1Krónikák 1:1–54

1  Ádám,Sét+,Énós,  Kénán,Mahalalel+,Járed+,  Énók+,Metusélah,Lámek+,  Noé+,Sém+, Hám és Jáfet.+  Jáfet fiai voltak: Gómer, Magóg, Madai, Jáván, Tubál+, Mések+ és Tirász.+  Gómer fiai voltak: Askenáz, Rifát és Tógarma.+  Jáván fiai voltak: Elisah, Társis, Kittim és Rodánim.  Hám fiai voltak: Kús+, Micraim, Pút és Kánaán.+  Kús fiai voltak: Széba+, Havila, Szabta, Raáma+ és Szabtéka. Raáma fiai voltak: Sába és Dedán.+ 10  Kús fia volt Nimród.+ Ő volt az első, aki hatalmassá lett a földön. 11  Micraim fiai voltak: Ludim+, Anámim, Lehábim, Naftuhim,+ 12  Patruszim+, Kaszlúhim (tőle származtak a filiszteusok+) és Kaftorim.+ 13  Kánaán fiai voltak: Szidón+, az elsőszülöttje, és Hét.+ 14  Továbbá tőle származtak a jebusziták+, az amoriták+, a girgasiták,+ 15  a hivviták+, az árkiták, a sziniták, 16  az arvadiak+, a cemáriak és a hamatiták. 17  Sém fiai voltak: Elám+, Assur+, Arpaksád, Lud és Arám,továbbá* Úc, Hul, Geter és Mas.+ 18  Arpaksád fia volt Séla+, és Séla fia volt Éber. 19  Ébernek két fia született. Az egyiknek Péleg*+ volt a neve, mert az ő életében szóródtak szét az emberek a földön, a testvérének pedig Joktán volt a neve. 20  Joktán fiai voltak: Almodád, Sélef, Hacarmávet, Jerah,+ 21  Hadórám, Uzál, Dikla, 22  Obál, Abimáel, Sába, 23  Ofír+, Havila+ és Jobáb. Ezek mind Joktán fiai voltak. 24  Sém,Arpaksád,Séla, 25  Éber,Péleg+,Réu+, 26  Sérug+,Náhor+,Táré+, 27  Ábrám, azaz Ábrahám.+ 28  Ábrahám fiai voltak: Izsák+ és Izmael+. 29  Ezek a leszármazottaik: Izmael elsőszülöttje volt Nebájót,+ aztán született Kédár+, Adbeél, Mibsám,+ 30  Misma, Dúma, Massa, Hadád, Téma, 31  Jetur, Náfis és Kedema. Ezek voltak Izmael fiai. 32  Keturának pedig, Ábrahám másodfeleségének a fiai,+ akiket szült, ezek voltak: Zimrán, Joksán, Médán, Midián+, Isbák és Suah+. Joksán fiai voltak: Sába és Dedán+. 33  Midián fiai voltak: Éfa+, Éfer, Hánók, Abida és Eldáa. Ők mind Ketura fiai voltak. 34  Ábrahám fia volt Izsák.+ Izsák fiai voltak: Ézsau+ és Izrael+. 35  Ézsau fiai voltak: Elifáz, Réuel, Jeus, Jalám és Kórah.+ 36  Elifáz fiai voltak: Témán+, Omár, Cefó, Gatám, Kenáz, Timna és Amálek.+ 37  Réuel fiai voltak: Náhát, Zerah, Sammah és Mizza.+ 38  Szeir+ fiai voltak: Lótán, Sobál, Cibeon, Ana, Dison, Ézer és Disán.+ 39  Lótán fiai voltak: Hóri és Hómám. Lótán húga pedig Timna volt.+ 40  Sobál fiai voltak: Alván, Manahát, Ebál, Sefó és Onám. Cibeon fiai voltak: Aja és Ana.+ 41  Ana fia* volt: Dison. Dison fiai voltak: Hemdán, Esbán, Itrán és Kerán.+ 42  Ézer+ fiai voltak: Bilhán, Zaáván és Akán. Disán fiai voltak: Úc és Arán.+ 43  Ezek azok a királyok, akik Edom+ földjén uralkodtak, még mielőtt király uralkodott az izraeliták* felett:+ Bela, Beór fia; a városának a neve Dinhába volt. 44  Amikor Bela meghalt, Jobáb, a Bocrából+ való Zerah fia kezdett uralkodni helyette. 45  Amikor Jobáb meghalt, a temaniták földjéről való Húsám kezdett uralkodni helyette. 46  Amikor Húsám meghalt, Hadád, Bedád fia kezdett uralkodni helyette. Ő győzte le Midiánt Moáb területén*, a városának neve pedig Avit volt. 47  Amikor Hadád meghalt, a Masrékából való Szamla kezdett uralkodni helyette. 48  Amikor Szamla meghalt, a folyó menti Rehobótból való Sául kezdett uralkodni helyette. 49  Amikor Sául meghalt, Baál-Hanán, Akbór fia kezdett uralkodni helyette. 50  Amikor Baál-Hanán meghalt, Hadád kezdett uralkodni helyette. A városának neve Páu volt, feleségét pedig Mehetábelnek hívták. Ő Mézaháb lányának, Matrédnak volt a lánya. 51  Végül Hadád is meghalt. Edom törzsfői* ezek voltak: Timna, Alva, Jetét,+ 52  Oholibáma, Elah, Pinon, 53  Kenáz, Témán, Mibcár, 54  Magdiel és Irám. Ezek voltak Edom törzsfői.

Lábjegyzetek

A következők Arám fiai voltak. Lásd: 1Mó 10:23.
Jel.: ’szétszóródás’.
Szó szerint: „fiai”.
Szó szerint: „Izrael fiai”.
Szó szerint: „mezején”.
Szó szerint: „sejkjei”.

Jegyzetek

Multimédia