helyezett örömért kell tűrnünk kitartással’ (Zsidók 12:2NW).

8. Ki a Habakuk 2:5-ben szereplő „férfiú”, és miért nem jár sikerrel?

8 A Habakuk 2:5 beszél egy „férfiúról”, aki Jehova szolgáival ellentétben nem éri el célját, bár „tátja száját, mint a Seol”. Ki ez a „telhetetlen” férfi? Habakuk napjainak falánk Babilonjához hasonlóan, ez „férfiú”, amely egy politikai — akár fasiszta, náci, kommunista, vagy akár úgynevezett demokratikus — hatalmakból álló csoportot jelképez, háborúkat vív azért, hogy kiterjessze területét. Ő is megtölti a seolt, vagyis a sírt ártatlan lelkekkel. Sátán világának ez az álnok „férfiúja” azonban, mely egy csoportot jelképez, megrészegült attól, hogy túlságosan fontosnak tartotta magát, és nem jár sikerrel, amikor megkísérel ’magához ragadni minden népet és magához csatolni minden nemzetet’. Egyedül Jehova Isten tudja egyesíteni az egész emberiséget, és ő ezt a messiási Királyság által teszi meg (Máté 6:9, 10).

 Az első drámai jaj az öt közül

9., 10. a) Mit jelent be ezután Jehova Habakuk által? b) Mi a helyzet napjainkban az igazságtalan nyereséggel?

9 Jehova a prófétája, Habakuk által ezután egy öt jajból álló sorozatot jelent be, olyan ítéleteket, amelyeket azért kell végrehajtani, hogy előkészítsék a földet arra, hogy Isten hűséges imádói lakjanak rajta. Az ilyen helyes szívállapotú személyek Jehovától származó ’példabeszédet mondanak’ (Katolikus fordítás). Habakuk 2:6-ban ezt olvashatjuk: „Jaj annak, a ki rakásra gyűjti, a mi nem övé! De meddig? És a ki adóssággal terheli magát!”

10 A hangsúly ebben az esetben az igazságtalan nyereségen van. A körülöttünk levő világon a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, a szegények pedig egyre szegényebbekké válnak. Kábítószer-kereskedők és csalók nagy vagyonokat gyűjtenek össze, mialatt az egyszerű emberek közül sokan éheznek. Állítólag a világ népességének egynegyede a létminimum alatt él. Sok országban ijesztőek az életkörülmények. Azok, akik igazságra vágynak a földön, így kiáltanak fel: „De meddig” sokasodnak még ezek az igazságtalanságok? A vég azonban közel van! Igen, a látomás beteljesedése „nem marad el”.

11. Mit mond Habakuk a vérontásról, és miért mondhatjuk, hogy a földön ma nagy a vérbűn?

11 A próféta ezt mondja a gonosznak: „Mivelhogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek az emberek véréért, és az országok, városok és minden bennök lakozók ellen való erőszaktételért” (Habakuk 2:8). Mekkora vérbűnt találunk ma a földön! Jézus félreérthetetlenül kijelentette: „a kik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök” (Máté 26:52). Mégis, csupán a XX. században a vérbűnnel terhelt nemzetek és népcsoportok több mint százmillió ember legyilkolásáért felelősek. Jaj azoknak, akik részt vettek ezekben a vérfürdőkben!

A második jaj

12. Mi a Habakuk által feljegyzett második jaj, és miért lehetünk biztosak abban, hogy a becstelen módon szerzett gazdagságnak semmi haszna nem lesz?

12 A második jaj, amely a Habakuk 2:9–11. versében lett feljegyezve, azt sújtja, „a ki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől”. A becstelen módon szerzett vagyonnak semmi haszna nem lesz, ahogy azt a zsoltáríró világossá teszi: „Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége; mert semmit sem vihet el magával, ha meghal; dicsősége nem száll le utána” (Zsoltárok 49:17, 18). Ennélfogva figyelemre méltó Pál bölcs tanácsa: „Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, a ki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra” (1Timótheus 6:17).

