Lukács 22:1–71

 • A papok kitervelik, hogy megölik Jézust (1–6.)

 • Előkészületek az utolsó pászkára (7–13.)

 • Az Úr vacsorájának bevezetése (14–20.)

 • „Aki elárul engem, itt van velem az asztalnál” (21–23.)

 • Heves vita arról, hogy ki a legnagyobb (24–27.)

 • Jézus szövetséget köt egy királyságra (28–30.)

 • Jézus megjövendöli, hogy Péter megtagadja őt (31–34.)

 • Fontos felkészülni; a két kard (35–38.)

 • Jézus imája az Olajfák hegyén (39–46.)

 • Jézus letartóztatása (47–53.)

 • Péter megtagadja Jézust (54–62.)

 • Gúnyt űznek Jézusból (63–65.)

 • Tárgyalás a szanhedrin előtt (66–71.)

22  Közeledett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe,+ más néven a pászka.+  A magas rangú papok és az írástudók pedig keresték a legjobb módját annak, hogy megszabaduljanak tőle,+ mert féltek a néptől+.  Akkor Sátán hatalmába kerítette Júdást, azt, akit Iskariótnak hívtak, aki a tizenkettő közé tartozott.+  És ez elment, és beszélt a magas rangú papokkal és a templomőrség parancsnokaival arról, hogy hogyan árulja el nekik Jézust.+  Azok pedig örültek, és megállapodtak, hogy ezüstpénzt adnak neki.+  Beleegyezett hát, és keresni kezdte a megfelelő alkalmat, hogy elárulja őt nekik, mikor nincs ott a sokaság.  Elérkezett pedig a kovásztalan kenyerek napja, amelyen fel kell ajánlani a pászkaáldozatot.+  Ekkor Jézus elküldte Pétert és Jánost, ezt mondva: „Menjetek, és készítsétek el a pászkát, hogy megegyük.”+  Így szóltak hozzá: „Hol akarod, hogy elkészítsük?” 10  Ezt mondta nekik: „Amikor bementek a városba, találkoztok majd egy emberrel, aki vizet visz egy agyagedényben. Kövessétek őt abba a házba, ahova bemegy.+ 11  És mondjátok ezt a ház urának: »A tanító ezt kérdezi tőled: ’Hol van az a vendégszoba, ahol megehetem a tanítványaimmal a pászkát?’« 12  És ő mutat majd nektek egy tágas felső szobát, berendezve. Ott készítsétek el a pászkavacsorát.” 13  Elmentek tehát, és mindent úgy találtak, ahogy Jézus megmondta nekik. És előkészületeket tettek a pászkára. 14  Amikor aztán eljött az óra, az apostolokkal együtt asztalhoz telepedett.+ 15  És így szólt hozzájuk: „Nagyon vártam már, hogy megegyem veletek ezt a pászkát, mielőtt szenvedek, 16  mert mondom nektek, hogy nem eszem azt újra, míg mindaz, amit a pászka jelképez, be nem teljesedik Isten királyságában.” 17  És elvett egy poharat, hálát adott, és ezt mondta: „Vegyétek ezt, és adjátok tovább egymásnak magatok között, 18  mert mondom nektek, hogy mostantól fogva nem iszom bort addig, míg el nem jön Isten királysága.” 19  És vett egy kenyeret+, hálát adott, megtörte, és odaadta nekik, ezt mondva: „Ez jelképezi a testemet,+ melyet értetek adok+. Ezentúl ezt tegyétek, hogy megemlékezzetek rólam.”+ 20  Ugyanígy vett egy poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: „Ez a pohár jelképezi a véremen+ alapuló új szövetséget+, és ez a vér ki lesz ontva értetek+. 21  De az, aki elárul engem, itt van velem az asztalnál.+ 22  Mert az Emberfia elmegy, amint meg van jövendölve,+ de jaj annak, aki elárulja őt!+ 23  Így aztán azon kezdtek tanakodni maguk között, hogy ugyan melyikük készül ezt megtenni.+ 24  Mindamellett heves vita is támadt közöttük arról, hogy melyikük a legnagyobb.+ 25  Ő pedig ezt mondta nekik: „A nemzeteken hatalmaskodnak a királyaik, és akiknek hatalmuk van felettük, azokat jótevőknek hívják.+ 26  De ti ne legyetek ilyenek.+ Hanem aki a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a legfiatalabb,+ és aki vezető szerepet tölt be, mint aki szolgál. 27  Mert melyik nagyobb: aki étkezik*, vagy aki szolgál? Nemde az, aki étkezik*? Én mégis az vagyok közöttetek, aki szolgál.+ 28  De ti vagytok azok, akik kitartottatok mellettem+ próbáimban+. 29  És szövetséget kötök veletek egy királyságra, mint ahogy az én Atyám is szövetséget kötött velem,+ 30  hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál a királyságomban,+ és trónokon üljetek,+ hogy ítéljétek Izrael 12 törzsét+. 31  Simon, Simon! Sátán kérte, hogy hadd rostáljon meg titeket, mint a búzát.+ 32  De én könyörögtem érted, hogy ne fogyjon el a hited;+ és ha majd megbánod, amit tettél, erősítsd a testvéreidet+.” 33  Erre az ezt mondta neki: „Uram, kész vagyok veled börtönbe is, halálba is menni!”