„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék. . . az [Atyától] jön alá” (JAK 1:17)

ÉNEKEK: 148., 109.

1. Milyen áldások előtt nyitja meg az utat a váltság?

JÉZUS KRISZTUS váltsága számtalan áldást tesz lehetővé. Például Ádámnak azok a leszármazottai, akik szeretik az igazságosságot, újra Isten családjához tartozhatnak majd. Ezenkívül lehetőségünk nyílik rá, hogy örökké éljünk. Ám az, hogy Jézus kiállt Jehova uralmának jogossága mellett, és ezért meghalni is kész volt, nemcsak az engedelmes emberiség boldog jövőjével függ össze, hanem olyan kérdésekkel is, melyek mindenkit érintenek a világegyetemben (Héb 1:8, 9).

2. a) Milyen fontos témákat érint Jézus imája? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Miről fogunk beszélni?

2 Mintegy két évvel azelőtt, hogy Jézus váltsághalált halt, így tanította a követőit imádkozni: „Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:9, 10). Még nagyobb értékeléssel fogunk tekinteni a váltságra, ha megvizsgáljuk,  hogyan függ össze Isten nevének a megszentelésével, a királysága uralmával és a szándéka megvalósulásával.

„SZENTELTESSÉK MEG A NEVED”

3. Mit foglal magában Jehova neve, és hogyan mocskolta be Sátán ezt a szent nevet?

3 A mintaimában Jézus elsőként azt kérte, hogy szenteltessék meg Isten neve. Jehova neve magában foglalja az ő kiválóságát, fenségességét és szentségét. Egy másik imájában Jézus így szólította meg Jehovát: „Szent Atyám” (Ján 17:11). Minthogy Jehova szent, az alapelvei és a törvényei is szentek. Az Éden-kertben Sátán mégis arra célzott, hogy Istennek nincs joga követelményeket támasztani az emberekkel szemben. Hazudott Jehováról, és ezzel beszennyezte a szent nevét (1Móz 3:1–5).

4. Hogyan járult hozzá Jézus Isten nevének a megszenteléséhez?

4 Sátánnal ellentétben Jézus nagyon szerette Jehova nevét (Ján 17:25, 26). Sokat tett azért, hogy ez a név meg legyen szentelve. (Olvassátok fel: Zsoltárok 40:8–10.) Bűntelen életével bebizonyította, hogy észszerű és jogos, hogy Jehova törvényeket szabjon az intelligens teremtményeinek. Jézus még akkor is hűséges maradt égi Atyjához, amikor Sátán elérte, hogy kínok között haljon meg. Ezzel egyértelművé tette, hogy egy tökéletes ember képes maradéktalanul megfelelni Isten igazságos elvárásainak.

5. Mit tehetünk Isten nevének a megszenteléséért?

5 Mi hogyan mutathatjuk ki, hogy szeretjük Jehova nevét? A viselkedésünkkel. Jehova elvárja, hogy szentek legyünk. (Olvassátok fel: 1Péter 1:15, 16.) Ez azt jelenti, hogy kizárólag őt imádjuk, és teljes szívünkből engedelmeskedünk neki. Még akkor is igyekszünk az igazságos alapelvei és törvényei szerint élni, ha ezért üldöznek minket. Az igazságos tetteinkkel fényleni engedjük a világosságunkat, és így dicsőséget szerzünk Isten nevének (Máté 5:14–16). Egy szent népet alkotva az életünkkel bizonyítjuk, hogy Jehova törvényei jók, Sátán vádjai pedig hamisak. És ha hibázunk – ami elkerülhetetlen –, őszintén megbánjuk a tettünket, és igyekszünk felhagyni mindennel, ami szégyent hozna Jehovára (Zsolt 79:9).

6. Miért tekinthet minket Jehova igazságosnak a tökéletlenségünk ellenére?

6 Krisztus áldozata alapján Jehova megbocsátja a bűneit azoknak, akiknek van hitük. Ha valaki átadja neki az életét, annak elfogadja az imádatát. A felkent keresztényeket igazságossá nyilvánítja mint fiait, a más juhokat pedig mint barátait (Ján 10:16; Róma 5:1, 2; Jak 2:21–25). Tehát a váltságnak köszönhetően már most igazságosak lehetünk égi Atyánk szemében, és részünk lehet a neve megszentelésében.