13. Miért hirdessük továbbra is Isten figyelmeztető üzenetét?

13 Mennyire fontos, hogy ma továbbra is hirdessük Isten ítéletüzeneteit! Amikor a farizeusok kifogásolták, hogy a tömeg Jézust úgy dicsőítette, mint aki „Király, ki jő az Úrnak nevében”, ő ezt mondta: „Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” (Lukács 19:38–40). Ehhez hasonlóan, ha ma Isten népe elmulasztaná feltárni ennek a világnak a gonoszságát, ’a kő is ellene kiáltana a falból’ (Habakuk 2:11). Bátran hirdessük hát továbbra is Isten figyelmeztető üzenetét!

A harmadik jaj és a vérbűn kérdése

14. Milyen vérontásért felelősek a világ vallásai?

14 A harmadik jaj, melyet Habakuk bejelent,  a vérbűn kérdésével foglalkozik. Ezt mondja a Habakuk 2:12: „Jaj annak, a ki várost épít vérengzéssel, és a ki várat emel álnoksággal.” A dolgok e rendszerében az álnokság és a vérontás sokszor kéz a kézben járnak. Figyelemre méltó, hogy a történelem legförtelmesebb vérfürdőiért a világ vallásai voltak felelősek. Elég csak a keresztes hadjáratokat említenünk, amelyekben az úgynevezett keresztényeket a muszlimokra uszították; a spanyolországi és latin-amerikai katolikus inkvizíciót; az európai harmincéves háborút, amely protestánsok és katolikusok között zajlott; és mind közül a legvéresebbeket, századunk két világháborúját, amelyek közül mindkettő a kereszténység birodalmában robbant ki.

15. a) Mit tesznek a nemzetek továbbra is az egyházak támogatásával vagy beleegyezésével? b) Vajon az Egyesült Nemzetek Szervezete véget tud vetni a világban folytatott fegyverkezésnek?

15 A második világháború egyik leggonoszabb jellegzetessége a náci holokauszt volt, amely zsidók és más ártatlan áldozatok millióinak életét oltotta ki Európában. Csak nemrégiben történt, hogy Franciaországban a római katolikus hierarchia bevallotta, hogy nem tiltakoztak, amikor áldozatok százezreit a náci halálkamrákba küldték. A nemzetek azonban, az egyházak támogatásával vagy beleegyezésével, továbbra is vérontásra készülődnek. Egy amerikai folyóirat (nemzetközi kiadása) az orosz ortodox egyházról szólva nemrég megállapította: „Az újjáéledt egyház döntő fontosságú befolyást gyakorol egy korábban elképzelhetetlen területre is: az orosz háborús gépezetre . . . Szinte hétköznapivá vált, hogy megáldanak vadászgépeket és laktanyákat. Novemberben a moszkvai Danyilov monostorban, az orosz pátriárkátus székhelyén az egyház egészen addig ment, hogy megáldotta Oroszország nukleáris arzenálját” (Time). Vajon az Egyesült Nemzetek Szervezete meg tudja állítani azt, hogy a világot újra felfegyverezzék démoni hadi eszközökkel? Aligha! Egy Nobel-békedíjas személy a következő megjegyzést tette egy londoni újságban: „Az igazán nyugtalanító dolog az, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja a világ öt legfőbb fegyvergyártója” (The Guardian).

16. Mit fog tenni Jehova a háborúra uszító nemzetekkel?

16 Vajon végrehajtja Jehova az ítéletét a háborúra uszító nemzeteken? A Habakuk 2:13 így szól: „Avagy ímé, nem a Seregek Urától van-é ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiábavalóságnak fáradoznak?” „Seregek Ura”! Igen, Jehovának égi, angyali seregei vannak, amelyeket fel fog használni, hogy megsemmisítse a háborúzó népeket és nemzeteket!

17. Milyen mértékben fogja betölteni Jehova ismerete a földet, miután végrehajtja ítéletét az erőszakos nemzeti csoportokon?

17 Mi következik azután, hogy Jehova végrehajtja ítéletét ezeken az erőszakos nemzeti csoportokon? Erre a Habakuk 2:14-ből kapjuk meg a választ: „az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, a miképen a folyamok megtöltik a tengert.” Micsoda nagyszerű kilátás! Armageddonkor mindörökre igazolva lesz Jehova szuverenitása (Jelenések 16:16). Jehova arról biztosít bennünket, hogy ’megdicsőíti lábai helyét’, a földet, amelyen élünk (Ésaiás 60:13). Minden embert az Isten szerinti életútra fognak tanítani, így aztán ez a Jehova dicsőséges szándékairól nyert ismeret betölti a földet, mint ahogy a tenger medrét kitöltik az óceánok.