+ 34  Ő pedig így szólt: „Mondom neked, Péter, hogy ma nem szól addig a kakas, míg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz.”+ 35  Ezt is mondta nekik: „Amikor elküldtelek benneteket erszény, tarisznya és saru nélkül,+ ugye semmit sem nélkülöztetek?” „Nem!” – mondták. 36  Erre így szólt hozzájuk: „Most viszont, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanígy a tarisznyát is, és akinek nincs kardja, adja el a felsőruháját, és vegyen egyet. 37  Mert mondom nektek, hogy ami meg van írva, annak be kell teljesednie rajtam, vagyis: »Törvénytelenek közé számították.«+ Ez ugyanis most teljesedik be rajtam.+ 38  Akkor így szóltak: „Uram, van itt két kard.” Ő ezt mondta nekik: „Az elég lesz.” 39  Eltávozott, és szokásának megfelelően az Olajfák hegyére ment, a tanítványok pedig követték őt.+ 40  Odaérve arra a helyre, így szólt hozzájuk: „Kitartóan imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.”+ 41  Ő maga pedig eltávolodott tőlük mintegy kőhajításnyira, térdre ereszkedett, és imádkozni kezdett, 42  ezt mondva: „Atyám, ha úgy akarod, távolítsd el tőlem ezt a poharat! De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd.”+ 43  Akkor megjelent neki egy angyal az égből, és erősítette őt.+ 44  De annyira gyötrődött, hogy még buzgóbban kezdett imádkozni,+ és a verejtéke olyan lett, mint a földre hulló vércseppek. 45  Miután imádkozott, odament a tanítványokhoz, és elszunnyadva találta őket, mivel kimerültek a bánattól.+ 46  Így szólt hozzájuk: „Miért alszotok? Keljetek fel, és kitartóan imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.+ 47  Még beszélt, amikor egy sokaság jött, és Júdás, a tizenkettő egyike vezette őket. Odament Jézushoz, és csókkal üdvözölte őt.+ 48  Ám Jézus így szólt hozzá: „Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?” 49  Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, így szóltak: „Uram, lesújtsunk a karddal?” 50  Az egyikük le is sújtott a főpap rabszolgájára, és levágta a jobb fülét.+ 51  Jézus azonban ezt felelte: „Elég!” És megérintve annak fülét, meggyógyította őt. 52  Jézus ezután ezt mondta a magas rangú papoknak, a templomőrség parancsnokainak és a véneknek, akik odajöttek érte: „Kardokkal meg dorongokkal jöttetek, mint valami rabló ellen?+ 53  Amikor nap nap után veletek voltam a templomban,+ nem fogtatok el+. De ez a ti órátok, és az az óra, amikor a sötétség uralkodik.+ 54  Ezután letartóztatták, elvezették,+ és bevitték a főpap házába; Péter pedig távolról követte+. 55  Amikor tüzet gyújtottak az udvar közepén, és együtt leültek, Péter is leült közéjük.+ 56  Egy szolgálólány azonban a tűz fényénél észrevette, hogy ott ül, alaposan szemügyre vette, és így szólt: „Ez is vele volt.” 57  De ő tagadta: „Asszony, nem ismerem őt.” 58  Rövid idő múltán pedig másvalaki mondta, amikor látta őt: „Te is közülük való vagy.” De Péter így szólt: „Ember, nem vagyok.”+ 59  Körülbelül egy óra elteltével pedig másvalaki kezdte váltig erősítgetni: „Biztos, hogy ez is vele volt, hiszen galileai!” 60  Péter azonban ezt mondta: „Ember, nem tudom, miről beszélsz.” És nyomban, még mialatt beszélt, megszólalt a kakas. 61  Erre az Úr megfordult, és rátekintett Péterre, Péter pedig visszaemlékezett az Úr kijelentésére, amikor is azt mondta neki: „Mielőtt a kakas ma szól, háromszor tagadsz meg engem.”+ 62  És kiment, és keservesen sírt. 63  A férfiak pedig, akik őrizet alatt tartották Jézust, gúnyolták+ és ütlegelték+ őt, 64  és miután letakarták az arcát, ezt kérdezgették: „Prófétálj! Ki ütött meg?” 65  És még sok minden mást is mondtak, amivel gyalázták. 66  Amikor nappal lett, összeültek a nép vénei, vagyis a magas rangú papok meg az írástudók,+ és a szanhedrinük termébe vezették őt, és ezt mondták: 67  „Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk.”+ Ő azonban így szólt hozzájuk: „Még akkor sem hinnétek el, ha megmondanám nektek. 68  Ezenfelül, ha én kérdeznélek benneteket, ti nem is válaszolnátok. 69  De az Emberfia+ mostantól fogva a hatalmas Isten jobbján fog ülni.+ 70  Erre mind ezt mondták: „Akkor hát te vagy Isten Fia?” Ezt mondta nekik: „Ti mondjátok, hogy én vagyok.” 71  Azok így szóltak: „Mi szükségünk van még tanúkra? Hiszen a saját szájából hallottuk!”+

Lábjegyzetek

Vagy: „asztalhoz telepedett”.
Vagy: „asztalhoz telepedett”.