„JÖJJÖN EL A KIRÁLYSÁGOD”

7. Milyen áldásokat tesz lehetővé a váltság a királyság uralma alatt?

7 A mintaimában ez volt Jézus következő kérése: „Jöjjön el a királyságod.” Hogyan függ össze a váltság Isten királyságával? A váltság lehetővé teszi a 144 000 begyűjtését, akik királyok és papok lesznek Krisztussal az égben (Jel 5:9, 10; 14:1). Jézus és a társuralkodói, akik Isten királyságát alkotják,  egy ezeréves időszak alatt kiárasztják majd az engedelmes emberiségre a váltságból fakadó áldásokat. A föld paradicsommá lesz alakítva, a hűséges emberek pedig eljutnak a tökéletességre, így Isten családjának égi és földi része teljesen egységessé válik (Jel 5:13; 20:6). Jézus összezúzza a kígyó fejét, és Sátán lázadásának az utolsó nyomait is eltünteti a világegyetemből (1Móz 3:15).

8. a) Hogyan segített Jézus a tanítványainak megérteni a királyság jelentőségét? b) Hogyan támogathatjuk a királyságot?

8 Jézus mindent megtett, hogy a tanítványai átérezzék, milyen fontos szerepe van Isten királyságának. A keresztelkedése után nyomban elkezdte hirdetni „Isten királyságának jó hírét”, amerre csak járt (Luk 4:43). Mielőtt visszatért az égbe, azt az utasítást adta a tanítványainak, hogy legyenek a tanúi „a föld legtávolabbi részéig” (Csel 1:6–8). A prédikálómunka nyomán az emberek a föld minden táján tudomást szerezhetnek a váltságról, és a királyság alattvalóivá válhatnak. Úgy támogathatjuk a királyságot, hogy segítünk Krisztus földön élő testvéreinek a jó hír hirdetésében világszerte (Máté 24:14; 25:40).

„LEGYEN MEG AZ AKARATOD”

9. Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jehova megvalósítja az emberiségre vonatkozó szándékát?

9 Mire utalt Jézus azokkal a szavakkal, hogy „legyen meg az akaratod”? Jehova a Teremtő. Ha valamit kimond, az olyan, mintha már meg is történt volna (Ézs 55:11). Nem fogja hagyni, hogy Sátán lázadása meghiúsítsa az emberiségre vonatkozó szándékát. Kezdettől fogva az volt az akarata, hogy Ádám és Éva tökéletes gyermekei betöltsék a földet (1Móz 1:28). Ha gyermektelenül haltak volna meg, ez a szándék nem válik valóra. Ezért a bűnbeesés után Jehova megengedte, hogy gyermekeik szülessenek. A váltság által pedig esélyt ad mindenkinek, akinek van hite, hogy tökéletességre jusson, és örökké éljen. Jehova szereti az embereket, és azt akarja, hogy az eredeti szándékával összhangban éljenek.

10. Hogyan válik a javára a váltság azoknak, akik már meghaltak?

10 Mi lesz azzal a több milliárd emberrel, akik úgy haltak meg, hogy nem volt lehetőségük megismerni és szolgálni Jehovát? A váltságnak köszönhetően a halottak feltámadhatnak. Szerető égi Atyánk életre kelti őket, és lehetőséget ad nekik arra, hogy tanuljanak a szándékáról, és örök életet nyerjenek (Csel 24:15). Jehova nem akarja az emberek halálát, ő azt szeretné, hogy éljünk. Az élet forrásaként az Atyja lesz mindenkinek, aki feltámad (Zsolt 36:9). Ezért is tanított minket Jézus így imádkozni: „Égi Atyánk” (Máté 6:9). Jehova kulcsszerepet szánt Jézusnak a halottak feltámasztásában (Ján 6:40, 44). A paradicsomban Jézus valóban „a feltámadás és az élet” lesz (Ján 11:25).

11. Mi Isten akarata a nagy sokasággal kapcsolatban?

11 Jehova nagylelkűsége nem korlátozódik néhány kiváltságos emberre, mivel Jézus ezt mondta: „Aki cselekszi az Isten akaratát, az az én fivérem, nővérem és anyám” (Márk 3:35). Isten akarata az, hogy az imádatában részt vegyen egy megszámlálhatatlan „nagy sokaság” minden nemzetből, törzsből  és nyelvből. Akik hisznek Krisztus váltságában, és Isten akaratát teszik, azok között lehetnek, akik így kiáltanak: „A megmentést a mi Istenünknek köszönhetjük, aki a trónon ül, és a Báránynak!” (Jel 7:9, 10).

12. Hogyan tükröződik Jehova szándéka a mintaimában?

12 A mintaimában megfogalmazott kérések jól tükrözik, hogy mi Jehova szándéka az engedelmes emberiséggel. Ezzel az imával összhangban szeretnénk mindent megtenni, hogy megszenteljük, vagyis szentnek tartsuk Jehova nevét (Ézs 8:13). Jézus váltságáldozata, mely lehetővé teszi a megmentésünket, szintén tiszteletet és dicsőséget szerez Jehova nevének. Jézus neve egyébként éppen azt jelenti, hogy ’Jehova megmentés’. A mintaima alapján bízhatunk abban, hogy Isten a királysága által kiárasztja majd az engedelmes emberiségre a váltságból származó áldásokat, és hogy semmi sem hiúsíthatja meg az akaratának a megvalósulását (Zsolt 135:6; Ézs 46:9, 10).