 A negyedik és ötödik jaj

18. Mi a negyedik jaj, melyet Habakuk bejelent, és hogyan mutatkozik ez meg napjainkban a világ erkölcsi állapotán?

18 A Habakuk 2:15 az alábbi szavakkal írja le a negyedik jajt: „Jaj annak, a ki megitatja felebarátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmöket!” Ez sejteti a mai világ züllött, önfejű állapotát. Erkölcstelensége, amelyet még az engedékeny vallási testületek is támogatnak, még mélyebbre süllyedt az eddigihez képest. Világszerte dühöngenek az olyan járványok, mint például az AIDS és más, szexuális úton terjedő betegségek. Az „Úr dicsőségének” visszatükrözése helyett a mai énközpontú nemzedék tovább süllyed a gonoszságba, és közelebb kerül Isten ítéletének végrehajtásához. Mivel ’gyalázattal telik meg dicsőség helyett’, ez a bűnös világ hamarosan inni fog Jehova haragjának poharából, amely a vele kapcsolatos akaratát jelképezi. ’Gyalázat borítja el dicsőségét’ (Habakuk 2:16).

19. Miről szól a Habakuk által bejelentett ötödik jaj bevezetője, és miért van a mai világban ezeknek a szavaknak jelentőségük?

19 Az ötödik jaj bevezetője szigorúan óva int a faragott képek imádatától. Jehova ezeket az erőteljes szavakat mondatja ki prófétájával: „Jaj annak, aki fának mondja: Serkenj fel! néma kőnek: Ébredj fel! Taníthat-é ez? Ímé, borítva van aranynyal és ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi!” (Habakuk 2:19). Mind a mai napig a kereszténység és az úgynevezett pogány világ egyaránt leborul feszületei, Szűz Mária-szobrai, ikonjai és más, embereket és állatokat ábrázoló képmások előtt. Ezek közül egyik sem kelhet fel, hogy megmentse imádóit, amikor Jehova eljön, hogy végrehajtsa ítéletét. Arany- és ezüstbevonatuk teljesen értéktelenné válik, ha  összevetjük az örökkévaló Isten, Jehova nagyszerűségével és élő teremtményeinek dicsőségével. Magasztaljuk páratlan nevét mindörökké!

20. Milyen templomelrendezésben áll kiváltságunkban örömmel szolgálni?

20 Igen, Istenünk, Jehova méltó minden dicséretre. Az iránta érzett mély tisztelet érzésétől indíttatva fogadjuk meg ezt a szigorú figyelmeztetést, amely óva int a bálványimádástól. De figyeljünk csak! Jehova még mond valamit: „az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld!” (Habakuk 2:20). A próféta kétségtelenül a jeruzsálemi templomra gondolt. Ma azonban kiváltságunkban áll egy sokkal nagyobb, szellemi templomelrendezésben imádatot bemutatni, ahol a mi Urunk, Jézus Krisztus van beiktatva Főpapként. Itt, ennek a templomnak a földi udvarában jövünk össze, szolgálunk és imádkozunk, megadva ezzel Jehovának a dicsőséges nevét megillető tiszteletet. S micsoda örömet jelent nekünk szívből imádni szerető égi Atyánkat!

Emlékszel?

• Mit gondolsz Jehovának a következő szavairól: „nem marad el.”

• Mit jelentenek a Habakuk által bejelentett jajok a mi időnkben?

• Miért kell továbbra is hirdetnünk Jehova figyelmeztető üzenetét?

• Milyen templom udvarában áll kiváltságunkban szolgálni?

[Tanulmányozási kérdések]

[Képek a 15. oldalon]

Isten modern kori szolgái Habakukhoz hasonlóan tudják, hogy Jehova nem késlekedik

[Képek a 18. oldalon]

Értékeled a kiváltságot, hogy Jehova szellemi templomának az udvarában imádhatod őt?

[Kép forrásának jelzése a 16. oldalon]

U.S. Army photo