FEJEZD KI A HÁLÁDAT A VÁLTSÁGÉRT

13. Mit fejezünk ki a keresztelkedésünkkel?

13 Többek között úgy mutathatjuk ki a hálánkat Krisztus áldozatáért, hogy a váltságba vetett hitünk alapján átadjuk magunkat Istennek, és megkeresztelkedünk. A keresztelkedésünkkel azt fejezzük ki, hogy Jehovához tartozunk (Róma 14:8). Ezzel a lépésünkkel jó lelkiismeretért folyamodunk Istenhez (1Pét 3:21). Jehova a kérésünkre válaszolva megtisztít bennünket Krisztus vére által. Teljesen biztosak vagyunk  benne, hogy mindent meg fog adni nekünk, amit ígért (Róma 8:32).

Hogyan mutathatjuk ki a hálánkat a váltságért? (Lásd a 13. és 14. bekezdést.)

14. Miért kell szeretnünk az embertársainkat?

14 Hogyan fejezhetjük még ki a váltságért érzett hálánkat? Jehova minden tettét szeretet hatja át, és ő azt kívánja, hogy mindenkinek, aki őt imádja, ez legyen a legjellemzőbb tulajdonsága (1Ján 4:8–11). Ha vágyunk rá, hogy égi Atyánk fiainak bizonyuljunk, szeretnünk kell a felebarátainkat (Máté 5:43–48). A felebaráti szeretetre vonatkozó parancsot csak az a parancs előzi meg, hogy szeressük Jehovát (Máté 22:37–40). Az egyik fontos módja az embertársaink iránti szeretetünk kimutatásának az, hogy prédikáljuk Isten királyságának a jó hírét. Jehova dicsőségét tükrözzük vissza azzal, hogy szeretjük az embereket. Sőt, ha megtartjuk azt a parancsot, hogy szeressünk másokat, különösen a testvéreinket, az Isten iránti szeretet „tökéletessé [válik] bennünk” (1Ján 4:12, 20).

A VÁLTSÁG ÁLTAL „FELÜDÜLÉS IDŐSZAKAI” JÖNNEK JEHOVÁTÓL

15. a) Milyen áldásokat kapunk Jehovától már most? b) Milyen áldások várnak ránk a jövőben?

15 Ha hiszünk a váltságban, Jehova teljes mértékben megbocsátja a bűneinket. A Szavában arról biztosít minket, hogy eltöröltetnek a bűneink. (Olvassátok fel: Cselekedetek 3:19–21.) Ahogyan már említettük, a váltság alapján Jehova a gyermekeivé fogadja a szellemmel felkent szolgáit (Róma 8:15–17). Azok számára pedig, akik a más juhokhoz tartoznak, jelképesen szólva kiállít egy örökbefogadási okiratot. Miután eljutnak a tökéletességre, és kiállják a végső próbát, Jehova örömmel „írja alá” ezt az okiratot, és attól kezdve a szeretett földi gyermekei lesznek (Róma 8:20, 21; Jel 20:7–9). Jehova soha nem szűnik meg szeretni drága gyermekeit, és a váltságból származó áldások is örökké tartanak majd (Héb 9:12). Ez az ajándék soha nem veszít az értékéből. Senki és semmilyen hatalom nem veheti el tőlünk.

16. Hogyan tesz minket szabaddá a váltság?

16 Az Ördög képtelen megakadályozni, hogy azok, akik őszintén megbánják a bűneiket, végül csatlakozhassanak Jehova családjához. Jézus „egyszer s mindenkorra” meghalt az emberekért, így a váltság örökre ki lett fizetve (Héb 9:24–26). Krisztus áldozata eltörli az Ádámtól örökölt átkot, és lehetővé teszi, hogy megszabaduljunk Sátán világának a fogságából és a haláltól való félelemtől (Héb 2:14, 15).

17. Mit jelent neked Jehova szeretete?

17 Isten ígéreteiben teljesen megbízhatunk. Ahogyan a természeti törvényei nem változnak, úgy ő maga sem változik. Soha nem okoz nekünk csalódást (Mal 3:6). Jehova sokkal többet ad nekünk, mint az élet ajándékát: a szeretetét. „Megismertük és elhittük azt a szeretetet, amelyet az Isten érez irántunk. Az Isten szeretet” (1Ján 4:16). Ahogy megígérte, az egész föld gyönyörű paradicsom lesz, és minden ember visszatükrözi majd az ő szeretetét. Dicsérjük hát Jehovát a hűséges égi teremtményeivel együtt a következő szavakkal: „Az áldás, dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünké legyen örökkön-örökké! Ámen” (Jel 7:12).